Въпроси и отговори за лицата на граждански договор

Когато говорим за т. нар. „граждански договори“ не бива да забравяме, че Законът за здравословни и безопасни условия на труд разширява понятието работодател, като добавя към определението по Кодекса на труда и текста, че работодателя е и „всеки, който възлага работа и носи цялата отговорност за предприятието, кооперацията или организацията“.

Действието по възлагане на работа може да се извърши именно чрез сключването на „граждански договор“ и от тази гледна точка и този вди договори попадат в обхвата и изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Направила съм за вас някои извадки от рубриката „Въпроси и отговори“ на МТСП, в които се говори за граждански договори. В извадките съм включила и отговори последнитевъпроси:

 • право на специално работно облекло
 • право на безплатна храна
 • инструктажи
 • възнаграждение за стаж
 • извънреден и нощен труд
 • договор със СТМ

Въпрос:
Въпросите са за хората работещи по граждански договор. 1. имат ли право на специално работно облекло, при условие, че работят в среда която го изисква? 2.Имат ли право на безплатна храна на основание Наредба 11?

Съгласно § 1. т. 2. от допълнителните разпоредби на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), „Работодател“ е понятието, определено в § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда, както и всеки, който възлага работа (включително по граждански договор) и носи цялата отговорност за предприятието, кооперацията или организацията.

В тази връзка считаме, че за работодателя е налице задължението да спази изискванията на Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място и Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея и да осигури на работещите съответно специално работно облекло и безплатна храна и/или добавки към нея, независимо от вида на договора, по който те работят./АК/


Въпрос:
Собственик съм на ЕООД имам магазин, в който работя аз. Искам да назнача човек, който да работи на повикване при необходимост,без фиксирано работно време. Как трябва да го назнача? 

Отговор:
Съгласно чл. 1, ал. 2 от Кодекса на труда /КТ/, отношенията при предоставяне на работна сила се уреждат само като трудови отношения. Следователно, предмет на трудовия договор е самият жив труд на работника или служителя, а не определен трудов резултат. По трудовия договор работникът или служителят е подчинен на работен режим, установен от работодателя и поема задължение да спазва трудова дисциплина и ред. Той има определено работно място, работно време, определен вид работа и се намира в положение на йерархическа зависимост от работодателя.

Сключването на граждански договори е недопустимо, когато те се използват, за да се прикрие по същество предоставянето на работна сила. Съгласно чл. 114 от КТ трудовият договор се сключва за работа през определени дни от месеца – 2, 3,5 и т.н., което се договаря от страните по трудовото правоотношение. Това време се признава за трудов стаж. МВ/


Въпрос:
Подлежат ли на ежедневен инструктаж и инструктаж на работното място, строителни работници наети на граждански договор. 

Отговор:
Уважаеми господин Василев, Бихме искали да Ви уведомим, че съгласно чл. 2, ал. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) този закон се прилага във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение, независимо от формата на организация, вида на собственост и основанието (включително по граждански договор), на което се извършва работата или обучението. Условията и редът за провеждане на обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа са уредени в Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Наредба № РД-07-2 се прилага във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение, съгласно чл. 2, ал. 1 и 2 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (чл. 1 от Наредбата). Разпоредбата на чл. 15, ал. 1 от Наредбата предвижда задължение за работодателя да провежда ежедневни инструктажи на работещите, пряко заети в дейности с висок производствен риск, включително при строителни и монтажни работи.

Разпоредбата е императивна и не предвижда изключения. Съгласно § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗЗБУТ работодател е понятието, определено в § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда, както и всеки, който възлага работа (включително по граждански договор) и носи цялата отговорност за предприятието, кооперацията или организацията.

В тази връзка и с оглед посоченото по-горе считаме, че работодателят е длъжен да проведе посочените инструктажи на строителните работници независимо от формата на възлагане на работата при спазване изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. /АК/


Въпрос:
Периода, в който съм била на граждански договор – включва ли се при изчисляването на допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит

Отговор:
Уважаема госпожа Михова, Съгласно чл. 12, ал. 4, т. 2 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ), при определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят отчита и времето, през което без трудово правоотношение лицата са упражнявали трудова дейност и/или професия, която е същата или сходна с работата по сключения трудов договор, и са били задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица или за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, общо заболяване и майчинство. Времето на изпълнение по граждански договор не попада в обхвата на чл. 12, ал. 4, т. 2 от НСОРЗ и не се взема при определяне на допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит, тъй като съгласно чл. 4, ал. 3, т. 5 и 6 от Кодекса за социалното осигуряване, задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са лицата, които полагат труд без трудово правоотношение и получават месечно възнаграждение, равно или над една минимална работна заплата, след намаляването му с разходите за дейността, ако не са осигурени на друго основание през съответния месец и лицата, които полагат труд без трудово правоотношение, които са осигурени на друго основание през съответния месец, независимо от размера на полученото възнаграждение. ЕКБ“


Въпрос:
При граждански договор за срок от 2 месеца, на лицето изплаща ли се инзвъреден и нощен труд?

Отговор:
Извънредният и нощният труд са уредени в Кодекса на труда, който се прилага по отношение на трудовите договори. Гражданските договори са уредени от разпоредбите на Закона за задълженията и договорите. Възнаграждението по гражданския договор е това, което е договорено между страните. КС


Въпрос:
Ако в ЕТ работят само собственика и работници на граждански договор трябва ли фирмата да има договор със СТМ? 

Отговор:
Уважаема госпожо Георгиева, Съгласно § 1. т. 2. от допълнителните разпоредби на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), „Работодател“ е понятието, определено в § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда, както и всеки, който възлага работа (включително по граждански договор) и носи цялата отговорност за предприятието, кооперацията или организацията.

В тази връзка считаме, че за собственика е налице задължението по чл. 25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и той трябва да осигури обслужването на работещите от служба по трудова медицина, независимо от вида на договора, по който те работят./АК /

12 мнения за “Въпроси и отговори за лицата на граждански договор”

 1. Здравейте,има ли ограничения при гражданския договор от към отработени дни или от към сумата пари изплатени за месец.Благодаря предварително.Бъдете здрави :)

  Отговор
 2. Здравейте,има ли ограничения при гражданския договор от към отработени дни или от към сумата пари изплатени за месец.Благодаря предварително.Будете здрави :)

  Отговор
  • Здравейте,
   както писах и по-долу, има ограничение в сумата, но тъй като не съм специалист в областта на въпроса Ви, конкретно до каква сума на гражданския договор ще запазите обезщетението си могат да Ви отговорят в НОИ.

   Отговор
 3. Имам въпрос-ако съм на борсата ими плащат от ной с разпореждане за определени месеци,имам ли право през този период да сключа граждански договор

  Отговор
  • Имате право, но само до определена сума ще запазите и обезщетението. Тъй като не съм специалист в областта на въпроса Ви, конкретно до каква сума на гражданския договор ще запазите обезщетението си могат да Ви отговорят в НОИ.

   Отговор
 4. Здравейте, преди около 2 месеца започнах стаж. От първия ден получих забележка „не се обличаш подходящо, купи си дрехи“. Служителите, които не са на стаж имат предоставено облекло, а тези които сме на стаж, трябваше да го закупим сами. Следващата забележка беше за обувки. Задължена ли съм да купя и тях при положение, че според закона работодателя трябва да осигури облеклото, ако има изисквания за такова? Следващия ми въпрос е работодателя има ли право на претенции относно цвета на косата ? В случая са ни забранени по-цветни маникюри и гримове, което мога да разбера, но не е ли прекалено, да ни забраняват в кои цветове да си боядисваме косите?

  Отговор
  • Здравейте,
   Работодателят има право да въведе т. нар. „дрес код“ на работното място, включително за цвета на косата. Той има задължение да осигури безплатно облекло, ако става въпрос за униформено такова или работно облекло, свързано с работата (например от гледна санитарни изисквания към продуктите). Друг случай е, когато това е специално работно облекло, т.е. такова което предпазва човека от някаква опасност.
   Ако изискването, например, е не да не се носят обувки с по-висок ток от 3 см., то той няма задължение да осигури такива обувки. Поне това е моето мнение. Повече по въпроса би могъл да Ви каже адвокат по трудово право.

   Отговор
   • Здравейте в случая на работното място изискват ризи, сако и панталони/поли, които държат да се обличат на всеки работен ден. Понеже не ми осигуриха такива, трябваше да ги закупя аз. Изискване за обувките също имат, но отказват да ги осигурят. Предостатъчно пари похарчих за горните неща, че да търся и обувки. На мен почти всеки ден ми се натяква, че не съм си закупила обувки подходящи за работа според техните изисквания. Имам ли право на възражения пред работодателя си, че с тези изисквания те трябва да осигурят обувките?

    Отговор
 5. Фирма ми дължи хонорар по граждански договор, но го бави вече повече от месец.
  Каква е процедурата да си получа най-после парите?

  Отговор
 6. жена ми работи в шивашка фирма без трудов договор без осигуровки защото и бяха отказани и сега и отказват да и заплатят за последните 2 месеца макар че продължава да работи във същата фирма.как да постъпим

  Отговор

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.