Кой нормативен документ изисква обучение по първа долекарска помощ и пожарна безопасност?

Знаете ли, че всеки от работещите в предприятието трябва да може да работи с пожарогасител? А знаете ли колко човека трябва да бъдат обучени за оказване на първа долекарска помощ?

Колега ми изпрати по електронната поща запитване относно наличие на нормативно изискване, което да задължава членовете на Комитета или Групата по условия на труд да преминават обучение по първа долекарска помощ и по пожарна безопасност.

Знаех отговора (да се похваля :), но реших малко по-подробно да се разтършувам из нормативните актове, за да направя  сравнение в изискванията.

Обученията на КУТ/ГУТ

На първо място нека да припомним как стои въпроса с обучението на членовете на Комитета/Групата по условия на труд. Изискванията за тяхното обучение са определени в Наредба № 4 от 03.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията .

Задължителната програма за първоначално обучение включва 10 теми (част от нашето онлайн първоначално обучение на КУТ), а при ежегодното обучение се цели:

 • опресняване на познанията,
 • повишаване на ефективността на работата,
 • развитие на личните умения,
 • запознаване с промени на нормативните актове,
 • усъвършенстване на формите за работа, свързани с осъществяване на дейността.

Гледайки целите и темите за първоначално обучение, до тук можем да кажем, че няма нормативно изискване именно членовете на КУТ/ГУТ да бъдат обучавани за оказване на първа долекарска помощ и пожарна безопасност.

Повече за организацията и изискванията за обучение на представителите в Комитетит и групите по условия на труд можете да научите от следната статия:

От друга страна обаче съществуват няколко нормативни изисквания за обучение на работещите по първа долекарска помощ, по пожарна безопасност и за работа с пожарогасителните средства.

Изисквания за обучение по първа долекарска помощ

Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ)

Според чл. 20, ал. 1 , т. 2 от ЗЗБУТ

„за предотвратяване на вредните последици в случаи на извънредни обстоятелства и съобразно спецификата на дейността и големината на предприятието работодателят: определя работещите, които ще изпълняват мерките за ликвидиране на опасността, първа помощ, борба с пожарите и евакуация на работещите, като броят, обучението и предоставеното им за целта оборудване съответстват на специфичните рискове и на големината на предприятието.“

Видно е, че ЗЗБУТ изисква да бъдат определени работещи, като няма конкретно пояснение колко на брой трябва да бъдат. Изисква се обаче те да преминат обучение, конкретността за което пак оставена в ръцете на работодателя.

Правила за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа, утвърдени със Заповед № РД 09-410 от 1994 г.

Съгласно чл. 3., ал. 1 и 2 от Правилата

„първа долекарска помощ се оказва от работниците и служителите. Обучението на работниците и служителите по правилата за оказване на първа долекарска помощ се прави в рамките на прилаганите форми за инструктаж и обучение на работещите по безопасните методи на труд, съобразно конкретните рискове за здравето.“

От това изискване оставам с впечатление, че всеки работещ трябва да бъда обучен, но нека припомним, че точка „1ж“ от задължителната програма за начален инструктаж е „правила за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа“, което означава, че провеждащия начален инструктаж трябва да запознае новопостъпилия с правилата.

Ще си позволя малко отклонение – ако подробно се запознаем и подготвим по задължителната програма, може би изискването за цял ден начален инструктаж при някои професии няма да ни се стори толкова абсурдно.

В този случай можем да приемем, че не е необходимо допълнително обучение, просто и към периодичния инструктаж добавяме точка от програмата, свързана с оказване на първа помощ.

Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи

Малко по-конкретно изискване относно обучените лица намираме в наредбата, която определя минималните изисквания за ЗБУТ при извършване на строителни и монтажни работи.

В чл. 16 е поставено изискване към строителя да осигури

оказването по всяко време на първа помощ на работещите при трудова злополука, пожар, бедствие или авария, като обучените за това лица да са на разположение;

На практика отново няма конкретен брой лица, но важен акцент е изискването по всяко време в обекта да има обучено лице. Това е отправна точка за добра практика (а защо не и просто коректно изпълнение на изискването на чл. 20 от ЗЗБУТ), при която определяйки колко и кои лица ще обучим се съобразяваме с площадките, на които се работи и осигуряваме обучен човек за всяка смяна.

Изисквания за обучение по пожарна безопасност

Тук отново е приложим чл. 20, ал. 1 , т. 2 от ЗЗБУТ, тъй като в него се говори и за определяне на работещи за борба с пожарите и евакуация на работещите.

Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите

Чл. 5. от Наредбата изисква собствениците или ръководителите на обектите да осигурят за всеки работещ подходящо обучение и/или инструктаж по безопасност и здраве при работа при спазване изискванията на Наредба № РД-07-2 от 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр. 102 от 2009 г.).

По този начин отново се връщаме към началния и периодичните инструктажи и няма конкретно нормативно изискване за отделно обучение по пожарна безопасност.

В чл. 7. (1) обаче четем, че

„Всеки работещ на обект е длъжен: да спазва правилата за ПБ и да може да работи с пожаротехническите средства за гасене на пожари и с пожарните кранове“.

В интерес на истината, не пише, че работодателят трябва да осигури обучение на работещите за работа с пожаро-техническите средства. Изискването е към работещите. Но все пак нека да бъдем привърженици на „добрата практика“, защото бързата реакция при пожар наистина може да спаси човешки животи.

Какви са моите изводи?

Не бива да се подценява ролята, важността и възможностите на началния и периодичните инструктажи. Добре подготвената програма за начален инструктаж, подплатена със съответни писмени материали и дори практическо упражнение, може да осигури изпълнение на няколко нормативни изисквания, сред които и тези за обучение по първа долекарска помощ и по пожарна безопасност.

Погледнете вашите програми, помислете каква информация можете да предадете на новопостъпилите колеги по всяка от точките и с какви писмени материали разполагате. Ако ви се струва трудно, можем да помогнем ние – поканете ни за следващото ежегодно обучение на лицата, провеждащи инструктажи или се възползвайте от нашите предложения за онлайн обучение:

Онлайн обучение по първа долекарска помощ

Нормативната база допуска обученията по здраве и безопасност да бъдат провеждани в присъствена или дистанционна форма.

Нашето онлайн обучение по първа долекарска помощ е подготвено в съответствие с най-съвременните правила за поведение и реакция за оказване на първа помощ. То е подходящо за затвърждаване и/или припомняне на придобити в практическо обучение знания за оказване на първа помощ.

 • Издава се удостоверение.
 • Обучението е интерактивно.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ ЗА ОБУЧЕНИЕТО

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

3 мнения за “Кой нормативен документ изисква обучение по първа долекарска помощ и пожарна безопасност?”

 1. Здравейте,
  Заради честите инциденти и злополуки във фирмата ръководството обмисля назначаването на медицинско лице във фирмата. Но тук идва важноя въпрос – какви са изискванията за наемане на лекар или друго медицинско лице в производствена фирма? Всичко, което можете да ме посъветвате по въпроса ще бъде от полза.
  Благодаря предварително.

  Отговор