ЦИЕС консултира: изисквания за контрол на ЛПС, мълниезащита и климатични и вентилационни системи

Инж. Дорина Венелинова е ръководител на отдел „Орган за контрол от вид А“ в Центъра за изпитване и европейска сертификация. Благодарение на инициативата на госпожа Шинева, управител на ЦИЕС, днес тя споделя с читателите на Otgovori.Info изключително ценна информация относно задълженията на работодателя за изпитване на личните предпазни средства, периодичността на контрол на мълниезащитата, както и за климатични и вентилационни системи. Лично за мен казаното от нея направи нещата доста по-лесни и ясни и още в следващите си ангажименти ще приложа наученото на практика.

– инж. Венелинова, направи ми впечатление, че освен често срещаните измервания на фактори на работната среда, органа за контрол към ЦИЕС извършва и контрол на електрозащитни средства. Има ли изисквания през какъв период трябва да бъдат извършени изпитванията и по-специално на личните предпазни средства (диелектрични ръкавици, диелектрични боти, килимчета и др.). Работодателят ли е задължен да потърси акредитиран орган за контрол за извършване на тези измервания?

Сроковете за електрически изпитвания на електрозащитни средства са регламентирани в Наредба № 22 от 8.05.2006 г. за изпитване на електрозащитни средства в експлоатация. Съгласно чл.5 от тази наредба електрозащитните средства се подлагат на периодични и извънредни изпитвания.
Периодичните изпитвания се извършват в сроковете посочени в Приложение №1 от същата наредба, по специалните указания на производителите и резултатите, установени при оценката на риска в експлоатацията. Например диелектричните ръкавици от клас 1, 2, 3 и 4 подлежат на проверка на всеки шест месеца.
Извънредните изпитвания се извършват при наличието на признаци на неизправност, след ремонт и/или замяна на части от електрозащитните средства.
Работодателят е този, който осигурява периодични проверки за качествата на личните предпазни средства. . Това изискване е поставено в Чл. 23. (1) от Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място.

– Тъй като, признавам си, електробезопасността е мое слабо място, затова продължавам с въпрос от тази област и по-специално относно контрола на мълниезащитата. Как се определя периодичността на измерванията? Промени ли се нещо с промените в Наредба 8? Ако имам нужда от помощ в определяне на периодичността на измерванията, съгласно нормативните изисквания, мога ли да се обърна към Вас за помощ?

Промените в Наредба № 8 се отнасят до актуализирането на категориите на мълниезащита и терминологията спрямо новата Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, която бе обнародвана в бр. 96 от 2009 г. на Държавен вестник. В Наредба 8 от 28.12.2004 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства е определена и периодичността на измерванията на мълниезащита. Съгласно чл. 99 “сроковете за извършване на периодични проверки на мълниезащитните уредби и техният обхват се определят в проекта съобразно експлоатационните условия.” Те не могат да бъдат по-дълги от:
1. една година – за сгради и външни съоръжения от първа категория на мълниезащита и за уредби с ниво на мълниезащита I;
2. две години – за сгради и външни съоръжения от втора категория на мълниезащита и за уредби с ниво на мълниезащита II;
3. три години – за сгради, външни съоръжения и открити пространства от трета категория на мълниезащита и за уредби с ниво на мълниезащита III и IV.

Не трябва да забравяме, че освен проверката на съпротивлението на заземителите и преходното съпротивление на разглобяемите електрически връзки (контролните клеми) чрез измерване, е необходимо да се извършва и визуална проверка на състоянието на мълниеприемниците и токоотводите – визуално.

– Вие извършвате контрол и на климатична инсталации. Кажете нещо повече и за това: какви измервания се извършват, имат ли задължителен за работодателя характер, задължителна периодичност?

Ние извършваме контрол както на климатични инсталации, така и на вентилационни, така че ще уточня изискванията и за двата вида.
При контрола на климатични инсталации в битовите и производствени помещения се измерват Температура на въздуха и Относителна влажност на въздуха.
За да бъде извършен контрола, е необходимо проверяващия да се запознае с проектната документация на климатичната инсталация и да проведе външен оглед на инсталацията. Контролът на климатичните инсталации за установяване на ефекта им се извършва след завършени и осигурени, съгласно проекта строителни работи и работни параметри.
В климатизирани помещения контролът на параметрите на климатичните инсталации се извършва за зимни условия – при външна температура на въздуха под +50С, а при летни условия – при външна температура на въздуха над 280С.
Оценката на съответствието на параметрите температура, 0С и относителна влажност на въздуха,% в климатизираните помещения осигурени от климатичните инсталации се извършва чрез сравняването на измерените стойности на температурата и относителната влажност с дадените в техническата спецификация на клиента (в проектната инсталация). Съгласно изискванията на БДС 14776 и Наредба №15, ДВ бр.68/2005г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия. Допускат се отклонения от предвидените в проекта разчетни стойности за температура ±20С и за относителна влажност на въздуха ±5%.

При контрола на вентилационни инсталации се контролират параметрите скорост на въздушния поток,m/s и дебит на въздуха, m3/h.

Необходимо условие за провеждане на контрол на вентилационна инсталация е клиентът да предостави на Органа за контрол проектната документация на инсталацията или писмено да даде технически данни и дебита на инсталацията. При контрол на вентилационна инсталация в помещения, за които оценката на съответствието ще се извърши по Наредба за условията и реда, при които се допуска по изключение тютюнопушене в обособени зони на закритите обществени места и на закритите работни помещения, приета с ПМС №329, ДВ бр.110/2004г., клиентът трябва писмено да даде броя на местата за клиенти, за които е узаконено съответното помещение, в което се контролира вентилационната инсталация.
Измерването на скоростта на въздушния поток и изчисляването на дебита се извършва в съответствие с БДС 12.3.018.

При оценката на съответствие по дебит на вентилационната инсталация е необходимо да бъдат сравнени изчисления дебит на въздуха с няколко вида данни в зависимост от предназначението:
– дадения в техническата спецификация на клиента (в проекта на вентилационната инсталация);
– с регламентирания в Наредбата утвърдена с ПМС №329, ДВ бр.110/2004г;
– с регламентирания в Наредба №24, ДВ с бр.95/2003г. попр. ДВ. бр.100 от 14 Ноември 2003 за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките.
Оценката на съответствие по скорост на въздушния поток се извършва чрез сравняване на измерената скорост на въздушния поток с:
– дадената в техническата спецификация на клиента (в проекта на вентилационна инсталация);
– с регламентираната в Наредба №15, ДВ бр.68/2005г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия.

Уважаеми читатели на Otgovori.Info, информацията която предостави инж. Дорина Венелинова от Центъра за изпитване и европейска сертификация е изключително полезна. Аз пък искам да кажа – с електрическия ток шега не бива, потърсете професионалистите, за да спазите нормативните изисквания и живота на хората, с които работите.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.