За кои дейности работодателят има задължение да информира или обучи КУТ/ГУТ

В тази статия ще насочим вашето внимание към текстовете от нормативни актове, които изискват работодателят да предостави информация на представителите в Комитета/Групата по условия на труд (КУТ/ГУТ).

Обръщаме внимание, че става въпрос за информиране, а не за съгласуване.

При съгласуването е необходимо постигане на съгласие – например за съгласуване за това кои работещи ще имат право на допълнителен платен годишен отпуск.

При информирането има предприети дейности и постигнати резултати – до членовете на КУТ достига информация какво е направено и постигнато.

В повечето случаи изискването е да се предостави информация на работещите и/или на техните представители в КУТ/ГУТ, т.е. работодателят може да избира дали само в КУТ да представи резултатите или директно да ги разпространи до всички работещи.

Ако до този момент не сте имали достатъчно идеи относно това какво е необходимо да бъде обсъдено на заседание на КУТ/ГУТ или какво да включите в ежегодното обучение, ще видите че възможностите са много и то задължителни.

В кои случаи е задължително да има предварителни консултации с КУТ/ГУТ

При работа с експозиция на химични агенти

Чл. 13 на Наредба № 13 от 30 декември 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа изисква работодателят да осигури на работещите и/или техните представители:

 1. информация за оценката на риска, както и допълнителни данни за настъпили съществени промени на работното място, водещи до промяна на оценката на риска;
 2. данни за опасните химични агенти при работа, риска за здравето и безопасността, съответните гранични стойности и други законови изисквания;
 3. обучение и информация за съответните предпазни мерки и действията, които трябва да се предприемат за самозащита, както и за защита на останалите работещи;
 4. достъп до информационните листове за безопасност на използваните химични агенти.

Информацията може да бъде предоставена в различна форма в зависимост от естеството и степента на риска – от устно съобщение до индивидуално обучение, подкрепено с писмена информация.

Имайки предвид горното, възможно е информацията да бъде представена на някое от заседанията на КУТ/ГУТ, а може да бъде и тема в ежегодното обучение.

Онлайн обучение за безопасна работа и съхранение на опасни вещества

При работа с канцерогени и мутагени

В Наредба № 10 от 26.09.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа изискванията са малко по-високи спрямо тези в Наредба 13 за химичните агенти.

Докато в Наредба 13 се говори за възможност да бъде предоставена информацията, без специално да се провежда обучение, то ако има експозиция на канцерогени или мутагени, работодателят е длъжен да предостави информацията под формата на обучение или инструктаж на работещите и/или техните представители.

Обучението или инструктажът трябва да включват информация за:

 1. възможните рискове за здравето, включително допълнителния риск от тютюнопушене;
 2. мерките за предотвратяване и предпазване от експозиция на канцерогени и мутагени;
 3. хигиенните изисквания към оборудването и личната хигиена;
 4. носенето и използването на защитните средства и облекло;
 5. мерките, които се предприемат от работещите и особено от спасителните формирования при инциденти и за предотвратяване на инциденти.

Освен това обучението трябва да се повтаря  периодично, като преценката е свързана с оценена необходимост от повтаряне.

Накратко, ако във фирмата има работа с канцерогени и мутагени, ето още една тема, която може да бъде част от ежегодното обучение на Комитета или Групата по условия на труд.

В наредбата изрично е посочено още, че работещите и/или техните представители имат право да участват при избора на личните предпазни средства и специалното работно облекло.

При експозиция на азбест

Съгласно Чл. 6. (2) на Наредба  № 9 от 4 август 2006  г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа оценката на риска трябва да бъде обсъдена с  работещите и/или техните представители.

Освен това на работещите и/или техните представители  трябва да бъде осигурен достъп до:

 • информацията, свързана с мястото на извършване на дейностите, при които риск от експозиция на азбест;
 • вида и количествата на използвания или третиран азбест;
 • извършваните дейности и процеси;
 • броя на заетите работещи и предприетите мерки за ограничаване на експозицията на работещите на азбест.

Ръководство за определяне на изключенията, при които не се прилагат изискванията на чл. 14, 15 и 16 от Наредба №9/2006 г.

Експозиция на биологични агенти при работа

Съгласно чл. 11. (1) Наредба № 4 от 14.10.2002 г. на работодателят осигурява на работещите и/или техните представители подходящо обучение и инструктаж относно:

 1. потенциалните рискове за здравето;
 2. мерките, които трябва да се предприемат за предотвратяване на експозицията;
 3. хигиенните изисквания към работните места и работното оборудване;
 4. носенето и използването на предпазни средства и облекло;
 5. мерките, които трябва да се предприемат от работещите за предпазване от инциденти;
 6. мерките, които трябва да се предприемат от работещите в случаи на инциденти.

И тук прави впечатление вметката за провеждане на инструктаж, но с възможността той да бъде само на представителите на работещите.

В наредбата има изискване и за още една информация, която трябва да бъде предоставена на представителите на работещите, но само в случай, че те си я поискат.

Информацията, която се предоставя при поискване от КУТ/ГУТ е свързана с данни за:

 1. резултатите от оценката;
 2. дейностите, при които работещите са или могат да бъдат изложени на биологични агенти;
 3. броя на експонираните работещи;
 4. името и квалификацията на органа за безопасност и здраве при работа;
 5. взетите предпазни и защитни мерки, включително работни процедури и методи;
 6. плана за спешни действия за опазване на работещите от експозиция на биологични агенти от група 3 или 4 при аварии и технически инциденти.

Биологични агенти в работна среда

На практика, почти във всяка една наредба, която определя минималните изисквания за безопасност и здраве, можем да намерим и изискване за предоставяне на специфична информация на работещите и/или техните представители.

Подобно изискване намираме още в началото и на

Наредба № 7 от 23.09.1999 г.

В чл. 3. на Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за ЗБУТ на работните места и при използване на работното оборудване е посочено, че работодателят има задължение да информира работещите и/или техните представители по безопасност и здраве при работа за всички мерки, имащи отношение към безопасността и опазване на здравето, които са и ще бъдат предприети на работното място и при използването на работното оборудване.

Информацията трябва да бъде лесно разбираема за работещите, за които се отнася.

Учредяване, дейност и обучение на Комитета по условия на труд

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.