Разрешителен режим при разрушаване на сгради с азбестосъдържащи материали

Азбест е общо наименование на група влакнести минерали, повечето от които са магнезиеви силикати. Използването на азбеста в произвеждането на различни видове материали е доста разпространено от 1960 до 1980 година. Продължителното въздействие на азбест е причина номер едно, докарваща мезотелиом – вид рак, който се формира в лигавицата на гърдите и корема.

Азбестът се употребява най-вече в обработването на цимент (90% от неговата употреба) и съответно е разпространен най-вече в строителството. Сместа от средновлакнест азбест, цимент и вода, от която чрез пресоване се получават тръби, покривни плочи и др. е известна като етернит.

Съгласно изискванията на т. 1.3. от Приложение № 6 към чл. 2, ал. 2 на Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи , Приложение № 6 към чл. 2, ал. 2

Сгради, съоръжения или инсталации от азбест или азбестосъдържащи продукти се разрушават или демонтират съгласно нормативните изисквания за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа.

Изискванията за защита на здравето на работещите, включително за предотвратяване на съществуващи или потенциални рискове от експозиция на азбест при работа се определят от Наредба № 9 от 4 август 2006 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа (Обн., ДВ, бр. 71 от 01.09.2006 г. – в сила от 01.12.2006 г.).

Разрешения за извършване на дейности с азбест и азбестосъдържащи материали.

Съгласно Наредбата, дейности по разрушаване и/или демонтаж на азбест и азбестосъдържащи продукти се извършват от юридически или физически лица, които имат издадени разрешения по Закона за здравето (ДВ, бр. 70 от 2004 г.).

Издаването на разрешения е регламентирано в Раздел VII Защита на здравето на гражданите при извършване на дейности с азбест и азбестосъдържащи материали от Закона за здравето. Чл. 73 указва, че дейностите по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби се извършват след получаване на разрешение от директора на регионалната здравна инспекция, на чиято територия се извършват.

За получаване на разрешение заинтересованото лице подава в регионалната здравна инспекция:

 1. заявление за издаване на разрешение;
 2. план за работата, съдържащ конкретни мерки за осигуряване на здравето и безопасността на работниците и служителите на работното място;
 3. списък на ангажираните работници и служители;
 4. удостоверение за обучение на работниците и служителите.

В плана за работата се определят:

 1. видът и очакваната продължителност на дейностите;
 2. мястото на извършване на дейностите;
 3. методите, които се прилагат при дейностите с азбест или азбестосъдържащи материали;
 4. личните предпазни средства, които се осигуряват, където е необходимо;
 5. характеристиките на използваното оборудване за защита на:
  1. работниците и служителите и за отстраняване на замърсяването с азбест;
  2. други лица, които се намират на мястото на извършваната работа или са в близост до него;
  3. предвидените мероприятия за опазване на околната среда;
 6. редът и начинът за доказване липсата на риск от експозиция на азбест на работното място след приключване на дейностите по разрушаване или отстраняване на азбест или азбестосъдържащи материали.

При разработване на плана за работа се спазва изискването за отстраняване на азбеста и/или азбестосъдържащите материали преди прилагането на техники за разрушаване с изключение на случаите, при които работите по отстраняването предизвикват по-голям риск за работниците и служителите от неотстраняването на азбеста или азбестосъдържащите материали.

В тридневен срок от подаване на заявлението директорът на регионалната здравна инспекция изпраща по служебен път документите за становище от регионалната инспекция по околната среда и водите, на чиято територия се намира обектът за разрушаване или отстраняване на азбест или азбестосъдържащи материали.

Регионалната инспекция по околната среда и водите дава становище в 14-дневен срок от датата на получаване на документите. В случай че в определения срок в регионалната здравна инспекция не постъпи становище, смята се, че регионалната инспекция по околната среда и водите съгласува представените документи без забележки.

Директорът на регионалната здравна инспекция уведомява заявителя относно препоръките на регионалната здравна инспекция и/или регионалната инспекция по околната среда и водите за промени в плана за работа. В съответствие с препоръките в срок не по-късно от един месец от уведомяването му заявителят е длъжен да представи коригирания план за работа в съответствие с препоръките.

Разрешението за разрушаване или отстраняване на азбест или азбестосъдържащи материали се издава от директора на регионалната здравна инспекция в срок 5 дни от получаване на положително становище на регионалната инспекция по околната среда и водите или от получаване на коригирания план за работа.
В случаите на неизпълнение на препоръките директорът на регионалната здравна инспекция прави мотивиран отказ за издаване на разрешение.

Задължително уведомяване на Инспекция по труда

Преди започване на работа работодателят е длъжен да уведоми дирекция „Областна инспекция по труда“ (Д „ОИТ“) и регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (сега регионална здравна инспекция), на територията на която се намира предприятието.

Работодателят представя на органите информация за:

 1. мястото на извършване на дейностите;
 2. вида и количествата на използвания или третиран азбест;
 3. извършваните дейности и процеси;
 4. броя на заетите работещи;
 5. началната дата и продължителността на работата;
 6. предприетите мерки за ограничаване на експозицията на работещите на азбест.

Работодателят е длъжен да извърши ново уведомяване на органите по ал. 1 във всеки случай, когато има вероятност да настъпи значително увеличаване на експозицията на прах от азбест или азбестосъдържащи материали поради промяна в условията на работа.

 

Оценка на здравното състояние на работещите

Наредба № 9 от 4.08.2006 г.изисква работодателят да осигури оценка на здравното състояние на работещите:

 1. преди експонирането на прах от азбест или от азбестосъдържащи материали;
 2. най-малко един път на три години по време на експозицията.

Той също така трябва да води и регистър на работещите, които са или могат да бъдат експонирани на прах от азбест или от азбестосъдържащи материали.

В чл. 17 на наредбата се описват условия, при които работодателят е освободен от това задължение:

 • експозицията на работещите е инцидентна и с ниска интензивност;
 • резултатите от оценката на риска, че няма да бъде превишена граничната стойност;
 • извършват се краткотрайни дейности и др.

Решението дали условията за изключение от задължението се взема въз основа на разработеното от НЦОЗА практическо ръководство за определяне на изключенията, което ще намерите в ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА ⇓

Ръководство за определяне на изключенията, при които не се прилагат изискванията на чл. 14, 15 и 16 от Наредба №9/2006 г.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

6 мнения за “Разрешителен режим при разрушаване на сгради с азбестосъдържащи материали”

 1. Здравейте,
  както виждате,госпожа Игнатова два коментара преди Вас е питала точно за специализирана фирма. Аз лично смятам, че услуга свързана с демонтаж на съоръжения, съдържащи азбест, би била доста търсена, тъй като на строителните фирми не им се занимава с цялото търчане по изкарване на документи, както и не са подготвени по отношение на знания, оборудване и лични предпазни средства.

  Отговор
 2. Здравейте,работиа във тази област саниране и премахване на азбест като специалист във Холандия,първо България нема опит във тази област и кадри, второ нема азбестови ями да се заравя азбеста,трето требва лаботория която да измерва наличие на азбест и да са определя кой клаас е и колко е съдържание във въздуха. преди година поразпитах във България дали има такава фирма регистрирана и ми обясниха че такава за момента нема. изках аз да регистрирам такава деиност но ми казаха че нема такав закон все още Българиа саниране и премахване на азбест и нема кои да плати за такава работа във Българиа и се отказах, Българиа навсекаде има азбест повечето хора дори незнает какво е това…

  Отговор
 3. Здравейте,
  всяка една фирма, която извършва услуги, свързани със СМР може да Ви го направи, тъй като разрешението от РИОКОЗ се дава за всеки конкретен обект. Няма списък на такива фирми, т.е. ще трябва да отправите запитването си поотделно към фирми, които извършват дейности по демонтаж. За съжаление не мога да ви насоча към конкретна такава.

  Отговор
 4. къде може да се намери фирма,която да ми демонтира парапети на тераса,направени от азбестови плоскости

  Отговор
 5. При толкова много документи и изисквания, чисто административни, някой смята ли, че Възложителяя има време и нерви за таакова нещо?
  Азбеста е опасен, но процедурата е тромава за уведомеление и разешение!
  Трябва по стегната процедура с малко документи и да се наблегне и следи по време на развушаване и извозване на отпадъците.
  Иначе при таква процедура – некой не я спазва и изхвърля отпадъците където си иска! това е много по-опасно!

  Отговор
Подарете си спокойствие със
една година
ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА
Получаваш и 3 безплатни обучения