Удостоверяване безопасността на оборудването и ЛПС с маркировка СЕ

Знаете ли, че над 30 % от промишлените изделия, включително компютри и електрически уреди, могат да бъдат продавани в Европейския съюз само, ако имат маркировка за съответствие CE?

Търсите ли тази маркировка и искате ли декларацията за съответствие, когато закупувате лични предпазни средства?

Ако все още нямате документи, които да удостоверяват качеството на използваните от вас машини и предоставените на работниците специално облекло и лични предпазни средства – прочетете следващите редове.

СЕ маркировката за съответствие се нанася върху продукта или върху неговата табела с данни, а когато естеството на продукта прави това невъзможно, маркировката за съответствие се нанася върху опаковката и върху съпровождащите го документи, ако съответната Директива изисква такава документация.

СЕ маркировката трябва да бъде нанесена от производителя или от упълномощен представител, регистриран в Европейския съюз.

След маркировката за съответствие се нанася и идентификационният номер на лицето, получило разрешение да извършва оценяване на съответствието (нотифицирания орган), когато то е участвало в процеса на оценяване на съответствието.

Когато даден продукт попада под разпоредбите на няколко Наредби, всяка от които изисква нанасяне на маркировка за съответствие, CE маркировката удостоверява съответствието на продукта със съществените изисквания на всяка от тези наредби.

Лицата, които пускат продукти на пазара и/или пускат продукти в действие, са длъжни да нанесат маркировката за съответствие, преди продуктите да бъдат пуснати на пазара и/или в действие.

Съгласно Закона за технически изисквания към продуктите (ЗТИП), такива са производители, вносители, упълномощени представители или лица, които сглобяват, инсталират или извършват други действия, които могат да повлияят върху съответствието на продукта със съществените изисквания.

Когато машините са с нанесена маркировка за съответствие съгласно Наредбата за маркировката за съответствие и са придружени с ЕО декларация за съответствие съгласно приложение № 1, т. 1, се приема, че отговарят на изискванията за безопасност.

Защо тази информация е важна за вас?

Няколко примера:

1. Когато осигурявате специално облекло и лични предпазни средства.

Наредба № 3 от 19 април 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място изисква личните предпазни средства да отговарят на нормите и изискванията за осигуряване на безопасност и опазване на здравето, съдържащи се в приложимите нормативни актове, свързани със съществените изисквания към продуктите, които са предназначени за пускане на пазара и/или за пускане в действие.

Тези изисквания се определят от Регламент (ЕС) 2016/425 от 9 март 2016 година относно личните предпазни средства (отменил Директива 89/686/ЕИО), който е директно приложим във всяка държава -членка.

Съответствието на личните предпазни средства (включително специално работно облекло) със съществените изисквания се удостоверява от производителя или от неговия упълномощен представител с декларация за съответствие и с маркировка за съответствие.

2. Когато закупувате електрическо оборудване или съоръжение.

Търговецът трябва да ви предостави следните документи, необходими за окомплектовка на документацията на оборудването за спазване изискванията на нормативните актове по здравословни и безопасни условия на труд:

  • инструкция или указания за употреба на български език;
  • декларация за съответствие;
  • оборудването трябва да бъде означено с наименование и адрес на производителя и вносителя;
  • оборудването трябва да има маркировка за съответствие, която гарантира безопасността при употреба.

3. Когато закупувате пожарогасители, за да сте сигурни, че закупувате безопасен и качествен продукт, трябва да обърнете внимание на следното:

  • вентилът и тялото на пожарогасителя трябва да имат СЕ маркировка с нанесен четирицифрен номер до нея;
  • след СЕ маркировката трябва да е поставен уникалния номер на нотифицираното лице.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.