ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ЗА ОТГОВОРНИ ЛИЦА И ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ПОД НАЛЯГАНЕ

Онлайн обучение на отговорни лица и обслужващ персонал на съоръжения под налягане

Oзвучен интерактивен модул, достъпен по всяко време от всяко устройство с интернет / 35 мин

35 лв. без ДДС

Това обучение може да бъде бъде преминато безплатно от годишен абонат на ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА или да се ползва отстъпка от 10%

Подай заявка

Отстъпки за групи над 10 човека

Цени от 23 до 33 лева без ДДС. Допълнителна отстъпка от 10 % за абонати на Zbut.Eu

Удостоверение

С това обучение ще изпълните лесно и бързо изискванията на чл. 187, ал. 1, т. 4 от Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане за първоначално и периодично обучение на лицата, които обслужват съоръжения под налягане.

Издава се електронно удостоверение, подписано с електронен подпис, което се изпраща по имейл. При желание за получаване на хартия, се изпраща с куриер за сметка на получателя.

Обучението завършва с ТЕСТ.

Ако удостоверението ви трябва спешно: Маркирайте в заявката и веднага след успешно преминаване на теста, ще ви го изпратим.

ПРОГРАМА

Видове съоръжения под налягане. Класификация на съдовете под налягане.

Основна документация на съоръженията под налягане.

Общи изисквания за безопасна експлоатация.

Задължение за недопускане в експлоатация.

Изисквания за прекратяване на работата.

Котли – задължения на обслужващия персонал. Записи в сменния дневник

Съдове под налягане – задължения на обслужващия персонал. Записи в сменния дневник.

Тръбопроводи за водна пара и гореща вода – задължения на обслужващия персонал.

Безопасна експлоатация на пълначни станции.

Ремонт, преустройство и поддръжка. Краен контрол на ремонтирани съоръжения. Техническо досие.

Технически надзор и технически прегледи.

ВИЖТЕ КАК ИЗГЛЕЖДА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕТО ЗА СЪОРЪЖЕНИЯ ПОД НАЛЯГАНЕ :)

Нормативни изисквания за обучението

Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане

Чл. 187. (1) Ползвателят на съоръжения под налягане е длъжен:
1. лично да отговаря или да определи едно или повече лица, които да отговарят за безопасната експлоатация на съоръженията под налягане и да го представляват пред органите за технически надзор;
2. да не допуска съоръженията по чл. 2, т. 3 и 4 да бъдат обслужвани от лица, които не притежават необходимата степен на правоспособност съгласно Наредба № 2 от 2001 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност за упражняване на професия по обслужване на парни и водогрейни котли (обн., ДВ, бр. 9 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 39 от 2006 г.);
3. да възлага обслужването на съоръженията по чл. 2, т. 1, 2, 5 и 6 на лица, обучени съгласно т. 4;
4. да установи ред и да осигури и документира първоначално и периодично обучение на лицата, които обслужват съоръжения по чл. 2, т. 1, 2, 5 и 6;

Чл. 187а. (Нов – ДВ, бр. 49 от 2014 г.) Периодите между провеждането на периодичното обучение по чл. 187, ал. 1, т. 4 не трябва да бъдат по-дълги от 24 месеца. 

Отстъпки за групи над 10 човека

Цени от 23 до 33 лева без ДДС. Допълнителна отстъпка от 10 % за абонати на Zbut.Eu

Начин на провеждане на онлайн обучението за безопасна работа със съоръжения под налягане

Платформата за обучение регистрира влизания, преглед, завършване на теми и други дейности и запазва информацията в база данни с оглед наличие на доказателства за провеждане на обучението.

 • За всеки участник в онлайн обучението заприкачвачи и кранисти а се създава индивидуален профил.
 • Всеки участник получава индивидуално потребителско име и парола за достъп до онлайн обучението за 30 дни (с опция за +30 дни без необходимост от доплащане).
 • Достъп до онлайн обучението има от всеки компютър/мобилно устройство с интернет по всяко време.
 • От наша страна се извършва администриране на обучението – проследяване на участието на всеки обучаем (влизане и завършване на теми). На всеки 10 дни се изпраща справка за напредъка на участниците в обучението.
 • Обучението се документира съгласно нормативните изисквания и изискванията на Клиента, след като системата е регистрирала преминаване през всички избрани теми и успешно преминаване на теста от съответния участник.

ЗАЯВКА ЗА ОБУЧЕНИЕ

  Ако желаете да се включите в обучението индивидуално (а не чрез фирма), попълнете само полетата, маркирани като задължителни.

  Фирма:

  Данни за фактура:

  Лице за контакт (задължително):

  Телефон за връзка (задължително):

  Електронна поща (e-mail) (задължително):

  Три имена на участника в обучението (задължително):

  Длъжност(задължително):

  Ако желаете да включите повече участници, моля впишете техните имена и длъжности тук:

  Желая да получа удостоверението веднага след като тестът бъде успешно преминат:

  Удостоверението да ми бъде изпратено:

  Ако желаете изпращане на хартия и адресът е различен от този за фактуриране, напишете го тук: