ВЪТРЕШНОФИРМЕНИ ОБУЧЕНИЯ

ОБУЧЕНИЯ ПО ЗБУТ ПО НАРЕДБА РД-07-2/16.12.2009 г.

Вие можете да осигурите адекватно, ново и направено според Вашите изисквания фирмено обучение на:

Лицата, които управляват и ръководят трудовите процеси.

Длъжностните лица по чл. 24 от ЗЗБУТ (орган по безопасност и здраве при работа)

Представителите в Комитетите и Групите по условия на труд (първоначално и ежегодно).

Лицата провеждащи инструктажи.

 

Защо да изберете нас?

 • Обучението не е „типово“, то се създава специално за вас! При подготовка на обучението, ние извършваме оглед на работните места, запознаваме се с вашите дейности, изисквания и правила. Те стават част от представянето на темата.
 • Вие избирате часа, мястото и датата на обучението! Ще дойдем на място при вас или ще осигурим зала за обучаемите. Ние разполагаме със собствена апаратура за провеждане на обученията.
 • Вие избирате програмата на обучението! Предлагаме над 40 изборни теми, които се специализират в зависимост от вашите критерии.

Обучители

ilieva

Д-р инж.хим. Деяна Илиева

 • Доктор по „Ергономия и промишлен дизайн“
 • Магистър инженер-химик „Безопасност на производствата“
 • Магистър „Органична и аналитична химия“
evstatieva

Д-р София Евстатиева, дм

 • Докторска степен по хигиена на труда
 • Лекар със специалност по трудова медицина (от 2002 г.)

 

Обучението се провежда под формата на „тийм тийчинг“ (обучение в екип) от инженер и лекар. Обучението в екип позволява по-добра работа с групата и се извършва чрез взаимно допълване и активно участие на обучителите във всяка една тема. Това позволява разглеждане на темата от различни страни, както и повишава вниманието на участниците в обучението.


Подайте запитване за обучение


Предлагаме над 40 теми за Вашето обучение по ЗБУТ!

Вие избирате, Вие определяте целите, ние специализираме темите според Вашите изисквания.

Най-често заявявани теми за обучение

 • Провеждане и документиране на инструктажи в предприятието.
 • Лични предпазни средства и специално работно облекло – нормативни изисквания.
 • Лични предпазни средства – маркировки, правила за използване, съхранение и почистване
 • Човешки грешки – как да ги предотвратим.
 • Човешки фактори – предизвиканите нарушения.
 • Ергономия и превенция на мускулно-скелетните смущения.
 • Признаци и първа долекарска помощ при диабет, инфаркт, инсулт, астма.

Базови теми

 • Фирмена документация по безопасност и здраве при работа.
 • Дейност на КУТ/ГУТ, регламентиране и документиране на дейността.
 • Провеждане и документиране на инструктажи в предприятието.
 • Оценка на риска – теория и практика.
 • Безплатно работно облекло, специално работно облекло и лични предпазни средства – задължения на работодателя и работещите.
 • Лични предпазни средства – от какво предпазват, маркировки, правила за използване, съхранение и почистване (темата се конкретизира спрямо използваните във фирмата ЛПС).
 • Задължения на работодателя при специфични условия на труд – безплатна храна, допълнителен платен годишен отпуск, намалено работно време, медицински прегледи.
 • Трудоустрояване – задължения, проблеми, решения.
 • Специална закрила на някои категории работници и служители.
 • Изисквания за провеждане на предварителни и периодични медицински прегледи.
 • Физиологични режими на труд и почивка – задължения на работодателя. Правила за разработване и въвеждане.
 • Трудови злополуки – разследване, деклариране, регистриране.

Специализирани теми

 • Потенциaлен риск от експлозивна атмосфера – специални изисквания за защита на работещите.
 • План за евакуация (авариен план) във фирмата – представяне на фирмения план и разясняване на отговорностите и задълженията.
 • Здраве и безопасност при работа в офиси.
 • Безопасна експлоатация на повдигателни съоръжения.
 • Работа в ограничени пространства – оценка на риска и изисквания за безопасност.
 • Пожарна безопасност за работещи.
 • Безопасно шофиране – дистрактори и превенция.
 • Система за управление на безопасност и здраве при работа.

Човешки фактори и ергономия

 • Човешки фактори. Грешки – как да ги предотвратим.
 • Човешки фактори. Нарушения – мерки за превенция.
 • Психично натоварване и психично напрежение. Мерки за превенция.
 • Въведение в ергономията – работна поза. Проблеми, свързани с позата и превантивни мерки.
 • Въведение в ергономията – мускулно-скелетни смущения. Рискови фактори и прилагани превантивни мерки.
 • Въведение в ергономията – ръчна работа с тежести.
 • Въведение в ергономията – работа с компютър.
 • Рампи, стълбища, проходи – ергономични принципи.

Безопасна поддръжка

 • Безопасна поддръжка. Основни стъпки за безопасност при планиране и провеждане на ремонти.
 • Безопасна поддръжка – стелажи и стълби. Как се извършват проверки на стелажи. Използване, съхранение и работа със стълби.
 • Безопасна поддръжка – електрокари и мотокари. Правила за безопасност. Извършване на ежедневни проверки от водачите.

Фактори на работната среда

 • Физични фактори на работната среда (шум и вибрации) – източници в предприятието, въздействие, прилагани мерки за защита.
 • Физични фактори на работната среда (микроклимат и осветеност) – източници в предприятието, въздействие, прилагани мерки за защита.
 • Химични фактори и прах – източници в предприятието, въздействие, прилагани мерки за защита.
 • Работа на открито – мерки за намаляване на риска. Топлинен удар и топлинно претоварване. Гръмотевични бури. Опасност от змии.
 • Физиологични фактори – ергономия, нормативни изисквания, мерки за защита.
 • Работоспособност, умора, стрес. Физически и психически признаци на стрес в организацията.

Нашето здраве и първа помощ

 • Диабет и сърдечно-съдови заболявания – болест или състояние.
 • Храната – здраве или болест.
 • Синдром на болната сграда. Астмогени.
 • Признаци и първа долекарска помощ при диабет, инфаркт, инсулт, астма.
 • Първа долекарска помощ.

По-дълъг професионален живот

 • Рискови фактори за възрастните работещи и фактори, оказващи влияние върху индивидуалната работоспособност.
 • Психосоциални и ергономични рискове за възрастните работещи..
 • Припособяване на работата към възрастните работещи.
 • Превенция и активен живот с диабет, сърдечно-съдови и други хронични заболявания.
 • Как да поддържаме социално, физическо и ментално здраве.

Подайте запитване за обучение