ВЪТРЕШНОФИРМЕНИ ОБУЧЕНИЯ ПО ЗБУТ 

На място или дистанционно чрез телеконферента връзка (Microsoft Teams или Zoom) в реално време

 • Обучението не е „типово“, то се създава специално за вас! 
 • Вие избирате часа, мястото и датата на обучението! 
 • Вие избирате програмата на обучението! 

Обучението се провежда под формата на „тийм тийчинг“ (обучение в екип) от инженер и лекар. Обучението в екип позволява по-добра работа с групата и се извършва чрез взаимно допълване и активно участие на обучителите във всяка една тема.

 

Имате избор от над 50 теми – Вие избирате и определяте целите, ние специализираме темите според Вашите изисквания.

Организация на дейностите по здраве и безопасност

 • Актуални промени в нормативната база.
 • Права и задължения на работодателя, длъжностните лица и работещите.
 • Дейност на КУТ/ГУТ, регламентиране и документиране на дейността.
 • Инструктажи – организация, провеждане и правилно документиране.
 • Обучения по безопасност и здраве при работа – видове, организация и документиране.
 • Задължения на работодателя, свързани с лични предпазни средства и специално работно облекло.
 • Задължения на работодателя при специфични условия на труд – безплатна храна, допълнителен платен годишен отпуск, намалено работно време.
 • Задължения на работодателя при работа с опасни химични агенти.
 • Специална закрила на някои категории работници и служители. Казуси при трудоустрояване.
 • Изисквания за провеждане на предварителни и периодични медицински прегледи.
 • Физиологични режими на труд и почивка – задължения на работодателя. Правила за разработване и въвеждане.
 • Трудови злополуки – разследване, деклариране, регистриране. Казуси.
 • Задължения на работодателя за осигуряване на безопасна работа на открито.
 • Задължения на работещите по здраве и безопасност. Верига: опасни условия- опасно действие – почти инцидент – злополука.
 • Организация за осигуряване на безопасна експлоатация на кари.
 • Организация на безопасна експлоатация на повдигателни съоръжения.
 • Организация на безопасната работа в ограничени пространства
 • Организация на безопасното съхранение на опасни химични вещества и смеси.
 • Потенциaлен риск от експлозивна атмосфера – специални изисквания за защита на работещите.
 • Нормативни изисквания за планиране и безопасна експлоатация на работното оборудване.
 • Анализ на здравното състояние – минимални изисквания, значение на терминологията, добри практики за разширен анализ с цел откриване на причинно-следствени връзки.
 • Общи изисквания за организиране на безопасна работа на строителната площадка.

Безопасна работа

 • Ролята на ръководителите в превенция на трудовите злополуки и инциденти – примери от практиката.
 • Административна и наказателна отговорност за нарушения по ЗБУТ с примери от съдебната практика.
 • Фактори, които могат да доведат до злополуки – примери от практиката.
 • Безопасно повдигане на товари.
 • Безопасна работа в ограничени пространства.
 • Безопасна работа на височина.
 • Безопасна поддръжка в пет стъпки.
 • Безопасна работа със стълби и използване на стелажи.
 • Безопасно пътно движение – дистрактори и поведение.
 • Човешки грешки – фактори в организацията, които водят до грешки, мерки за превенция.
 • Нарушения – фактори в организацията, които водят до нарушения и мерки за превенция.
 • Лични предпазни средства – от какво предпазват, маркировки, правила за използване, съхранение и почистване (темата се конкретизира спрямо използваните във фирмата ЛПС).
 • Оценка на риска – 5 стъпки за безопасно работно място.
 • Пожарна безопасност за работещи.

Здраве

 • Химични опасности за здравето при заваряване и използване на масла.
 • Шум и вибрации – опасност за здравето и мерки.
 • Микроклимат и осветеност – опасност за здравето и мерки.
 • Химични фактори и прах – опасности за здравето и безопасна работа.
 • Електромагнитни полета – задължения на работодателя и оценка на риска.
 • ЗБУТ през студения период на годината – опасности, индивидуално поведение на работещите за защита (хранене, обличане, почивки и др.).
 • ЗБУТ през горещия период на годината – опасности, индивидуално поведение на работещите за защита (хранене, обличане, почивки и др.).
 • Умората като фактор за злополуки. Управление на умората.
 • Работна поза. Проблеми, свързани с позата и превантивни мерки.
 • Мускулно-скелетни смущения. Рискови фактори и прилагани превантивни мерки.
 • Ръчна работа с тежести.
 • Осигуряване на ергономично работно място при работа с компютър.
 • Да се запознаем с пребиотиците, пробиотиците и антибиотиците.
 • Синдром на болната сграда. Астмогени.
 • Рискови фактори за възрастните работещи и фактори, оказващи влияние върху индивидуалната работоспособност.
 • Превенция и активен живот с диабет, сърдечно-съдови и други хронични заболявания.
 • Артериалната хипертония – диагноза или присъда.
 • Най-чести причини за загуба на съзнание (припадане) и какво да правим.
 • Здраве и безопасност в офиса. Пет начина да останем здрави.
 • Работоспособност, умора, стрес. Физически и психически признаци на стрес в организацията.
 • Добри практики за промоция на здравето.