Какво трябва да съдържа информационния лист за безопасност

Опасни химични вещества и смесиПрез последните седмици, в които извършваме услугата „Оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси“ за наши клиенти, се сблъсках с всякакви информационни листове. Някои стари, на други само сменена датата, a любими са ми тези, в които в точката „Съхранение“ е налична само препоръката:“ Да се спазват изискванията за безопасно съхранение“.

С обнародването на Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси се оказа, че контролът върху производителите и вносителите относно качеството на предоставяните от тях информационни листове на практика е прехвърлен към тези, които използват химикалите или по-друг начин казано – които ги съхраняват с една или друга цел.

Изисквайте информационните листове за безопасност!

Съгласно Наредбата лицата, които съхраняват опасни вещества/смеси трябва да изискват информационни листове за безопасност от доставчиците на опасни химични вещества и смеси, когато такива не са предоставени преди или по време на първата доставка.

За да избегнете клопката на „стар лист с нова дата“ и да знаете какво да изисквате, ето какво трябва да съдържа информационния лист за безопасност на химично вещество/смес.

Съдържанието на информационните листове за безопасност на опасните химични вещества и смеси е посочено в чл.31, параграф 6 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), а в приложение II на същия регламент въвеждаше изискванията за съставяне на информационните листове за безопасност (ИЛБ).

През 2010 г. бе обнародван Регламент (ЕС) № 453/2010 от 20 май 2010 година, който замени приложение II на Регламента REACH. Същият има две приложения – първото влезе в сила от 1 декември 2010 г. и с него беше приложена новата класификация на веществата.

През 2015 година обаче бе обнародван нов РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2015/830 от 28 май 2015 година, с който Приложение II се измени отново.

От 1 юни 2015-а влизоха в сила новите изисквания за информационните листове за безопасност.

Без да се засягат разпоредбите на член 31, параграф 9 от Регламент (ЕО) № 1907/2006, информационните листове за безопасност, предоставени на някои получатели преди 1 юни 2015 г., могат да продължат да се използват и не е необходимо да бъдат в съответствие с приложението към настоящия регламент до 31 май 2017 г.

Какво задължително съдържа ИЛБ от 1 юни 2015 г.

Независимо дали става въпрос за вещество или смес, ИЛБ съдържа:

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

– Идентификатори на продукта;
– Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват;
– Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност;
– Телефонен номер при спешни случаи.

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

– Класифициране на веществото или сместа – Ако класификацията, включително предупрежденията за опасност, не са изцяло изписани, се прави позоваване на раздел 16, в който се предоставя пълният текст на всяка класификация, в това число всяко предупреждение за опасност.
– Елементи на етикета;
– Други опасности – предоставя се информация за други опасности, които не влияят върху класификацията, но които могат да допринесат за общата опасност. При опасност от експлозия на запалим прах е целесъобразно да се посочи предупреждението „При разпръскване може да образува експлозивна прахово-въздушна смес“.

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

От състава на смесите задължително се посочват вещества, които представляват опасност за здравето или околната среда, като има определени различни стойности на концентрацията, над която е задължително описването.

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

– Описание на мерките за първа помощ
– Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти;
– Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

– Пожарогасителни средства
– Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа;
– Съвети за пожарникарите.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

– Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи – както за персонал, който не отговаря за спешни случаи, така и за лицата, отговорни за спешни случаи;
– Предпазни мерки за опазване на околната среда;
– Методи и материали за ограничаване и почистване;
– Позоваване на други раздели – Прави се позоваване на раздели 8 и 13, ако това е целесъобразно.

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

– Предпазни мерки за безопасна работа – препоръки за безопасна работа, съвети да не се поема храна и др.
– Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости.
– Специфична(и) крайна(и) употреба(и).

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства.

Този раздел от информационния лист за безопасност описва приложимите граничните стойности на профе­сионална експозиция и необходимите мерки за управление на риска.
– Параметри на контрол – описват се граничните стойности, включително правното основание за всяка една от тях, приложими понастоящем в държавата-членка, в която се предоставя информационният лист за безопасност, включително граничните стойности на професионална експозиция и биологичните гранични стойности. Когато при използването на веществото или сместа по предназначение се образуват замърсители на въздуха, се изброяват и приложимите за тях гранични стойности на професионална експозиция и/или биологични гранични стойности.
– Контрол на експозицията – подходящ инженерен контрол, лични предпазни средства. Трябва да се посочи ясно дали са достатъчни очила или е необходим предпазен щит. Трябва да се посочи ясно какви ръкавици са наоебохидими – вид на материала, неговата дебелина и обичайното или минимално време на износване на материала на ръкавиците и др.
– Контрол на експозицията на околната среда.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

Описват се външен вид, мирис, pH, точка на топене/точка на замръзване и др. Ако се посочва, че определено свойство не се прилага или че не е налице информация относно определено свойство, се посочват причините за това.

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

Описват се опасностите от реакции на веществото или сместа: – реактивност;
– химични стабилност;
– възможност за опасни реакции;
– условия, които трябва да се избягват;
– несъвместими материали;
– опасни продукти на разпадане.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

Този раздел от информационния лист за безопасност е предназначен за използване преди всичко от медици, специалисти в сферата на здравето и безопасността на работното място, токсиколози – предоставя се информация относно вероятните пътища на експозиция, симптоми при неблагоприятни ефекти, настъпващо след известен период или непосредствени ефекти, хронични последствия и др.

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

– Токсичност.
– Устойчивост и разградимост.
– Биоакумулираща способност.
– Преносимост в почвата.
– Резултати от оценката на PBT и vPvB.
– Други неблагоприятни ефекти.

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците.

– Методи за третиране на отпадъци.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането.

– Номер по списъка на ООН.
– Точното на наименование на пратката по списъка на ООН.
– Клас(ове) на опасност при транспортиране.
– Опаковъчна група.
– Опасности за околната среда.
– Специални предпазни мерки за потребителите.
– Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II от MARPOL 73/78 и Кодекса IBC.

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба.

Посочва се специфична за веществото или сместа нормативна уредба или специфични законодателство относно безопасността, здравето и околната среда, например категория по Seveso.
В този раздел на информационния лист за безопасност се посочва и дали доставчикът е извършил оценка на безопасността на химичното вещество или сместа.

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Информационният лист се предоставя на български език

Друг често срещан проблем е отказът на доставчика да предостави информационен лист на български език с мотива, че няма подобно задължение. Съгласно чл. 31, параграф 5 на REACH обаче „Информационният лист за безопасност се предоставя на официалния език на държавата-членка(и), където веществото или препарата е пуснато на пазара…“

Валидност на стари информационни листове

Съгласно регламент 2015/830 информационни листове за безопасност, предоставени на получатели преди 1 юни 2015 г. могат да продължат да се използват и не е необходимо да бъдат в съответствие с последната актуализация на изискванията за съдържание до 31 май 2017 г.

 

* Регламент (ЕО) № 1272/2008 на ЕП и на Съвета от 16 декември 2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006

Трябва ви още информация за химични агенти?

В онлайн системата ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА ще намерите следните наши разработки:

1. Ръководство за управление на риска при работа с химични агенти
2. Примерна картотека на опасни химични агенти.
3. Примерен План за предотвратяване и ликвидиране на аварии с химични агенти.
4. Примерен Списък на работещите при рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени.
5. Примерни инструкции за работа с химични агенти.
6. Ръководство за извършване на оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси.
7. Примерни инструкции, свързани със съхранението на ОХВС.

и още много други помощни материали по ЗБУТ.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА СИСТЕМАТА

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.