Въпроси и отговори за изискуемите обучения и инструктажи

Препубликуваме тук някои отговори на въпроси, свързани с изискванията на Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. за провеждане на обучения и инструктажи в предприятието.

Въпросите са поставени в официалната страница на Министерство на труда и социалната политика в рубриката „Въпроси и отговори“.

Какви обучения по безопасност и здраве при работа може да извършва Служба по трудова медицина, освен на КУТ/ГУТ, по Наредба № РД-07-2?

Отговор на МТСП: Обучение по безопасност и здраве при работа може да се провежда от лицата и организациите, посочени в чл. 8 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр. 102 от 2009 г.), при спазване изискванията на наредбата.

В този смисъл, Службите по трудова медицина могат да провеждат обученията по безопасност и здраве при работа на лицата по чл. 6, ал.1, ако тези дейности са включени в Договора за обслужване между СТМ и съответното предприятие.

При провеждане на ежедневен инструктаж необходимо ли е провеждане и на периодичен инструктаж на всеки три месеца?

Отговорът на МТСП е следния:

С Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр. 102 от 2009 г.), са регламентирани следните видове инструктажи: начален, на работното място, периодичен, ежедневен и извънреден.

Всеки от посочените инструктажи има различно съдържание, обхват и цели. В този смисъл не би могъл ежедневният инструктаж за безопасност и здраве при работа да замени периодичния.

Периодичният инструктаж има за цел да поддържа и допълва знанията на работещите по безопасност и здраве при работа и тематиката му следва да се съобрази с настъпилите през периода промени в правилата и изискванията за безопасни и здравословни условия на труд, отнасящи се за дадената професия, работно място или дейност. При ежедневния инструктаж работещите се инструктират за безопасно изпълнение на конкретната работа на конкретното работно място за деня.

Тъй като посочените в чл. 15 ал. 2 дейности са с висок производствен риск и променлив характер на работата, периодичният инструктаж на заетите в тях е предвиден да бъде с по-кратък период от 3 месеца, в сравнение с останалите икономически дейности, за които периодът е 1 година.

Организация на инструктажите

Във връзка с чл.6, т.6 от Наредба № РД-07-2 от 16.12. 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, кои са тези дейности, които създават опасност, определени ли са в нормативен документ и кой го е издал?

Пояснение на Otgovori.Info: чл. 6, т. 6 изисква обучение на „работници и служители, заети в дейности, които създават опасност за тяхното или на други лица здраве и живот.“

Отговор на МТСП:
Дейностите, съгласно чл. 6, ал.1, т.6 от Наредба № РД-07-2 (ДВ, бр. 102 от 2009 г.) се определят въз основа на оценката на риска в съответното предприятие.

Списък на длъжности и дейности, за които се изисква първоначално и/или периодично обучение

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

21 мнения за “Въпроси и отговори за изискуемите обучения и инструктажи”

 1. Здравейте, Стефан,
  за съжаление не мога да отговоря на въпроса Ви въз основа на предоставената информация.
  На пръв прочит мога да Ви кажа какъв вероятно ще е отговорът от представител на МТСП или ГИТ – „Изискването е императивно и задължително за работодателя!“
  При трудова злополука, единственото което ще е от значение е дали е имало предпазен парапет или не, т.е. дали е изпълнено това изискване или не е.

  Отговор
 2. И като допълнение към въпроса ми – възможно ли е проблема да се реши с извънреден или допълнителен инструктаж за предпазване от паданияпо време на работа при положение, че персонала е опитен квалифициран за дейностите, които извършва?
  Предварително благодаря!

  Отговор
 3. Здравейте!
  В Приложение 5 към чл.1, ал.3 в т. 1 от Наредба 9 за осигуряване на ЗБУТ при експлоатация и поддържане на водоснабдителни и канализационни системи е записано „Открити съоръжения за транспортиране и пречистване на питейни и отпадъчни води(утаители, шахти, резервоари и други) се ограждат с предпазни парапети, когато височината на борда е по-малко от 1м от земната повърхност, за предпазване от падания.
  Имам следния въпрос – при съществуващо положение на борда на утаителите по-малко от 1м в пречиствателна станция за отпадни води, но при строго охраняема и оградена зона, в която достъпа е само и единствено за надлежно инструктирани служители, необходимо ли е поставяне на предпазен парапет при положение, че мостовете на утаителите се въртят (диаметрално) и монтажа на парапет би затруднил достъпа и качването от обслужващия персонал?
  Може ли външната стабилна и строго охраняема ограда да се приеме за достатъчна, вместо надграждането на бордовете върху които се движат мостовете за утайкочистачите и което надграждане е свързано със спиране на дейността на утаителите?

  Отговор
  • Здравейте, Николай,
   съгласно чл. 7, ал. 5 от Наредбата лицата, провеждащи инструктажи, както и тези, изпълняващи функциите на „орган по БЗР“ подлежат на обучение „не по-рядко от веднъж на 1 година“, като обучението е с „продължителност не по-малка от 6 учебни часа“.
   С други думи – задължително ежегодно се преминава курс.

   Отговор
 4. Здравейте, господин Василев,
  за да отговоря на въпроса Ви, ще Ви насоча към следните статии:

  https://otgovori.info/zritelni-izisvania-computer/
  http://ncphp.government.bg/files/videodisplei.pdf
  http://www.hse.gov.uk/pubns/indg36.pdf (на английски)
  http://www.osha.gov/SLTC/etools/computerworkstations/index.html (на английски)

  както и към НАРЕДБА № 7 от 15 август 2005 г.
  за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи
  (Обн., ДВ, бр. 70 от 26.08.2005 г.), която въвежда в България изискванията на ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА от 29 май 1990 година
  относно минималните изискванияза безопасни и здравословни условия на труд при работа с екранно оборудване (пета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 87/391/ЕИО)

  Отговор
 5. А може ли някои да ми каже следното – в офиса се работи с компютри – какъв теоретичен и практичекси курс по беопасна работа трябва да се проведе на тези хора? Да им обясня как да си натискат копчето за включване на компютъра и на монитора и да им го покажа нагледно ли?
  Тези които са мислили новата наредба можеха поне малко да помислят над основните неща а не пишат общи приказки колкото да се бият по гърдите колко са велико че са измилили нова наредба

  Отговор
 6. Според новата Наредба за обучението и инструктажите към коя група попадат инструкторите за обучение на водачи на МПС

  Отговор
 7. Моето лично мнение е същото. А по въпроса повдигнат от Димитър Мутафчиев относно Правилника за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрическите централи смятам, че като акт, създаден специално за централите той умаловажава Наредбата, тъй като тя е обща. Така че би следвало да се изпълнява и работи по Правилника.

  Отговор
 8. Изразявам личното си мнение. Една от причините за злополуките в България е прекаленото бюрократизиране. Пример за това е повдигнатия по нагоре въпрос, за паралелното обучение от една страна по Правилник, а от друга от недомислена Наредба. За този проблем споменавах и в коментар в предишната статия, но там дискусията премести акцента върху нардба за СTM . И така за какво става въпрос от едната страна са Правилници по които се работи и са усъвършенствани дълги години, Ако сте работили по такива правилници знаете, че за тях се казва „писани с кръв“. т.е. правила доказали ефективността си и проверени в практиката.
  А срещу тях застава нова Наредба с неясни формулировки (например кой и по какво ще обучава), със записи запазващи почти статуквото, далеч в основата си от реалността, понякога пречещи и на производствения процес и дори пропуски. Лично аз дори виждам в нея записи написани удобни за определени дейности на фирми и противоречащи на идеите на безопасната работа.
  Достатъчно е да спомена лавинонарастващия брой на фирми желаещи да обучават обучаващи, тълкувания и липса на ясни отговори от съставителите и.
  В крайна сметка се създаваедно дублиране на документи, без полза за безопасната работа.
  Да завърша правилата за безопасност трябва: Правилото трябва да бъде ясно, точно и да не позволява тълкуване. Правилото не трябва да повтаря друго правило. Правилото не трябва да влиза в кофликт с други правила. Едно от тези да не е изпълнено и нещата стават от реални – формални.
  От желание за предотвратяване на злополуки в бюрокрация.

  Отговор
 9. Здравейте, Димитър,
  още в началото трябва да кажа, че колкото и подробно да сте обяснили начина, по който работите, не смятам, че съм достатъчно добре запозната, за да изразя твърдо становище, аи има вероятност да не съм разбрала няои неща както трябва. Освен това, със сигурност Вие сте по-добър специалист от мен в областта на дейностите, които попадат в обхвата на Правилника за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения.
  И така: от написаното от Вас оставам относно това, че се прави проверка от комисия и се съставят два протокола, оставам с впечатление, че това са протоколи по чл. 27-28, които се отнасят до придобиването на квалификационна група.
  От друга страна в чл. 33 от Правилника се казва, че обучението и инструктажа се провеждат по Наредба 3/1996 г. Разбира се, тази наредба вече е отменена, така че няма как по нея да се правят инструктажите и обучението. Въпреки, че текстът не е заменен, всички знаем, че вече има нова наредба, която заменя Наредба 3.
  В случая, ако протоколът, който съставяте след цялото обучение и проверки на знанията е по Приложение № 1б към чл. 27, ал. 1, колегите Ви са прави. От друга страна, смятам, че все пак не е необходимо да има две успоредни програми, а просто в тази , която използвате да се посочат две основания – едното чл. 20 (2) (ако не греша) и съответно чл. 2, ал. 2, т. 3 на Наредбата за обучението и инструктажите.
  Съответно след провеждане на изпита да се издават два протокола – единия по приложение 1б за придобиване на квалификационна група и втория по Наредбата за обучението и инструктажите.

  Отговор
 10. В Otgovori.Info се сремим да публикуваме всички новости в областта на ЗБУТ. Най-добрият начин да ги научавате, е да следите публикациите чрез rss, като кликнете на следния линк: http://feeds.feedburner.com/zbut
  или да се присъедините към нас в страницата на otgovori.info във facebook:

  Отговор
 11. Отскоро се занимавам с тази материя и бих желала да следя какво се случва,какви са новостите и особеностите в осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

  Отговор
 12. Благодаря за изчерпателния отговор!
  Ще си позволя да Ви отправя още един въпрос свързан отново с обучението и инструктажите.
  Работя в експлоатационен цех на ТЕЦ и обучението и инструктажите извършвам съгласно правилника за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрическите централи.Аз практикувам така:
  Новоназначеният песонал преминава обучение под ръководството на опитен оператор с утвърдена от работодателя програма за обучение за съответната длъжност със определени срокове за поготовка.Програмата е комплексна и е за определена длъжност и включва въпроси по ЗБР ,Наредба №9 за експлоатация ,схеми , тренировки и др.касаещи това работно място.Новоназначеният преминава през етапите обучение ,стажуване,проверка на знанията и дублиране под ръководството на опитния оператор.Като стажуването и дублирането стават със заповед на работодателя.Проверката на знанията се извършва пред комисия съгласно правилника и се съставя протокол в два екземпляра – един за цеха и един за досието.Обучението е продължително понеже се работи със сложна техника и висок производствен риск и в зависимост от длъжноста е около 6 месеца.
  След дублирането се допуска до самостоятелна работа със заповед на работодателя и инструктаж на работното място.
  Така беше до сега.
  Експертите по ЗБР в централата твърдят,че това не е правилно.
  Искат да има отделна утвърдена от работодателя програма за обучение по ЗБР със срокове за обучение.Да се провежда още един изпит по безопасни методи на работа с протокол съгласно Наредба №3 за инструктажите,с което да седопусне новоназначеният до самостоятелна работа след инструктаж на работното място, като не се съобразява с подготовката като цяло.
  Според мен това е безсмислено,защото правилника казва точно как трябва да се процедира.Но експертите ми цитират Наредба №3 за инструктажитетълкувайки я по странен за мене начин.
  Работя от двадесет години в тази област и имам ясно виждане върху нещата и се опитвам да го обесня ,но не се получава.Искам да знам дали съм прав или греша.Благодаря!

  Отговор
 13. Здравейте, Димитър,

  “строителни и монтажни работи” е понятие, определено в допълнителните разпоредби на ЗУТ и гласи:

  „Строителни и монтажни“ са работите, чрез които строежите се изграждат, ремонтират, реконструират, преустройват, поддържат или възстановяват.

  От това определение е видно, че ремонтния персонал не влиза в графата „строителни и монтажни работи“ и явно не подлежи на ежедневен инструктаж, съответно периодичният е на една година. Моето мнение обаче е все пак да оставите периодичния инструктаж на три месеца за този персонал, мисля че не е необходимо да се мотивирам, вие по-добре от мен знаете какви и колко са рисковете при тази работа (работодателят има право да определя по-малка периодичност).

  Отговор
 14. Искам да попитам трябва ли да се провежда ежедневен инструктаж на ремонтния персонал в ТЕЦ според новата наредба? Визирам текста “ строителни и монтажни работи“. Ремонтен персонал имам впредвид персонал на турбинен или котелен цех, ане персонал свързан със строителство.

  Отговор
 15. Уважаема госпожо Деяна
  Става дума за изявления на някои автори взели дейно участие в дискусиите по повод на идейния проект за смяна на някои текстове от старата наредба за трудовите медицини в сайта “ нова наредба за службите по трудова медицина „

  Отговор
 16. Здравейте, г-н Терзиев,
  напълно съм съгласна с Вашето мнение. Ако може дайте малко повече информация за какво по-точно става въпрос, тъй като не е видно към кого е обръщението и какъв повода…

  Отговор
 17. За подигравателната закачка “ приписанко “ присъдена на инж. Манолов в няои сайтове
  Уважаеми Господине ,
  Не Ви познавам , не зная каква професия упражнявате и какво образование имате но моята препоръка е ако имате възможност наишете една обзорна статия във местен весник ,или издайте едно учебно ръководство , напишете и защитите една методика , или напишете една книга , или напишете една статия в специализирано списание ,или защитете един патент , защитите един фирмен знак , пък нека хората да разправят, че Вие сте преписанко . Ще се убедите, че това е изключително трудно . Що се отнася до инж. Манолов , до колкото съм информиран неговите ръководства са закупени от стотици фирми и в момента готви ново актуализирно президване .До колко е вещ в тази работа аз мога само косвено да съдя по това , че той е един от малкото хора , които изнасят лекции и водят обучения по проблемите на безопасността из цялата страна . Освен това му е възложено да разработи и нова методика по проблемите на трудовата медицана . От това мога да съдя, че Манолов си разбира от работата.
  Вероятно Вие като студент ,ако професията Ви е техническа сте се учили от дебелите “ тухли “ на световно известни учени : Братистилов – математик , Акд. Дацев – физик , Проф Тютюлков – химик , проф Минчо Златев – електроинженер . В тези дебели “ тухли “ от стотици страници , има по една –две формули , по една констата , някое уравнение , за която те претендират , а всичко друго е събирано и адаптирано за да бъде предоставено във вид подходящ за обучение . Можем ли да кажем за тези хора , че са преписвачи . Същото се отнася и за генните : Максвел в областта на математиката , електродинамика: Айнщай в областта на физиката и много други . От стотици страници изписани, само няколко уравнения са техни .И тях ли да ги пречислим към групата на преписвачите .
  Или ако сте от София , идете в патентната библиотека , струва ми се, че още е на “ Насър 9” и поискайте например : патенти за” двигател с вътрешно горене “ .Ще бъдете затрупани с описания на много езици , а по обем, които ще ви напълни една стая .Когато ги четете ще се убедите , че авторите са проучили ,анализирали стотици и стотици други и имат претинции за една формулка , за едно или част от изречение или допълние към него . Нима и тези хора да ги наречем преписванковци .
  Далеч съм от мисълта инж. Манолов да го сравнявам с тях. Но все пак той за разлика от много други все нещо е оставил след себе си .
  Според мен , хвала на такива като инж. Манолов и стотици като него , които малко или много със своя опит , знания и умения ги предостават на широк кръг заинтересовани лица .

  Тодор Терзиев

  Отговор