Какво трябва да съдържа информационния лист за безопасност

В преоцеса на работа, когато извършваме оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси за наши клиенти, сме обработили хиляди информационни листове за безопасност.

Срещали сме стари, на чужди езици, някои със стари съдържание, но само сменена датата да изглеждат нови, a любими са ми тези, в които в точката „Съхранение“ е налична само препоръката:“ Да се спазват изискванията за безопасно съхранение“.

С обнародването на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси се оказа, че контролът върху производителите и вносителите относно качеството на предоставяните от тях информационни листове на практика е прехвърлен към тези, които използват химикалите или по-друг начин казано – които ги съхраняват с една или друга цел.

Изисквайте информационните листове за безопасност!

Съгласно Наредбата лицата, които съхраняват опасни вещества/смеси трябва да изискват информационни листове за безопасност от доставчиците на опасни химични вещества и смеси, когато такива не са предоставени преди или по време на първата доставка.

За да избегнете клопката на „стар лист с нова дата“ и да знаете какво да изисквате, ето какво трябва да съдържа информационния лист за безопасност на химично вещество/смес.

Задължителното съдържание на информационния лист за безопасност (ИЛБ) е посочено в приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)

Актуалното съдържание на Приложение II на REACH е съгласно Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията от 18 юни 2020 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH).

Регламентът се прилага от 1 януари 2021 г., но до 31 декември 2022 г. все още е позволено да се предоставя ИЛБ със съдържание съгласно Регламент (ЕС) 2015/830.

Нови изисквания за съдържание на информационните листове за безопасност

Задължителни раздели на ИЛБ

Независимо дали става въпрос за вещество или смес, ИЛБ съдържа:

 • РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието
 • РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите
 • РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките
 • РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ
 • РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки
 • РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане
 • РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение
 • РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства
 • РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства
 • РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност
 • РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация
 • РАЗДЕЛ 12: Екологична информация
 • РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците
 • РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането
 • РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба
 • РАЗДЕЛ 16: Друга информация

В стари информационни листове втори и трети раздел са разменени и съответно съдържанието им не отговаря на актуалните изисквания.

Информационният лист се предоставя на български език

Друг често срещан проблем е отказът на доставчика да предостави информационен лист на български език с мотива, че няма подобно задължение. Съгласно чл. 31, параграф 5 на REACH обаче „Информационният лист за безопасност се предоставя на официалния език на държавата-членка(и), където веществото или препарата е пуснато на пазара…“

Ръководство за извършване на оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Подарете си спокойствие със
една година
ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА
Получаваш и 3 безплатни обучения