Обучения при работа на височина и при работа в ограничени пространства

В тази статия споделяме нашия отговор на поставен от колега въпрос, свързан с обучения за работа на височина и работа в ограничени пространства.

Бихте ли ми казали дали има специален режим за обучение на хора за работа на височина и в затворени помещения. И в този смисъл кой прави такова обучение.

В националното законодателство има изисквания, свързани с работа на височина и ограничени пространства (често наричани затворени пространства), но те се отнасят само за някои специфични случаи.

Обучение за работа на височина

Изискванията са в Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване и се отнасят до:

 • работа на височина с използването на техники за достъп и позициониране чрез въжета – в чл. 215о се казва, че при ползване на техники за достъп и позициониране посредством въжета работещите трябва да са получили „подходящо специализирано обучение за извършваната работа и за съответните спасителни процедури“.
 • Работещите, които монтират, демонтират или преправят скеле трябва да се получили „подходящо специализирано обучение“, което да съдържа следната информация:
  1. разчитане на плана за монтиране, демонтиране или реконструкция на съответното скеле;
  2. безопасността по време на монтажа, демонтажа или реконструкцията на съответното скеле;
  3. мерките за предотвратяване на риска от падане на лица или предмети;
  4. мерките за безопасност при влошаване на климатичните условия, което може да окаже неблагоприятно въздействие върху сигурността на съответното скеле;
  5. допустимите натоварвания;
  6. рисковете, които могат да възникнат вследствие на работите по монтиране, демонтиране или реконструкция на скелето.

Има изискване за обучение за работа на височина и при два вида работи, описани в Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи:

Чл. 393. (1) Боядисването на стълбове на ВЛ под напрежение с изкачване над 3 m от земята се извършва с наряд от бояджии с втора квалификационна група, обучени да работят на височина.

Чл. 695.(2) По антенно-мачтови съоръжения може да се качват само работници, обучени за работа на височина (мачтовици).

Обучение за работа в ограничени пространства

Има такова изискване, което е описано в Наредба № 9 от 23.09.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане на водоснабдителни и канализационни системи.

В Приложение № 1 към чл. 1, ал. 3, което е изцяло посветено на работата в ограничени пространства, се казва, че „Лицата, влизащи и работещи в ограниченото пространство, преминават първоначално и ежегодно обучение за работа в ограничени пространства“.

За съжаление, в България изискванията за работа в ограничени пространства са разхвърляни в различни нормативни актове.

В Наредба 9 има добро систематизиране на изисквания, но поради факта, че са в специализиран нормативен документ, който се отнася до една конкретна дейност, не можем да кажем, че изискването се прилага при всички случаи, в които се работа в ограничени пространства. Може, обаче, да бъде взето предвид и като добра практика.

Подробни указания за организацията на работа в ограничени пространства ще намерите в процедурата ни в ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА:

Организация на безопасна работа в ограничени пространства

Кой прави такива обучения

Както виждате, няма конкретно изискване по отношение на начина на организиране на обученията. Може да бъде направено вътрешнофирмено, може да се покани външен лектор/фирма.

Не са посочени и конкретни изисквания към фирмата, която ще проведе обучението. Не са посочени и изисквания по отношение на начина на документиране на обученията.

Можем да се възползваме от изискванията на чл. 8 от Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. и да изискваме в предмета на дейност на фирмата да има вписано обучение, обучаващият да има поне степен „бакалавър“ и в допълнение да се представят доказателства за „професионални познания и опит в областта на здравословните и безопасните условия на труд“.

Общи изисквания за обучение при опасна работа

Не трябва да забравяме, че в Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. се изисква при извършване на дейности, които създават риск за живота и здравето, инструктажът на работното място да се допълни с обучение и да завърши с изпит.

Ако при нас имаме дейности, свързани с работа на височина или работа в ограничени пространства, то трябва да предвидим за новоназначени работещи  допълване на инструктажа с обучение, да има утвърдена конкретна програма за обучението и да бъде определена формата на изпита.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

2 мнения за “Обучения при работа на височина и при работа в ограничени пространства”

 1. Екип от нашето предприятие получи обучение за безопасна работа в ограничени пространства от Вашия екип през 2020г . ,за което сме благодарни и препоръчваме на всички, които имат нужда. Беше много полезно за нас въпреки, че през годините техническия ни екип е получавал много материали и насоки , примерни Наряди и видео клипчета по темата.
  По отношение на работата на височина, препоръчвам и дори при по-малки височини да има утвърдена инструкция за безопасна работа и вътрешно или външно обучение.
  Падане дори от метър и половина рампа може да причини сериозни увреждания.

  Отговор
  • Здравейте, госпожо Ковачева,
   Благодаря Ви за хубавите думи за нашата работа. Работата в ограничени пространства и работата на височина са рискови дейности и винаги препоръчваме хората да бъдат запознати с опасностите, мерките и изискванията в специализрано обучение, дори и в рамките на фирмата със собствени кадри.

   Отговор