Видове аварийни планове, изисквания и съдържание

Целта на подготвения материал е да представи сравнителна характеристика на изискванията на различни нормативни актове, свързани с изготвяне на планове за действие при аварии, кога се прилагат, какво е задължителното съдържание.

Ето различните видове аварийни планове, които изискват нормативните актове:

План за евакуация по Наредба № Із-8121з-647

Нормативен акт:

Наредба № Із-8121з-647 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

Кой е задължен:

Изготвя се задължително за строежи от:

 • клас Ф1.1 – Детски градини и ясли; домове за деца с физически увреждания; лечебни заведения и др.
 • Ф1.2 – Хотели; къмпинги, мотели, общежития; пансиони; спални корпуси в балнеосанаториуми и други подобни.
 • Ф2.1 – Кинозали; концертни и други подобни зали; библиотеки и читалища;спортни сгради и други видове сгради с точно определен брой места за сядане в закрити помещения.
 • Ф2.2  – Музеи, художествени галерии, танцови зали, дискотеки, казина и др. под. в закрити помещения
 • Ф4.1  – Училища, учебно-възпитателни заведения, висши учебни заведения и други подобни.

Изготвя се за следните обекти, в които пребивават едновременно (временно или постоянно) повече от 50 души:

 • Ф3 – Сгради за обществено обслужване; сгради за административно обслужване с помещения, в които броят на очакваните посетители е по-голям от броя на обслужващия персонал.

Изготвя се при наличие на помещение за повече от 50 души за строежи от класове:

 • Ф4.2 – Сгради за административно обслужване, комутационни, радиорелейни, телевизионни, базови и телефонни станции
 • Ф5.1 – Производствени сгради и съоръжения, производствени и лабораторни помещения, работилници
 • Ф5.2 – Складови сгради и съоръжения, паркинги, гаражи (без техническо обслужване и ремонт).

Броят на хората в помещенията се определя съгласно чл. 36 и чл. 660, ал. 3 от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

Съдържание:

Съгласно Приложение 2 на Наредбата.

Авариен план по ЗЗБ

Нормативен акт:

Закон за защита при бедствия, чл. 35.

Кой е задължен?

Юридически лица и еднолични търговци, собственици и ползватели, осъществяващи дейност в обекти, представляващи строежи по чл. 137, ал. 1, т. 1, буква „г“ или „д“ от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Това са следните обекти от първа категория:

 • строежи, криещи опасност от взрив, от значително вредно въздействие върху околната среда или от разпространение на отровни или вредни вещества;
 • хидротехнически съоръжения, криещи опасност от наводнения, в т.ч. големи язовири и язовири от първа степен на потенциална опасност и прилежащите им съоръжения и временно строителство.

Съдържание:

 1. максимални възможни последици за персонала, населението и околната среда от авария в обекта, определени въз основа на оценка на риска;
 2. мерките за ограничаване и ликвидиране на последиците от авария в обекта;
 3. мерките за защита на персонала;
 4. разпределението на задълженията и отговорните структури и лица за изпълнение на предвидените мерки;
 5. средствата и ресурсите, необходими за изпълнение на предвидените мерки;
 6. времето за готовност за реагиране на структурите и лицата по т. 4;
 7. реда за информиране на органите на изпълнителната власт при необходимост от въвеждане на плановете за защита при бедствие.

Съдържанието на аварийния план може да бъде различно от посоченото, ако е определено в специален закон или в издадените въз основа на него подзаконови актове.

План за защита при бедствия по ЗЗБ

Нормативен акт:

Закон за защита при бедствия, чл. 36.

Кой е задължен?

 • Юридическите лица и едноличните търговци, осъществяващи дейност в сгради за обществено обслужване, представляващи строежи по чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „д“ от ЗУТ – сгради и съоръжения за обществено обслужване с капацитет над 1000 места за посетители.
 • Лечебни заведения за болнична помощ, училища и детски градини, независимо от тяхната категория по ЗУТ.

Съдържание:

 1. рисковете за обекта съгласно общинския план за защита при бедствия;
 2. мерките за защита на пребиваващите;
 3. разпределението на задълженията и лицата за изпълнение на предвидените мерки;
 4. ресурсите, необходими за изпълнение на предвидените мерки;
 5. времето за готовност за реагиране на лицата по т. 3.
 6. начина на взаимодействие със съставните части на единната спасителна система.

Примерни разработки на двата вида планове ще намерите в ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА ↓

Примерни планове по Закона за защита при бедствия

Вътрешен авариен план на предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал

Нормативен акт:

Закон за опазване на околната среда (ЗООС). Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях.

Кой е задължен?

Предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал, съгласно Приложение № 3 към чл. 103, ал. 1 на ЗООС.

Съдържание:

Съгласно приложение № 5, т. ІI на Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях.

При изготвяне на вътрешния авариен план операторът на съществуващо предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал е длъжен да проведе консултации с персонала на предприятието, включително с персонала, който работи по дългосрочни договори за подизпълнителски дейности в предприятието.

Протоколът/протоколите за проведени консултации с физическите и/или юридическите лица, работещи на територията на предприятието и/или съоръжението, включително изпълнители и/или подизпълнители са част от съдържанието на плана.

Кметът на община, на чиято територия се намира предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал, е длъжен да изготви и да осигури изпълнението на външен авариен план на това предприятие/съоръжение, с описание на мерките, които трябва да бъдат предприети извън територията на предприятието/съоръжението.

Външният авариен план се изготвя като част от общинския план за защита при бедствия.

Специфични планове при рискови дейности

При работа с автомобили

Съгласно чл. 8 на Наредба № 12 oт 27 декември 2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с автомобил

„Работодателят е длъжен да има план за предотвратяване и ликвидиране на аварии и пожари, включващ и защита от аварии при работа с автомобили, както и при дейности с опасни химични вещества и препарати.“

При работа с опасни химични агенти

Съгласно Чл. 12. (1) на Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа

„Работодателят изготвя план за действие за предотвратяване и ликвидиране на аварии, инциденти и злополуки, свързани с опасни химични агенти на работното място.“

За тези планове не е описано конкретно съдържание и това често създава затруднения. Ние, обаче, създадохме образци, с които лесно да изпълните изискванията. Ще ги намерите в ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА ↓

План за предотвратяване и ликвидиране на аварии с автомобили

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

10 мнения за “Видове аварийни планове, изисквания и съдържание”

 1. В допълнение – ако ползвате промишлени газови инсталации или сте предприятие за пренос и разпределение на природен газ, трябва да имате план за спасителни и аварийно-възстановителни работи (изисквания и съдържание – съгласно чл. 281, 282 на НАРЕДБА за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ)…

  Отговор
 2. Здравейте,
  във всеки от упоменатите в статията нормативни актове, има изисквания свързани и с актуализацията на аварийния план.
  Към момента все още е актуално изискването на Наредба 7 планът за предотвратяване и ликвидиране на аварии да се утвърждава от работодателя ежегодно.

  Отговор
 3. Здавейте,
  Има ли нормативна уредба, която да определя колко често се обновява аварийният план?

  Отговор
 4. В Националната програма по безопасност и здраве при работа за 2012 г. е заложено изменение на Наредба 7. Да предполагаме, че ще бъде изгладено това несъответствие.

  Отговор
 5. Има и противоречия в изискванията на нормативните документи: Наредба 7, чл, 248(3): „В частта си по противопожарна охрана планът се съгласува със съответния териториален орган на Министерството на вътрешните работи.“ В старата Наредба I-209 това съгласуване бе залегнало в чл. 6, в новата Із-2377 вече го няма. И ПБЗН основателно отказва да съгласува плановете…

  Отговор
 6. Всъщност представителите на ГИТ проверяват и си търсят само плана за предотвратяване и ликвидиране на аварии. Пожарникарите си търсят техните, другата половината на ПБЗН – представителите на гражданска защита си търсят техните, а РИОСВ – техните. Така, че – за всекиго по нещо си има и всеки проверяващ си знае наизуст какво трябва да съдържа „неговия“ план и си го търси.
  На същия принцип и във фирмата всеки може да си направи план – органа по БЗР, пожарникаря и еколога :)

  Ако все пак подходим конструктивно – ако се направи сравнение на изискваното съдържание на тези планове, можем като поразмислим да направим така, че да имаме един план, който да отговаря на всички изисквания и на това отгоре и да е истински. Това би се осъществило със съвместна работа на упоменатите лица, защото осигуряването на безопасността става при работа в екип, а не всеки да си прави някакви документи за показване пред контролни органи, както често се получава.

  Отговор
 7. Нищо не пречи да допълваме статията :) Даже ето аз сега се сещам, че по Наредба 12/2004 г. работодателят е длъжен да има план за предотвратяване и ликвидиране на аварии и пожари, включващ и защита от аварии при работа с автомобили, както и при дейности с опасни химични вещества и препарати.
  Наредба Iз-2377 с плана, който е само за някои предприятия съм я описала :)

  Отговор
 8. Има още хахахахаха има и в нормативните актове, третиращи въпросите с опасните химически вещества и смеси, опасните отпадъци. Кот си помисля и в наредбите за втечнените въглеводороди и природния газ.
  Интересен е въпроса с плановете по Наредба № Із-2377 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите. Там има един план за евакуация, който се изготвя само за някои предприятия.

  Отговор
 9. Такаа, сега остава да се посочат компетентните лица за разработването на тези планове. Щото то си е един вид оценка на риска. Същото се отнася за проверяващите господа от ОИТ, имат ли те необходимите компетенции да проверяват тези планове? Или всичко отново е проформа. В наща мила родина сигурно се броят на пръсти предприятията с действащи такива планове.

  Отговор