Каква документация по ЗБУТ да подготвим за строителен обект

В тази статия правим обзор на нормативните изисквания и по-специално изисквания на Наредба 2/2004 г. за дейности и документация, която ги доказва.

Ето някои елементи от документацията на строителния обект:

1. Оценка на риска – изготвена съвместно с предварително обявените подизпълнители и актуализирана при включването на нови в процеса на работа. За случая ще е необходима и писмена договореност за реда и начина за съвместно изготвяне на оценката на риска.

2. Инструкции по безопасност и здраве по видове СМР (актуализирани за обекта) – изискванията за съдържание на инструкциите са посочени в чл. 19 на Наредба 2/2004 г.

Инструкциите трябва да бъдат поставени на достъпни и видни места в работната зона и да съдържат датите, на които са утвърдени и изменени (аз препоръчвам да са с дата преди започване на обекта, а при промяна на начина на работа спрямо описанието в Плана по безопасност и здраве – да се актуализират „засегнатите“ инструкции и да се постави актуалната дата).

3. Документация по осигуряваните лични предпазни средства и специално работно облекло – списък, лични картони или други документи, отчитащи предоставянето на ЛПС.

4. Картотекиране и отчет на извършваните прегледи, изпитвания, техническа поддръжка и ремонти на съоръженията и работното оборудване (електрическите и повдигателните съоръжения, строителните машини, превозните средства и др.) и постоянния им контрол с оглед отстраняване на дефекти, които могат да се отразят на безопасността или здравето на работещите – Доказателства относно осъществената поддръжка, прегледи и ремонти на използваните съоръжения и работно оборудване.

5. Обучени лица за оказване на първа помощ при трудова злополука, пожар, бедствие или авария – на обекта постоянно трябва да има подобни лица.

6. Вътрешна система за проверка, контрол и оценка на състоянието на безопасността и здравето на работещите.

Моето лично мнение е, че това на практика са всички заповеди, правила, инструкции и други, които са свързани с организацията на дейностите по проверка и контрол, съответно повечето от документите по останалите точки от този списък са част от една такава система, като например следващата точка 7

7. Длъжностни характеристики на отговорните лица (техническите ръководители, бригадирите и др.) и работещите с вписани отговорности и задължения по отстраняване на рисковете в работния процес. Утвърдена организационна схема за взаимоотношенията между тях.

8. Определени отговорни лица за прилагане на мерки за оказване на първа помощ, за борба с бедствията, авариите и пожарите и за евакуация.

Заповед за определяне на лица за оказване на първа помощ и борба с бедствия, пожари и аварии за строителен обект

9. Заповеди или други документи, които доказват, че техническият ръководител е определил:

  • лице, което да контролира изправността, правилната експлоатация, прегледите, поддръжката и ремонта на работното оборудване (строителни машини, директни горивни устройства и др.);
  • лице, което да отговаря за изправността, правилното използване, прегледите, почистването и ремонта на санитарно-битовите помещения.
  • лица, отговорници по ПБ, на които се възлагат контролът и отговорността за поддържане и привеждане в състояние на годност на подръчните противопожарни уреди и съоръжения на строителната площадка.

10. Писмено определяне на местоположението на площадката за строителни отпадъци, конкретните дейности по управление на отпадъците и отговорните лица за тяхното изпълнение.

11. Правила за складиране и съхранение на продукти и изделия, чиито размер, състав или други свойства могат да предизвикат увреждания на здравето на работещите, се разработват в инструкция по безопасност и здраве.

12. Документация по пожарна безопасност за конкретния обект.

Това са заповеди за назначаване на нещатна пожаротехническа комисия и определяне на разрешените за тютюнопушене места; инструкции за безопасно извършване на огневи работи и на други пожароопасни дейности, вкл. зоните и местата за работа, за пожаробезопасно използване на отоплителни, електронагревателни и други електрически уреди и за осигуряване на ПБ в извънработно време; протоколи от проверки, извършени от комисията.

Заповед за създаване на организация за ПБ на територията на строителната площадка

13. Определено лице/лица, които да ръководят товаренето, транспортирането, разтоварването и демонтажът на строителните машини.

14. Доказателства, че работещите по разрушаването на сгради или съоръжения са преминали специален инструктаж и обучение за работните процеси, които ще изпълняват ръчно или с машини.

Това са само част от изискванията, свързани с наличие на определени документи за строителния обект. С помощта на нашия чек-лист, в който сме систематизирали 68 конкретни изисквания, лесно ще бъдете добре подготвени и организацията по ЗБУТ ще е на ниво:

Чек-лист за документация по ЗБУТ на строителен обект

 

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

Подарете си спокойствие със
една година
ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА
Получаваш и 3 безплатни обучения