Указания по Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси

Съгласно обнародваната на 7 юни 2011 година Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси физическите и юридическите лица, които съхраняват опасни химични вещества и смеси, са длъжни да извършват оценка и да документират резултатите от оценката съгласно изискванията на раздел IV. Задължението за извършване на оценка за действащи складове за опасни химични вещества и смеси влиза в срок до 12 месеца след влизането в сила на наредбата или по-точно след по-малко от месец (на 10 юни).

Ако вече сте направили тази оценка, може да се наложи да я направите още веднъж, тъй като със заповед РД-288 от 03.04.2012 г. бе утвърден формат за документиране на оценката на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси и указания за извършване и документиране на същата.

Съгласно Указанията оценката се документира от отговорните за съхранението лица въз основа на формата, утвърден от министъра на околната среда и водите. Допускат се отклонение само, ако фирмата е изготвила, поддържа и съхранява еквивалентна по вид и обем информация, доказваща съответствие с изисквания на Наредбата.

В указанията е посочена следната последователност на извършване и документиране на оценката:

1. Проверка на категориите/класовете на опасност на съхраняваните опасни химикали и по-точно:
1.1.Инвентаризация на съхраняваните вещества и смеси – изготвяне на инвентарен списък, който съдържа име на веществото/сместа, информация относно опасност, физична форма, наличен ли е информационен лист за безопасност, налично количество и вещество/смес (вероятно в тази графа трябва да се попълни химичното наименование?).
1.2.Идентификация на опасните вещества/смеси. Изготвят се отделни списъци за веществата и смесите.
1.3. Идентифициране на категориите/класовете на опасност. На практика тази информация се попълва в изготвената таблица по предишната точка.

2. Проверка на съвместимостта на категориите/класовете на опасност на съхраняваните опасни химикали. Тук следва изготвяне на нова таблица с въвеждане на данни.

3. Проверка на съответствието с общите изисквания на чл. 6 от Наредбата.
За всяко от общите изисквания по чл. 6 от Наредбата, физическите и юридическите лица, които съхраняват опасни химикали, са длъжни да извършат проверка и да удостоверят съответствието с дадено изискване чрез позоваване на съответните технически, организационни и управленски мерки. Това отново става с попълване на таблица.
В указанията подробно е описано какво е необходимо да се провери относно спазването на всяко изискване. Например:

Изискване № 2 – Отделяне на складовете за опасни химикали от битови и производствени помещения и от складове за храни, лекарства, ветеринарни и
козметични продукти.

Изпълнението на това изискване се осъществява чрез описание на местоположението на складовете за опасни химикали, битови и производствени помещения и складове за храни, лекарства, ветеринарни и козметични продукти и указване на разстоянието между тях. За целта се използват и при необходимост прилагат карти, чертежи и устройствени и технически планове и проекти или извадки от тях с означени складове за опасни химикали, битови и производствени помещения, складове за храни, лекарства, ветеринарни и козметични продукти.

4. Оценка на съответствието с изискванията за организацията за съхранението на опасни химикали.

5. Проверка на съответствието с условията на съхранение на опасните химични вещества и смеси, посочени в информационните листове за безопасност или в друга налична информация за опасните вещества и смеси.

6. Идентифициране и оценка на съответствието с други приложими нормативни актове и правила в областта на пожарната безопасност, опазването на околната среда и осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.

6.1. Съставяне на списък на приложимите нормативни актове с обосновка за тяхната приложимост по отношение на съхранението на опасни химикали.
6.2.Оценка на съответствието с приложимите нормативни актове по отношение на съхранението на опасни химикали.

7. Дата на изготвяне на проверката и история на документа.

8. Планове за коригиращи мерки и постигане на съответствие.

Ние можем да направим оценката на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси за вашите складови помещения  и да ИЗГОТВИМ ВСИЧКИ 12 СПИСЪЦИ И ТАБЛИЦИ ВМЕСТО ВАС!

Вижте повече

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

13 мнения за “Указания по Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси”

 1. Здравейте, Деяна!
  По отношение на формата за документиране, малко ми е неясно. Прочетох внимателно указанията, утвърдени от Министъра на околната среда и водите, но въпреки това една таблица остава празна – 2.2 определяне на съвместимостта на категориите на опасност на съхраняваните ОХВС.
  Моля, бихте ли ми разяснили какво точно се иска?

  Отговор
  • Чрез тази таблица (която е сгрешена в указанията) се определя дали могат да се съхраняват съвместно различните опасни химични вещества и смеси.
   В таблица 2.1. би трябвало да сте описали всички ОХВС, които попадат като класификация в един от шестта класа.
   В таблица 2.2. преписвате номерата от таблица 2.1, като ги поставяте в съответната клетка с наименованието на същия клас, съответно в най-горния ред и в първата колона.
   Например в таблица 2.1. под номер едно имате етанол, съответно той се класифицира като „запалим“ – в таблица 2.2. ще впишете номер „1“ вертикално (в първия ред на третата колона) и хоризонтално (първата колона на третия ред) в клетките, в които пише „запалими“.
   След това продължавате надолу по третата колона и където няма хикс, съответно в празното вписвате номер „1“. По същия начин гледате по третия ред хоризонтално и вписвате „1“ в празните полета. Като се направи така за всички от таблица 2.1., ще видите, че в една клетка ще има по няколко номера. Това са номерата на ОХВС, които могат да се съхраняват заедно. Ако два номера не ги виждате в една клетка, значи не могат да се съхраняват заедно.
   Разбира се, трябва да имате предвид и приоритета на опасностите, защото може по една характеристика да изглежда, че две ОХВС могат да са заедно, но по друга – да не могат.

   Отговор
   • Нещо ми подсказваше, че има грешка, но не бях достатъчно убедена……
    Благодаря за изчерпателния отговор!

    Отговор
 2. Здравейте Деяна,

  от РИОСВ искат да си поставим табела оказваща категорията на опасност на съхраняваните химически вещества? От сертификат на производителя ли да намеря въпросната категория, защото честно казано не я знам? Също така унифицирани ли са тези категории за ЕС или има разлика в България?

  Бих бил благодарен за съвет.

  Отговор
  • Здравейте,
   категорията на опасност, а ако става въпрос за вещества и класа на опасност, е описана в раздел „2.1.Класифициране на веществото или сместа“ на Информационния лист за безопасност. По принцип изискването е да се постави символа/пиктограмата (знаците – или на оранжев фон, или бял фон с червен кант) на входа на помещението (виж Наредба № РД-07/8
   от 20 декември 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа).Тях може да видите в раздел 2.2.Елементи на етикета.
   Класификацията е унифицирана за Европейския съюз.

   Отговор
 3. Здравейте,
  контейнерите трябва да бъдат обозначени с кода на отпадъка, както и да се направи контакт с лицензирана фирма, не виждам проблем да си го запишете като коригираща мярка.
  По отношение на програмата за управление на отпадъци, признавам че ми е трудно да отговоря 100%-тово, тъй като не съм специалист в тази област и е възможно да Ви подведа.

  Отговор
 4. … Предполагам, че горното се отнася и за отпадъци с код 15 01 10*: опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества.

  Отговор
 5. Здравейте и благодаря предварително!
  По т. 6.2. от оценката:
  Отбелязвам такова несъответствие по изискванията на Закона за управление на отпадъците: В утвърдената Програма за управление на отпадъците липсва дейност (събиране?) на отпадъци с кодове 15 02 02* : абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества – за съотв. абсорбенти при евентуален разлив; и 15 02 03: абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 – за съотв. абсорбенти при евентуален разлив.
  Ако дотук не греша – редно ли е според вас коригиращата мярка да бъде – преразглеждане и актуализация на Програмата за управление на отпадъците?
  В практиката досега: разливи нямаме (малки количества опасни химикали, здрави опаковки, каптажни вани, където е необходимо), но контейнери за замърсените абсорбенти при евентуален разлив поставихме наскоро. Обозначението на контейнерите е „Отпадъци при разлив“, но мисля, че е редно отпадъците да се обозначат с код и върху контейнерите?
  Евентуалното предаване на такива отпадъци на лицензирани фирми за дейности с този вид отпадъци да се впише ли също като коригираща мярка (контакт с такава фирма?)?

  Отговор
 6. Здравейте,
  за извършване на оценката на безопасността Ви интересува класифицирането на сместа като цяло. Например като нейна съставка може да има вещество, класифицирано като „дразнещо“, но то да е в количество, което като цяло не допринася за свойството „дразнещ“ на цялата смес.
  Ако сместа не се класифицира като такава, за която няма специални изисквания за съвместимост, то не я включвате в таблица 2.1. и 2.2. от Указанията, но пък оценявате съответствието по всички други показатели.

  Отговор
 7. Здравейте,
  Ако в дадена смес има вещество, което е дразнещо, това означава ли, че сместа трябва да се идентифицира като „опасна“ и да попадне в идентификационния списък за смеси? Ако да какво става с нея при определяне на съвместимостта на категориите/класовете по опасност, ако тя не попада в никоя от тях? Т.е сместа е “опасна дразнеща смес“, но не е “експлозивна, запалима, оксидираща, токсична, корозивна или аерозол)?

  Отговор
 8. Здравейте,
  в Наредбата не са поставени изрични изисквания по отношение на начина на обучение и лицата, които провеждат обучението. Изискването е лицето, което съхранява опасни вещества и смеси да разработи и приложи инструкции и програми за обучение на лицата, отговорни за съхранението на опасните химични вещества и смеси или с други думи – работодателя решава как ще бъде проведено обучението. (позволявам си да използвам думата работодател, въпреки че е възможно лицето, което съхранява опасни вещества и смеси да не е работодател по смисъла на КТ или ЗЗБУТ, например ЕТ в което си работи само собственика, но пък съхранява опасни вещества и смеси)

  Извършването на оценка на безопасността е задължение на юридическото или физическо лице, което съхранява опасни химични вещества и смеси. По какъв начин ще изпълни задължението си – чрез собствени кадри или ще наеме външна фирма, е въпрос на решение на ръководството.

  За извършване на оценката на безопасността се попълват няколко таблици, образци на които има в Указанията, описани в настоящата статия, към която коментираме.

  Отговор
 9. Здравейте ,кой трябва да извърши обученията на отговорните лица – външна организация ли или отговорно лице от фирмата и кой трябва да оцени съответствието на помещенията -някакъв орган или просто ние си го правим като чек-лист в таблица.
  Благодаря!

  Отговор