Въпроси и отговори за трудоустрояването

Някои отговори на експертите от Министерство на труда и социалната политика, публикувани в рубриката „Въпроси и отговори“ в официалния сайт на Министерството.

С. Д. Въпрос
За работник във фирмата има заключение от СТМ, че не може да изпълнява дейността, за която е назначен. Въпреки подготвените документи от личния лекар за явяване пред ТЕЛК, лицето отказва категорично да се яви за експертиза на работоспособността. Какво следва да направи работодателя?

Отговор: Съгласно Закона за здравето (ЗЗ), пациентите имат правото на отказ от медицински услуги и помощ (освен в предвидени от закона случаи, когато здравното им състояние представлява опасност за живота им и този на други хора), а всяка медицинска процедура следва да се извършва при информираното съгласие на пациента. (Чл. 90. от ЗЗ) Следователно, работникът има право да откаже освидетелстване от ТЕЛК, макар това в случая да не е в негов интерес. Тъй като не давате достатъчно информация по случая, не става ясно по какъв начин се е стигнало до становището на СТМ, базирано най-вероятно върху медицинска документация (от първоначални медицински прегледи, от периодични, от решения на органи по експертизата?). Лицето има интерес да се яви пред ТЕЛК, за да получи актуална експертиза на работоспособността си и евентуално препоръки за противопоказаните му условия на труд и необходимостта от трудоустрояване. ЛКК, респективно ТЕЛК са и инстанцията, пред която работещият може да обжалва заключението за непригодност за работата на лекуващия лекар или комисия и становището на СТМ.

СТМ е орган с консултативни функции и предписанията й не са задължителни за работодателя. СТМ НЕ Е орган по експертиза на работоспособността. Съгласно Закона за здравето и Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността, органи по експертизата на работоспособността, чиито предписания са задължителни за изпълнение от работодателя са: лекуващият лекар/стоматолог, ЛКК, ТЕЛК и НЕЛК. При писмен отказ на лицето да се яви пред ТЕЛК, респективно липса на заключение за работоспособността на работещия, работодателят не е задължен да предприема допълнителни защитни мерки, както и не носи отговорност за трудоустрояването му.

08.7.2009 г. В. Т.: Лице представя Решение на ТЕЛК в което е записано като противопоказания – тежък физически труд. Същото лице полага нощен труд и е съгласно да го полага, като този нощен труд не е свързан с физическо натоварване. Може ли работодателя да прекрати договора с лицето по противопоказания или само ако в ТЕЛК изрично е записано да не се полага нощен труд?

Отговор: Основанието за трудоустрояване на работника или служителя е чл. 314 от КТ. В разпоредбата е предвидено, че когато работника или служителя поради болест или трудова злополука не може да изпълнява възложената му работа, но без опасност за здравето може да изпълнява друга, подходяща работа, или същата работа при облекчени условия, той се трудоустроява на друга работа или на същата работа при подходящи условия по предписание на здравните органи. Съгласно чл. 317 от КТ, необходимостта от преместване на работника или служителя с намалена работоспособност на друга подходяща работа или на същата работа при облекчени условия, характерът на работата, условията на труда и срокът на преместването се определят по предписание на здравните органи. Според чл. 73 от Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността в своите решения ТЕЛК (НЕЛК) определят условията на труд, противопоказани за здравословното състояние на освидетелстваните лица. При лице с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност ТЕЛК (НЕЛК) се произнася по работоспособността му за работното му място и при необходимост го трудоустроява. С оглед на гореизложеното, единствено съответният здравен орган има право на преценка доколко конкретното освидетелствано лице има право на работа и при какви условия, както и необходимо ли е трудоустрояване или не. В чл. 325, т. 9 от Кодекса на труда (КТ) е предвидено, че трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие при невъзможност на работника или служителя да изпълнява възложената му работа поради болест, довела до трайна неработоспособност (инвалидност), или по здравни противопоказания въз основа на заключение на трудово-експертната лекарска комисия. В този случай прекратяването не се допуска, ако при работодателя има друга работа, подходяща за здравното състояние на работника или служителя и той е съгласен да я заеме. МВ/

05.8.2009 г., И.К.:-Служител от администрацията в предприятието е с намалена работоспособност над 50% с решение на ТЕЛК. Предписанието е да не извършва тежък физически труд. Настоящата му работа е била подходяща за него и не е бил трудоустроен на друга работа или облекчени условията по чл.314 КТ. Въпросът ми е: Има ли защита по чл.333, ал.1, т.2?

Отговор: Съгласно чл. 333, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда (КТ) работодателят може да прекрати трудовия договор на предвидените в разпоредбата основания само с предварително разрешение на инспекцията по труда когато работникът или служителят е трудоустроен. Трудоустроен е този работник или служител, за който има предписание за трудоустрояване, издадено от съответния компетентен здравен орган. Видно от запитването Ви, такова предписание не е било дадено и служителят не е бил трудоустроен, следователно не се ползва от защитата по чл. 333, ал. 1, т. 2 от КТ. В случай, че служителят страда от някоя от болестите, включени в списъка от Наредба на министъра на здравеопазването: 1. исхемична болест на сърцето; 2. активна форма на туберкулоза; 3. онкологично заболяване; 4. професионално заболяване; 5. психично заболяване; 6. захарна болест, ще се ползва от закрилата по чл. 333, ал. 1, т. 3 от КТ, съгласно който в случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5 и 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 работодателят може да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай работник или служител, боледуващ от болест, определена в наредба на министъра на здравеопазването. В.Б.

10.9.2009 г., М.Х.:-Здравейте, интересува ме от колко човека трябва да се състои комисията по трудоустрояване, може ли представител на работодателя да бъде председател, а не самият той и трябва ли непременно в състава да влиза лекар от СТМ.

Отговор: Съгласно разпоредбата на чл. 2 от Наредбата за трудоустрояването във всяко предприятие се създава комисия по трудоустрояване в състав: председател – ръководителят на предприятието, и членове – представителите на работниците и служителите, органът по безопасност и здраве при работа и лекарят от службата по трудова медицина, която обслужва предприятието. Разпоредбата е императивна и не предвижда изключения.

С.А.: Имаме работник назначен като охрана ,работи и нощни смени. Донесе решение на ТЕЛК в противопок. пише да не изпълнява нощен труд. Работодателя не може да му предложи др. работа,но и лицето иска да продължи да изпълнява задълженията си.Ако попълни декларация ,че е съгласен да изпълнява трудовите си задължения въпреки ТЕЛК-а ще може ли да продължи .

Отговор: Ако в експертното решение на ТЕЛК, освен противоказани условия е предвидено и трудоустрояване, следва да предприемете действия за трудоустрояване.Дали работникът или служителят може да продължи да работи на същото работно място е от компетентност на здравните органи. СС

03.11.2009, С.А: Наш служител, който е бил в болнични 6 месеца е подал документи в ТЕЛК. Решението на ТЕЛК се бави вече 2 месеца и не е ясно дали ще го пенсионира по болест или ще му удължи болничните. Как следва да се отразява отсъствието на служителя всеки месец във ведомостите до излизане решението на ТЕЛК. Какви осигуровки следва да се превеждат.

Отговор: Съгласно разпоредбата на чл. 30, ал. 1 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, териториалните експертни лекарски комисии освидетелстват лицата по повод на: 1. временна неработоспособност; 2. трайно намалена работоспособност; 3. искане на застрахователи и на застраховани лица; 4. трудоустрояване на лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност; 5. определяне характера на заболяванията – професионален или общ; 6. други случаи, предвидени в нормативни актове. Поради това, до момента на влизане в сила на експертното решение на ТЕЛК, от което може да се установи и неговото съдържание, е възможно времето на отсъствието на работника или служителя да бъде оформено като ползване на платен годишен отпуск или на неплатен отпуск, по искане на лицето За повече подробности можете да се обърнете към Министерството н аздравеопазването и Националната агенция за приходите. ПМ/

19.11.2009, Е.: Работя като счетоводител в престижна фирма със собствена политика. Имам нелечим здравословен проблем, който не се влияе от медикаментозно лечение, но ме облекчава кратко раздвижване.3 пъти на ден в работно време се качвах и слизах по 7 стъпала за около 2-3 мин.,но отговорничката ми забрани с мотива, че тя ще бъде наказана. Имаме ли защита от закон?

Отговор: Здравословният Ви проблем трябва да бъде взет от работодателя предвид, ако е доказан със съответната документация от медицинската експертиза, удостоверяваща временна или трайна неработоспособност. Съгласно Кодекса на труда (КТ), необходимостта от преместване на работника или служителя на друга подходяща работа или на същата работа при облекчени условия, характерът на работата, условията на труда и срокът на преместването се определят по предписание на здравните органи. В експертните решения на органите на медицинска експертиза (ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК) се включват предписания за необходимостта от трудоустрояване, както и противопоказаните условия на труд. Тези предписания са задължителни както за работодателя, така и за работещия (чл.317 от КТ). В тази връзка е и изискването на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) работодателят да отчита специфичните опасности за работещите, които се нуждаят от специална закрила, включително и тези с ограничена работоспособност и да предвиди съответните улеснения за тези лица на работните им места при изпълнение на трудовите им функции (чл. 16, ал.1, т. 3 и 4 от ЗЗБУТ). От друга страна, в случай че не сте представили пред работодателя необходимите документи на медицинската експертиза, въпросът Ви може да се отнесе към хипотезата за регламентираните почивки на работещите. Почивките, тяхната продължителност и разпределението им в работния ден следва да се определят с правилника за вътрешния трудов ред. Важно е да се отбележи, че тези почивки не се включват в работното време (чл. 151, ал. 2 от КТ). Ако работата Ви е свързана с видеодисплеи, работодателят трябва да организира трудовата дейност по начин, осигуряващ периодични прекъсвания на работата с видеодисплеи, които се ползват за: 1. регламентирани почивки, като техният брой, продължителност и ред на ползване се определят в съответствие с изискванията на Наредба № 15 от 1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа (ДВ, бр. 54 от 1999 г.); 2. извършване на други дейности с цел намаляване на натоварването, дължащо се на работата с видеодисплеи (чл. 8.на Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи).

Накрая искам да завършва с част от отговор на експерт от МТСП, който смятам за особено важен:

Предписанието за трудоустрояване, издадено от здравните органи, задължава работника или служителя да не изпълнява работата, от която се премества, а работодателя – да не го допуска до тази работа.

21 мнения за “Въпроси и отговори за трудоустрояването”

 1. Внимание! Това е само информационна страница. Otgovori.Info не предлага консултации от лекар относно ТЕЛК!

 2. ZDRAVEITE! imam re6enie na TELK 54%. do 2013godina,no predi 1mesec mi pe6e smenena tazobedrenata stava zaradi koqto vsa6tnost e i telkovoto re6enie,Sega neznaq kakvo trqbva da napravq , trqbva li da gi ovedomq i voob6te imam li pravo na TELK

 3. Още нещо по въпроса:

  Съглсно чл. 14, ал. 2 от ПРАВИЛНИК
  за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания
  „В случаите, когато степента на намалена работоспособност на лицето с трайно увреждане е установена, след като то е навършило възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, или лицето с трайно увреждане придобие право на пенсия за осигурителен стаж и възраст преди изтичането на срока на експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК, срокът на експертното решение се приема за пожизнен при ползване на правата по правилника. „

 4. Здравейте, г-н Радев,
  бих искала да обърна внимание, че моите познания са в областта на трудоустрояването на работещи, а не по всички въпроси, свързани с ТЕЛК.
  Все пак, направих справка и ето какво пише в чл. 69, ал. 7 от Наредба
  за медицинската експертиза (Приета с ПМС № 87 от 5 май 2010 г.)
  (Обн., ДВ, бр. 36 от 14.05.2010 г.)

  „При лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68 КСО, се определя пожизнен срок на инвалидността. Преосвидетелстване на тези лица може да се извърши по тяхно искане или по искане на контролните органи на медицинската експертиза. “

  Съответно чл. 68 КСО гласи следното:
  Чл. 68. (1) Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се придобива при навършване на възраст 60 години и 6 месеца за мъжете и 55 години и 6 месеца за жените, при условие че сборът от продължителността на осигурителния стаж и възрастта не е по-малък от 98 за мъжете и 88 за жените.
  (2) От 31 декември 2000 г. възрастта по ал. 1 се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 6 месеца за мъжете и за жените до достигане на 63 години за мъжете и 60 години за жените, а сборът от продължителността на осигурителния стаж и възрастта се увеличава с 1 до достигане на 100 за мъжете и 90 за жените.
  (3) От 31 декември 2004 г. сборът от продължителността на осигурителния стаж и възрастта за жените по ал. 2 се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с една до достигане на 94.
  (4) В случай, че сборът от продължителността на осигурителния стаж и възрастта е по-малък от посочения в ал. 1 – 3, право на пенсия се придобива при 15 години осигурителен стаж, от които 12 години действителен стаж и навършване на 65-годишна възраст за мъжете и жените.

 5. Въпросът, който искам/е да задам/дем касае много от членовете на Дружество на инвалидите гр. Варна, а именно: в момента на влизане в пенсионна възраст и имаш телково решение, което е още в срок на действие (срока определен от ТЕЛК НЕ Е ИЗТЕКЪЛ). Законодателя предвижда решението да премине веднага към срок-пожизнено. Това вярно ли е? Ако това е вярно защо в НАП не признават ТЕЛК-а, а за да ни признаят инвалидността трябва отново да се явим на ТЕЛК?
  Според Вас това правомерно ли е? На какъв законов акт се обоснавава? Подлежат ли на санкция служителите отказващи да приемат документите за инвалидност, които се прилагат за да се получи полагащата ни се отстъпка напр. данъка за жилището?
  Очаквам/е с нетърпение Вашата консултация и съвет.

 6. Здравейте, госпожо Малинова,
  единствено ТЕЛК и НЕЛК са институциите (в определени случаи и ЛКК), които са легитимни по отношение медицинска експертиза на работоспособността. С други думи, никой друг няма право да Ви издаде подобно удостоверение или друг вид документ, с който да се промени решението на ТЕЛК.

 7. Здравейте! Искам да питам при инвалидност над 95 % с чужда помощ ,поради трансплантация на бъбрек,при положение ,че по закон нямам право да работя, вследствие от изречението в ТЕЛК цитирам „Противопоказни условия на труд:Всякакъв вид труд“,мога ли чрез вас да извадя документ медицинско с което ме опълномощавате ,че мога да работя дадена дейност, или почтти всякакъв вид труд ,без дигане на тежки предмети и много натоварена работа.На 21 години съм и чрез инвалидната песния немога да се прехранвам нито преживявам.Ако мога при вас да извадя подобен документ ,ще ви помоля да ми кажете към кого точно да се обърна и къде в сградата .Или ако няма как да ми съдействате ,но имате информация по въпроса, ще се радвам да ме уведомите. Благодаря за вниманието и искрено се надявам в най-скоро време да получа отговор от вас.

 8. Здравейте! Искам да питам при инвалидност над 95 % с чужда помощ ,поради трансплантация на бъбрек,при положение ,че по закон нямам право да работя, вследствие от изречението в ТЕЛК цитирам „Противопоказни условия на труд:Всякакъв вид труд“,мога ли чрез вас да извадя документ медицинско с което ме опълномощавате ,че мога да работя дадена дейност, или почтти всякакъв вид труд ,без дигане на тежки предмети и много натоварена работа.На 21 години съм и чрез инвалидната песния немога да се прехранвам нито преживявам. Ако няма как да ми съдействате ,но имате информация по въпроса, ще се радвам да ме уведомите. Благодаря за вниманието и искрено се надявам в най-скоро време да получа отговор от вас.

 9. Zdraveite g-jo Ilieva,
  molq vi ako mojete da mi pomognete s otgovora si…
  Moq slu4ai e takyv… Az sym trudoustroena s 51% , no na 5.09.2010g. pretyrpqh PTP. Podadoh si dokumentite za preosvedetelsvane na TELK, no me othvyrliha zatova ,4e nqmam pravo da se qvq na TELK , predi izti4aneto na godinata pri PTPto. Vqrno li e tova ?
  Blagodarq vi predvaritelno !

  • Здравейте,
   извинявайте, но не съм запозната толкова подробно с наредба за медицинска експертиза на работоспособността и не можах да разбера какво означава „изтичането на годината при ПТП-то“ – изтичане на календарната година, през която се е случило ПТП-то, изтичане на поредната година от действие на ТЕЛК?

 10. Здравейте,
  при 36 % намалена работоспособност, предписание за трудоустрояване може да даде само ЛКК и то за срок до 6 месеца. Ако нямате изрично предпосание от ЛКК за трудоустрояване, а само решение на ТЕЛК, то не се считате за трудоустроен.
  Ако работата, която сте изпълнявали съдъра физически и психически усилия и е имало предписание за трудоустрояване в смисъл, че не можете да изпълнявате тази работа, то работодателят в бил длъжен да Ви премести. Ако откажете преместването, то работодателят има право да ви уволни без предизвестие.

 11. moqt vapros e takav trydoystroen sam 36% invalidnost sprotivopkazanie bez te6ki fizi4eski i psihi4eski ysiliq iraboto da telq mi postavq ysloviq ili da me premesti na deryga rabota ili da me sakrati az ne sam sglasen no toi me prenadna4i bez moe saglasie

 12. Това не дава никаква информация дали се касае за „малък“ акт от 100 лв. или големия от 1500. Защо просто не попитате инспектора за каква сума става въпрос?

  Иначе, процедурата е следната: имате право в 14-дневен срок да обжалвате пред директора на съответната инспекция по труда. Обикновено реакция няма никаква. След което се отива на съд.

  Моля, посъветвайте се по случая с юрисконсулта на фирмата! Ако става въпрос за глоба от 100 до 300 лв. – ще трябва да я платите, но ако е направен акт за 1500 лв., спокойно можете да търсите по съдебен път намаляване, т.к. нарушението напълно отговаря на „маловажно“ – нарушение, което може да бъде отстранено веднага (предполагам, че вече сте го остранили?!) и не са настъпили вредни последици.

 13. Благодаря Ви много за бързия отговор. Акта е на основание чл. 416, ал.1 от КТ, а съм нарушила чл.1 т.1е от Наредба 8 за определяне на работните места подходящи за трудоустрояване на лица с намалена трудоспособност. В такъв случай какво да предприема? Благодаря ВИ предварително.

 14. Здравейте,
  не казвате актът по кой член от Кодекса на труда е.
  За маловажно нарушение, каквото е в случая, се съставя акт по Чл. 415в. (Нов, ДВ, бр. 108 от 2008 г.; изм., бр. 58 от 2010 г.) За нарушение, което може да бъде отстранено веднага след установяването му по реда, предвиден в този кодекс, и от което не са произтекли вредни последици за работници и служители, работодателят се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 100 до 300 лв., а виновното длъжностно лице – с глоба в размер от 50 до 100 лв.

 15. Здравейте,
  Работя като ОБЗ. Миналата седмица идваха на проверка при мен от Инспекция по труда във връзка с трудовия травматизъм. Инспекторите поискаха протокола с който са определени местата за трудоустоени и хора с увреждания… Оказа се че вместо 6% места за трудоустроени от общия състав, комисията е определила 4% колкото е минималния процент в КТ.
  По време на проверката не беше споменато че за това че ще бъде съставен акт на работаделя… а едва при получването на проткола от проверката на работодателя му беше връчен и акт за администартивно нарушение… Дори не беше отразено нищо в ревизионната книга. От настъпилото нарушение не са настъпили вредни последици водещи до заплаха за здравето на работещите. Нарушението би могло да се отстрани още по време на проверката. Нормално ли е да се наказва с акт такова нарушение?

 16. Здравейте, г-н Димитров,

  в този блог разглеждам проблеми на трудоустрояването от гледна точка здравословни и безопасни условия на труд. За съжаление не съм запозната с изискванията, свързани с определяне на процент намалена работоспособност с цел пенсиониране.
  Все пак, в блога е публикуван списък на телфони и адреси на ТЕЛК в отделните градове, предназначени за даване на консултации.
  Можете да ги видите, като кликнете на следния линк:

  https://otgovori.info/telk-priemni/

 17. На 71 г съм, освидетелстван 51% нетрудоспособност. Когато ме освидетелстваха, в комисията ме попитаха имам ли и някойдруги, освен посочените заболявания, явно, за да ми повищат процента.Нямах. Междувременно ми откриха още едно заболяване-нефропатия. Това явява ли се основание, да ми бъде повишен процента за нетрудостспособност, и ако да, какво трябва да направя.

 18. здравейте,
  моля който е запознат да помогне…
  започнах работа преди 1 година в охранителна фирма, без да им представя експертно решение за телк. Назначиха ме с трудов договор в който пише, че съм с работно време 8 часа на ден и основно възнаграждение 280 лв. След 2 месеца получих писмо от телк Варна, да подготвя необходимите документи и да се явя на телк. Трябваше да взема документи от фирмата за явяването ми пред телк. След няколко дена работодателят ме накара да разпиша заявление:

  Господин Управител,
  Моля да ми бъдат прекратени трудовите правоотношения с „––-“
  считано от …………………… г.

  Дата:…………….. Подпис:……………

  Аз разписах заявлението, но на него нямаше дата и година. Разписах го защото бях в 7 месечен период. В последствие всеки месец задълженията ми почнаха да стават все повече и повече.
  Пример: Работих на обект в празна стая с един стол, и химическа тоалетна. След 2,3 месеца сложиха маса и гардероб. Сложиха и камери които трябваше да следим в продължение на 24 часа. На скоро назначиха още 4 човека в офиса, да следят дали спим по време на смяна. След всичките тези правила аз се обърнах към работодателя си с молба да минем на 12 часа смяна. Неговият отговор беше:
  Разберете се помежду си, и ще минете на 12 часа.
  Тъй като някои от моите колеги работят на други места, считам че той създаде предпоставка за кавга между нас с моето искане да минем на 12 часа. Въпреки всичко от миналия месец сме на 12 часа. Полагаха ни се купони и пътни. Откакто съм започнал работа 2 месеца има купони, 2 месеца няма. Всичките колеги работим на едно и също работно място с едно и също работно време. На единия дава 40 лв. купони на другия 60 лв. На единият дават 20 лв. извън заплатата, на другия 15 лв. Обърнах се към личен състав да попитам защо е така, отговорът беше така са преценили вашите началници. Преди 1 седмица имаше събрание на фирмата аз не можах да присъствам, защото бях на смяна. Никой не счете за необходимо да ми каже още какви правила са измислили на събранието. В последствие научавам, че другите четирима работници в офиса ще са наши преки началници. И този който е на смяна с мен трябвало е да ме уведоми, че на всеки кръгъл час трябва да се показвам пред 6 камери които се намират на радиус от 4 кв/декара. Незнам дали съм прав но аз считам, че това е предпоставка за влушаване на моето здравословно състояние, в смисъл на това, че когато вали дъжд или сняг влизаш от топло на студено и истиваш. На следващия ден след като разбрах се обърнах към прокуриста на охраната с молба да ми отдели 5 минути за разговор. Той ми отговори, че когато се върне от офиса ще ми обърне внимание. След 15 минути мина пред работното ми място и замина без дори да се обърне. Тъй като аз не бях осведомен за последното решение на събранието в продължение на 2,3 нощни смени аз не съм си изпълнил задължението да минавам през камерите. От достоверни източници разбрах, че искат да ме изгонят. Искам да запитам какви права имам и какво да правя с тези хора. Държа да подчертая, че нямам доходи за съд!
  Благодаря ви за изслушването !

  Послеслов
  На 13.12.2010 вече съм освободен по член (325 т.1) по принуда,обърнах се към инспекцията по труда където написах жалба и чакам в едномесечен срок отговор.Като го получа ще ви информирам.

Коментарите са изключени.