Вътрешнофирмено обучение „Ергономия при работа с компютър“

maxresdefault

Обучението допълва знанията на работещите, като ги запознава и с опасностите при работа в офис, видовете работни зони, подредба на работното място и какво може да направи всеки за да се предпази от опасностите за мускулно-скелетната система и зрението при работа с компютър.

Обучението може да бъде проведено под формата на уъркшоп.


Обучението изпълнява изискванията на:

Наредба № 7 от 15 август 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи

Чл. 5. Работодателят осигурява на лицата, работещи с видеодисплеи, обучение и информация относно изискванията към конкретното оборудване, работната среда, използваните програмни продукти и възможните рискове за увреждане на зрението, на мускулно-скелетната система, за възникване на психичен стрес и др., както и за изискванията към тяхното поведение, с оглед запазване на здравето им…


Продължителност на обучението

Обучението е с продължителност в съответствие със спецификите и големината на предприятието (конкретният брой учебни часове се определя съвместно с клиента) и може да се проведе с група от 4-5 участника до 25-30 обучаеми.


Водещи на обучението

 • Д-р инж. Деяна Илиева – докторска степен по ергономия
 • Д-р София Евстатиева, дм – докторска степен по хигиена на труда

Примерна програма на обучението

Предлагаме изключително гъвкава програма, която се специализира според нуждите на фирмата! Провеждането на обучение под формата на тийм тийчинг от ергоном и трудов лекар позволява да бъде обхванат широк набор от теми, свързани както с изискванията за ергономичен дизайн на работното място с компютър, така и с опасностите за здравето.

Темите, които се разглеждат по време на обучението са свързани с:

 1. Рискове за увреждане на зрението и мускулно-скелетната система.
 2. Правилен подбор и използване на осветлението. Характеристики на осветителните тела.
 3. Изисквания към стола. Характеристики, начин на настройка.
 4. Изисквания към работната повърхност – височина и площ. Работни зони.
 5. Правилно използване на „мишката“ и клавиатурата.
 6. Други опасности в офисите. Психосоциалните фактори като източник на риск
 7. Физиологични режими на труд и почивка. Микропаузите.
 8. Упражнения за възстановяване на мускулно-скелетната система и очите.

Място на провеждане

Мястото на провеждане на вътрешнофирменото обучение „Работа с компютър“ се определя в съответствие от предпочитанията на клиента:

 • на място при Клиента;
 • в зала, осигурена от нас.

Ние разполагаме със собствена апаратура за провеждане на обучението!

Подайте запитване за обучение