ВЪТРЕШНОФИРМЕНИ ОБУЧЕНИЯ

На място при вас или онлайн в реално време (ZOOM, Teams)!

Обучение по Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.Съхранение и работа с опасни веществаЗБУТ в офиси и ергономия при работа с компютър
Индивидуално обучение по ЗБУТРъчна работа с тежести/ръчни задачиИндустриална ергономия
Обучение по ЗБУТ по Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.     
→ Лица, които управляват и ръководят трудовите процеси.
→ Длъжностни лица по чл. 24 от ЗЗБУТ (орган по безопасност и здраве при работа)
→ Представители в Комитетите и Групите по условия на труд (първоначално и ежегодно).
→ Лица, определени да провеждат инструктажи.

Вижте повече

Индивидуално обучение по ЗБУТ
→ удостоверение за преминато обучение по Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.
→ индивидуална работа в определено от Вас време
→ доклад с препоръки и указания

Вижте повече

Обучение за опасни химични вещества и смеси
→ удостоверение по Наредба 13/2003 г. и Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси
→ безопасна работа с опасни химични вещества и смеси
→ съхранение на опасни химични вещества и смеси.

Вижте повече

Обучение за ръчна работа с тежести
→ Наредба № 16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести
→ Наредба № 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи
→ Удостоверение за преминато обучение

Вижте повече

Обучение за безопасност и здраве в офиси и ергономия при работа с компютър
→ Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на ЗБУТ с видеодисплеи
→ как да останем здрави в офиса
→ ергономично работно място

Вижте повече

Обучение по индустриална ергономия
→ основни принципи на ергономията
→ пози, характеристики и инструменти за оценяване на позата
→ ръчна работа с тежести и инструменти за ергономична оценка

Вижте повече