Работното облекло като лични предпазни средства

В нормативната база на работното облекло е предоставена сериозна позиция. Кодексът на труда забранява замяната на лични предпазни средства с тяхната парична равностойност (Чл. 284 от КТ).

Какво е специално работно облекло?

Отговор на този въпрос намираме в Наредба № 3 от 19 април 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място, която отмени Наредба № 11 от 1993 г. и въвежда разпоредбите на Директива 89/656/ЕИО на Съвета от 30 ноември 1989 г. относно минималните изисквания за безопасността и здравето на работниците при използване на лични предпазни средства на работното място (трета специална директива по смисъла на член 16, ал. 1 от Директива 89/391/ЕИО).

Съгласно Наредбата „лично предпазно средство“ е всяко приспособление, екипировка, проектирано да се носи или използва от работещия, за да го предпазва от една или повече възможни опасности, заплашващи неговото здраве и безопасност при работа, както и всяко допълнение, принадлежност или специално работно облекло, проектирани за същата цел.

Примери за специално работно облекло като лично предпазно средства са дадени в приложение 2 на наредбата „Неизчерпателен списък на личните предпазни средства“ в частта „защита на цяло тяло“. Такива са:

 • Обезопасяващи облекла (от две части и гащеризони);
 • Облекла за защита срещу механични въздействия (пробождане, порязване и др.);
 • Облекла за защита срещу химични вещества;
 • Облекла за защита срещу пръски разтопен метал и инфрачервена радиация;
 • Облекла, устойчиви на топлина;
 • Термични (за защита от студ) облекла;
 • Облекла за радиоактивни замърсявания;
 • Непроницаеми за прах облекла;
 • Непроницаеми за газове облекла;
 • Сигнални облекла – флуоресциращи и отражателни, и сигнални допълнения (ленти за ръцете, ръкавици и др.);
 • Защитни покривала.

Необходимо е да обърнем внимание, че „облекло, което не е специално предназначено за опазване на здравето и безопасността на работещия“ не може да бъде включено към личните предпазни средства, а работодателят е задължен да изготви списък на полагащите се работното облекло и личните предпазни средства.

Личните предпазни средства за защита на тялото или на части от него от действието на ниски температури трябва да имат необходимата термоизолираща способност и механична устойчивост, съобразени с предвидимите условия на употреба, за които те са пуснати на пазара. Те, както и всички останали лични предпазни средства, трябва да имат маркировка за съответствие съгласно Наредбата за маркировката за съответствие.

Личните предпазни средства, в т. ч. специалното работно облекло, са краткотрайни активи на предприятието и се отчитат като материали по установения ред. След получаването им от работещите (което трябва да бъде удостоверено с подпис) се изписват в издръжката на предприятието. За тях се води и и извънсчетоводна отчетност за срока на износване.

При прекратяване на трудовото правоотношение или при преминаване на друга работа работещият връща на работодателя даденото му специално работно облекло.

Когато специалното работно облекло е свързано с параметрите на микроклимата на работното място – температура, влажност и скорост на движение на въздуха, то не подлежи на връщане след изтичане на срока за износване, а при прекратяване на трудовото правоотношение или при преминаване на друга работа може да го задържи, ако заплати стойността до срока на износването му.

Ако работещ загуби, унищожи или повреди лично предпазно средство преди изтичане на срока за износване, то работодателят е задължен да го снабди с ново, но има право да търси имуществена отговорност за остатъчната стойност до срока на износване съгласно Кодекса на труда.

Не на последно място, припомняме още едно изискване на Наредба 3, а именно:

„Почистването, изпирането, дезинфекцирането, дегазирането, дезактивирането, ремонтирането и други действия по поддържането, както и подмяната на личните предпазни средства се организират от и са за сметка на работодателя.“

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

12 мнения за “Работното облекло като лични предпазни средства”

  • Работодателят определя срока за износване на работното облекло и лични предпазни средства въз основа оценката на риска. С други думи, едно и също облекло или ЛПС може да бъде със срок на износване в доста широк диапазон в зависимост от дейностите, които се извършват. От друга страна за определени лични предпазни средства е възможно и производителят да е дал такъв срок и е необходимо определеният от работодателя срок да бъде съобразен с това.

   Още можете да прочетете в следната статия:
   https://otgovori.info/spisyk-na-lps/

   Отговор
 1. Здравейте,
  Въпросът ми е следния: има ли точен образец за молба за работно (не защитно) облеко защото работодателя ми отказва устно каквито и да е коментари. Иска заявлението в писмен вид със съответните законови основания.
  Благодаря предварително

  Отговор
  • Здравейте, господин Благоев,

   Работно облекло (не като лично предпазно средство) се осигурява на основание Наредба за безплатното работно и униформено облекло, ако има условия за това.
   Наредбата може да видите тук: https://www.tita.bg/page/55

   В случая не е необходимо Вие да подавате заявление за осигуряване на работно облекло.

   Работно облекло се осигурява в случай на необходимост да бъде запазено личното облекло на работниците и служителите при извършване на възложената работа.

   В този случай, работодателят извършва предварителни консултации с представителите на синдикалните организации и с комитета/групата по условия на труд и писмено определя:
   1. работните места и видовете работа, за които се осигурява работно и/или униформено облекло;
   2. работниците и служителите, които имат право на работно и/или униформено облекло;
   3. вида, характеристиките и отличителните знаци на работното и/или униформеното облекло;
   4. срока за износване на работното и/или униформеното облекло;
   5. условията за ползване, включително почистването на работното и/или униформеното облекло.

   Още информация по въпроса може да намерите в следните статии:

   http://www.fnss-bg.org/предоставяне-на-работно-униформено-и/

   http://trudipravo.bg/mesechni-spisania/mesechno-spisanie-trud-i-pravo/menumattp/1251-novata-naredba-za-bezplatnoto-rabotno-i-uniformeno-obleklo

   Отговор
 2. НАРЕДБА № 3 от 19 април 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място е издадена на основание чл. 284, ал. 3 КТ и чл. 36, т. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

  чл. 284 е част от Глава тринадесета „ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУДА“
  Съответно в Чл. 413. (2) се казва следното:

  Работодател, който не изпълни задълженията си за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 1500 до 15 000 лв., а виновното длъжностно лице, ако не подлежи на по-тежко наказание – с глоба в размер от 1000 до 10 000 лв.

  Отговор
 3. А бихте ли публикували/цитирали глобите, за да е по-видно? Обикновено масово се пренебрегва от работодателите и се смята, че липсата на средства в криза за тези нужди е достатъчно разумно оправдание. Много от работещите сами си купуват работно облекло или ЛПС за своя сметка.

  Отговор
 4. Здравейте, господин Василев,
  единственото, което можете да направите е да цитирате глобите, които могат да бъдат наложени за това нарушение на нормативните изисквания, както и да посочите, че при трудова злополука, това веднага ще бъде отчетено като нарушение на работодателя и съответно той ще дължи сериозни обезщетения на пострадалия.
  Препоръчвам Ви също да направите по своя инициатива справка колко приблизително би струвало закупуването на облекло, обувки и ръкавици, за да можете да го посочите в своя доклад. Понякога се оказва, че сумата всъщност не е толкова голяма и работодателят е по-склонен да я осигури.

  Отговор
 5. Отскоро съм назначен за „Мениджър превенция на риска и безопасност на труда“ в средно по големина предприятие. Първото ми впечатление беше липсата на каквото и да било работно облекло. Такова не е раздавано от години, работниците носят разнообразни и разнокалибрени прокъсани ватенки, пробити обувки, скъсани ръкавици. Работодателят отлага непрекъснато въпросите, свързани със закупуването му, оправдавайки се с липса на средства. Има ли начин, по който мога да принудя ръководството да вземе спешни мерки за снабдяване на работниците с работно облекло и ЛПС?

  Отговор
 6. Здравейте, Румен,
  видно от статията специалното работно облекло е лично предпазно средство и за него важи определението за ЛПС:
  „всяко приспособление, екипировка, проектирано да се носи или използва от работещия, за да го предпазва от една или повече възможни опасности, заплашващи неговото здраве и безопасност при работа, както и всяко допълнение, принадлежност или специално работно облекло, проектирани за същата цел. “

  В случая видно става въпрос за опасности за здравето и безопасността ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА. Ако Вие поради една или друга причина сте продължили да извършвате свои работни задължения, свързани с използване на специалното работно облекло, след края на работното време и в интерес на работодателя, то е било задължително да носите и съответното специално работно облекло.
  За съжаление не предоставяте подробности по случая, свързани с това какво специално работно облекло е използвано и при какви действия от Ваша страна, за да мога да коментирам повече.

  Отговор
 7. ЗДРАВЕЙТЕ,
  Поради наложено ми дисциплинарно наказание по чл.284 ал.2 от КТ , изчетох изключително много информация по въпроса ‘КАКВА Е РАЗЛИКАТА МЕЖДУ ‘РАБОТНО ОБЛЕКЛО’ И ‘СПЕЦИАЛНО РАБОТНО ОБЛЕКЛО’ ? Докато за ‘РАБОТНО ОБЛЕКЛО’ съществува точно определение ,а именно чл.7 на отменената вече НАРЕДБА ЗА БЕЗПЛАТНО РАБОТНО И УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО , УТВЪРДЕНА С ПМС 72 НА МС , то за ‘СПЕЦИАЛНО РАБОТНО ОБЛЕКЛО’ липсва такова точно определение! Винаги , когато се спомене в закона ‘Специално работно облекло’ ,темата се измества към ЛПС.,т.е. липсва точно определение и всичко е оставено на преценката на Работодателя . Другия много интересен момент отново е в текста на чл.284 ал.2 от КТ ,който гласи : (2) Работниците и служителите са длъжни да използуват специалното работно облекло и личните предпазни средства по предназначението им, и то само по време на работа
  Моят работодател , тълкува текста “ …и то само по време на работа“ – като ‘начало и край на работното време’ , като пренебрегва логиката писмените ми доводи , че : …..ЛПС и специалното работно облекло се използват когато съществува непосредствена заплаха или опасност за здравето и живота на работника“ Ще ми е безкрайно интересно , да чуя мнението на професионалист , различен от вече бившия за мен недоучил инспектор по ‘Здравословни и безопасни условия на труд’ – инж.Д.Петрова . Имейла ми е romeolf@abv.bg
  Благодаря ви предварително
  С уважение: Румен

  Отговор
 8. Здравейте,
  изключително Ви благодаря, че насочихте вниманието ми към това сериозно недоглеждане при препубликуването на статията!
  Тя е преработена и вече отговаря на съвременните нормативни изисквания, като е посочена и актуалната Наредба № 3 от 19 април 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място.

  Отговор
 9. Здравейте!
  В този сайт винаги може да се намерят интересни и полезни отговори на много от въпросите в ежедневната ни работа. Изказвам своята благодарност и пожелания за още по-добра работа!
  Имам само един въпрос – цитираната по-горе Наредба № 11 за работното облекло е отменена, но не можах да намеря кога точно и има ли друга наредба, която я сменя.
  Благодаря предварително за отговора!
  Златева

  Отговор