Въпроси от нашата електронна поща относно инструктажи

В тази статия ще споделя някои въпроси свързани с инструктажи от колеги, които съм получавала по електронна поща и какво аз съм отговорила на тях. Надявам се отговорите да са полезни и за Вас, а ако можете да допълните нещо, ще помогнете не само на питащите колеги, но и на тези, които тепърва ще се сблъскват с подобни проблеми. Такива ситуации ще обсъждаме и по време на предстоящото ни обучение по безопасност и здраве при работа.

Въпрос:  В нашата фирма, половината служители работим в среда на ниско напрежение (до 1000V). Според последните промени (НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г.), периодичният инструктаж се провежда не по-рядко от една година. Моят въпрос е: Какъв е минималният срок за провеждане на периодичен инструктаж?

Отговор: За определяне периода на периодичния инструктаж е от значение дали дейността, която се изпълнява от конкретния служител е включена в списъка в чл. 15, ал. 1 от Наредба РД-07-2, който изисква провеждане на ежедневен инструктаж, съответно тогава и периодичния инструктаж е на три месеца. Ако дейността не е включена в този списък, тогава максималния период е една година.

Работодателят, разбира се, има право да определи по-къс период, но не може по-дълъг. Тъй като обаче споменавате работата при ниско напрежение, то чл. 31 от Правилника за БЗР по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V отново препраща към Наредба РД-07-2, а останалите членове бяха отменени с промените през 2011 г.


Въпрос: Имам няколко въпроса към Вас, тъй като сме профилирана гимназия и нямаме производство:
– трябва ли да имаме програма и да провеждаме инструктаж на посетителите?
– при провеждане на ремонтни дейности от външна фирма (измазване, смяна на ВиК тръби, боядисване) ние ли трябва да извършваме инструктаж на тези работници; трябва ли да провеждаме извънреден на нашите служители и ученици.

Отговор:
1. Инструктаж се изисква за лица, които посещават производствени звена. Вие нямате такива, така че не е необходимо да се провежда такъв.

2. При провеждане на ремонтни дейности, вие трябва да проведете начален инструктаж на работещите от външната фирма – например да ги запознаете с аварийния план, опасни места, забрани на територията на училището, ваши изисквания към тях свързани с безопасността на учениците.

Извънреден инструктаж при ремонтни дейности не винаги е необходим – дава се право на работодателя да прецени доколко извършваните дейности създават опасности, за които трябва да бъдат предупредени служителите и учениците. Например, ако ще има изкопи на територията на училището или отвори по стълбища и площадки (могат да паднат в тях), ако се извършва ремонт на покрив (може да падне нещо върху тях) е препоръчително да се направи извънреден инструктаж.


Въпрос: Искам да Ви задам въпроси, свързани с ежедневния инструктаж. Групи от наши служители ходят командировки на различни места из страната. Всеки път групите са съставени от различни хора, инженери по образование. Извършват монтажни дейности в наземни и подземни обекти.
Първият ми въпрос е: Необходим ли е ежедневен инструктаж?
Вторият ми въпрос е: Може ли да се провежда ежедневният инструктаж от служителя(инженер по образование), който е определен за шофьор на групата и как да се оформи заповедта за инструктажа?

Отговор: Съгласно Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. при извършване на монтажни дейности се изисква провеждане на ежедневен инструктаж.

Под монтажни дейности, изискващи ежедневен инструктаж се имат предвид описаните видове строителни и монтажни работи в Чл. 2. (1) на НАРЕДБА № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. Инструктажът може да се провежда от служителя, който е определен за шофьор на групата.

Лицата обаче, които провеждат инструктажа, трябва да са преминали ежегодно обучение по споменатата вече наредба.

В заповедта за инструктажите записвате точно това, което сте ми написали: „Ежедневен инструктаж се провежда на работещите, които извършват монтажни дейности в наземни и подземни обекти. Лице, което провежда инструктажа – служителят, който е определен за шофьор на групата.


Въпрос: Преназначаваме работник от длъжността ел.механошлосер от фабриката ни в гр. … на длъжност техник КиП и А във фабриката ни в гр. …. И двете фабрики са в структурата на …, но са различни производствени обекти в различни населени места. Длъжностите са различни. Какъв инструктаж да се проведе на новото работно място на преназначения работник?

Отговор: Моето мнение е, че щом има преназначаване на нова длъжност (а не промяна на работното място при същата длъжност), е необходимо работникът да премине през процедура като новоназначен работник – начален инструктаж и инструктаж на работното място, включително обучение, ако е предвидено такова за новата длъжност.

Редакция 15.06. Допълвам отговора на този въпрос с мнение на инж. Радославов:

Аз смятам, че не е редно да се процедира като при нов работник, ако не е прекратявано трудовото правоотношение. Начален инструктаж (по смисъла на Наредба РД 07-2) се провежда в деня на постъпването на работа.

За промяна на работното място, законодателят е предвидил ИНСТРУКТАЖ НА РАБОТНОТО МЯСТО, с определена продължителност (виж приложение №3 от Наредба РД 07-2)
Вижте какво включва началния инструктаж, съгласно Наредбата.

В заключение: Ако не се прекрратява ТП, не е редно да се следва процедурата като за новоназначен работник, достатъчно е ИНСТРУКТАЖ НА РАБОТНО МЯСТО.
Ако е прекратено ТП, вече е друга гледната точка и работника си е напълно новоназначен с цялата изискваща се процедура.

И да кажа и аз: Съгласна съм с инж. Радославов, че в Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. е казано, че начален инструктаж се прави на новопостъпили. На практика не е третиран въпроса за преназначени.

Моето мнение за необходимостта от начален инструктаж не е основано на конкретно нормативно изискване, а на логиката. Преназначеният отива на съвсем нова площадка, той не познава нейните специфики, опасните места, планът за действие при пожар, организацията на работа, какви са изискванията за безопасност при движение в района и т.н. – все елементи на част 1 от програмата за начален инструктаж.

На практика, той не е запознат и с елементите от част втора на програмата – не знае дали има пожаро- и взривоопасни места, какви се енергийните уредби, с какви опасни химични вещества се работи работи и къде се съхраняват. Не току така наредбата изисква провеждане на начален инструктаж на командировани лица.

Дори за влизането на посетители в производствени звена се изисква някакъв инструктаж.

Ако директно се премине към инструктажа на работното място, който по наредба се провежда на работното място, на практика преназначеният ще влиза всеки ден в производството, без да е запознат с основните правила за безопасност, валидни за ТАЗИ площадка.

За него тази площадка е също толкова нова, както за един новоназначен (новопостъпил). От тази гледна точка считам, че за конкретния казус – преназначаване на нова площадка, е необходимо преминаване и на начален инструктаж на конкретната площадка.


Забележка: Дадените отговори са лично мое мнение и не представляват официално тълкувание. Тълкувания на нормативни актове дава съответния министър на Министерството, издало нормативния акт. Решението какво да направите си е Ваше :)

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.