За кои дейности работодателят има задължение да информира работещите или КУТ/ГУТ

В тази статия ще насочим вашето внимание към текстовете от нормативни актове, които изискват работодателят да предостави информация на работещите и/или техните представители по безопасност и здраве при работа (това са представителите в КУТ/ГУТ). Ако до този момент не сте имали достатъчно идеи относно това какво е необходимо да бъде обсъдено на заседание на КУТ/ГУТ, ще видите че възможностите са много и то задължителни.

Наредба № 13 от 30 декември 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа

Чл. 13 от наредбата изисква работодателят да осигури на работещите и/или техните представители:

1. информация за оценката на риска, както и допълнителни данни за настъпили съществени промени на работното място, водещи до промяна на оценката на риска;

2. данни за опасните химични агенти при работа, риска за здравето и безопасността, съответните гранични стойности и други законови изисквания;

3. обучение и информация за съответните предпазни мерки и действията, които трябва да се предприемат за самозащита, както и за защита на останалите работещи;

4. достъп до информационните листове за безопасност на използваните химични агенти;

Информацията може да бъде предоставена в различна форма в зависимост от естеството и степента на риска – от устно съобщение до индивидуално обучение, подкрепено с писмена информация.

Наредба № 10 от 26.09.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа

В тази наредба изискванията са малко по-високи спрямо тези в Наредба 13 за химичните агенти. Докато в наредба 13 се говори за възможност да бъде предоставена информацията, без специално да се провежда обучение, то ако има експозиция на канцерогени или мутагени, работодателят е длъжен да предостави информацията под формата на обучение или инструктаж на работещите и/или техните представители.

Обучението или инструктажът трябва да включват информация за:

 1. възможните рискове за здравето, включително допълнителния риск от тютюнопушене;
 2. мерките за предотвратяване и предпазване от експозиция на канцерогени и мутагени;
 3. хигиенните изисквания към оборудването и личната хигиена;
 4. носенето и използването на защитните средства и облекло;
 5. мерките, които се предприемат от работещите и особено от спасителните формирования при инциденти и за предотвратяване на инциденти.

Освен това обучението трябва да се повтаря  периодично, като преценката е свързана с оценена необходимост от повтаряне.

В наредбата изрично е посочено още, че работещите и/или техните представители имат право да участват при избора на личните предпазни средства и специалното работно облекло.

Наредба  № 9 от 4 август 2006  г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа

Съгласно Чл. 6. (2) на Наредбата оценката на риска трябва да бъде обсъдена с  работещите и/или техните представители. Освен това на работещите и/или техните представители  трябва да бъде осигурен достъп до информацията, свързана с мястото на извършване на дейностите, при които риск от експозиция на азбест; вида и количествата на използвания или третиран азбест; извършваните дейности и процеси;броя на заетите работещи и предприетите мерки за ограничаване на експозицията на работещите на азбест.

Наредба № 4 от 14.10.2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа

Когато резултатите от оценката на риска показват риск за здравето и безопасността на работещите, свързани с експозиция на биологични агенти, работодателят има задължение да предостави информация на работещите и/или техните представители, ако те  я поискат. Обърнете внимание – в случаите на химични агенти, азбест и други не е необходимо работещите или техните представителите да поискат информацията, а работодателят е задължен императивно да я предостави, докато в този случай задължението възниква след поискване.

Информацията трябва да съдържа данни за:

 1. резултатите от оценката;
 2. дейностите, при които работещите са или могат да бъдат изложени на биологични агенти;
 3. броя на експонираните работещи;
 4. името и квалификацията на органа за безопасност и здраве при работа;
 5. взетите предпазни и защитни мерки, включително работни процедури и методи;
 6. плана за спешни действия за опазване на работещите от експозиция на биологични агенти от група 3 или 4 при аварии и технически инциденти;

Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи

Чл. 5. Работодателят осигурява на лицата, работещи с видеодисплеи, обучение и информация относно изискванията към конкретното оборудване, работната среда, използваните програмни продукти и възможните рискове за увреждане на зрението, на мускулно-скелетната система, за възникване на психичен стрес и др., както и за изискванията към тяхното поведение, с оглед запазване на здравето им при:
1. постъпване на работа;
2. съществени изменения на организацията на работното място;
3. въвеждане на ново оборудване.

Чл. 7. Работодателят е длъжен да се консултира с работещите и/или техните представители и да създава условия за тяхното участие по всички въпроси, свързани с прилагането на наредбата, в съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

На практика, почти във всяка една наредба, която определя минималните изисквания за безопасност и здраве, можем да намерим и изискване за предоставяне на специфична информация на работещите или техните представители.

Подобно изискване намираме още в началото и на

Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване

В чл. 3. на Наредбата е посочено, че работодателят има задължение да:
1. информира работещите и/или техните представители по безопасност и здраве при работа за всички мерки, имащи отношение към безопасността и опазване на здравето, които са и ще бъдат предприети на работното място и при използването на работното оборудване. Информацията трябва да бъде лесно разбираема за работещите, за които се отнася;
2. се консултира с работещите и/или техните представители по безопасност и здраве при работа и създава възможност за тяхното участие по всички въпроси, свързани с наредбата.

Подобни статии:

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.