Каква документация по ЗБУТ да подготвим за строителен обект

В тази статия правим обзор на нормативните изисквания и по-специално изисквания на Наредба 2/2004 г. за дейности и документация, която ги доказва.

Ето някои елементи от документацията на строителния обект:

1. Оценка на риска – изготвена съвместно с предварително обявените подизпълнители и актуализирана при включването на нови в процеса на работа. За случая ще е необходима и писмена договореност за реда и начина за съвместно изготвяне на оценката на риска.

2. Инструкции по безопасност и здраве по видове СМР (актуализирани за обекта) – изискванията за съдържание на инструкциите са посочени в чл. 19 на Наредба 2/2004 г.

Инструкциите трябва да бъдат поставени на достъпни и видни места в работната зона и да съдържат датите, на които са утвърдени и изменени (аз препоръчвам да са с дата преди започване на обекта, а при промяна на начина на работа спрямо описанието в Плана по безопасност и здраве – да се актуализират „засегнатите“ инструкции и да се постави актуалната дата).

3. Документация по осигуряваните лични предпазни средства и специално работно облекло – списък, лични картони или други документи, отчитащи предоставянето на ЛПС.

4. Картотекиране и отчет на извършваните прегледи, изпитвания, техническа поддръжка и ремонти на съоръженията и работното оборудване (електрическите и повдигателните съоръжения, строителните машини, превозните средства и др.) и постоянния им контрол с оглед отстраняване на дефекти, които могат да се отразят на безопасността или здравето на работещите – Доказателства относно осъществената поддръжка, прегледи и ремонти на използваните съоръжения и работно оборудване.

5. Обучени лица за оказване на първа помощ при трудова злополука, пожар, бедствие или авария – на обекта постоянно трябва да има подобни лица.

6. Вътрешна система за проверка, контрол и оценка на състоянието на безопасността и здравето на работещите.

Моето лично мнение е, че това на практика са всички заповеди, правила, инструкции и други, които са свързани с организацията на дейностите по проверка и контрол, съответно повечето от документите по останалите точки от този списък са част от една такава система, като например следващата точка 7

7. Длъжностни характеристики на отговорните лица (техническите ръководители, бригадирите и др.) и работещите с вписани отговорности и задължения по отстраняване на рисковете в работния процес. Утвърдена организационна схема за взаимоотношенията между тях.

8. Определени отговорни лица за прилагане на мерки за оказване на първа помощ, за борба с бедствията, авариите и пожарите и за евакуация.

Заповед за определяне на лица за оказване на първа помощ и борба с бедствия, пожари и аварии за строителен обект

9. Заповеди или други документи, които доказват, че техническият ръководител е определил:

  • лице, което да контролира изправността, правилната експлоатация, прегледите, поддръжката и ремонта на работното оборудване (строителни машини, директни горивни устройства и др.);
  • лице, което да отговаря за изправността, правилното използване, прегледите, почистването и ремонта на санитарно-битовите помещения.
  • лица, отговорници по ПБ, на които се възлагат контролът и отговорността за поддържане и привеждане в състояние на годност на подръчните противопожарни уреди и съоръжения на строителната площадка.

10. Писмено определяне на местоположението на площадката за строителни отпадъци, конкретните дейности по управление на отпадъците и отговорните лица за тяхното изпълнение.

11. Правила за складиране и съхранение на продукти и изделия, чиито размер, състав или други свойства могат да предизвикат увреждания на здравето на работещите, се разработват в инструкция по безопасност и здраве.

12. Документация по пожарна безопасност за конкретния обект.

Това са заповеди за назначаване на нещатна пожаротехническа комисия и определяне на разрешените за тютюнопушене места; инструкции за безопасно извършване на огневи работи и на други пожароопасни дейности, вкл. зоните и местата за работа, за пожаробезопасно използване на отоплителни, електронагревателни и други електрически уреди и за осигуряване на ПБ в извънработно време; протоколи от проверки, извършени от комисията.

Заповед за създаване на организация за ПБ на територията на строителната площадка

13. Определено лице/лица, които да ръководят товаренето, транспортирането, разтоварването и демонтажът на строителните машини.

14. Доказателства, че работещите по разрушаването на сгради или съоръжения са преминали специален инструктаж и обучение за работните процеси, които ще изпълняват ръчно или с машини.

Това са само част от изискванията, свързани с наличие на определени документи за строителния обект. С помощта на нашия чек-лист, в който сме систематизирали 68 конкретни изисквания, лесно ще бъдете добре подготвени и организацията по ЗБУТ ще е на ниво:

Чек-лист за документация по ЗБУТ на строителен обект

 

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.