Може ли ОБЗР да проведе обучението на КУТ?

В тази статия даваме отговор на въпроса възможно ли е обучението на Комитета по условия на труд да се извършено вътрешнофирмено с лектор длъжносното лице по безопасност и здраве при работа.

Често ни задават въпроса дали е възможно да не се наема външна фирма за провеждане на първоначално или ежегодно обучение на членовете на Комитета или Групата по условия на труд, а обучението да се проведе от органа по безопасност и здраве при работа.

Изискванията за обучение на КУТ и ГУТ са описани в Наредба № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията и Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж.

И в двете наредби са посочени почти идентични описания кой може да организира и провежда обучение на представителите в КУТ/ГУТ.

В чл. 15, ал. 2 на Наредба 4 се казва, че „работодателите самостоятелно или в съдружие могат да организират и провеждат обучението на своите представители при спазване на всички изисквания на тази наредба„.

В чл. 8 на Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. отново се потвърждава възможността обучението по безопасност и здраве при работа може да се проведе от работодателя при спазване изискванията на наредбата.

От тази гледна точка органът по безопасност и здраве при работа във фирмата може да проведе първоначалното или ежегодно обучение по ЗБУТ на членовете на КУТ, но все пак трябва да бъдат спазени още няколко условия, посочени в двете наредби.

Необходимо е образование

За да може да проведе обучение на КУТ длъжностното лице по чл. 24 от ЗЗБУТ трябва да има образователно-квалификационна степен не по-ниска от „бакалавър“ съгласно Закона за висшето образование.

Останалата част от изискването към обучаващия е да притежава професионални познания и опит в областта на здравословните и безопасните условия на труд, но това би трябвало да е спазено що се отнася до ОБЗР.

Необходимо е да се допълни, че е допустимо с колективен трудов договор могат да се определят и други специфични изисквания към обучаващите лица.

За обучението трябва да бъде изготвена и утвърдена писмена програма

Програмата трябва да е съобразена със задължителния минимум при първоначално обучение и с препоръките за програма при ежегодно обучение на КУТ/ГУТ.

В програмата за обучение по КУТ/ГУТ трябва също да бъде спазен минималния хорариум за обученията.

Работодателят трябва да определи реда и начина за документиране на обучението

(чл. 9, ал. 1 на Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.).

Това означава, че в програмата, в специална заповед или пък в заповедта/документа, с който се определят видовете обучения трябва да е посочено как ще се документира обучението – с протокол, издаване на удостоверение или по друг начин.

Напомняме, че специално за обучението на КУТ/ГУТ се изисква работодателят със заповед да определи поименно представителите, които ще бъдат обучавани, периода и начина за провеждане на обучението.

Остава въпроса: Ако ОБЗР е член на Комитета или Групата по условия на труд, няма ли той да остане необучен, след като е обучителя?

Тук е момента да напомним за изключението, което поставя Наредба 4, а именно

длъжностните лица за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове в предприятията, като участници в комитетите по условия на труд не подлежат на обучение по тази наредба„.

 

📖 ОЩЕ МАТЕРИАЛИ В ПОМОЩ ПО ТЕМАТА:

Може ли отговорник ЗБУТ да проведе обучение на лицата провеждащи инструктажи във фирмата?

Как се замества напуснал член на КУТ?

✅ Полезно от ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА Пълно ръководство за правилна организация на обученията по безопасност

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.