Задължение за запознаване с правилата по ЗБУТ

В тази статия споделяме нашия отговор на въпрос, свързан с провеждане на обучения във фирмата, както и изискванията свързани със запознаване с правилата за здравословни и безопасни условия на труд.

Въпросът гласи следното:

Имаме предписание от Инспекцията по труда по чл.127, ал.1, т.5 от Кодекса на труда.Този член гласи, че работодателят дава указания за реда и начина на изпълнение на трудовите задължения и упражняване на трудовите права, вкл. запознаване с Правилата за вътрешния трудов ред и с Правилата за здравословни и безопасни условия на труд.

Какво да направим: някакво обучение или запознаване на персонала с правилата за здравословни и безопасни условия на труд. На това обучение какви теми да използваме.

Отговор:

За да разберем по-добре това изискване, нека го разделим на две части:

  • Изискване за запознаване с Правилата за вътрешния трудов ред
  • Изискване за запознаване с правилата по здравословни и безопасни условия на труд

Запознаване с Правилата за вътрешния трудов ред

Съгласно чл. 181. от КТ

Работодателят е длъжен да издаде правилник за вътрешния трудов ред, в който определя правата и задълженията на работниците и служителите и на работодателя по трудовото правоотношение и урежда организацията на труда в предприятието съобразно особеностите на неговата дейност.

Да припомним също и че съгласно чл. 403а КТ този правилник трябва да бъде наличен във всяко поделение, обект или работна площадка на предприятието.

В задължителната програма за начален инструктаж  е посочено, че инструктажът трябва да включва и „правилата за организация на работа в предприятието и на работните места“ (чл. 12, ал. 2, т. 1, буква в от Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.).

Именно при изготвяне на фирмената програма за начален инструктаж в тази точка може да се направи препратка към запознаване с Правилника за вътрешния трудов ред. По този начин с документирането на началния инструктаж ще имаме и документиране и доказателство за запознаването с правилника.

Правила за здравословни и безопасни условия на труд

До 2015-а година съществуваше чл. 277 от Кодекса на труда, който гласеше следното:

Работодателят разработва и утвърждава правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието, които не могат да противоречат на нормативните изисквания.

Този член бе отменен с основанието, че повтаря изисквания в Закона за здравословни и безопасни условия на труд и негови поднормативни актове.

Точно същото повторение няма, но има множество изисквания за създаване на инструкции и указания за безопасна работа. Вижте повече в статията ни, свързана с отмяната на чл. 277:

Какво означава отмяната на чл. 277 КТ?

Ако пак се върнем към изискванията за съдържание на началния инструктаж, то отново ще видим, че има изискване за запознаване и с

конкретни правила и изисквания по безопасност и здраве при работа, отнасящи се за цеховете, производствата, дейностите, технологичните процеси, работните места, машините, механизмите, инструментите и електросъоръженията, с които ще се работи;

Отново при изготвянето на фирмената програма за начален инструктаж е достатъчно по тази точка да се направи препратка към наличните инструкции за безопасна работа, за да считаме, че имаме доказателства за запознаване с правилата по здравословни и безопасни условия на труд.

Би могло да се каже, че е добра практика полагането на подписи от съответните лица за запознаване в края на всяка приложима за тяхната дейност инструкция за безопасна работа.

В някои случаи се изготвят отделни протоколи за запознаване с Правилника за вътрешния трудов ред и инструкциите (правилата) за безопасна работа.

В конкретната ситуация с такова предписание може да се направи извънреден инструктаж – организиран със съответната заповед и програма, от която да е видно с какво са запознати хората.

И също така, коя нормативна база определя кой провежда задължителното ежегодно обучение по ЗБУТ. Задължени ли сме да изпращаме служителите на обучение в Службата по Трудова Медицина?

Кой има право да провежда обучения е посочено в чл. 8. (1) от Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.

Обучението може да бъде проведено от:

  1. работодателите при спазване изискванията на наредбата – т.е. можете да го организирате вътрешнофирмено, ако има лице, отговарящо на изискванията към обучаващия и утвърдена програма със съответния хорариум.
  2. юридически или физически лица, регистрирани по Търговския закон, по Закона за кооперациите или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в чийто предмет на дейност е посочено обучение – не се изисква никаква друга регистрация, с изключение на еднократното писмено уведомяване на  съответната областна инспекция по труда, когато става въпрос за обучение на представители в Комитети и Групи по условия на труд.
  3. висши училища, професионални училища, гимназии или колежи, и центрове за професионално обучение;
  4. специализираните органи на Министерството на вътрешните работи.

Обучаващите трябва да имат образователно-квалификационна степен не по-ниска от „бакалавър“ и да притежават „професионални познания и опит в областта на здравословните и безопасните условия на труд„.

Накратко, отговорът на въпроса е, че не е задължително обучението да се провежда от службата по трудова медицина. Дори и съществува  теоретичният случай, в който ако СТМ няма в предмета си на дейност „обучение“, то да няма право да провежда обучението.

Вижте и:

Може ли ОБЗР да проведе обучението на КУТ?

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.