Онлайн обучение за безопасна работа с диизоцианати

Получавате сертификат по т. 74 от приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH)
35+ минути
35 лв без ДДС
Годишните абонати на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА ползват 10% отстъпка
ПОДАЙ ЗАЯВКА

👌 С този онлайн курс за безопасна работа с диизоцианати ще изпълните изискванията на т. 74 от приложение XVII към Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).

Регламентът REACH изисква работодателят или самостоятелно заетото лице да гарантира, че промишлените или професионалните потребители успешно са завършили обучение относно безопасното използване на диизоцианати преди употреба на веществата или смесите.

Обучението за безопасна работа с диизоцианати е задължително и се провежда преди започване на работа и периодично на 5 години.

Обучението е задължително за:

 • Всички работници, които боравят с диизоцианати в самостоятелен вид или като съставка на други вещества или смеси.
 • Работещи, които извършват поддръжка на оборудване, в което са използвани диизоцианати.
 • Ръководители, които извършват контрол при изпълнение на задачи, свързани с използване на диизоцианати.

На завършилите онлайн обучението за безопасна работа с диизоцианати се издава сертификат, който може да бъде представен при проверка от Главна инспекция по труда, РИОСВ и други контролни органи.

Ако желаете да обучите повече от 🔟 участника, то можете да се възползвате от нашата корпоративна оферта за обучение за работа с диизоцианати, при която ползвате отстъпки за брой обучаемиИЗТЕГЛИ ОФЕРТА за 10+ обучаеми

Преминаването на това обучение позволява да извършвате дейности, свързани с употреба на диизоцианати и да извършвате контрол при такива дейности.

Сертификат за обучение за диизоцианати

📃 Издава се електронен сертификат, подписан с електронен подпис, който се изпраща по имейл. При желание за получаване на хартия, се изпраща с куриер за сметка на получателя.

🕛 Ако сертификатът за обучение за работа с диизоцианати Ви трябва спешно: Маркирайте в заявката и след успешно преминаване на теста, ще изпратим сертификата.

Имате 30 дни на разположение за да преминете обучението по ЗБУТ. Разбира се, можете да го преминете още в първия ден и ако сте заявили спешно получаване на сертификат за обучение, ние ще го изготвим в същия ден и ще ви го изпратим по имейл.  Ние получаваме автоматично информация относно Вашия напредък в курса по ЗБУТ.

🔊 Това обучение е озвучено!

Провежда се чрез интерактивен модул, достъпен по всяко време от всяко устройство с интернет връзка.

За завършване на обучението за безопасна работа с диизоцианати задължително се преминава електронен тест. Можете да преминавате теста неограничен брой пъти. При всяко завършване на теста, ще получавате незабавна обратна връзка дали опитът е успешен.

В сертификата за преминато обучение се вписва програмата, която удостоверява, че е преминато обучение и проверка на знанията за безопасна работа с диизоцианати з  в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).

Програма на обучението за безопасна работа с диизоцианати

 1. 1. Базово обучение:
  — химия на диизоцианати;
  — опасност от токсичност (включително остра токсичност);
  — експозиция на диизоцианати;
  — гранични стойности за професионална експозиция;
  — как може да се развие сенсибилизация;
  — миризма като индикация за опасност;
  — значение на нестабилността за риска;
  — вискозитет, температура и молекулно тегло на диизоцианати;
  — лична хигиена;
  — необходими лични предпазни средства, включително практически указания за тяхното правилно използване и техните ограничения;
  — риск от контакт с кожата и излагане чрез вдишване;
  — риск във връзка с използвания процес на нанасяне;
  — схема за защита на кожата и дихателните пътища;
  — вентилация;
  — почистване, изтичания, поддържане;
  — изхвърляне на празни опаковки;
  — защитата на случайно присъстващи лица;
  — идентифициране на критичните стъпки на обработката;
  — безопасност на поведението.

  2. Допълнителни теми съгласно изискванията на Регламента в зависимост от дейността на фирмата (уточнява се при заявяване на обучението).

Нормативни изисквания за обучението

т. 74 на Приложение XVII от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на ЕП и на Съвета от 18 декември 2006 година относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)

1. Не се използват като вещества в самостоятелен вид, като съставка на други вещества или в смеси за промишлена и професионална употреба след 24 август 2023 г., освен ако: а) концентрацията на диизоцианати, поотделно и в комбинация, е по-малка от 0,1 % (тегловни) или б) работодателят или самостоятелно заетото лице гарантира, че промишлените или професионалните потребители успешно са завършили обучение относно безопасното използване на диизоцианати преди употреба на веществата или смесите

4. Обучението, посочено в параграф 1, буква б), включва указания за контролиране на експозицията на диизоцианати по кожен път и чрез вдишване на работното място, без да се засягат евентуални национални гранични стойности за професионална експозиция или други необходими мерки за управление на риска на национално равнище. Това обучение се провежда от експерт по здравословни и безопасни условия на труд, придобил своята компетентност в рамките на съответно професионално обучение

8. Работодателят или самостоятелно заетото лице документира успешното завършване на обучението, посочено в параграфи 4 и 5. Обучението се подновява поне веднъж на всеки пет години.

ЗАЯВКА ЗА ОБУЧЕНИЕ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА С ДИИЗОЦИАНАТИ

Ако обучаемите са повече, можете директно да ни пишете на имейл: s.evstatieva@otgovori.info

  Ако желаете да се включите в обучението индивидуално (а не чрез фирма), попълнете само полетата, маркирани като задължителни.

  Фирма:

  Данни за фактура:

  Лице за контакт (задължително):

  Телефон за връзка (задължително):

  Електронна поща (e-mail) (задължително):

  Три имена на участника в обучението (задължително):

  Длъжност(задължително):

  Ако желаете да включите повече участници, моля впишете техните имена и длъжности тук:

  Желая да получа удостоверението веднага след като тестът бъде успешно преминат:

  Удостоверението да ми бъде изпратено:

  Ако желаете изпращане на хартия и адресът е различен от този за фактуриране, напишете го тук:

  Други онлайн обучения по ЗБУТ

  Онлайн обучение, съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 на Наредба № РД-07-2 от 16.12. 2009 г.
  Онлайн обучение за безопасна рабнота и съхранение на опаси вещества
  Онлайн обучение на отговорни лица и обслужващ персонал на съоръжения под налягане