Базово законодателство по здравословни и безопасни условия на труд

Нормативните актове в тази страница са с най-актуалната си версия, защото са част от

ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Информационна система по ЗБУТ, която спестява време, нерви и пари с:

  • пълна нормативна база по безопасност и здраве при работа, вкл. правилниците по безопасността на труда;
  • образци на документи, инструкции за безопасна работа, ръководства, процедури и др.;
  • услугата уведомяване за промени в нормативните изисквания по ЗБУТ с анализ от експерт по ЗБУТ.
Национално законодателствоВъвежда европейско законодателство:
Кодекс на трудаДиректива 98/59/ЕО за сближаване на законодателствата на държавите-членки в областта на масовите уволнения

Директива 2002/14/ЕО за създаване на обща рамка за информиране и консултиране на работниците и служителите в Европейската общност

Закон за здравословни и безопасни условия на трудДиректива 89/391/ЕИО за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работещите при работа
Закон за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални предприятия, групи предприятия и европейски дружестваДиректива 2009/38/ЕО за създаване на европейски работнически съвет или на процедура за информиране и консултации с работниците и служителите в предприятия с общностно измерение и групи предприятия с общностно измерение
Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работиДиректива 92/57/ЕИО за прилагане на минимални изисквания за безопасност и здраве на временни или подвижни строителни площадки
Наредба № 3 от 19 април 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното мястоДиректива 89/656/ЕИО относно минималните изисквания за безопасността и здравето на работещите при използването на лични предпазни средства на работното място (използване на лични предпазни средства)
Наредба № 3 от 5 май 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрацииДиректива 2002/44/EО относно минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на физични агенти (вибрации)
Наредба № 3 от 8 май 2013 г. за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекцииДиректива 2010/32/ЕС за прилагане на рамковото споразумение за превенция на нараняванията с остри предмети в сектора на здравеопазването и болниците, сключено между HOSPEEM и EPSU
Наредба № 4 от 14 октомври 2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работаДиректива 2000/54/ЕО относно защита на работниците от рисковете, свързани с експозицията на биологични агенти при работа
Наредба № 5 от 11 юни 2010 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на изкуствени оптични лъченияДиректива 2006/25/ЕО относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рисковете от физически агенти (изкуствени оптични лъчения)
Наредба № 5 от 20 април 2006 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношениеДиректива 91/383/ЕИО за допълнение на мерките за насърчаване подобряването на безопасността и здравето при работа на работниците на срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение
Наредба № 6 от 15 август 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шумДиректива 2003/10/EО относно минималните изисквания за защита на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на физични агенти (шум)
Наредба № 6 от 24 юли 2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 годиниДиректива 94/33/ЕО за закрила на младите хора при работа
Наредба № 7 от 23 септември 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудванеДиректива 89/654/ЕИО относно минималните изисквания за безопасност и здраве на работното място (работно място)

Директива 89/655/ЕИО относно минимални изисквания за безопасност и опазване на здравето при използване на работното оборудване от работещите при работа (използване на работно оборудване)

Наредба № 7 от 15 август 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеиДиректива 90/270/ЕИО относно минималните изисквания за безопасност и здраве при работа с екранно оборудване (работа с видеодисплеи)
Наредба № 9 от 29 юли 2003 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при добиване на подземни богатства чрез сондиранеДиректива 92/91/ЕИО за минималните изисквания за подобряване на безопасността и здравето на работниците при добив на минерални суровини чрез сондиране
Наредба № 9 от 16 декември 1997 г. за общи правила за управление на дейността по осигуряване нa безопасността и опазване здравето на работещите в минитеДиректива 92/104/ЕИО относно минималните изисквания за подобряване безопасността и здравето на работниците в отрасли, свързани с подземния добив на минерали
Наредба № 9 от 4 август 2006 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работаДиректива 2009/148/EО относно защитата на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа
Наредба No 9 от 11.02.2003 г. за медицинското обслужване на корабитеДиректива 92/29/ЕИО относно минималните изисквания за безопасност и здраве за подобряване на медицинското обслужване на борда на плавателните съдове
Наредба № 10 от 26 септември 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работаДиректива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени при работа
Наредба № 11 oт 27 декември 2004 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфераДиректива 1999/92/ЕО относно минималните изисквания за подобряване защитата на здравето и безопасността на работниците при потенциален риск от експлозивни атмосфери
Наредба № 13 от 30 декември 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работаДиректива 98/24/ЕИО за защита на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа
Наредба № 16 от 31 май 1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежестиДиректива 90/269/ЕИО относно минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при ръчно манипулиране на товари, когато съществува опасност конкретно от нараняване на гърба на работниците (ръчно манипулиране на товари)
Наредба № РД-07/8 от 20 декември 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работаДиректива 92/58/ЕИО относно минималните изисквания за осигуряване на знаци за безопасност и/или здраве при работа (знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа)
Наредба № РД-07-4 от 15 юни 2015 г. за подобряване на условията на труд на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачкиДиректива 92/85/ЕИО за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето по време на работа на бременни работнички и на работнички-родилки или кърмачки
Наредба за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабопритежателяДиректива 93/103/ЕИО относно минималните изисквания за безопасност и здраве при работа на борда на риболовни кораби
Наредба за организация на работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспортДиректива 2002/15/ЕО за организацията на работното време на лицата, извършващи транспортни дейности в автомобилния транспорт
Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машинитеДиректива 2006/42/ЕО относно машините и за изменение на Директива 95/16/ЕО
Директива 2009/127/ЕО за изменение на Директива 2006/42/ЕО по отношение на машините за прилагане на пестициди
Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на лични предпазни средстваДиректива 89/686/ЕИО относно сближаване на законодателствата на държавите-членки в областта на личните предпазни средства (ЛПС)
Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контролДиректива 2011/17/ЕС за отмяна на директиви 71/317/ЕИО, 71/347/ЕИО, 71/349/ЕИО, 74/148/ЕИО, 75/33/ЕИО, 76/765/ЕИО, 76/766/ЕИО и 86/217/ЕИО на Съвета в областта на метрологията
Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъченияДиректива 2003/122/ЕВРАТОМ относно контрола на високоактивните закрити радиоактивни източници и безстопанствените източници
Наредба № РД-07-5 от 15.11.2016 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на електромагнитни полета
Директива 2013/35/ЕС относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рискове, дължащи се на физически агенти (електромагнитни полета)

Други страници с нормативна уредба

Нормативна уредба, свързана със съоръжения с повишена опасностДържавната агенция за метрологичен и технически надзор
Нормативна уредба, свързана с радиационна защитаАгенция за ядрено регулиране
Нормативна уредба, свързана със социално осигуряванеНационален осигурителен институт
Нормативна уредба, свързана с автомобилни превозиИзпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
Държавни образователни изискванияНационална агенция за професионално образование и обучение