Биологични агенти – рискови отрасли и производства. Превантивни мерки.

Биологични агенти
Биологични агенти

Дали при вашата работа има опасност от биологични агенти – причинители на инфекциозни болести, причинители на алергични заболявания и други, от къде точно идва риска и как можете да го намалите – това можете да разберете от следващия материал, изготвен по материали на Главна инспекция по труда.

Производство на храни

Производство на млечни и месни продукти
* Биологични агенти,причинители на инфекциозни болести – бруцелоза, ботулизъм,хепатит А, салмонелоза, стафилококова болест, трихинелоза, антракс, орнитоза и др.
* Биологични агенти, причинители на алергични заболявания – плесени/дрожди.

Превантивни мерки:
– административни мерки – инструкции за безопасна работа; забрана за консумация на храна и напитки на работното място.
– технически мерки- затворени работни процеси, отделяне на замърсените работни места, намаляване на образуване на аерозоли.
– осигурявяне на работещите с работно облекло и подходящи ЛПС – маски, ръкавици, облекло.
– осигуряване на хигиенни мерки.
– осигуряване на почистване и поддръжка на работните места и инструменти.

Производство на хляб и хлебни изделия, производство на растителни масла

* Биологични агенти – плесени/дрожди,бактерии, токсини -ботулинов, афлатоксин, които се намират в брашно, органичен прах от житни растения, мляко на прах, растително масло и др.
* Заболявания – дихателна и кожна алергия, бронхиална астма. Тежки чернодробни заболявания при работа в помещения с висока концентрация на афлатоксин във въздуха при производство на растителни масла.

Превантивни мерки:
– технически мерки- затворени работни процеси, отделяне на замърсените работни места, намаляване на образуване на прах и аерозоли, локална и общообменна вентилация.
– осигуряване на работещите с работно облекло и подходящи ЛПС – маски, ръкавици, облекло.
– осигуряване на хигиенни мерки.

Хуманно здравеопазване и социални дейности

Биологични агенти – вируси, причинители на хепатит В, хепатит С и СПИН, които се предават чрез контакт със заразена кръв и други телесни течности.
* Застрашени професии – медицински сестри, хирурзи,лекари от други специалности,стоматолози, лаборанти, работещите в звената на бърза помощ, в отделенията по хемодиализа, в центровете по кръвопреливане и др. медицински специалисти.

Превантивни мерки
За предотвратяване на заразяване на работещите с болести, предавани по кръвен пътсе прилагат универсални мерки предотвратяване на контакта с биологичния агент чрез:
– технически мерки- използване на системи за инжектиране без игли, осигуряване на контейнери с твърди стени за безопасно събиране на употребените игли и инструменти.
– осигуряване на средства за спазване на личната хигиена на работното място.
– административни мерки – изготвяне на инструкции за безопасно използване и събиране на инструментариума, за необходимите действия в случай на инцидент.
– предоставяне и използване на подходящи ЛПС- ръкавици, дрехи, очила, шлемове, които предпазват кожата и лигавиците от контакт кръв, кръвни продукти и телесни течности.
– обозначаване на опасните територии и материали с знака за биоопасност.
– осигуряване на активна и пасивна имунизация срещу хепатит В на работещите.

Биологичен агент – туберкулозна бактерия, която се предава от болния човек чрез заразени въздушни частици, образувани при кихане, кашлица, разговор.
* Застрашени професии – лекари, медицински сестри, стоматолози, лаборанти, работещите в звената на бърза помощ, санитари и др. медицински специалисти.

Превантивни мерки:
– административни мерки – писмени инструкции за изолиране, диагностично изследване и лечение на пациенти, при които има съмнение за туберкулозно заболяване,
– провеждане на обучение на работещите за заболяването туберкулоза.
– осигуряване на работещите с подходящи ЛПС – дихателни маски
– осъществяване на превантивен медицински контрол и изследвания за туберкулоза.
– технически мерки – локална и обща вентилация, използване на филтри, пречистване на въздуха чрез лампи с УВЛ.

Лабораторна дейност

Инфекции и алергии при работа с микроорганизми и клетъчни култури, напр., човешка тъкан. Предаването на заразата става по контактен път чрез случайни кървящи рани и убождане от игла на спринцовка, и чрез въздушно-капков механизъм.
* Застрашени професии – лекари, лаборанти, санитари.

Превантивни мерки:
– административни мерки- контролиран достъп, инструкции за безопасна работа и пренасяне на мостри, ръководството на микробиологични лабораториите да се извършва от лекар с призната специалност, съответна на профила на лабораторията, а
специалистите, работещи в тях да имат съответната квалификация.
– технически мерки – осигуряване на защитни мерки за минимизиране на риска от инфекции от съответното ниво на защита. (прил.№ 4 от Наредба № 4 от 14.10.2002).
– осигуряване на работещите с подходящи ЛПС – облекло, ръкавици, дихателни маски.
– означаване на съответните места със знак за биопасност.

Растениевъдство, горско стопанство, градинарство, производство на фураж

Биологични агенти:
– бактерии в почвата (антракс, тетанус).
– причинители на зооантропонози – Q-треска, лептоспироза, хистоплазмоза, Лаймска
болест и др.
– бактерии и плесени в органичен прах.
– паразити.

Най-чести заболявания
-зооантропонози.
– специфични алергични болести от бактерии и плесени като „фермерски бял дроб“, „синдром на токсичност от органичен прах“.
– заболяване „бисиноза“ – предизвикано от органичния прах на житните култури.
– заболявания, предизвикани от паразити – аскаридоза.

Превантивни мерки
– административни мерки- контролиран достъп до фуражните хранилища инструкции за безопасна работа; забрана за консумация на храна и напитки на работното място.
– технически мерки за намаляване на образуване на прах и аерозоли.
– избягване на контакт със заразени животни или оборудване.
– осигуряване на работещите с работно облекло и подходящи ЛПС – маски, ръкавици.
– осигуряване на почистване и поддръжка.

Животновъдство

Биологични агенти:
– бактерии,вируси,хламидии, гъби,паразити- причинители на зооантропонози.
– бактерии, плесени и гъби – причинители на дихателна и кожна алергия.
– органичен прах в затворени помещения- кравеферми, свинеферми, птицеферми.

Най- чести заболявания:
– зооантропонози-: антракс, бруцелоза, Q-треска, лептоспироза, салмонелоза, токсоплазмоза, туларемия, Ешерихия коли – ентерит, Орф инфекция, Лаймска болест, орнитоза, бяс, болестта „луда крава „, дерматомикоза и др.
– болести на дихателната система -„синдром на токсичност от органичен прах“, бронхиална астма.
– кожни болести – инфекциозен дерматит причинен от дерматофитни гъби, от вируси, болестта „възли на доячите“ , алергичен дерматит, всл. контакт с храна за животни.

Инфекциозните заболявания у животновъдите се предават чрез стомашно-чревния тракт, по въздушно-капков , контактен и кръвен път.

Превантивни мерки:
– административни мерки- инструкции за безопасна работа; забрана за консумация на храна и напитки на работното място.
– осигуряване на ветеринарен контрол, ваксиниране на животните.
– почистване и поддържане на работните помещения, векторен контрол,унищожаване на насекоми и кърлежи.
– санитарно-хигиенни мерки – осигуряване на течаща вода и средства за измиване, кърпи за еднократна употреба.
– технически мерки за намаляване на образуване на прах и аерозоли- вентилационни системи.
– осигуряване на ЛПС за защита на дихателните пътища, кожата, очите.
– осигуряване на медицинско наблюдение и ваксинация на рисковите групи.

Дървообработваща промишленост

Биологичните агенти – плесени и гъби, които се съдържат в дървесината.
Заболяванията – алергичен ринит, бронхиална астма и кожна алергия.

Металообработваща промишленост

Биологични агенти се съдържат в течностите, употребявани в производствените процеси при рязане на метал и камък.
Заболяванията – кожни алергии.

Превантивни мерки:
– технически мерки – локална аспирация.
– осигуряване на редовна поддръжка, почистване и обеззаразяване на течностите, машините и съоръженията.
– осигуряване на ЛПС за защита на кожата и дихателните пътища.
– осигуряване на подходящи санитарно- хигиенни мерки.

Работа в среда с климатични системи и висока влажност на въздуха

Промишленост – текстилна, печатарска, производство на хартия охладителни кули работа в климатизирани офиси, хотели, плувни басейни, spa-центрове и др.
Биологичните агенти – бактерии- легионела и плесени, които се развиват във влажна и топла среда.
Заболяванията – тежка белодробна инфекция- легионелоза и алергични прояви.

Превантивни мерки:
– технически мерки – поддържане на висока температура на течността, ремонт и поддръжка на системата, редовно почистване на тръбите, поддръжка на вентилационните системи, мерки за намаляване на праха и образуване на аерозоли.
– административни мерки – контролиран достъп на работещите.
– осигуряване на подходящи ЛПС за дихателните пътища и кожата.

Текстилна промишленост

Преработка на памук, лен коноп.

Биологичните агенти се съдържат в праха, който представлява сложна смес от почва, растителни отпадъци и микроорганизми – бактерии и гъби.
Заболяването се нарича „бисиноза“ -затруднено дишане поради спазъм на дихателните пътища.

Превантивни мерки:
– технически мерки – намаляване образуването на прах, специална влажна обработка на памука;
– прилагане на стандарт до 0.2 мг/куб.м за вдишвания прах на работното място.
– осигуряване на медицинско наблюдение и изследвания.
– осигуряване на подходящи ЛПС за дихателните пътища.

Преработка на вълна.

Биологичен агент – бактерия – причинителят на антракс.Инфекцията се предава по въздушно-капков път чрез вдишване на прах, замърсен със спори и контактен път чрез кожата на ръцете.
Заболяване – тежка инфекция, която може да завърши фатално.

Превантивни мерки:
– технически мерки – наличие на вентилационна система при предварителните етапи на преработката, обработка и дезинфекция на вълната.
– осигуряване на хигиенни мерки.
– осигуряване на медицинско наблюдение и имунизация на рисковите контингенти.
– осигуряване на подходящи ЛПС за дихателните пътища и кожата.

Работа в среда с висока запрашеност архиви, музеи, библиотеки

Биологични агенти – плесени, дрожди и бактерии.
Заболявания – дихателна и кожна алергия.

Превантивни мерки:
– мерки за намаляване на праха и аерозолите.
– осигуряване на редовно почистване и обеззаразяване.
– осигуряване на подходящи ЛПС за защита на дихателните пътища и кожата.

Строителство, ремонт на сгради

Биологични агенти – плесени и бактерии в естествени материали като глина, слама, тръстика, в строителните материали при разрушаване на сградите, във влажна и топла среда.
Заболявания – дихателни и кожни инфекции и алергии.

Превантивни мерки:
– мерки за намаляване на праха и аерозолите.
– санитарно – хигиенни мерки.
– осигуряване на подходящи ЛПС за дихателните пътища и кожата.
– при почистване на сградата от плесени – ограничен достъп, специално обучени работници.

Работа в пречиствателни станции за отпадни води и третиране на отпадъци

Биологични агенти – бактерии, вируси, ендотоксини.
Заболявания:
-инфекции на стомашно-чревния тракт, хепатит, лептоспироза, възпалене на кожата и очите.
-алергични заболявания на дихателната система – бронхиална астма, алергичен алвеолит.

Превантивни мерки:
– административни мерки- инструкции за безопасна работа; забрана за консумация
на храна и напитки на работното място.
– технически мерки – дистанционно управление на процеса, инсинерация на отпадъци-
те, закопаване в земята, а не изхвърляне на повърхността.
– отделяне на мястото за почивка и хранене от мястото за съхранение на работното оборудване.
– осигуряване на санитарно-хигиенни мерки- течаща вода, средства за измиване, кърпи за еднократна употреба.
– осигуряване на подходящи ЛПС – водонепроницаеми ръкавици, облекло, обувки, маски, очила, лицеви щитове.
– осигуряване на медицинско наблюдение.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.