За кои дейности работодателят има задължение да информира или обучи КУТ/ГУТ

В тази статия ще насочим вашето внимание към текстовете от нормативни актове, които изискват работодателят да предостави информация на представителите в Комитета/Групата по условия на труд (КУТ/ГУТ).

Обръщаме внимание, че става въпрос за информиране, а не за съгласуване.

При съгласуването е необходимо постигане на съгласие – например за съгласуване за това кои работещи ще имат право на допълнителен платен годишен отпуск.

При информирането има предприети дейности и постигнати резултати – до членовете на КУТ достига информация какво е направено и постигнато.

В повечето случаи изискването е да се предостави информация на работещите и/или на техните представители в КУТ/ГУТ, т.е. работодателят може да избира дали само в КУТ да представи резултатите или директно да ги разпространи до всички работещи.

Ако до този момент не сте имали достатъчно идеи относно това какво е необходимо да бъде обсъдено на заседание на КУТ/ГУТ или какво да включите в ежегодното обучение, ще видите че възможностите са много и то задължителни.

В кои случаи е задължително да има предварителни консултации с КУТ/ГУТ

При работа с експозиция на химични агенти

Чл. 13 на Наредба № 13 от 30 декември 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа изисква работодателят да осигури на работещите и/или техните представители:

 1. информация за оценката на риска, както и допълнителни данни за настъпили съществени промени на работното място, водещи до промяна на оценката на риска;
 2. данни за опасните химични агенти при работа, риска за здравето и безопасността, съответните гранични стойности и други законови изисквания;
 3. обучение и информация за съответните предпазни мерки и действията, които трябва да се предприемат за самозащита, както и за защита на останалите работещи;
 4. достъп до информационните листове за безопасност на използваните химични агенти.

Информацията може да бъде предоставена в различна форма в зависимост от естеството и степента на риска – от устно съобщение до индивидуално обучение, подкрепено с писмена информация.

Имайки предвид горното, възможно е информацията да бъде представена на някое от заседанията на КУТ/ГУТ, а може да бъде и тема в ежегодното обучение.

При работа с канцерогени и мутагени

В Наредба № 10 от 26.09.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа изискванията са малко по-високи спрямо тези в Наредба 13 за химичните агенти.

Докато в Наредба 13 се говори за възможност да бъде предоставена информацията, без специално да се провежда обучение, то ако има експозиция на канцерогени или мутагени, работодателят е длъжен да предостави информацията под формата на обучение или инструктаж на работещите и/или техните представители.

Обучението или инструктажът трябва да включват информация за:

 1. възможните рискове за здравето, включително допълнителния риск от тютюнопушене;
 2. мерките за предотвратяване и предпазване от експозиция на канцерогени и мутагени;
 3. хигиенните изисквания към оборудването и личната хигиена;
 4. носенето и използването на защитните средства и облекло;
 5. мерките, които се предприемат от работещите и особено от спасителните формирования при инциденти и за предотвратяване на инциденти.

Освен това обучението трябва да се повтаря  периодично, като преценката е свързана с оценена необходимост от повтаряне.

Накратко, ако във фирмата има работа с канцерогени и мутагени, ето още една тема, която може да бъде част от ежегодното обучение на Комитета или Групата по условия на труд.

В наредбата изрично е посочено още, че работещите и/или техните представители имат право да участват при избора на личните предпазни средства и специалното работно облекло.

При експозиция на азбест

Съгласно Чл. 6. (2) на Наредба  № 9 от 4 август 2006  г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа оценката на риска трябва да бъде обсъдена с  работещите и/или техните представители.

Освен това на работещите и/или техните представители  трябва да бъде осигурен достъп до:

 • информацията, свързана с мястото на извършване на дейностите, при които риск от експозиция на азбест;
 • вида и количествата на използвания или третиран азбест;
 • извършваните дейности и процеси;
 • броя на заетите работещи и предприетите мерки за ограничаване на експозицията на работещите на азбест.

Експозиция на биологични агенти при работа

Съгласно чл. 11. (1) Наредба № 4 от 14.10.2002 г. на работодателят осигурява на работещите и/или техните представители подходящо обучение и инструктаж относно:

 1. потенциалните рискове за здравето;
 2. мерките, които трябва да се предприемат за предотвратяване на експозицията;
 3. хигиенните изисквания към работните места и работното оборудване;
 4. носенето и използването на предпазни средства и облекло;
 5. мерките, които трябва да се предприемат от работещите за предпазване от инциденти;
 6. мерките, които трябва да се предприемат от работещите в случаи на инциденти.

И тук прави впечатление вметката за провеждане на инструктаж, но с възможността той да бъде само на представителите на работещите.

В наредбата има изискване и за още една информация, която трябва да бъде предоставена на представителите на работещите, но само в случай, че те си я поискат.

Информацията, която се предоставя при поискване от КУТ/ГУТ е свързана с данни за:

 1. резултатите от оценката;
 2. дейностите, при които работещите са или могат да бъдат изложени на биологични агенти;
 3. броя на експонираните работещи;
 4. името и квалификацията на органа за безопасност и здраве при работа;
 5. взетите предпазни и защитни мерки, включително работни процедури и методи;
 6. плана за спешни действия за опазване на работещите от експозиция на биологични агенти от група 3 или 4 при аварии и технически инциденти.

На практика, почти във всяка една наредба, която определя минималните изисквания за безопасност и здраве, можем да намерим и изискване за предоставяне на специфична информация на работещите и/или техните представители.

Подобно изискване намираме още в началото и на

Наредба № 7 от 23.09.1999 г.

В чл. 3. на Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за ЗБУТ на работните места и при използване на работното оборудване е посочено, че работодателят има задължение да информира работещите и/или техните представители по безопасност и здраве при работа за всички мерки, имащи отношение към безопасността и опазване на здравето, които са и ще бъдат предприети на работното място и при използването на работното оборудване.

Информацията трябва да бъде лесно разбираема за работещите, за които се отнася.

Тези и всички въпроси, свързани с учредяването и работата на Комитета по условия на труд ще намерите в нашето пълно ръководство в ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА ↓

Учредяване, дейност и обучение на Комитета по условия на труд

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Подарете си спокойствие със
една година
ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА
Получаваш и 3 безплатни обучения