На място при Вас! С избрани от Вас теми! С практическа насоченост!

Обучения по ЗБУТ

Обучения за опасни химикали

Обучения по ергономия

Обучения по ЗБУТ

Ръководители

Длъжностни лица

Членове на КУТ/ГУТ

Провеждащи инструктажи

Опасни химични вещества и смеси

Безопасна работа с химични агенти

Безопасно съхранение на опасни химични вещества и смеси

Ръчна работа с тежести

Ръчни манипулации

Работа с компютър

Ергономични изисквания

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ