Онлайн първоначално обучение на членове на Комитети и Групи по условия на труд

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ ПО ЗБУТ

ОНЛАЙН ПЪРВОНАЧАЛНО ОБУЧЕНИЕ на ЧЛЕНОВЕ НА КОМИТЕТИ И ГРУПИ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД

Съгласно Наредба № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията представителите на работодателя и на работниците и служителите в комитетите и групите по условия на труд преминават първоначално обучение в едномесечен срок от избирането им.

Програмата на това онлайн обучение по ЗБУТ отговаря напълно на изискванията на чл. 10 на Наредба № 4 от 3.11.1998 г. и съдържа 10-те задължителни теми за обучение.

Участниците получават Удостоверение по образец на Приложение 1 на наредбата.

Учебната програма за първоначално обучение съдържа следните теми:

 1. Държавна политика, нормативна уредба и управление на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в национален мащаб.
 2. Фирмена политика и организация на дейността по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в предприятието.
 3. Права, задължения и отговорности на участниците в трудовия процес, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.
 4. Вредни фактори за здравето и безопасността на работещите – видове, въздействие върху здравето и работоспособността, превантивни мерки за защита и промоция на здравето.
 5. Методи за оценка и анализ на професионалните рискове и условията на труд, източници на информация.
 6. Трудов травматизъм, професионална заболяемост и свързани с труда заболявания, здравни, социални и икономически последици.
 7. Социално партньорство; права и задължения на представителите; работа в екип; основни задачи на комитетите и групите по условия на труд.
 8. Изисквания за подбор, обучение, квалификация, инструктаж и информираност на работещите в областта на безопасността и здравето при работа.
 9. Специална закрила на някои категории работници.
 10. Организация на контролната дейност, ред и начин за извършване на контрола.

Удостоверение

 • Издава се електронно удостоверение, подписано с електронен подпис (легитимен документ), което се изпраща по имейл. При желание за получаване на хартия, се изпраща с куриер за сметка на получателя.
 • Ако ви трябва спешно: Маркирайте в заявката и веднага след успешно преминаване на теста, ще ви изпратим удостоверението.

ЗАЯВКА за онлайн обучение

  Фирма:

  Данни за фактура:

  Лице за контакт (задължително):

  Телефон за връзка (задължително):

  Електронна поща (e-mail) (задължително):

  Три имена на участника в обучението (задължително):

  Длъжност(задължително):

  Ако желаете да включите повече участници, моля впишете техните имена и длъжности тук:

  Желая да получа удостоверението веднага след като тестът бъде успешно преминат:

  Удостоверението да ми бъде изпратено:

  Ако желаете изпращане на хартия и адресът е различен от този за фактуриране, напишете го тук:

  ПОДАЙТЕ ЗАЯВКА

  Нормативно основание:
  Наредба №4/1998 г.
  Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.

  Предназначено за:
  Нови членове на КУТ и ГУТ

  Достъп
  30 дни

  Удостоверение
  Да, по образец

  Цена
  40 лв. без ДДС

  Отстъпки
  Да, за по-голям брой участници.
  Попитайте ни.