Чек лист за инспектиране при пътно строителство

Това е въпросник, разработен в помощ на проверяващите инспектори от Изпълнителна Агенция „Инспекция по труда“.
Можете да го използвате за самоконтрол или пък за да знаете къде можете да бъдете уязвими.

Въпросникът се състои от 20-сет въпроса, обхващащи проверка на организацията на дейностите по безопасност и здраве, като към всеки въпрос има и подвъпроси относно конкретни изисквания за дейности или документация:

 • оценка на риска и инструктажи
 • режими на труд и почивка
 • конкретни въпроси относно безопасността на различните видове машини, които се използват при пътни работи
 • битовото осигуряване на работещите
 • периодични медицински прегледи
 • първа помощ

Въпроси за проверка/Какво да се провери

1. Извършена ли е оценка на риска?

 • Идентифицирани ли са опасностите при пътното строителство и определени ли са работниците изложени на тях?
 • Планирани ли са подходящи мерки за предотвратяване на риска?
 • Осъществява ли се контрол за изпълнението на мерките?

2. Уредени ли са трудовите правоотношения, съгласно изискванията?

 • Трудовият договор сключен ли е в писмена форма?
 • Съответства ли извършваната в момента работа на характера на работата за която е сключен договора?

3. Има ли разработени и утвърдени правила и инструкции за безопасна работа?

 • Има ли разработени и утвърдени правила за здравословни и безопасни условия на труд?
 • Има ли разработени и утвърдени инструкции за съответните машини?
 • Обявени ли са по подходящ начин на работните места?

Задължително съдържание на инструкциите за безопасна работа

4. Организирано ли е провеждането на инструктаж на работниците и служителите по ЗБУТ?

 • Има ли писмена заповед с определени длъжностни лица за провеждане на инструктажа?
 • Има ли утвърдена програма за провеждане на инструктажа?
 • Документират ли се инструктажите в Книга за инструктаж?

5. Водачите на пътно-строителни машини притежават ли необходимата квалификация и правоспособност?

 • Самоходното работно оборудване управлява ли се от упълномощени и притежаващи необходимата квалификация и правоспособност лица?
 •  Осигурена ли е защита на машината срещу управление от неупълномощени лица?

6. Работниците осигурени ли са с ЛПС и СРО?

 • Има ли утвърден от работодателя списък на професиите, длъжностите и работните места при които се изисква ползване?
 • Работниците обучени ли са за правилното използване?
 • Зачислени ли са на работниците?
 • Осигурено ли е място за съхранението им?
 • Контролира ли се използването им от работниците и служителите?

7. Разработени и въведени ли са физиологични режими на труд и почивка по време на работа?

 • Има ли разработен физиологичен режим на труд и почивка по време на работа?
 • Съобразен ли е той с оценката на риска (ако има такава)?
 • Режимът включен ли е в правилника за вътрешния трудов ред?
 • Работниците запознати ли са с физиологичния режим на труд и почивка?

 

8. Създадена ли е организация за безопасна работа с автогудронатор?

 • Има ли дневник за периодичните прегледи на газовата инсталация?
 • Има ли дневник за периодичните прегледи на газовите бутилки, попълнен от акредитирана изпитвателна лаборатория?
 • Машината има ли паспорт?
 • Осигурени ли са метрологично контролно-измервателните средства?
 • Спазва ли се изискването, при работа на машината, хората да са на безопасно разстояние?
 • Зареждането с битум на автогудронатора става ли при загасен двигател и включена /натегната/ ръчна спирачка?
 • Добре ли са свързани маркучите при зареждане и изпразване на автогудронатора с битум?
 • Затворен ли е люка при зареждане на автогудронатора с битум?
 • При загряване с горелките, спазва ли се технологичното изискване за минимално ниво битум от 20 см.?
 • Има ли машината изправен пожарогасител?

Автогудронатор

9. Създадена ли е организация за безопасна работа с асфалторазстилач?

 • Има ли дневник за периодичните прегледи на газовата инсталация?
 • Има ли дневник за периодичните прегледи на газовите бутилки, попълнен от акредитирана изпитвателна лаборатория?
 • Има ли паспорт на машината? (инструкция за експолатация)
 • Изправни ли са блокировките и сигнализациите на асфалторазтилача?
 • Спазва ли се изискването в момента на подхождане на автомобила за зареждане с асфастова смес, асфалторазстилача да е спрян на място?
 • Почистването на машината /бункера, шнека/ от асфалтова смес извършва ли се при спряло движение на работните органи на машината?

Асфалторазстилач

10. Създадена ли е организация за безопасна работа с шлифовъчнорезачен уред/“щил“?

 • Има ли паспорт (инструкция за експлоатация) на машината?
 • Има ли дневник за периодичните прегледи на машината?
 • Поставен ли е диска, съгласно маркировката му (има стрелка указваща посоката на въртене)?
 • При рязане на асфалтови настилки върху мостове, където е възможно попадане на метали, машиниста запознат ли е с допустимата дълбочина на рязане?

Шлифовъчно-резачен уред

11. Създадена ли е организация за безопасна работа с вибрационен валяк?

 • Има ли дневник за периодичните прегледи на хидравличната система?
 • Намират ли се външни лица в обсега на действието на валяка по време на работа, както и стоенето им при оператора?
 • Спазва ли се забраната за качване и слизане от машината по време на работен процес?
 • Машината има ли изправен пожарогасител?

Валяк

12. Създадена ли е организация за безопасна работа с пътно-маркировъчна машина?

 • Машината има ли ревизионна книга като съоръжение с повишена опасност?
 • Взема ли се сгъстен въздух от въздухопроводите преди манометрите?
 • Осигурени ли са метрологично контролно-измервателните средства?
 • Машината има ли изправен пожарогасител?

13. Създадена ли е организация за безопасна работа с автомобилни кранове?

 • Спазва ли се изискването за работа на крана при наклон по-малък от 7%?
 • Товарозахващащите приспособления на крана имат ли приспособление против самооткачване на товара?
 • Намират ли се лица в обсега на действието на стрелата на крана по време на обработка на товара?
 • Превишава ли се товароподемността на крана?
 • Кранът има ли изправен пожарогасител?

14. Създадена ли е организация за безопасна работа с товарачна машина “Фадрома”?

 • Стоят ли външни лица в обсега на товарачната машина по време на работа?
 • Стоят ли външни лица в кабината при машиниста?
 • Спазва ли се изискването при товарене шофьора на камиона да е слязал от кабината?
 • Спазва ли се забраната за превоз на хора в кофата на фадромата?
 • Фадромата има ли изправен пожарогасител?

15. Създадена ли е организация за безопасна работа със стационарни и подвижни компресорни инсталации и уредби?

 • Има ли ревизионна книга на уредбата?
 • Осигурени ли са метрологично контролно-измервателните средства?
 • Оставят ли се компресорните уредби да работят без наблюдение?

16. Създадена ли е организация за безопасна работа със самосвалите зареждащи асфалторазтилача с асфалт?

 • В момента на подхождане на автомобила за зареждане с асфастова смес, асфалторазстилача спрян ли е на място?
 • След приключване на зареждането и подаване на звуков сигнал, потегля ли шофьора на автомобила преди да е свалил легена?
 • Самосвалът има ли изправен пожарогасител?

17. Осигурена ли е сигнализация на работната площадка?

 • Има ли сигнализация на работните площадки при строителство и ремон по пътища без прекъсване на движението на МПС?

18. Електрообзавеждането на битовите фургони изпълнено ли е съгласно изискванията?

 • Има ли зануляване?
 • Има ли заземяване?
 • Има ли протоколи от проведени измервания?
 • Затворени и уплътнени ли са клемните кутии?
 • В добро състояние ли е изолацията на кабелите?
 • Определен ли е реда за обслужване обекта от правоспособен ел. технически персонал?

19. Извършени ли са задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работещите?

 • Проведен ли е предварителен медицински преглед?
 • Проведени ли са периодични прегледи съгласно сроковете?

20. Осигурена ли е възможност за оказване на долекарска и първа медицинска помощ?

 • Има ли налични леснодостъпни средства за оказване на долекарска помощ?
 • Има ли обучено лице/лица за оказване на първа помощ?
 • Предвиден ли е начин за получаване на спешна медицинска помощ?

Кой нормативен документ изисква обучение по първа долекарска помощ и пожарна безопасност?

 

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.