Застраховане на работещите за риска „трудова злополука“

С Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска “трудова злополука”, обнародвана в бр. 15 от 17.02.2006 г. на “Държавен вестник”, се определят условията и редът за задължително застраховане за риска „трудова злополука” на работниците и служителите, които извършват работа, при която съществува опасност за живота и здравето им.

Наредбата е приета на основание чл. 52 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Съгласно Наредбата на задължително застраховане подлежат работниците и служителите, които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната. Икономическата дейност на предприятието се определя съгласно Националната класификация на икономическите дейности.

За да има работодателят задължение за застраховане за риска „трудова злополука“, е необходимо фирмата да е в икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната. Този коефициент се определя ежегодно в края на годината от министъра на труда и социалната политика и важи за следващата година. Работодателят няма задължение да изчислява коефициент на трудов травматизъм!

Коефициентът на трудов травматизъм за страната и по икономически дейности се определя ежегодно от министъра на труда и социалната политика се обнародва в „Държавен вестник“.

Правила при застраховането за риска „трудова злополука“

Единственото условие за задължение за застраховане е код на икономическа дейност, включен в списъка на заповедта на министъра на труда и сoциалната политика.

Наличието или не на трудови злополуки се явява само елемент, който може да повлияе на големината на застрахователната вноска, но не и да отмени задължението или да предизвика такова.

В § 1. от допълнителните разпоредби на Наредбата изрично се упоменава, че по смисъла на наредбата „трудова злополука“ е понятието по чл. 55, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, т.е. изключва злополуките при отиване или при връщане от работното място.

Застраховката не обхваща трудовите злополуки по чл. 55, ал. 2 от КСО:

Съгласно Чл. 55. , ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване „Трудова е и злополуката, станала с осигурен по време на обичайния път при отиване или при връщане от работното място до:
1. основното място на живеене или до друго допълнително място на живеене с постоянен характер;
2. мястото, където осигуреният обикновено се храни през работния ден;
3. мястото за получаване на възнаграждение.“

Интересно е, че застрахователите внасят още редица изключения, като например «слънчев или топлинен удар» – напълно възможна злополука, свързана с работата на открито.

Съгласно чл.2, ал.2 от Наредбата, не подлежат на задължително застраховане работниците и служителите, които са застраховани на друго основание за риска „злополука”, като например авиациони оператори, някои длъжностни лица от ДАМТН и НАП, съдиите, прокурорите, следователите и съдебните служители и други. Вижте повече за задължителната застраховка „живот“ и „злополука“.

Ако обаче сте застраховали работещи с доброволна застраховка „злополука“, то това не отменя задължението за застраховка за риска “трудова злополука”.

На застраховане подлежат работещите в основната и спомагателни дейности във фирмата. Това не означава всички работещи.

Необходимо е да се направи разграничение между административни и спомагателни дейности. Спомагателна дейност за предприятието е тази, която е неделима от основната и е предназначена да я обслужва.

Такава може да бъде дейността на електро- и пароцентралите, ремонтно-механичните цехове, транспортните звена, помощното стопанство и др.

Работодателят определя с писмена заповед работниците и служителите, които подлежат на задължително застраховане за риска „трудова злополука“.

Заповедта се издава след консултации със службата по трудова медицина и с комитета/групата по условия на труд. Наредбата изрично е определила начина за документиране на тези консултации – провеждането се удостоверява с протокол.

Застрахователната премия по застраховката „Трудова злополука“ е годишна или месечна в зависимост от срока на трудовото правоотношение между работещия и работодателя. Тя може да бъде разсрочвана на месечни, тримесечни или шестмесечни вноски, както и при други схеми, договорени между страните.

Какво покрива застраховката?

Задължителната застраховка „Трудова злополука“ покрива следните рискове:

 1. смърт вследствие на трудова злополука;
 2. трайно намалена работоспособност вследствие на трудова злополука;
 3. временна неработоспособност вследствие на трудова злополука.

Временната неработоспособност и степента на трайно намалената работоспособност се удостоверяват с болнични листове и експертни решения, издадени от съответния орган по експертиза на работоспособността.

Какви са обезщетенията при застраховката?

 •  При смърт  – обезщетението е в размера на застрахователната сума за съответния работник или служител (минимум 7-кратния размер на годишната брутна работна заплата на съответния работещ).
 • При трайно намалена работоспособност  – обезщетението е процент от застрахователната сума за съответния работник или служител, равен на процента трайно намалена работоспособност.

Когато застрахованото лице е имало определен процент трайно намалена работоспособност преди настъпване на трудовата злополука, този процент не се отчита при определяне процента на трайно намалената работоспособност вследствие на злополуката.

 • При временна неработоспособност се изплаща процент от месечната брутна работна заплата, за всеки започнат месец временна неработоспособност в зависимост от продължителността на загубената работоспособност:
  – над 10 до 30 календарни дни включително – 3 на сто;
  – над 30 до 60 календарни дни включително – 5 на сто;
  – над 60 до 120 календарни дни включително – 7 на сто;
  – над 121 календарни дни – 10 на сто.

За изплащане на застрахователната сума или обезщетение на застрахователя се представят следните документи:

 1. писмено искане;
 2. копие от застрахователния договор;
 3. препис от акта за смърт и удостоверение за наследници;
 4. копие от документите за временна неработоспособност или за трайно намалена работоспособност (болничен лист, експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК и др.);
 5. разпореждане на съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт за приемане на злополуката за трудова;
 6. други документи, имащи значение за определяне на застрахователната сума или обезщетение.

Подобни статии:

27 мнения за “Застраховане на работещите за риска „трудова злополука“”

 1. Как да разбера какъв е Ктт за 46.5 „Търговия на едро с компютърна техника“?
  И подлежи ли на задължителна застраховка?

  • Здравейте, господин Желев,
   Всяка година (обикновено ноември) се публикува заповед с икономическите дейности, за които се изисква застраховка за следващата година.

   Актуалната заповед може да изтеглите от този линк от сайта на МТСП:
   https://www.mlsp.government.bg/ckfinder/userfiles/files/TPOOUT/BG_TPOOUT%3DNORMATIVE%20DOCUMENTS/Labour/Orders/ZAPOVED_RD01681_ot_12102016_g_za_opredelqne_na_koeficient_na_trudov_travmatizym_po_ikonomiceski_dejn.doc

   • Благодаря Ви за бързия отговор.
    Да разбирам, че само позициите в тази заповед са определени за задължителна застраховка? Прочетох доста по темата и ми е ясно, че всеки работодател може сам да определи дали да сключи застраховка, но всички останали позиции,които не са включени в тази заповед са освободени ли?
    И все пак как се определя Ктт? Изключая тези описани в наредбата.

    • Да, всички фирми, които са с код на икономическа дейност, който не присъства в заповедта, са освободени от задължението за застраховка „трудова злополука“.

     Определянето на Ктт за страната и за икономическата дейност става по формули, описани в Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска “трудова злополука – в чл. 5 на наредбата има формула за изчисляването на Ктт за страната, а в чл. 6 – за икономическа дейност.

 2. Zdraveite
  Molia da otgovorite slujitelite ot zvenoto za ohrana na farmacevtichen zavod podlejat li na zadaljitelna zastrahovka „trudova zlopoluka“
  Blagodaria za otgovora

  • Здравейте,

   Икономическата дейност Производство на лекарствени продукти с КИД 21 не е сред тези, в които има задължение за застраховане за риска „трудова злополука“ през 2017 г., съответно няма задължение за застраховане и на отделни звена през 2017-а година.

 3. Здравейте,

  Работя в малка фирма и предстои да направим застраховка трудова злополука. Прави ми впечатление, че застраховката покрива само територията на България. Какво се случва, ако служител пострада при командировка в чужбина? Медицински застраховки правим.

  • Здравейте, Вие може да поискате от застрахователата компания да има покритие при трудова злополука и извън България. Вероятно са Ви предложили по подразбиране по-евтин вариант.

 4. Здравейте!
  Моят въпрос е подлежат ли на задължително застраховане- организатор на събития, управител склад и шофьор назначен на трудов договор за 5 дена в месеца? Благодаря!

  • Забравих да ви кажа, че дейността на фирмата е кетеринг и рентал.

   • Здравейте, госпожо Маринова,

    За съжаление не мога да преценя така описаната от Вас дейност с какъв код на икономическа дейност е. На този адрес можете да видите заповедта, в която се определят фирмите с какви кодове трябва да застраховат своите работещи:

    http://zbut.eu/bulgarianlaw/zapovedi/zapoved-rd-01-681-ot-12-oktomvri-2016/

    Като гледам какви са наименованията на дейностите в заповедта, мисля че Ви няма (ако сте 79 Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации). Съответно работодателят няма задължение за застраховане по Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ , но погледнете и Вие

    Обръщам внимание, че това е първото условие. След това кои конкретно работещи ще бъдат застраховани се решава от работодателя след съгласуване със службата по трудова медицина и Комитетът/Групата по условия на труд. Това зависи и от резултатите от оценката на риска.

 5. Здравейте,
  Работя като медицински представител на фармацевтична компания. Работата ми е свързана с ежедневно пътуване със служебен автомобил в три области и прилежащите им по-малки населени места, изминавайки по около 3000 км. месечно. Т.е. при изпълнение на служебните ми задължения съществува риск за здравето и живота ми. Длъжен ли е работодателят ми да направи задължителна застраховка?

  • Здравейте,

   Задължение за застраховане имат само работодателите във фирми, които са с код на икономическа дейност, записан в заповедта, приложима за съответната година, т.е. определящото е какъв е кода на икономическа дейност на фирмата, в която работите.
   Ако кодът е 46.46 Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура, то до момента не имало и към момента няма изискване за застраховане на фирми с код 46.

 6. Здравейте!

  В случай, че работодателят не е задължен да има застраховка, съгласно таблицата, при наличието на трудова злополука, дължи ли работодателя обезщетение на служителя?

  Благодаря!

  • Здравейте,

   Съгласно чл. 200 от Кодекса на труда „За вреди от трудова злополука или професионална болест, които са причинили временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто или смърт на работника или служителя, работодателят отговаря имуществено независимо от това, дали негов орган или друг негов работник или служител има вина за настъпването им.“

   Повече можете да прочетете в тази статия:

   http://irinakonstantinova.com/2012/01/obezshtetenie-pri-trudova-zlopoluka/

 7. Здравейте,
  по принцип подлежащите на застраховка се определят от работодателя съвместно със службата по трудова медицина. Най-вероятно техническият секретар може да не бъде включван в списъка на застрахованите, но точен отговор може да бъде даде само при наличието на пълна информация.

 8. Здравейте,
  Ако в една фирма има трима самоосигуряващи се, които извършват дейност, която е в списъка на тези за задължителни застраховки „трудова злополука“, и един технически секретар, който ще работи в офиса, трябва ли да се сключва застраховка за техническия секретар?

 9. Здравейте,

  ако злополуката е довела до временна неработоспособност и е призната за трудова с разпореждане на Националния осигурителен институт, то имате право на обезщетение от работодателя на основание чл. 200 КТ.

 10. Здравейте,
  искам да попитам следното: подлежа ли на обезщетение при трудова злополука, при която съм си изкълчил раменната става?

 11. Здравейте,
  определящ фактор дали да бъдат застраховани работещите, е кодът на икономическа дейност на фирмата, а не отделно за всяка длъжност. Щом кодът на икономическа дейност на фирмата не е сред тези, които задължават работодателя да застрахова своите работещи, значи той няма това задължение.

 12. здравейте подлежат ли на задължително застраховане за ТЗ, склададжии ( код по НКПД 4321 2014) но дейността на предприятието ни е търговия 47 41

 13. Не подавате иск затова, че не са Ви застраховали, а за обезщетение в съответствие с цитирания вече чл. 200 от Кодекса на труда:

  Чл. 200. (1) За вреди от трудова злополука или професионална болест, които са причинили временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност 50 и над 50 на сто или смърт на работника или служителя, работодателят отговаря имуществено независимо от това, дали негов орган или друг негов работник или служител има вина за настъпването им.
  (2) Работодателят отговаря и когато трудовата злополука е причинена от непреодолима сила при или по повод изпълнението на възложената работа или на каквато и да е работа, извършена и без нареждане, но в интерес на работодателя, както и по време на почивка, прекарана в предприятието.
  (3) Работодателят дължи обезщетение за разликата между причинената вреда – неимуществена и имуществена, включително пропуснатата полза, и обезщетението и/или пенсията по общественото осигуряване.
  (4) Дължимото обезщетение по ал. 3 се намалява с размера на получените суми по сключените договори за застраховане на работниците и служителите.

  За да придобиете представа можете да се запознаете със следните дела:

  http://www.justice-ruse.org/rcourt/2011/07/ga/07634510/28132811.htm

  http://www.madan.court-bg.org/img/Image/GR-151-08.htm

  http://www.rs-plovdiv.com/reshenia/022011/030211g/13060-2010.htm

  http://www.justice-ruse.org/rcourt/2011/07/g/00634511/46262011.htm

  Препоръчвам Ви да се консултирате с адвокат по въпроса, тъй като аз също не съм юрист.

 14. Здравейте отново,
  нека малко да си уточня въпроса.:
  Мога ли, да подам иск срещу тях затова, че нямам застраховка трудова злополука?
  И какво мога да очаквам, ако си търся правата по чл.200? Не съм юрист и не мога да разбера точно какво мога да очаквам от един такъв съдебен иск.

 15. Здравейте,
  имате право на обезщетение по чл. 200 от Кодекса на труда. Ако работодателят не желае да Ви изплати такова обезщетение, то тогава такова се търси по съдебен път.

 16. Здравейте,
  Преди 3 месеца, по време на работа, си счупих крака(призната ТЗ по чл.55 ал.1). Имам ли право на обезщетение от работодателя, при случай , че той не е направил застраховка трудова злополука, а се водим в наредбата за задължително застраховане? И какви права имам, ако не искат да ми изплатят нищо? Предварително благодаря.

 17. Здравейте, госпожо Копринкова,

  в статията е посочен списък на икономическите дейности, при които работодателят е задължен да застрахова работещите. Видно от този списък научната дейност и по-специално научните работници не подлежат на задължителна застраховка „трудова злополука“.

 18. Здравейте,
  Имам следния въпрос: научните работници подлежат ли на задължителна застраховка „трудова злополука“ през 2011 година? Ако да, но на какъв процент?

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.