ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ЗА РАБОТА С ДИИЗОЦИАНАТИ

Онлайн обучение (озвучени интерактивни модули)
Само до 30.09. 30 лв 27 без ДДС
ПОДАЙ ЗАЯВКА

Отстъпки за групи над 10 човека

Цените започват от 14 лева без ДДС.

Сертификат

Обучението е предназначено за:

➯ всички работници, които боравят с диизоцианати в самостоятелен вид или като съставка на други вещества или смеси.

➯ работещи, които извършват поддръжка на оборудване, в което са използвани диизоцианати

➯ ръководители, които извършват контрол при изпълнение на такива задачи.

Всеки обучаем получава сертификат в съответствие с изискванията на Регламента след успешно преминат тест.

Програмата на обучението се специализира в съответствие с дейността на клиента.

ПРОГРАМА

Химия на диизоцианати и опасност от токсичност.

Експозиция на диизоцианати и гранични стойности за професионална експозиция.

Как може да се развие сенсибилизация.

Значение на нестабилността за риска.

Лична хигиена и необходими лични предпазни средства.

Риск от контакт с кожата и излагане чрез вдишване; схема за защита.

Риск във връзка с използвания процес на нанасяне; вентилация.

Почистване, изтичания, поддържане; изхвърляне на празни опаковки.

Миризмата като индикация за опасност; защита на случайно присъстващи лица.

Идентифициране на критичните стъпки на обработката.

Безопасност на поведението.

Допълнителни теми съгласно изискванията на Регламента в зависимост от дейността на фирмата.

ВИЖТЕ КАК ИЗГЛЕЖДА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕТО

Предпочитате присъствено обучение?

Нормативни изисквания за обучението

т. 74 на Приложение XVII от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на ЕП и на Съвета от 18 декември 2006 година относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)

1. Не се използват като вещества в самостоятелен вид, като съставка на други вещества или в смеси за промишлена и професионална употреба след 24 август 2023 г., освен ако:
а) концентрацията на диизоцианати, поотделно и в комбинация, е по-малка от 0,1 % (тегловни) или
б) работодателят или самостоятелно заетото лице гарантира, че промишлените или професионалните потребители успешно са завършили обучение относно безопасното използване на диизоцианати преди употреба на веществата или смесите…

4. Обучението, посочено в параграф 1, буква б), включва указания за контролиране на експозицията на диизоцианати по кожен път и чрез вдишване на работното място, без да се засягат евентуални национални гранични стойности за професионална експозиция или други необходими мерки за управление на риска на национално равнище. Това обучение се провежда от експерт по здравословни и безопасни условия на труд, придобил своята компетентност в рамките на съответно професионално обучение…

8. Работодателят или самостоятелно заетото лице документира успешното завършване на обучението, посочено в параграфи 4 и 5. Обучението се подновява поне веднъж на всеки пет години.

Начин на провеждане на онлайн обучението за диизоцианати

Платформата за обучение регистрира влизания, преглед, завършване на теми и други дейности и запазва информацията в база данни с оглед наличие на доказателства за провеждане на обучението.

 • За всеки участник в онлайн обучението за диизоцианати се създава индивидуален профил.
 • Всеки участник получава индивидуално потребителско име и парола за достъп до онлайн обучението за 30 дни (с опция за +30 дни без необходимост от доплащане).
 • Достъп до онлайн обучението има от всеки компютър/мобилно устройство с интернет по всяко време.
 • От наша страна се извършва администриране на обучението – проследяване на участието на всеки обучаем (влизане и завършване на теми). На всеки 10 дни се изпраща справка за напредъка на участниците в обучението.
 • Обучението се документира съгласно нормативните изисквания и изискванията на Клиента, след като системата е регистрирала преминаване през всички избрани теми и успешно преминаване на теста от съответния участник.

ЗАЯВКА ЗА ОБУЧЕНИЕ

Ако обучаемите са повече, можете директно да ни пишете на имейл: s.evstatieva@otgovori.info

  Ако желаете да се включите в обучението индивидуално (а не чрез фирма), попълнете само полетата, маркирани като задължителни.

  Фирма:

  Данни за фактура:

  Лице за контакт (задължително):

  Телефон за връзка (задължително):

  Електронна поща (e-mail) (задължително):

  Три имена на участника в обучението (задължително):

  Длъжност(задължително):

  Ако желаете да включите повече участници, моля впишете техните имена и длъжности тук:

  Желая да получа удостоверението веднага след като тестът бъде успешно преминат:

  Удостоверението да ми бъде изпратено:

  Ако желаете изпращане на хартия и адресът е различен от този за фактуриране, напишете го тук: