Оценка на безопасността на съхранението
на опасни химични вещества и смеси

 

Опасни химични вещества и смеси

Вие съхранявате опасни химични вещества и смеси и имате задължението да изготвите оценка на безопасността на съхранението им, НО:

 • Указанията на Министерство на околната среда и водите са ви неясни?
 • Затруднявате се с попълването на таблиците?
 • Не знаете кои са всички „други“ нормативни актове, по които трябва да направите оценка за съответствие?

НИЕ ЩЕ ИЗГОТВИМ ВСИЧКИ 12 СПИСЪЦИ И ТАБЛИЦИ ВМЕСТО ВАС!

 

Оценката на безопасността се извършва съгласно утвърдения със Заповед РД-288 от 03.04.2012 г. на Министъра на околната среда и водите формат за документиране на оценката на безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси.

 

СПИСЪК НА ИЗГОТВЯНИТЕ ДОКУМЕНТИ:
 • инвентарен списък, съгласно примерния формат на Указанията. За целта се използва наличната информация на Възложителя за съхраняваните вещества и смеси;
 • списък на информационните листове за безопасност;
 • таблици 1.1. Опасни вещества и 1.2. Опасни смеси;
 • таблица 2.1. Определяне на категориите/класовете на опасност на съхраняваните опасни химични вещества и смеси съгласно Приложението към чл. 8, ал. 1 на Наредбата;
 • таблица 2.2 Определяне на съвместимостта на категориите на опасност на съхраняваните опасни химични вещества и смеси;
 • таблица 3. Оценка на съответствието с общите изисквания към складовете за съхранение на опасни химични вещества и смеси;
 • таблица 4. Оценка на съответствието с изискванията за организацията за съхранението на опасни химични вещества и смеси;
 • таблица 5. Проверка на съответствието с условията на съхранение на опасните химични вещества и смеси, посочени в информационните листове за безопасност или в друга налична информация за опасните вещества и смеси;
 • таблица 6. Идентифициране и оценка на съответствието с други приложими нормативни актове и правила в областта на пожарната безопасност, опазването на околната среда и осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд;
 • таблица 6.1. Списък на приложимите нормативни актове с обосновка за тяхната приложимост по отношение на съхранението на опасни химични вещества и смеси;
 • таблица 6.2. Оценка на съответствието с актовете по т. 6.1 по отношение на съхранението на опасни химични вещества и смеси;
 • План за коригиращи действия.

ПОДАЙТЕ ЗАПИТВАНЕ