ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ЗА ОТГОВОРНИ ЛИЦА И ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ НА ГАЗОВИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ИНСТАЛАЦИИ И УРЕДИ – ПРИРОДЕН ГАЗ

Oзвучен интерактивен модул, достъпен по всяко време от всяко устройство с интернет / 35 мин

35 лв. без ДДС

Това обучение може да бъде бъде преминато безплатно от годишен абонат на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА или да се ползва отстъпка от 10%

Подай заявка

Отстъпки за групи над 10 човека

Цени от 23 до 33 лева без ДДС. Допълнителна отстъпка от 10 % за абонати на Zbut.Eu

Удостоверение

С това обучение ще изпълните лесно и бързо изискванията на чл. 247, ал. 2, т. 4 от Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ за обучение – инструктаж при постъпване на работа и ежегодна проверка на знанията на отговорните лица и обслужващия персонал.

Издава се електронно удостоверение, подписано с електронен подпис, което се изпраща по имейл. При желание за получаване на хартия, се изпраща с куриер за сметка на получателя.

Обучението завършва с ТЕСТ.

Ако удостоверението ви трябва спешно: Маркирайте в заявката и веднага след успешно преминаване на теста, ще ви го изпратим.

ПРОГРАМА

Взривоопасни смеси на природния газ и рискове.

Определения.

Задължетелна документация на съоръженията.

Общи задължениян на ползвателя.

Задължения на обслужващия персонал.

Газоопасни работи. План за работа.

Основни изисквания при газоопасни работи. ЛПС.

Наряди за газоопасни работи.

Газоопасни работи в ограничени пространства.

Експлоатация на промишлени газови инсталации.

Проверки, извършвани извън техническите прегледи.

Ремонт, преустройство и поддръжка. Технически прегледи.

ОПИТАЙТЕ НАШЕТО ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИРОДЕН ГАЗ, КЛИКНЕТЕ НА БУТОНА „НАПРЕД“ 🙂

Нормативни изисквания за обучението

Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ

Чл. 247. (1) (Изм. – ДВ, бр. 32 от 2009 г.) Ползвателят в съответствие с вида на газопровода, съоръжението, инсталацията или уреда за природен газ е длъжен:
1. да осигури тяхната безопасна и безаварийна експлоатация и да ги поддържа в съответствие с техническите изисквания по наредбата, с нормите и правилата за пожарна и аварийна безопасност и техническата им документация;

(2) (Изм. – ДВ, бр. 32 от 2009 г.) Ползвателят по ал. 1:
2. определя със заповед лица с не по-ниско от средно техническо образование, които да представляват предприятието пред органите за технически надзор при извършване на проверки на предприятието или технически прегледи на газовите съоръжения и инсталации;
3. осигурява персонал по чл. 44 ЗТИП;
4. осигурява и документира инструктаж при постъпване на работа и ежегодна проверка на знанията на лицата по т. 2 и 3 за устройството и изискванията за безопасна експлоатация на газопроводите и газовите съоръжения и на промишлените газови инсталации;

Отстъпки за групи над 10 човека

Цени от 23 до 33 лева без ДДС. Допълнителна отстъпка от 10 % за абонати на Zbut.Eu

Начин на провеждане на онлайн обучението за природен газ

Платформата за обучение регистрира влизания, преглед, завършване на теми и други дейности и запазва информацията в база данни с оглед наличие на доказателства за провеждане на обучението.

 • За всеки участник в онлайн обучението заприкачвачи и кранисти а се създава индивидуален профил.
 • Всеки участник получава индивидуално потребителско име и парола за достъп до онлайн обучението за 30 дни (с опция за +30 дни без необходимост от доплащане).
 • Достъп до онлайн обучението има от всеки компютър/мобилно устройство с интернет по всяко време.
 • От наша страна се извършва администриране на обучението – проследяване на участието на всеки обучаем (влизане и завършване на теми). На всеки 10 дни се изпраща справка за напредъка на участниците в обучението.
 • Обучението се документира съгласно нормативните изисквания и изискванията на Клиента, след като системата е регистрирала преминаване през всички избрани теми и успешно преминаване на теста от съответния участник.

ЗАЯВКА ЗА ОБУЧЕНИЕ

  Ако желаете да се включите в обучението индивидуално (а не чрез фирма), попълнете само полетата, маркирани като задължителни.

  Фирма:

  Данни за фактура:

  Лице за контакт (задължително):

  Телефон за връзка (задължително):

  Електронна поща (e-mail) (задължително):

  Три имена на участника в обучението (задължително):

  Длъжност(задължително):

  Ако желаете да включите повече участници, моля впишете техните имена и длъжности тук:

  Желая да получа удостоверението веднага след като тестът бъде успешно преминат:

  Удостоверението да ми бъде изпратено:

  Ако желаете изпращане на хартия и адресът е различен от този за фактуриране, напишете го тук: