Политика за защита на личните данни на „Доцео“ ООД

I. Информация за нас.

„Доцео“ ООД (Доцео и/или Администратора), е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 201706156, със седалище и адрес на управление: гр. София, жк Люлин 9, бл. 981, тел: 0889 319 568; e-mail: doceo@otgovori.info.

Вашите лични данни могат да бъдат събирани чрез:

  • фирмен сайт Otgovori.Info с адрес https://otgovori.info
  • платформа за онлайн обучение с адрес: https://edu.zbut.eu
  • онлайн информационна система ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА с адрес: https://zbut.eu;
    наричани по-долу „Сайта“
  • по телефона;
  • по имейл;
  • на хартия – по време на събития, срещи с цел представяне или договаряне на услуги и др.

II. Използване на лични данни.

Използваме личните Ви данни за следните цели:

1. За изпълнение на договор или в контекста на преддоговорни отношения.
Ние обработваме идентификационните Ви данни, трафичните Ви данни и други лични данни, за да предоставяме продуктите и услугите, които сте заявили и които ползвате при нас, както за да изпълняваме договорните и преддоговорни задължения и да се ползваме от правата по договорите, сключени с Вас.

За целите на договорни и преддоговорни отношения се събират следните данни:
1.1.Данни за идентификация:
– три имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, длъжност, месторабота, адрес за кореспонденция.
Описаните събирани и обработвани данни зависят от вида на заявения продукт или услуга.
1.2.Трафични данни (мрежови данни) :
– данни, необходими за предоставяне на електронни съобщителни услуги.
Други данни:
– информация за вида и съдържанието на договорното отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително: кореспонденция по имейл, логове от влизания в онлайн обучение или в онлайн информационната система ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА, информация за подадени сигнали за проблеми си използване на онлайн обучението или информационната система, друга обратна връзка, която получаваме от вас;
– лични данни за контакт – адрес за контакт, телефонен номер и информация за контакт (имейл, телефонен номер);
– предпочитания за услугите, които ви предоставяме;
– информация за номер на банкова сметка или друга банкова и платежна информация във връзка с плащанията направени към Доцео;
– клиентски номер, код или друг идентификатор, създаден от Доцео за идентификация на абонати/потребители;
– информация за използваното крайно електронно съобщително устройство, вида на устройството, използваната операционна система, IP адрес при посещение на интернет страницата ни, платформата за онлайн обучения или информационната система ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА;
– потребителско име, парола (при използване на наши онлайн услуги).

2. За изпълнение на нормативни задължения.
Ние обработваме идентификационните Ви данни, данни за месторабота и длъжност, три имена, ЕГН и трафични данни, за да спазим задължения, които са предвидени в нормативен акт. Например:
– изпълнение на задължения за издаване на документи, удостоверяващи преминато обучение и трафични данни, доказващи преминаването на обучението;
– предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;
– задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;
– предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материалноправни нормативни актове.

3. След Ваше съгласие.
В някои случаи ние обработваме личните Ви данни, само след предварителното Ви писмено съгласие. Съгласието е отделно основание за обработване на личните ви данни и целта на обработката е посочена в него, и не се покрива с целите, изброени в тази политика. Ако ни дадете съответните съгласие и до неговото оттегляне или прекратяване на всякакви договорни отношения с Вас:
– изпращаме информация чрез електронен бюлетин;
– изготвяме подходящи за вас предложения за продукти/услуги на Доцео.

Данните, които обработваме, включват:
– основни лични данни като имена и електронен адрес (имейл);
– мрежови данни: данни, обработени в електронна съобщителна мрежа за целите на предаване, разпространение или обмен на съдържание на електронни съобщения, данни за проследяване и идентифициране на източника и местоназначение на комуникацията, данни за местоположение и вид на устройството, генерирани в контекста на предоставянето на електронни съобщителни услуги;
– данни за потребление – обобщени данни за потребление на услугите, предоставяни от Доцео, включващи вид услуга, общ брой и продължителност на ползване.

4. Употреба на „бисквитки“
Ние използваме “бисквитки”, за да събираме определена информация от всички потребители, включително и от нерегистрирани посетители на Сайта, които не използват услугите, предоставяни от Доцео. Бисквитките представляват поредица от данни, които нашата система изпраща към Вашия компютър и впоследствие използва, за да идентифицира Вашия компютър, когато се върнете отново на Сайта.

Бисквитките предоставят информация за употребата на Услугата и потребителски данни, които ние бихме могли да използваме, за да персонализираме Вашия потребителски опит, както и да проследим модели на потребителски трафик. Например, когато се връщате на Сайта, бисквитките Ви идентифицират и подтикват Сайта да попълни Вашето потребителско име (без паролата),за да улесни достъпа до вашия профил.

Бисквитките също така позволяват на Доцео да напомня за Ваши предходни дейности и да Ви предлага подобни услуги и събития. Също така, ние използваме информация, събирана чрез бисквитки, за да разработваме статистически анализи за използването на Услугата, като например времето, което потребителите прекарват на Сайта и страниците, които посещават най-често. Тези обобщени статистически данни не включват лична информация.

Ако предпочитате да не получавате “бисквитки” докато разглеждате Сайта, бихте могли да ги откажете, като настроите Вашия интернет браузър. Имате възможност също да използвате бутона „Не“ в нашето съобщение, чрез който проследяващите „бисквитки“ ще бъдат изтрити от Вашето устройство при напусканеот на сайта.

Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на съгласието няма отражение върху изпълнението на договорните задължения на Доцео. Ако оттеглите съгласието си за обработване на лични данни за някой или всички начини, описани по-горе, Доцео няма да използва личните Ви данни и информация за определените по-горе цели. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

За да оттеглите даденото съгласие е необходимо само да използвате предоставената възможност в електронния бюлетин или данните ни за контакт.

III. Обработка на лични данни.

Обработката се извършва с цел:
– установяване на самоличността на клиента през всички търговски канали;
– управление и изпълнение на Вашите заявки за продукти или услуги, изпълнение на договори за продукти и услуги;
– изготвяна на предложение за сключване на договор;
– изготвяне и изпращане на сметка/фактура за продуктите и/или услугите, които използвате при нас;
– осигуряване на техническото обслужване на мрежата ни, с оглед предоставяне на качествени услуги, съгласно договореното;
– всякакво техническо съдействие за поддържане на предоставените услуги;
– изготвяне на предложения за услуги, изпращане на куриерски услуги с документи и материали, част от услугата;
– уведомление за всичко, свързано с продуктите и услугите, които ползвате при нас, изпращане на различни известия, уведомление за проблеми, грешки или за да отговорим на подадени от Вас сигнали и предложения;
– изготвяне на статистическа информация за нашите продажби, услуги, клиенти, мрежови трафик;
– защита и сигурност на нашите онлайн услуги, на Вас и на нашите служители;
– установяване и/или предотвратяване на незаконосъобразни действия или действия в противоречия с нашите условия за съответните услуги;
– оценка и измерване ефективността от рекламите ни, както и да ви предложим рекламно съдържание, което да е адекватно на нуждите Ви;
– проучване и анализиране на клиентско потребление на нашите продукти и услуги, на основа на анонимна или персонализирана информация за да установим основните тенденции, да подобрим нашето разбираме за поведението на клиентите ни и да си сътрудничим с трети лица, за да разработим нови услуги за нашите клиенти.

IV. Как защитаваме Вашите лични данни.

За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, ние прилагаме всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, включително:
• Договор за охранителни услуги.
• Паролизиране на устройства.
• Защитена връзка към платформата: Сайтът работи с HTTPS (сигурност на връзката), като сървърът му използва сертификат, за да докаже самоличността на уебсайта пред браузърите.
• Файловете, чрез които се изпраща информация, съдържаща имената на участниците, длъжности, e-mail адреси, се защитават с парола, която се договаря предварително или се съобщава по телефона.
• При желание от Ваше страна за размяна на информация се използва криптиран имейл.

V. Кога изтриваме Вашите лични данни.

По правило, прекратяваме използването на вашите лични данни, за целите, свързани с договорното правоотношение, след прекратяване на договора, но не ги изтриваме преди изтичане на една години от прекратяване на договора или до окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните, като задължения по Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (5 години) по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (11 години), изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции (5 години), задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство (5 години). Моля да имате предвид, че няма да изтрием или анонимизираме Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на ваша жалба пред нас.
Вашите данни могат да бъдат и анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните. При анонимизация, всички лични разпознаваеми елементи /елементи, позволяващи идентифицирането Ви, се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма нормативно задължени за изтриване, тъй като не представляват лични данни.

VI. Вашите права във връзка с обработване на личните Ви данни.

Право на информация:
Вие имате право да поискате:
– информация за това дали отнасящи се до вас данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
– съобщение в разбираема форма, съдържащо личните ви данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;
– информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до вас, поне в случаите на автоматизирани решения.

Право на корекция:
В случай, че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, Вие имате право, по всяко време, да поискате:
– да заличим, коригираме или блокираме Ваши лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона;
– да уведомим третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

Право на възражение:
По всяко време имате право да:
– възразите срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответното физическо лице не могат повече да бъдат обработвани;
– възразите срещу обработването на личните Ви данни за целите на директния маркетинг.

Право на ограничаване на обработването:
Можете да поискате ограничаване на обработващите се персонализиращи данни ако:
– обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; или
– повече нямаме нужда от тези данни (за определената цел), но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; или
– сте подали възражение за обработването да данните, в очакване на проверка дали основанията на администратора са законни.

Право на преносимост на данни:
– можете да поискате от нас да предоставим личните данни, които сте поверили на нашата грижа в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат ако обработваме данните съгласно договора и базирано на декларацията за съгласие, която може да бъде оттеглена или на договорно задължение и обработването се извършва автоматично.

Право на жалба:
В случай, че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни. След 25 май 2018 г. ще можете да подадете жалба и пред регулаторен орган, в рамките на ЕС.

Заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице, чрез нотариално заверено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Ние се произнасяме по Вашето искане в 14-дневен срок от неговото подаване. При обективно необходим по-голям срок – с оглед събиране на всички искани данни и това сериозно затруднява дейността ни, този срок може да бъде удължен до 30 работни дни. С решението си ние даваме или отказваме достъп и/или исканата от заявителя информация, но винаги мотивираме отговора си.

Последна актуализация: 08.10.2021 г.