3 в 1: Индивидуално обучение, консултации и одит

Оценка на съответствието с нормативните изисквания по ЗБУТ

 

С този одит получавате:

 • оценка на приложимите нормативни изисквания за Вас, нивото на тяхното изпълнение и насоки за бъдещи действия
 • индивидуално обучение и консултации за длъжностното лице по безопасност и здраве при работа.

Целта на одита е да получите реален поглед за това какви са нормативните изисквания, които трябва да изпълнявате, къде са Вашите пропуски и практически указания за изпълнение.

В същото време длъжностното лице по безопасност и здраве ще получи ясна представа за начина на прилагане на нормативните изисквания и действията, които е необходимо да бъдат предприети конкретно при Вас, както и какви са инспекционни практики на контролните органи.

 

Как ще го направим?
 • Ще направим заедно с Вас оглед на работните места и дейностите във фирмата:
  • При огледа ще се направи анализ на съответствието с нормативни изисквания по ЗБУТ по работните места – оборудване, знаци, дейности и др.
  • По време на огледа ще разберете какви са конкретните нормативните изисквания за съответните дейности.
  • Ще разясним също и какви са конкретните възможности и начини да се приложат нормативните изисквания.
 •  Заедно с Вас ще прегледаме и анализираме наличната документация по организация и изпълнение на дейностите по здравословни и безопасни условия на труд:
  • При прегледа ще разберете доколко документацията отговаря на нормативните изисквания.
  • Ще получите разяснение какви са конкретните нормативни изисквания и правила, свързани с документацията.
  • Ще посочим какви и къде са пропуските в документацията и дадем указания за тяхното практическо отстраняване.

Вижте каква документация ще прегледаме заедно!

 • И накрая, за да не се налага да водите записки и да има време за повече комуникация, в срок от 5 дни ще получите и списък с откритите несъответствия с нормативните изисквания, включващ данни за: откритото несъответствие, нормативно изискване, указания за коригиране (напр. изготвяне на документ, допълване на документи, извършване на действия и др.)

Като част от услугата може да бъде изготвен и регистър на приложимите нормативни изисквания!

Цената за изготвяне на регистър на приложимите нормативни изисквания по здравословни и безопасни условия на труд и извършване на оценка на съответствието се формира в зависимост от дейността на предприятието, броя на персонала и броя на площадките.

Услугата се извършва от:

 • д-р инж. Деяна Илиева – одитор на системи за управление на здравето и безопасността при работа.
 • д-р София Евстатиева, дм – експерт при одити на системи за управление на здравето и безопасността при работа.

 

ПОДАЙТЕ ЗАПИТВАНЕ