Може ли ОБЗР да проведе обучението на КУТ?

В тази статия даваме отговор на въпроса възможно ли е обучението на Комитета по условия на труд да се извършено вътрешнофирмено с лектор длъжносното лице по безопасност и здраве при работа.

Често ни задават въпроса дали е възможно да не се наема външна фирма за провеждане на първоначално или ежегодно обучение на членовете на Комитета или Групата по условия на труд, а обучението да се проведе от органа по безопасност и здраве при работа.

Изискванията за обучение на КУТ и ГУТ са описани в Наредба № 4 от 03.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията и Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.

И в двете наредби са посочени почти идентични описания кой може да организира и провежда обучение на представителите в КУТ/ГУТ.

В чл. 15, ал. 2 на Наредба 4 се казва, че „работодателите самостоятелно или в съдружие могат да организират и провеждат обучението на своите представители при спазване на всички изисквания на тази наредба„.

В чл. 8 на Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. отново се потвърждава възможността обучението по безопасност и здраве при работа може да се проведе от работодателя при спазване изискванията на наредбата.

От тази гледна точка органът по безопасност и здраве при работа във фирмата може да проведе първоначалното или ежегодно обучение по ЗБУТ на членовете на КУТ, но все пак трябва да бъдат спазени още няколко условия, посочени в двете наредби.

Организация на обученията

1.Необходимо е образование.

За да може да проведе обучение на КУТ длъжностното лице по чл. 24 от ЗЗБУТ трябва да има образователно-квалификационна степен не по-ниска от „бакалавър“ съгласно Закона за висшето образование.

Останалата част от изискването към обучаващия е да притежава професионални познания и опит в областта на здравословните и безопасните условия на труд, но това би трябвало да е спазено що се отнася до ОБЗР.

Необходимо е да се допълни, че е допустимо с колективен трудов договор могат да се определят и други специфични изисквания към обучаващите лица.

2. За обучението трябва да бъде изготвена и утвърдена писмена програма.

Програмата трябва да е съобразена със задължителния минимум при първоначално обучение и с препоръките за програма при ежегодно обучение.

В програмата за обучение по КУТ/ГУТ трябва също да бъде спазен минималния хорариум за обученията.

3. Работодателят трябва да определи реда и начина за документиране на обучението

(чл. 9, ал. 1 на НАредба РД-07-2/16.12.2009 г.).

Това означава, че в програмата, в специална заповед или пък в заповедта / документа, с който се определят видовете обучения трябва да е посочено как ще се документира обучението – с протокол, издаване на удостоверение или по друг начин.

Остава въпроса: Ако ОБЗР е член на Комитета или Групата по условия на труд, няма ли той да остане необучен, след като е обучителя?

Тук е момента да напомним за изключението, което поставя Наредба 4, а именно

длъжностните лица за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове в предприятията, като участници в комитетите по условия на труд не подлежат на обучение по тази наредба„.

Онлайн обучения по ЗБУТ

 

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Подарете си спокойствие със
една година
ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА
Получаваш и 3 безплатни обучения