Промени в мускулно-скелетната, сърдечносъдовата и дихателната система с възрастта

В тази статия ще Ви запознаем с промените при възрастните в мускулно-скелетната система, сърдечносъдовата и дихателната система.*

ВЪЗРАСТОВИ ПРОМЕНИ В МУСКУЛНО-СКЕЛЕТНА СИСТЕМА

Възрастовите промени в мускулно-скелетната система засягат както мускулите, така и костите и могат да окажат влияние върху извършваната работа особено при физически труд, работа с тежести, репетитивни движения и др.

Основните възрастови промени в мускулно-скелетната система и влиянието им при работа са обобщени в Таблица 1. Мускулната сила и издръжливост са индивидуални, обикновено остават константни до 40-годишна възраст, след което се понижават леко в периода 40-65 г. (3). Според Zwartet al. (4) средното понижение на мускулната сила е 10-15 % на възраст 65 г. в сравнение с най-добрата, но между индивидуалните вариации са значителни.

Понижението в мускулната сила и издръжливост се отразява повече върху физическата активност в свободното време в сравнение с извършваната трудова дейност. Добре известно е, обаче, че физическите упражнения и натоварване могат да подобрят мускулната сила и издръжливост. Установени са значими промени в редица показатели като гъвкавост на гръбначния стълб, мускулна сила на ръката и др. в рамките на 16-годишно проучване (5).

Две срезови изследвания показват, че възрастните работещи, извършващи тежък физически труд, запазват мускулната си сила в по-голяма степен и авторите предполагат укрепващ ефект на полагания труд (6, 7).

Таблица 1. Възрастови промени в мускулно-скелетната система и влиянието им върху извършването на трудова дейност

 Възрастови промениВлияние на възрастовите
промени върху извършването на трудова дейност
Мускули
• Постепенно понижение на мускулната сила, като понижението може да достигне средна
стойност от 3 % годишно на възраст от 70 г.  Средно 51-55-годишните лица запазват 80%
от мускулната сила, която са притежавали на 30-годишна възраст.
• Мускулите губят еластичност и времето за
отговор на мускулите е по-дълго
• Понижената мускулна сила и издържливост могат да окажат влияние върху способността да се извършва продължително физически труд, особено тежък и интензивен физически труд.
• Въпреки, че максималната сила се понижава с възрастта, необходимата сила за повечето трудови дейности се запазва.
• Мускулната сила на ръката се понижава.
• Обхватът на движение намалява, което може да се отрази на някои дейности поради болка.

Мускулно-скелетните увреждания се увеличават с възрастта (8). Литературен обзор относно труда и мускулно-скелетните заболявания (9) посочва, че в много проучвания съпътстващите фактори не са добре изчистени, а също така обикновено с възрастта се увеличава и продължителността на експозицията. С възрастта настъпват редица антропометрични промени като увеличаване на индекса на телесната маса, намаляване на ръста и увеличаване на теглото. Тези възрастови промени оказват влияние върху здравето и работоспособността, но на този етап се счита, че не изискват промени в проектирането на работните места (10).

ВЪЗРАСТОВИ ПРОМЕНИ В СЪРДЕЧНОСЪДОВАТА И ДИХАТЕЛНА СИСТЕМА

С възрастта настъпват редица промени в сърдечносъдовата и дихателна система и се увеличават хроничните заболявания. Обикновено намалява капацитетът на човек да извършва физически труд (Таблица 2), особено капацитетът за продължително физическо натоварване. Трябва да се отбележи, че промените в повечето случаи не засягат трудовата дейност, но има данни за възрастови промени в кардиореспираторната функция при тежко физическо натоварване и в условията на стрес.

Таблица 2. Възрастови промени в сърдечносъдовата и дихателна система и влиянието им върху извършването на трудова дейност

Възрастови промениВлияние на възрастовите промени върху извършването на трудова дейност
 • С възрастта намалява капацитета за пренасяне на кислород чрез сърдечносъдовата система.
 •  В периода от 30 до 65 г. функционалният дихателен капацитет намалява с 30 %.
 • Кръвносните съдове губят своята гъвкавост. Стените на артериите се удебеляват, увеличава се рискът от високо артериално налягане и/или инфаркт.
 • Кръвносните съдове губят своята гъвкавост. Стените на артериите се удебеляват, увеличава се рискът от високо артериално налягане и/или инфаркт.
 • Вследствие на стеснени кръвоносни съдове, кръвният поток към външните части на тялото намалява, съответно и възможността за пренасяне на топлина към кожата.
 • Необходимо е по-дълго време за възстановяване на пулсовата честота след натоварване.
• Капацитетът за продължителна физическа работа се понижава, промените, обаче, обикновено не засягат трудовата дейност.
• С намаляване на кръвния поток към външните части на тялото намалява загубата на топлина през повърхността на кожата в условията на прегряващ микроклимат.
• Недостатъчно топлото облекло може да доведе до измръзване и хипотермия при ниски температури.

На първо място и при двата пола с напредване на възрастта се наблюдава понижаване на аеробния капацитет (2, 3, 5, 10, 11). По данни от срезови и лонгитудинални проучвания понижението на аеробния капацитет е в рамките на 10 % за всеки 10 години. Трябва да се отбележи, че понижението на физическия капацитет е по-изразено при жените, особено аеробният капацитет (5). При жени над 55-годишна възраст понижението може да е значително и да води до пренапрежение при извършване на тежък физически труд.

Allen et al. (12) при проучване на 2746 индустриални работници с предимно физическо натоварване установяват, че работата от 60 часа седмично е свързана с отрицателен ефект върху здравето на застаряващите работещите.

Застаряващите работещи са по-чувствителни към микроклимата на работната среда, особено към високите температури (13). Предполага се, че толерантността към горещина се понижава поради свързаните с възрастта промени в сърдечносъдовата система (5). Един друг проблем е, че с възрастта се увеличават сърдечносъдови заболявания, което допълнително затруднява адаптацията при работа в условията на високи температури.

Освен лицата със сърдечносъдови заболявания особено чувствителни към микроклимата са индивидите с диабет тип 2, които по-трудно се адаптират към промени в температурата. За намалена толерантоност на застаряващите работещи към топлина и студ допринасят и възрастовите промени на кожата, чиято еластичност намалява с възрастта, както и възможността за секрецията на мазнини и пот.

Нашите нови теми за 2016 г. , които може да изберете за Вашите обучения по безопасност и здраве при работа под мотото „По-дълъг професионален живот“:

 1. Рискови фактори за възрастните работещи и фактори, оказващи влияние върху индивидуалната работоспособност.
 2. Психосоциални и ергономични рискове за възрастните работещи..
 3. Припособяване на работата към възрастните работещи.
 4. Превенция и активен живот с диабет, сърдечно-съдови и други хронични заболявания.
 5. Как да поддържаме социално, физическо и ментално здраве.

Вижте повече за нашите вътрешнофирмени обучения по ЗБУТ

1. Вангелова К. Застаряването на работната сила и предизвикателствата при осигуряване на безопасност и здраве при работата. Здраве и безопасност при работа 2015; 1 (1)
2. Хаджиолова И., Цанева Н., Динчева Е., Койчева В. Работоспособност и възраст. Медицина и физкултура, София, 1984, 175 стр.
3. Shephard RJ. Age and physical work capacity. Exp Aging Res 1999; 25: 331-343.
4. Zweirling C, Whitten PS, Davis CS, Spince NL. Occupational injuries among older workers with visual, auditory and other impairments: A validation study. J Occup Environ Med 40; (8): 720-723.
5. Savinainen M, Nygard C, Ilmarinen JA. A 16-year follow-up study of physical capacity in relation to perceived workload among aging employees. Ergonomics 2004; 47: 1087-1102.
6. Gall B, Parkhouse W. Changes in physical capacity as a function of age in heavy manual work. Ergonomics 2004; 47: 671-687.
7. Ilmarinen J. Aging workers. Occup Environ Med 2001; 58: 546-552.
8. Cassaou B, Derriennic F, Monfort C, Norton J, Touranchet A. Chronic neck and shoulder pain, age and working conditions: longitudinal results from a large random sample in France. Occup Environ Med 2002; 59: 537.
9. Woods V, Buckle P. Work, Inequity and Musceloskeletal Health. Surbury, UK, HSE Books 202. Report N0 CRR 421/2002.
10. Crawford JO, Gravveling HA, Cowie HA, Dixon K. The health safety and health promotion needs older workers. Occup Med 2010; 60: 184-192.
11. Chan G, Tan V, Koh D. Aging and fitness to work. Occup Med 2000; 50:483-491.
12. Allen H, Woock C, Barrington L, Bunn W. Age, overtime, and employee health, safety and productivity outcomes: a case study. J Occup Environm Med 2008; 50:873.
13. Ilmarinen J. ХХIXth International Symposium of the ISSA Construction Section on occupational Health in Construction Industry. Brussels 23-25 November 2009.

* Това е част от статия с автор Катя Вангелова, Национален център по обществено здраве и анализи, публикувана в бр. 1/2015 г. на електронното списание „Безопасност и здраве при работа“.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.