Основни изисквания по техническа и пожарна безопасност в съоръженията и тръбопроводите за втечнен въглеводороден газ

ВАЖНО: Тази инструкция е изготвена и споделена от колега и се публикува във вида, в който е предоставена.
Можете и Вие да се включите  – вижте повече за нашата инициатива.
Възможно е инструкцията да не съответства точно на Вашите условия на работа или на нормативните изисквания!
Otgovori.Info не носи отговорност при неправилно използване.

В съоръженията и тръбопроводите за втечнен въглеводороден газ образуване на взривоопасни концентрации е практически невъзможно, тъй като те постоянно се намират под налягане. Обаче при първоначалното им запълване и след периодични прегледи и ремонти, образуването на взривоопасни концентрации е възможно. При това, в случаи на рязко повишаване на налягането, на значително триене в детайлите на арматурата, намиращи се в съприкосновение с газа и при движение с висока скорост на механични примеси, ръжда и др., е възможно образуване на статично електричество. Това може да доведе до запалване на втечнения газ или на газовъздушната смес, взрив и разрушаване на тръбопроводите и съоръженията. Затова първоначалното запълване на тръбопроводите трябва да се извършва с особено внимание, след продухване и запълване на инсталацията с инертен газ до концентрация, изключваща възможността за образуване на взривоопасна смес.

 1. Отварянето на спирателните кранове на тръбопроводите за втечнен газ се извършва внимателно и плавно, за избягване на хидравлични удари.
 2. Спирателната арматура (кранове, шибъри и др.) се поддържа в пълна изправност.
 3. Арматурата, използвана за монтаж на тръбопроводите, трябва да бъде стоманена и да притежава сертификат от завода-производител.
 4. При демонтаж на предпазен клапан за настройка или ремонт, той се заменя с друг изправен. Не се допуска на мястото му монтирането на глух фланец.
 5. Манометрите трябва да имат свидетелство за извършена проверка от метрологичните органи и да не е просрочен срокът за ежегодната им проверка.
 6. Не се допуска използването на неизправни, непроверени в определения срок и непломбирани манометри.
 7. За размразяването на тръбопроводите се премахва с пара, нагрят пясък или с гореща вода. Не се допуска използването на огън, стоманени прътове или други средства, които могат да предизвикат образуване на искри.
 8. Не се разрешава да се притягат и развиват фланцови и резбови съединения, и гайките на гъвкавите маркучи, когато те са под налягане, и да се употребява ударен “ инструмент при навиването и развиването им.
 9. Проверка на заземяването на сградите и съоръженията се извършва най-малко един път в годината. Заземяването се проверява и след всеки ремонт на съоръженията.
 10. Не се допуска проверката на херметичност на съединенията да се извършва с открит огън.
 11. Пускането в експлоатация на газовите съоръжения след ремонт или техническо освидетелствуване се извършва с разпореждане на собственика на въз основа на разрешение за въвеждане в експлоатация от органите за Държавен технически надзор.
 12. За започването на строително-монтажни работи или ремонтни работи, собственикът уведомява писмено органите за Държавен технически надзор 10 дни преди започване на работа.
 13. При изтичане на газ от тръбопроводите на се действа по авариен план.
 14. В помещението за обслужващия персонал се поставя телефон за пряка външна връзка. На видно място се поставят телефонните номера на Районата противопожарна служба, РУ на МВР, Бърза помощ, Районния щаб на Гражданска защита и др., технологичната схема на инсталацията, инструкцията за експлоатация, поддържане и ремонт на оборудването и съоръженията, инструкцията за техническа, санитарна и пожарна безопасност, планът за действие при аварийни ситуации и др.
 15. Преди започване на работа обслужващият персонал проверява за пропуски на газ от съоръженията.
 16. Цялата електрическа инсталация трябва да се изключва от едно лесно достъпно и ясно обозначено място на главното електротабло.
 17. Технологичното оборудване и технологичните тръбопроводи трябва да бъдат заземени посредством общ заземителен контур.
 18. Технологичното оборудване и арматурата по оборудването и тръбопроводите трябва да се осигурят срещу достъп на външни лица.
 19. Противопожарното водоснабдяване трябва да осигурява разход на вода с дебит 10 л/сек.
 20. Персоналът, обслужващ газоснабдителната станция, се допуска до работа в обекта с облекло от антистатични материали и обувки без железни гвоздеи и обкови, агласно изискванията за защита от статично електричество.
 21. За бързо свързване с противопожарните и аварийните служби могат да се инсталират специални уредби.
 22. Участъците от тръбопроводите, подлежащи на ревизия, ремонт или изпитване се изключват от основните газопроводи посредством монтиране на глухи фланци. Глухите фланци трябва да са изчислени за максималното налягане на газа и да позволяват бърз монтаж и демонтаж.
 23. Преди извършване на ремонтни работи по тръбопроводите, демонтаж на арматура, резбови и фланцови съединения, се извършва продухване с инертен газ (азот или въглероден двуокис).
 24. Газовата смес от продухването се отвежда и изхвърля в атмосферата на безопасни места, където е изключена възможността от попадането и в помещения и сгради, или възпламеняване от случаен източник на огън.
 25. Не се разрешава извършването на ремонтни работи, затягането на фланцови и резбови съединения, уплътнители и др., когато тръбопроводите се намират под налягане.
 26. За заваряване на газопроводи и газови съоръжения се допускат само заварчици с първа или втора степен на правоспособност, при спазване изискванията за придобиване на правоспособност за заварчици.

Газоопасни работи

Газоопасни са тези видове работи, които се извършват в загазена среда, или при които е възможно да изтече газ от технологичните тръбопроводи (газопроводи) или газови съоръжения.

Към газоопасните работи в газоснабдителната станция се отнасят:
– въвеждането в експлоатация на газопроводите и газовите съоръжения;
– профилактичното обслужване на действащите газопроводи и газовите съоръжения;
– ревизиите и ремонтите на действащи газопроводи и газови съоръжения;
– огневи работи на действащи газопроводи и съоръжения;
Газоопасните работи се изпълняват под непосредственото ръководство на специалисти, които са атестирани .
Работници, специално обучени и назначени за изпълнение на газоопасни работи, могат да извършват самостоятелно:.
– профилактичното обслужване на газопроводите и съоръженията;
– външните прегледи и проверки на газопроводите и съоръженията;

 1. Изпълнението на газоопасни работи в зависимост от сложността им се извършва най-малко от двама работника.
 2. Изпълнителите на газоопасни работи задължително преминават инструктаж по пожарна безопасност.
 3. За извършване на газоопасни работи се издават наряди .Лицата, които имат право да издават наряди, се определят със заповед на ръководителя на предприятието (фирмата).
 4. Дейностите по изпълнението на газоопасни работи се извършват по специален план за работа, утвърден от ръководителя на предприятието, или от упълномощени от него лица.
 5. В плана за работа се посочват строгата последователност за извършване на работите, разпределението на работниците и на ръководния персонал, необходимите механизми и приспособления и се предвиждат всички необходими мерки за осигуряване на техническа, пожарна и санитарна безопасност.
 6. В плана за работа се уточняват и лицата, отговорни за изпълнението на всяка газоопасна работа, както и лицето, което осъществява общото ръководство и координиране на последователността за изпълнението на газоопасните работи.
 7. На лицата, отговорни за изпълнението на отделните газоопасни работи, се издават отделни наряди.
 8. Към плана за работа и наряда се прилага и копие от изпълнителния чертеж на газовото съоръжение или газопровода.
 9. Нарядите се издават своевременно, за да се осигури достатъчно време за подготовка. В наряда се посочват денят и часът на започване и завършване на работите.
 10. Когато работите не могат да се завършат в определения срок, действието на наряда се продължава от лицето, което го е издало.
 11. Нарядите се завеждат в специален дневник, като отговорното лице за газоопасните работи се разписва в дневника при получаването и при връщането им. Нарядите се съхраняват най-малко една година.
 12. Работите по ликвидиране на аварии се извършват без наряд до отстраняване на пряката опасност за хората и материалните ценности, а следващите ги възстановителни работи се изпълняват по наряд.
 13. При аварийни ситуации се действа по авариен план, изготвен от ръководството на дружеството (фирмата) и утвърден от компетентните държавни органи.
 14. Отговорност за осигуряване на необходимите средства за лична защита и за тяхната изправност носи ръководителят на газоопасните работи или лицето, което е издало наряда.
 15. Наличието и изправността на средствата за лична защита се проверяват при издаване на наряда.
 16. Газоопасните работи се извършват по правило през деня.
 17. Участващите в газоопасните работи ръководители и работници трябва да са с противогази. Противогазите трябва да бъдат изолиращи или шлангови. Не се допуска употребата на филтриращи противогази.
 18. При работа в загазена среда се употребяват инструменти от цветен метал, които не предизвикват искрообразуване, а работните части на инструментите и приспособленията от черни метали трябва да се смазват с консистентна смазка (грес).
 19. Работниците, инженерно-техническите работници и ръководителите, които изпълняват газоопасни работи, използват облекло и обувки от антистатични материали съгласно действащите правила за защита от статично електричество. Обувките им трябва да са без железни гвоздеи или обкови.
 20. Забранява се употребата на електрически инстументи, източници на искри.
 21. При изпълнение на газоопасни работи се използват само взривозащитени осветителни преносими лампи.
 22. Не се допуска проверка на херметичността на газови съоръжения и газопроводи с огън.
 23. Забранява се подаването на газ в газопроводите и съоръженията, преди да е . извършена проверка за изправността им.
 24. Когато проверен и подложен на контролно изпитване газопровод не е бил запълнен с газ в период от (шест) месеца, то при възобновяване на работите по пускането на газ, газопроводът повторно се подлага на преглед и изпитване.
 25. Ръководството на дружеството (фирмата) трябва да организира денонощно дежурство на газоснабдителната станция от добре подготвени лица.
 26. Разследването на възникнали аварии и злополуки се извършва в съответствие с изискванията .