Въпроси и отговори за службите по трудова медицина

В тази статия ще намерите отговори на често задавани въпроси във връзка с работата на службите по трудова медицина – отговорите са на служителите от отдел „Условия на труд“ на МТСП в рубриката „Въпроси и отговори“ в официалния сайт на министерството.

Работа на службите по трудова медицина с лични данни

Моля да ми отговорите, необходимо ли е да представя личните данни, като ЕГН и всички подробности на лична карта, дата, година на издаване и постоянен адрес – на служба по трудова медицина „…“ООД. Според „…“- трябва да се предостави и копие от лична карта по повод изпълнението на задълженията вменени на последната, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 3 от 25.01.2008г.за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина.

Отговор:
Съгласно чл. 11 от Наредба № 3 службите по трудова медицина извършват наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние във връзка с условията на труд на всички обслужвани работещи. Според алинея 10 на същия член за проследяване на здравното състояние на всеки работещ във връзка с условията на труд службите по трудова медицина водят здравни досиета на електронен и хартиен носител по образец съгласно приложение № 6. Съгласно приложение № 6 от лицето се изискват трите имена, единния граждански номер и постоянен адрес.


Редно ли е СТМ да ми иска да й изпращам ксерокопия на болничните листове?

Отговор:
Съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд, основната функция на службите по трудова медицина е в консултиране и подпомагане на работодателите, комитетите и групите по условия на труд в планирането и организирането на дейностите по осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд; укрепване на здравето и работоспособността на работещите във връзка с извършваната от тях работа; приспособяване на работата към възможностите на работещия, като се отчита неговото физическо и психическо здраве. Като част от основните дейности на СТМ, регламентирани в Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина (обн., ДВ, бр. 14 от 12.02.2008 г.), влиза и наблюдението на здравното състояние на работещите. В тази връзка са и задълженията на работодателя да осигури условия за осъществяване на извършваните от службата дейности и да оказва съдействие на нейните специалисти, като в задълженията му влиза и предоставянето на “техническа и медицинска информация, включително копия на болнични листове, както и друга информация, необходима за дейността на службата по трудова медицина” (чл. 3, ал. 1, т.4 от Наредбата).


Съдружниците, които са и управители в ООД, трябва ли да се включат като бройка и обслужване, при сключване на договор със СТМ? Т.е. в предприятие с 5 работещи на трудов договор и 2 управители, договора със СТМ за колко човека трябва да бъде сключен? А когато в едно ООД работят само съдружниците имат ли нужда от договор със СТМ? (Дата на задаване на въпроса:24.10.2011 г.)

Отговор:
Съгласно Чл. 25, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), работодателите следва да осигуряват обслужване на работещите от регистрирани служби по трудова медицина. По смисъла на § 1., т. 1 от ДР на ЗЗБУТ „работодател” и всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и всяко друго организационно и икономически обособено образувание (предприятие, учреждение, организация, кооперация, стопанство, заведение, домакинство, дружество и други подобни), което самостоятелно наема работници или служители по трудово правоотношение, включително за извършване на надомна работа и работа от разстояние, както и всеки, който възлага работа и носи цялата отговорност за предприятието, кооперацията или организацията. По смисъла на тази разпоредба, в конкретния случай работодателят е търговското дружество – ООД. Следователно в обхвата на работещите които ще бъдат обслужени от СТМ следва да бъдат включени и управителите на търговското дружество.

Участие на СТМ в медицински прегледи и трудоустрояване

Може ли СТМ да ме задължи да извърша медицински прегледи на персонала с техни лекари или имам право да избера други лицензирани такива, които вземат по-евтино.

Отговор:
Съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд службите по трудова медицина са звена с консултативни функции, консултират и подпомагат работодателите, комитетите и групите по условия на труд в планирането и организирането на дейностите по осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд; укрепване на здравето и работоспособността на работещите във връзка с извършваната от тях работа; приспособяването на работата към работещия и профилактика на здравните рискове. В част Втора, Глава втора „Видове лечебни заведения” от Закона за лечебните заведения са посочени всички видове лечебни заведения, които имат право да извършват медицински дейности. Списъкът е изчерпателен, като в него не фигурират службите по трудова медицина. В тази връзка службите по трудова медицина не могат да извършват медицински дейности, в т.ч. и медицински прегледи.Следователно СТМ може само да консултира работодателя относно необходимите медицински прегледи и специалисти, а работодателят има право да договаря извършването на прегледите със съответните лечебни заведения.


Здравейте, кандидатствах за работа в една фирма и те ме одобриха за позицията за която кандидатсвах. Сега искат от мен медицинско свидетелство или заключение от СМТ (аз незнам какво е СМТ). Може ли да ми изясните какви са тези документи и как да си ги извадя

Отговор:
Абревиатурата СТМ означава служба по трудова медицина. Съгласно чл. 11, ал. 1 от Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина службите по трудова медицина (СТМ) извършват наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние във връзка с условията на труд на всички обслужвани работещи. Извършваното наблюдение и анализ на здравното състояние от СТМ обхваща изготвяне на заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа (чл. 11, ал.5 от Наредбата). От посоченото до тук следва, че задължението на СТМ да изготви заключение за пригодност произтича от правоотношението й с работодателя. От друга страна между Вас и бъдещия Ви работодател все още не съществува никакво правоотношение. Ето защо работодателят не може да изисква от Вас заключение от СТМ, а само документ за предварителен медицински преглед („медицинско свидетелство”), за което следва да се обърнете към личния лекар.


Интересува ме от колко човека трябва да се състои комисията по трудоустрояване, може ли представител на работодателя да бъде председател, а не самият той и трябва ли непременно в състава да влиза лекар от СТМ.

Отговор:
Съгласно разпоредбата на чл. 2 от Наредбата за трудоустрояването във всяко предприятие се създава комисия по трудоустрояване в състав: председател – ръководителят на предприятието, и членове – представителите на работниците и служителите, органът по безопасност и здраве при работа и лекарят от службата по трудова медицина, която обслужва предприятието. Разпоредбата е императивна и не предвижда изключения.

Дейности на СТМ

Бихте ли ми отговорили, одитът по ЗЗБУТ в отделните структурни звена на една организация намира ли законно място в компетенциите на службите по трудова медицина?

Отговор
Основните функции и дейности, които СТМ може да изпълнява при консултирането и подпомагането на работодателите в планирането и организирането на дейностите по здраве и безопасност при работа са определени в чл. 25а на Закона здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и конкретизирани в Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина (обн., ДВ, бр. 14 от 12.02.2008). При условие, че е необходим одит за изпълнение на някоя от посочените дейности, и в съответствие с договора между СТМ и работодателя, няма пречка СТМ да извършва одити. ДК


Може ли Управител, Ръководител или Специалист на Служба по трудова медицина /СТМ/ да бъде ЧЛЕН на Комитет по условия на труд /КУТ/ в Организация, с която Юридическото лице СТМ има договор за консултации и подпомагане за осигуряване на ЗБУТ?
Как се тълкува Чл. 27. ал. (5) на Закона за ЗБУТ?
Ал. (5) (Изм. – ДВ, бр. 40 от 2007 г.) В работата на комитета по ал. 1 могат да участват представители на контролните органи, на службата по трудова медицина и външни експерти.
Това дава ли правото на Служители на СТМ да бъдат ЧЛЕНОВЕ на КУТ на Организациите, които същите консултират?

Отговор:
Съставът на КУТ е определен в чл. 27, ал.2 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, като включва представители на работодателя и равен на тях брой представители на работещите по безопасност и здраве при работа. Разпоредбата на чл. 27, ал.5 от ЗЗБУТ дава правна възможност в работата на комитетите по условия на труд да участват и представители на контролните органи, на службите по трудова медицина, както и външни експерти. Следователно, няма пречка специалистите от СТМ да участват в работата на КУТ, но не като членове на комитета или като представители на работодателя.


Трябва ли СТМ да предложи и разработи мерки за отстраняване и намаляване на установения риск, съгласно чл. 25а,ал.1,т.3 от ЗЗБУТ или функцията на СТМ е само консултативна?

Отговор:
Тъй като СТМ са звена с предимно консултативни функции, те консултират и подпомагат работодателите и КУТ в планирането и организирането на дейностите по осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия на труд (чл.25, ал.2, т.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ)). В тази връзка предлагането на мерки за отстраняване и намаляване на установения риск е една от основните дейности на службите по трудова медицина (чл. 25а , ал.1, т.3 от ЗЗБУТ), които те могат да изпълняват самостоятелно или съвместно с представители на работодателя. Съгласно чл. 14, ал.2 от ЗЗБУТ, работодателят е този, който носи отговорността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, независимо от задълженията на работещите, както и от това дали дейността по ЗБУТ се осъществява от негови органи или е възложена на други компетентни служби или лица. Следователно, негова е преценката по какъв начин и в каква степен ще утвърди и приложи мерките, които СТМ предлага.


Във фирмата, в която работя към момента двама от служителите ползват отпуск съответно по чл.163 и чл.164 от КТ. Следва ли в настоящият случай на тези служители да се осигури обслужване от служби по трудова медицина? (Дата на задаване на въпроса: 27-03-2012 г.)

Отговор:
Законът за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) задължава работодателите да осигуряват обслужване на работещите от служба по трудова медицина (СТМ) – чл. 25 от ЗЗБУТ. Очевидно е, че лица, които са в продължителен отпуск, и не са на работното си място, за периода, в който отсъстват, не ползват услугите, предоставяни от СТМ и осигурени от работодателя. Всички условия, включително обхвата на обслужването и броя на работещите следва да са предмет на договора между работодателя и обслужващата СТМ. /ДК/


Кой изготвя оценката на риска ? Имат ли право това да извършват службите по трудова медицина. (Дата на задаване на въпроса:03.5.2012 г.)

Отговор:
Съгласно разпоредбите на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 5 от 11 май 1999 г. за и реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска, оценяването на риска се извършва от работодателя. При оценяването на риска могат да участват и служби по трудова медицина (СТМ), органите за безопасност и здраве и други специалисти от предприятията. При необходимост работодателят привлича и други външни организации и специалисти. (чл. 4 от Наредба № 5). В тази връзка, работодателят има правото и отговорността да прецени, в зависимост от вида и характера на упражняваните дейности, условията на труд, рисковите фактори и броя на работещите, как да бъде организирана цялостната дейност по оценяване на риска в неговото предприятие, като няма пречка работодателят да възложи оценката на риска на СТМ. /ДК/


Кой подписва обобщения анализ за здравното състояние ,съгласно чл.11, ал.7 на Наредба 3 за условията и реда за осъществяване дейността на СТМ – лекар или ръководител СТМ? (Дата на задаване на въпроса:17.5.2011 г.)

В Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина няма изрична разпоредба по зададения от Вас въпрос. Тъй като изготвянето на обобщения анализ за здравното състояние, е разписано като задължение на службата (чл.11, ал. 7), то считаме, че следва да e подписан от длъжностното лице, което представлява службата – т.е. ръководителя на СТМ./ДК/


 

Благодаря за указанията относно съдържанието на лекарствените продукти и аптечките,но моля да ни посъветвате къде да намерим аналгин хинин,амидофен,аерон,кофенал,тинктура антиколерика,небацетин пудра,антидот… (Дата на задаване на въпроса:05.4.2011 г.)

Отговор:
Службата по трудова медицина, в състава на която има задължително лекар, би могла да Ви консултира за подходящи заместители на препоръчаните лекарствени продукти, отпускани без лекарско предписание, които са спрени от употреба.


Организация и провеждане на периодични медицински прегледи

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

82 мнения за “Въпроси и отговори за службите по трудова медицина”

 1. СТМ има ли правомощията да забрани полагането на нощен труд. Не трябва ли, да се съобрази с ТЕЛК решението, в което пише: …“лицето може да работи тази длъжност…“, включително и заключението в мед.свидетелство от личния лекар, че мога да полагам нощен труд

  Отговор
  • СТМ препоръчва необходимите мерки, но не може да забрани нощен труд, ако в решението на ТЕЛК в точка „Противопоказания“ (т. 14 или 15) не е вписано.
   Ако, обаче, в точка „Протовопоказания“ в решението на ТЕЛК е вписан нощния труд, то тогава е задължително да не полагате такъв, без значение на медицинското свидетелство от личния лекар.

   Отговор
 2. Здравейте! При годишните прегледи се оказа, че имам високо очно налягане и след скенер определиха Сугестивна глаукома на лявото око. Преминах курс на лечение с капки и сега показанията да добри. Работя във фирма за електроника и ползваме микроскопи и увеличителни лещи. Минах на позиция, щадяща очите и само извънредно, в съботите работех и на предишната позиция, което се заплаща по-добре. Изведнъж ми казаха, че нямам повече право да работя с обосновка, че това се налага от трудовата медицина. Нямам ТЕЛК и не виждам логика в решението, по същия начин можеха да кажат, че не мога да работя защото пия хапчета и за кръвно налягане. Моля за мотивиран отговор, за което предварително благодаря!

  Отговор
  • Здравейте,

   Едно от задълженията на СТМ е да изготви заключение за пригодността на работещия да изпълнява даден вид работа въз основа на нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа, оценката на риска и резултатите от проведените медицински прегледи.
   Екземпляр от това заключение би трябвало да бъде предоставено и на Вас.

   Заключението не е задължително за работодателя, но задължение на работодателя е да защити работника от последващо увреждане на здравето.

   Същи така, в Приложение 4 към чл. 5, ал. 2 на Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците има Списък на медицинските противопоказания за постъпване на работа в производства и професии с вредни за здравето условия и фактори

   В този списък има раздел LVIII. Работа, изискваща значително зрително напрежение, в който са посочени като противопоказани следните заболявания:

   1. Зрителна острота с корекция, по-малка от 0,8 на по-добре виждащото око и 0,5 на по-слабо виждащото – общо 1,3.
   2. Рефракционни аномалии: високо късогледство (по-голямо от 6,0 д с изменения в очното дъно). Хиперметропичен астигматизъм, по-голям от 1,0 д, миопичен астигматизъм, по-голям от 2,0 д, даващи с корекция зрителна острота, посочена в т. 1.
   3. Липса на бинокулярно зрение.
   4. Изразен нистагъм.
   5. Хронични заболявания на предния очен сегмент (на роговицата, сълзоотводните канали, клепачите и конюнктивите).
   6. Лагофталм.
   7. Прекарани оперативни намеси на очния анализатор.
   8. Централен отоневрологичен синдром.

   Не мога да преценя дали Вашето заболяване е в този списък, но това също би могли да бъде причина.

   Най-добре е да се свържете със службата по трудова медицина и директно да ги попитате. Това е Ваше право и тяхно задължение да консултират работещите от фирмите, които обслужват.

   Отговор
 3. Здравейте,
  Имам фирма която се занимава с електронна на търговия. Дейноста се извършва от домът ми – нямаме офис. Сега назначавам жена ми на трудов договор, та въпроса ми е: необходимоли е сключване на договор за трудова медецина. работата ни е само на компютър.
  Благодаря ви предварително

  Отговор
  • Щом имате назначен човек на трудов договор (независимо от това, че е съпругата Ви), за Вас като работодател възниква задължение да осигурите на този човек обслужване от служба по трудова медицина, т.е. да имате договор с такава.
   Не оказва влияния вида на работата и мястото на извършване.

   Отговор
 4. Здравейте,
  Имам фирма която се занимава с електрон на търговия. Деиноста се извършва от домъ ми – нямаме офис. Назначавам жена ми на трудов договор. имали необходимот от сключване на договор за трудова медецина. работата ни е само на компютър.
  Благодаря ви предварително

  Отговор
 5. здравейте,
  Ще бъда назначена като консултант на граждански договор във фирма, където няма наети по трудово правотношение лица и управителя на фирмата работи сам.Необходимо ли е сключване на договор със служба по тр.медицина

  Отговор
 6. Привет!
  Имаме служител с ТЕЛк, който е назначен на основно ТП на пълен работен ден, но отскоро е и на втори , на напълен. В решението е упоменато, че има право на работа като съдружник в ТД( т.к. в момента на издаване на ЕР е бил такъв) и единствените противопоказания са работа с тежки материали и канцерогенна среда, в случая няма такива.
  Та, въпроса ми е : има ли право на 8+1 ч ?
  За двете страни да няма проблеми .
  Благодаря!

  Отговор
 7. При стартиране на строителен обект, кои документи са задължение на СТМ? Благодаря.

  Отговор
  • На практика по наредба няма документи, които задължително трябва да изготви СТМ. Ако в договора е предвидено СТМ да изготвя оценката на риска, то очевидно трябва да изготви оценката за този обект.
   Ако отправите запитване по казус, свързан с обекта, СТМ има ангажимента да Ви консултира. Ако назначавате нови работещи, то от СТМ ще издадат заключение за пригодност.

   Какви са задълженията на СТМ по наредба може да видите в тази статия:
   https://otgovori.info/kakvo-pravi-stm/

   Отговор
 8. Здравейте,
  Имаме човек с ТЕЛК 71% нетрудоспособност ,решение – може да работи при спазване на т.15 (с противопоказания системен физически труд и неблагоприятен климат). Той е назначен на 8 часа.
  Може ли да работи в момента на 12 часови смени 1 дневна, 1 нощна и 2 дена почива?

  Отговор
  • Здравейте,
   Дали може да работи на 12-часови смени зависи от това дали при извършваната работа и при тази продължителност на работното време ще са налични противопоказанията, описани в ТЕЛК.
   Тази консултация могат и са длъжни да направят от Вашата служба по трудова медицина.
   Обръщам внимание, че за полагане на нощен труд от трудоустроено лице се изисква неговото съгласие.

   Отговор
  • За да сте максимално защитени, отправете запитване до съответната ТЕЛК, която е издала експертното решение за това лице. Опишете режима на работното време и вида труд, в условията на които ще изпълнява задълженията си. Те ще ви отговорят с ново решение / правят го доста експедитивно /, с което ще се произнесат конкретно за длъжността и за човека, дали може да работи тази работа. Най-много да ви поискат допълнително производствена характеристика. Така ще получите отговор на въпроса си от единствения меродавен орган, който може законосъобразно да се произнесе към момента. И от този орган ще произтекат задължения за работодателя-все пак вие получавате предписание.

   Отговор
 9. Здравейте! Кандидатствах за работа, одобриха ме и си подадох документи за назначаване. След две седмици ми се обадиха и казаха, че Трудова медицина отказва да ме назначат на 8 часа, защото съм с ТЕЛК. Имам 50 % с право на работа. Кандидатствам за работа в офис.

  Отговор
  • Здравейте,
   Службата по трудова медицина (СТМ) има консултативни функции и издават становище относно пригодността на работещия да изпълнява дадена длъжност въз основа на данните от предварителния медицински преглед, а в случая и въз основа на описаните противопоказания в решението на ТЕЛК.
   Например в решението на ТЕЛК може да пише, че не трябва да работите при високо нервно-психично напрежение, а работата, макар и в офис, да е свързана с такова.
   Становището на СТМ има препоръчителен характер и работодателят може да прецени да се довери на мнението на трудовия лекар.

   Отговор
 10. Здравейте! ЕООД ще наеме на граждански договор 2 или 3 лица за поставяне на изолация и освежаване на фасада на сграда. Какви инструктажи са необходими да се извършат? Благодаря!

  Отговор
  • Здравейте.

   Всички необходими видове – начален, на работното място, ежедневен, периодичен (на три месеца).
   Отделно бих искала да Ви обърна внимание, че граждански договори за строителни дейности не се толерират много, но тъй като не познавам конкретната ситуация, остава да предположа, че сте преценили добре този начин на наемане на лицата.

   Ето отговор на МТСП по подобен въпрос:

   Подлежат ли на ежедневен инструктаж и инструктаж на работното място, строителни работници наети на граждански договор?

   Отговор:
   Уважаеми господин В., Бихме искали да Ви уведомим, че съгласно чл. 2, ал. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) този закон се прилага във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение, независимо от формата на организация, вида на собственост и основанието (включително по граждански договор), на което се извършва работата или обучението. Условията и редът за провеждане на обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа са уредени в Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

   Наредба № РД-07-2 се прилага във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение, съгласно чл. 2, ал. 1 и 2 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (чл. 1 от Наредбата). Разпоредбата на чл. 15, ал. 1 от Наредбата предвижда задължение за работодателя да провежда ежедневни инструктажи на работещите, пряко заети в дейности с висок производствен риск, включително при строителни и монтажни работи.

   Разпоредбата е императивна и не предвижда изключения. Съгласно § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗЗБУТ работодател е понятието, определено в § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда, както и всеки, който възлага работа (включително по граждански договор) и носи цялата отговорност за предприятието, кооперацията или организацията.

   В тази връзка и с оглед посоченото по-горе считаме, че работодателят е длъжен да проведе посочените инструктажи на строителните работници независимо от формата на възлагане на работата при спазване изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. /АК/

   Отговор
 11. Здравейте, имам нает обект за сезона, който ще работи 2 месеца, фирмата е ЕООД, аз съм собственик и ще работя само аз, длъжна ли е фирмата да сключва договор със служба по трудова медицина?

  Отговор
  • Здравейте,
   Щом сте ЕООД, Вие сте собственик и само Вие ще работите, нямате нужда от договор със служба по трудова медицина, защото нямате работещи по смисъла на ЗЗБУТ, на които да осигурявате обслужване.

   Отговор
 12. Здравейте искам да попитам дали има някакъв проблем да се наеме човек с диабет с инсулинова зависимост като оператор на машина да кажем,че е тъкачна

  Отговор
  • Здравейте,
   Въпросът Ви не съдържа достатъчно информация, за да може да се отговори дали има проблем или не наемането на човек с диабет като оператор на тъкачна машина.

   Характеристиките на извършваната работа имат значение за това, дали работата ще бъде проблем за човек с диабет или не.

   Службата по трудова медицина, която Ви обслужва, ще може да Ви насочи конкретно.

   Отговор
 13. Здравейте!
  Трябва ли да фирмата да заплаща на СТМ предоставянето на копия от болнични листи?

  Отговор
  • Здравейте,
   Не разбирам добре въпроса Ви, но копията от болничните листове се предоставят на СТМ с цел изготвяне от СТМ на анализ на здравното състояние. Това е едно от основните задължения на СТМ и би трябвало да е част от договора за обслужване.

   Отговор
 14. Здравейте,
  Собственик съм на ЕООД и нямям наети работници.Работя си сам в нает от мене матгазин в хотелски комплекс.Трябва ли да имам договор с СТМ? Хотелският комплекс има извършени всички измервания на наетото от мене помещение.
  Благодаря!

  Отговор
 15. Здравейте,
  Регистрирахме ООД аз и моя колежка.Фирмата е туристическа агенция. В нея ще работим само двете като собственици, самоусигуряващи се. Трябва ли да имаме договор със службата за трудова медицина при положение ,че няма да има наето лице на трудов договор. А в последствие ако имаме наето лице на граждански договор има ли промяна?
  Поздрави!

  Отговор
  • Здравейте,
   Трудно е да се даде еднозначен отговор на Вашия въпрос, тъй като съществуват различни тълкувания, както и различна гледна точка на контролните органи.

   Има тълкувания както в посока, че е необходимо обслужване от СТМ (аналогично на наличието и на задължение за подаване на декларация по чл. 15 ЗЗБУТ), както и в посока, че не е необходимо.

   В нашата група във Фейсбук поставихме въпроса към колегите и там можете да видите различните гледни точки и практика:

   https://www.facebook.com/groups/122892558426113/permalink/146039226111446/

   Отговор
 16. Интересува ме какъв трябва да е режимът на работа на мотокарист. Има ли законов норматив, който да постановява колко часа е допустимо да се работи на мотокар и какви почивки се предвиждат.

  Отговор
  • Здравейте, господин Тодоров,

   Няма конкретни нормативни изисквания за работно време и почивки на мотокарист, различни от тези в Кодекса на труда за всяка една професия.

   По отношение на т. на.р физиологични почивки, които влизат в работното време, няма за нито една професия конкретни изисквания. Всичко е в ръцете на службата по трудова медицина (за изготвяне на предложение за физиологичен режим на труд и почивка) и на работодателя – да въведе тези почивки.

   Отговор
 17. Здравейте,
  Избрахме конкретен кандидат за работа. След направено предложение за работа, кандидатът каза, че има ТЕЛК с предписание, което противоречи на длъжността. Имаме ли законово право да го назначим, ако становището на СТМ е, че кандидатът не е пригоден за работата?

  Отговор
 18. Въпроса ми е:
  Мой близък 46 годишен получи инсулт м.декември 2016 г. мина на телк получи 50% с ограничение без тежък физически и нощен труд. Предстои му 30.10.2017 г да се върне на работа длъжен ли е работодателя да му подсигури работа

  Отговор
  • Здравейте,
   Важни са не само поставените ограничения, но и какво е предписанието на ТЕЛК, по-точно:
   – ако има запис „може да изпълнява длъжността“ или нещо подобно – Вашият близък просто ще продължи работата си;
   – ако има запис „може да изпълнява длъжността при спазване на противопоказаните условия“ – това е предписание за трудоустрояване на същото работно място и работодателят ще трябва да го запази на същата длъжност, като облекчи условията на работа;
   – ако има запис „не може да изпълнява длъжността“, работодателят е длъжен да предложи друго работно място. В този случай обаче вече има няколко варианта, например възможно е при работодателя всички места за трудоустроени да са заети и да няма какво друго място да предложи – ако това се докаже, е разрешено прекратяване на трудовото правоотношение. Ако работодателят предложи друго работно място, но Вашият близък откаже да се премести, отново работодателят има право да прекрати трудовото правоотношение. В тези два случая не е необходимо искане на разрешение от Инспекция по труда.

   Отговор
 19. Здравейте, аз съм на 50 г.и от три години съм на постоянен трудов договор . Април 2017 г.ми откриха заболяване и се наложи да ползвам четири месечен болничен. Лекарите ми обясниха че заболяването се получава вследствие на извършваната от мен дейност (аз им обясних какво работя) но това беше само устно . Тъй като във фирмата предстоят съкращения нагло ми заявиха че нямат нужда от болни и стари хора и ще бъда съкратена. МОЛЯ да ми кажете имам ли право на някаква защита ,какви документи трябва да имам и от кого трябва да бъдат издадени. Предварително ви благодаря

  Отговор
  • Здравейте,

   Защитата по чл. 333 включва различни позиции, т.е. за да имате тази защита е необходимо (по отношение на заболяванията) да е налице поне едно от следните обстоятелства:

   1) да сте трудоустроена
   2) да страдате от заболяване, което е вписано в Наредба № 5 от 20.02.1987 г. за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от Кодекса на труда:
   1. исхемична болест на сърцето;
   2. активна форма на туберкулоза;
   3. онкологично заболяване;
   4. професионално заболяване;
   5. психично заболяване;
   6. захарна болест.

   За да бъде признато едно заболяване като професионално, е необходимо да се премине през пълната процедура на Наредба за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести.

   Документите, с които се доказват останалите болести са медицински документи (епикриза, медицинско удостоверение и др.) от лечебно-профилактичните заведения, където се лекувате или се водите на диспансерен учет.

   Отговор
 20. Здравейте!
  Аз съм педагог в Детска ясла и бих желала да разбера какво ми се полага от трудовата медицина? На какви специалисти и кой ги избира?
  Благодаря!

  Отговор
 21. Работя в счетоводна кантора по трудов договор на непълно работно време. Имам сключени още два трудови договора за работа от разстояние на непълно работно време с две от фирмите, които кантората обслужва счетоводно. Работното ми място е счетоводната кантора, където имаме обслужване от СТМ и всички необходими документи свързани със ЗЗБУТ. В този случай трябва ли от всяка фирма поотделно да ми се осигурява обслужване от СТМ – три пъти едни и същи неща, кому е нужно това, противоречи на всякаква логика?! И другият ми въпрос е: Работещият управител на едната от въпросните фирми трябва ли и той да се включва в бройката на обслужваните от СТМ. Почти всички собственици на фирми работят, с или без нает персонал, но за първи път чувам да се включва и той в бройката, разбирайте в таксата. Отговорите ви са разбираеми и изчерпателни и се надявам и аз да получа такъв, за което предварително Ви благодаря.

  Отговор
  • Здравейте,

   Би трябвало да Ви се осигури обслужване от СТМ при всеки работодател. Наистина, във Вашия случай, работата Ви е чисто документално разделена между трима работодатели, а всичко е еднакво, но за съжаление законът не разглежда отделни специфични ситуации и съгласно него всеки от Вашите работодатели има ангажимента да Ви осигури обслужване от СТМ. Така както би трябвало да представите медицинско на всеки един от работодателите, за да постъпите на работа, съответно болничен, както и всеки един от работодателите Ви води трудово досие и т.н.

   По отношение на втория Ви въпрос: тълкуванието на МТСП е, че когато има ООД и работещ управител, то ООД-то е работодателя, а работещият управител е наето лице (работещ) и съответно трябва да му се осигури обслужване от СТМ.
   При положение, че управителят е работещ, то и за неговата дейност би трябвало да има оценка на риска, да се изготвят инструкции и въобще да се осигурят здравословни и безопасни условия на труд по същия начин както за всеки един друг работещ. Освен това, напомням, че по смисъла на ЗЗБУТ, работещ е всяко лице, което е наето на трудов договор или му е възложена работа от лицето, което носи отговорност за предприятието, т.е. в обхвата на ЗЗБУТ са и т.нар. граждански договори, договори за управление и дори, ако се докаже, устно възлагане на работата.

   Отговор и на двата въпроса може да намерите и в статията по-горе.

   Отговор
 22. Здравейте, въпросът ми е дали е необходимо да оборудвам аптечка за офис, в който работят 12 служителя на длъжност консултант по софтуер, работещи на изцяло на комютър? Ако такава е необходима, как да тълкувам чл. 4, който гласи, че аптечните чанти са окомплектовани с медикаменти в зависимост от рисковите фактори на съответната трудова дейност? С какви медикаменти да я заредя?

  Отговор
  • Здравейте,
   ЗЗБУТ не прави изключения и е необходимо и в офис да бъде осигурена аптечка. Моето мнение относно съдържанието на аптечката съвпада със становището на МТСП:

   „Службата по трудова медицина, в състава на която има задължително лекар, би могла да Ви консултира…“.

   Изискайте от СТМ, която ви обслужва да Ви предостави актуализиран списък на съдържанието на аптечката.

   Отговор
 23. Здравейте,
  Регистрирах ЕООД и ще отварям малък магазин за обувки.В него ще работя само аз , като собственик. Трябва ли да имам договор със служба трудова медицина при положение ,че няма да има нито едно наето лице на трудов или друг договор.
  Поздрави!

  Отговор
  • Здравейте,
   при положение, че нямате нает работник дори на граждански договор, няма на кого да осигурявате обслужване от служба по трудова медицина, съответно не е необходим договор със СТМ.

   Отговор
   • Здравейте, още един въпрос.Дори и за такъв малък/17 кв.м./търговски обект и въпреки,че нямам наети служители, ще трябва да имам досие по оценка на риска нали?,предполагам и противопожарно досие. Мога ли да се обърна към СТМ срещу еднократно заплащане ,да ми помогнат с документите.

    Отговор
    • Здравейте,

     на практика оценката на риска ще обхваща дейностите, които извършвате Вие, тъй като тя се отнася до здравето и безопасността на хората, в случая Вашето здраве и безопасност.
     Не Ви е необходимо пожарно досие. Ако сте под наем в друг търговски обект, ангажимент за това има собственикът на обекта. Ако сте самостоятелни, Ви е необходима са инструкция за пожарна безопасност.

 24. Здравейте!
  поздравления за автора на сайта и търпението да отговаря на всички нас!
  Аз има следния въпрос – при нает персонал – едно лице, продавачка, разбирам, че е задължително собственика на ЕТ да има договор със СТМедицина. Не съм наясно обаче какви документи точно ще ми изготвят предвид дейността и колко ще струва – за година или за брой служители се прави? И в какъв срок след сключване на Трудовия договор следва да се сключи и Договор със СТМ и този договор с тях трябва ли някъде да се декларира или стои на обекта
  Благодаря предварително!
  Поздрави!

  Отговор
  • Здравейте,
   в момента, в който наемете лице на трудов договор, вече трябва и да сте му осигурили обслужване от СТМ, т.е. няма някакъв гратисен период. Сключеният договор не се декларира никъде, той си стои при Вас. Единствено в Декларацията по чл. 15 се попълва информация дали има сключен договор, както и при проверка от ИТ.

   Различните СТМ имат различни правила за ценообразуване. Общо взето винаги има някаква стойност, която е на човек за година. Трябва да сте наясно какво точно включва тази основна стойност, за да не се наложи да доплащане постоянно. Лично аз не препоръчвам в стойността да влиза извършване на медицински прегледи, без да сте наясно какви ще бъдат и тъй като не сте задължена да осигурявате такива всяка година.

   Отговор
 25. Фирмата е на името на брат ми ,помещението е на майка ми,аз се водя работник,защото съм нямала право да работя в магазина,щели да ни съставят акт.Сега заради СТМ ни искат хиляда документа,за мен застраховка,която като си я направих се оказа,че не важи ,защото не е направена при лицата,които ще извършат замерването и ми правят втора застраховка при тях,иначе щели да ни глобят.Отказват да ни дадат дубликат на оригиналните документи от замерването на СТМ ,извършено през 2010 година-нашите не можем да ги намерим къде сме ги сложили .Поради тази причина ни отказват копия и ни карат да заплащаме всичко наново,все едно ,че ни е за първи път-такса 80-90 лева +задължителната им осигуровка за мен -38.78лв.и т.н.Е АКО ТОВА НЕ Е РЕКЕТ……. Моля да ме посъветвате и да ми обясните как стоят точно нещата и как да постъпим в нашият случай.За какъв период важи това замерване,всяка година ли се прави срещу заплащане,застраховката ми задължителна ли е,понеже аз такава не желая С уважение г-жа Иванова

  Отговор
  • Здравейте,
   ще се опитам да отговоря кратко, макар че въпросът е сложен от гледна точка нормативните изисквания и проблемите, свързани с дейността на службите по трудова медицина. Затова ще систематизирам изложението си:
   1. За съжаление наистина за да работите във фирмата на брат Ви, трябва да бъдете на трудов договор. В противен случай, при проверка, той ще бъде глобен с 1500 лв.

   2. Заради това, че има наето лице, брат Ви е задължен да му осигури обслужване от служба по трудова медицина (т.е. на Вас).

   3. Пак заради фактът, че има наето лице, за брат Ви възникват редица задължения, свързани с изготвяне на различни документи, т.е. тези документи не са заради СТМ, а заради изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и негови поднормативни актове.

   4.Тъй като споменавате за магазин, имам съмнения относно необходимостта да бъде сключвана застраховка за Вас (ако става въпрос за застраховка „трудова злополука“). Можете да проверите дали наистина е необходимо тук – ако кодът на икономическа дейност на фирмата е сред изброените, наистина е необходима застраховка и е задължителна, ако го няма – не е необходима.

   5. Не разбирам връзката между „застраховка“ и „извършване на измервания“. Ако става въпрос за застраховка „трудова злополука“, ако имате валидна полица с някое застрахователно дружество, значи всичко е наред. Все пак, коментирам само въз основа на Вашите думи.

   6. Нямат право да Ви отказват издаване на дубликати на сертификат и протоколи от измервания, но това също подлежи на някакво заплащане (не като стойността на ново измерване, разбира се). Все пак имайте предвид, че при проверка, се изисква измерването на осветеност да е всяка година. Имайте предвид, че трябва да пазите всякакви документи, изготвени за Вас, поради две причини – при проверка липсата на някои точно определени документи на място в магазина ще е причина за глоба, както и може отново да се наложи да заплащате за ново тяхно изготвяне.

   Накрая, бих искала да допълня, че не знам какви документи са подготвили за Вас от СТМ, но отделно има и редица други документи, свързани с прилагане на Кодекса на труда, както и особено внимание трябва да се обръща на работното време. Всичко това може да бъде избегнато, ако сте съдружници с брат Ви, но не мога да знам кое е по-доброто решение за Вашето семейство.

   Отговор
 26. Може ли при подписан договор с регистрирана служба по трудова медицина да има клауза в договора, че някои задачи се възлагат на друго юридическо лице / в случая нерегистрирана СТМ/, без да има регистриран офис.

  Отговор
   • Благодаря Ви за своевременния отговор, г-жо Илиева! В клаузата по договора не е вписана точно дейността, но касае дейности извършвани от СТМ, но на друга територия без да има регистриран офис на СТМ изпълнител. Дали ЗБУТ или наредба 3 забраняват възложено изпълнение на дейности, касаещи дейността на регистрираната СТМ, изключая провеждането на периодични мед, прегледи

    Отговор
    • Здравейте,
     извинявам се, първият път не съм разбрала правилно въпроса. Надявам се, че сега вече съм :)
     Не е необходимо СТМ да има регистриран офис в някое населено място, за да изпълнява дейностите си там. Освен това ЗЗБУТ поставя изисквания за минималния състав на СТМ, но в нея могат да работят и много други специалисти, както и повече лекари със специалност трудова медицина или инженери с опит в областта на ЗБУТ, които да са в съответното населено място – повтарям се, но няма изискване за регистрация на офисите на СТМ и съответно ограничение къде точно ще осъществяват дейността си.

     Все пак – където и да са, дейностите по обслужване на работещите в съответствие с Наредба 3/2008 г. трябва да се изпълняват от работещи в СТМ (независимо на граждански или трудов договор). Лично аз не приемам като правилно в договор за обслужване по трудова медицина да е записано, че дейности в съответствие с Наредба 3/2008 г. ще бъдат изпълнявани от друго юридическо лице, което няма регистрация като СТМ.

 27. Здравейте!
  Фирмата е ЕООД . Собственикът е самоосигуряващ се. Има един работник на четири часа. Трябва ли да имам договор с трудова медицина.

  Отговор
 28. Здравейте,
  Необходимо ли е ООД, без нает персонал – 3 лица съдружници, управляващи заедно и поотделно да има сключен договор със СТМ?

  Отговор
  • Здравейте,

   В интерес на истината малко ми е трудно да отговоря категорично на този въпрос и Ви препоръчвам да го зададете в Инспекция по труда или МТСП.

   Не сте уточнили дали някой или всички от съдружниците са с договор за управление – тогава това ще се брои за наето лице.

   Трябва да упомена, че докато ЕООД без наети лица няма задължение да подава декларация по чл. 15 ЗЗБУТ, то ООД има задължение и понякога по аналогия се тълкува, че е необходимо и обслужване от СТМ.

   Отговор
 29. Добър ден !!!ЕТ съм ,нямам работници наети,аз си работя само.Трябва ли да имам договор с СТМ?И трябва ли да се правят някакви замервания на магазинчето в което работя?

  Отговор
  • Здравейте,
   Нямате задължение за договор със СТМ, тъй като нямате работещи, на които да осигурите обслужване от СТМ.
   Моето мнение е, че имате задължение за извършване на измервания.

   Отговор
   • Защо тогава днес при посещение от тяхна страна ми се изисква такъв договор,след като казах че нямам наети лица и само аз си работя?

    Отговор
    • Предполагам, че имате предвид посещение от инспекция по труда?
     Ако са Ви дали списък с документи, които трябва да представите и в него виждате и искане за договор, то това вероятно е предварително подготвен списък и просто представителят на ИТ не е зачеркнал неприложимото.

     Както може да видите и по-горе в статията, има отговор на МТСП по съвсем същия въпрос.

   • Да, инспекция по труда и саморъчно те са написали че трябва да представя договор с СТМ .

    Отговор
 30. Здравейте имам едмо питане ООД ика да вземе стажант от борсата и ме интересува дали трябва ООД да има дог със СТМ за стажанта
  в ООД за сега няма работници има само един съдружник в майченство

  Отговор
  • Да, би трябвало да се осигури обслужване от СТМ за стажанта.

   Закон за здравословни и безопасни условия на труд
   Чл. 25. (1) (Изм. – ДВ, бр. 40 от 2007 г.) Работодателите осигуряват обслужване на работещите от регистрирани служби по трудова медицина.
   Допълнителни разпоредби
   2а. (нова – ДВ, бр. 40 от 2007 г.) „Работещ“ е всяко лице, което е наето от работодател, както и лице, което работи за себе си, включително обучаващите се или стажантите – за времето на обучение, стаж и практика.

   Отговор
 31. Здравейте, моля за отговор на следния въпрос. Работя по трудов договор на пълен работен ден и фирмата има договор със СТМ, където е осигурено обслужването ми. Започвам работа на допълнителен трудов договор за непълно работно време 2,5 ч. при друг работодател. Трябва ли и втория ми работодател да заплаща такса за мен към СТМ, която обслужва неговата фирма, след като аз имам такова обслужване към основния си работодател?
  Предварително благодаря за отговора!

  Отговор
  • Здравейте,
   моето мнение е ,че трябва да Ви бъде осигурено обслужване от СТМ и при втория работодател. Обслужването е свързано с конкретни дейности за конкретното работно място. Например за изготвяне на анализа на здравното състояние Вашите болнични (ако има такива) ще бъдат обработени и анализирани в съвкупност с болничните на останалите работещи при втория работодател. Отделно ще бъдат обработени при първия работодател. Не сте дали информация, но все пак дори при една и съща работа, условията могат да бъдат различни и т.н.

   Отговор
 32. Здравейте, фирмата ни се състои от 4 души, в това число Управителя, който е саммосигурявашо се лице. Интересува ме в ЗЗБУТ по кой член той е задължен за мине процедуте в СТМ?
  Благодаря

  Отговор
  • Здравейте, госпожо Пеева,

   Съгласно чл. 25. (1) от Закона за здравословни и безопасни условия на труд „Работодателите осигуряват обслужване на работещите от регистрирани служби по трудова медицина.“

   Във Вашата фирма има трима работещи, за които работодателят трябва да осигури обслужване от СТМ (да има договор със СТМ, в случая).

   Задълженията на СТМ са описани в НАРЕДБА № 3 от 25 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина

   Отговор
 33. Имам следния въпрос – директор на болница съм, главната сестра на болницата е натоварена с дейностите по ЗЗБУТ и СТМ. Според нея като работодател й дължа допълнително заплащане за извършване на тази дейност или допълнителен платен отпуск. Моля, отговорете ми дали е така. Не можах да открия в нормативната уредба нищо по този въпрос.
  Благодаря Ви!

  Отговор
  • Здравейте,

   няма изрично нормативно изискване за допълнително заплащане на лицето, което е определено чрез съвместяване да изпълнява и функциите на орган по безопасност и здраве при работа, но е добра практика, тъй като това все пак са допълнителни ангажименти.
   Няма нормативно изискване за осигуряване на допълнителен отпуск при изпълнение на функциите на орган по безопасност и здраве при работа.

   Отговор
 34. Съгласно тълкуванията на МТСП, ако някой от съдружниците е и управител, то той се явява наето лице от работодателя, каквото се явява самото ООД (предполагам, че фирмата е ООД). В този случай и за него би трябвало да се осигури обслужване от СТМ или ако използвам Вашия изказ „да се плаща такса“. При дейността си самоосигуряващите се лица са длъжно да спзват изискванията за здравословни безопасни условия на труд, но тези изксвания на включват обслужване от СТМ.

  Отговор
 35. Фирмата ни се състои от 3 съдружника / самоосигуряващи се/ и няколко наети лица /работници/. Трябва ли да плащам такса за самоосигурявящите се или само за работниците?

  Отговор
 36. Здравейте,
  не знам какво имате предвид под „първоначална такса“, но по всяко време трябва да бъде осигурено обслужване на наетия работник, например след като е извършена услугата пред първата година, за следващата също трябва да бъде осигурено наличието на такова обслужване, което подлежи на плащане. При положение, че става въпрос за ЕТ, то управителят(собственикът) е работодател и не подлежи на обслужване.

  Отговор
 37. Става въпрос за ЕТ с един работник – трябва ли да се плаща годишна такса, освен първоначалната, която ми искат и за работника и за управителя (собственик) на ЕТ?

  Отговор
 38. Аз лично смятам, че не е необходим договор със СТМ, все пак имайте предвид тези тълкувания на МТСП относно необходимостта от осигуряване на обслужване от СТМ:

  – Собственик на ЕООД има наето лице за Управител чрез Договор за управление и контрол и няма работещи на трудов договор.

  – Собственик на ЕТ няма наети лица по трудови правоотношения, но има работещи на «граждански договор».

  – Съдружници, които са и управители в ООД, без да имат наети лица. Съгласно тълкуванието работодателят е дружеството, а управителят/управителите подлежат на обслужване от СТМ като «наети лица».

  Отговор
 39. Когато в ЕООД има само управител по ДУК, който е и собственик и няма друг нает персонал по трудов договор, длъжна ли е фирмата да сключва договор със служба по трудова медицина?

  Отговор