Как да изготвим списък на лични предпазни средства

При работа с риск за здравето и безопасността, който не може да се отстрани по друг начин (например чрез колективна защита или посредством мерки, методи и процедури при организация на работата), работодателят осигурява на работещите необходимите лични предпазни средства.

Съгласно Чл. 17. (1) от Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място работодателят определя работните места и видовете работа, при които се използват лични предпазни средства, въз основа на извършена оценка на риска на работното място.

Наредбата изисква работодателят да състави списък на полагащите се работното облекло и личните предпазни средства, който да съдържа:

1. работните места, професиите и видовете работа, за които се използват лични предпазни средства;
2. вида, наименованието и точната идентификация на всяко лично предпазно средство;
3. конкретните опасности, за които се прилагат посочените лични предпазни средства;
4. срока за износване на личните предпазни средства.

Указания за изготвяне на списък на лични предпазни средства:

1. Работни места, професии и видове работа, за които се използват лични предпазни средства.
Препоръчително е да определите полагащите се лични предпазни средства първо по длъжности. Възможно е в една графа да поставите няколко длъжности, ако им се полагат едни и същи работно облекло и ЛПС. След това в списъка можете да предвидите какви лични предпазни средства трябва да бъдат осигурявани на външни лица, които влизат в обекта – учащи се, посетители, проверяващи и пр. В края на списъка можете да предвидите личните пердпазни средства, които ще се използват при възникване на аварии, бедствия, катастрофи и други подобни обстоятелства.

2. Вид, наименование и точна идентификация на всяко лично предпазно средство.
Често в списъка бива пропусната точната идентификация на предпазното средство. Това е каталожния номер, който производителят или вносителят е получил след оценка на съответствието на това лично предпазно средство съгласно изискванията на Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства.

3. Конкретни опасности, за които се прилагат посочените лични предпазни средства.
Тук разбиранията на проверяващите по отношение на формулировката на конкретната опасност са различни, но можете да използвате следните изрази например за работно облекло – „преохлаждане“, за обувки – „пробождане“, за каска – „удар от падащи предмети, падане от височина“ и пр.

4. Срок за износване на личните предпазни средства.
Работодателят определя срока за износване на работното облекло и лични предпазни средства въз основа оценката на риска. С други думи, едно и също облекло или ЛПС може да бъде със срок на износване в доста широк диапазон в зависимост от дейностите, които се извършват. От друга страна за определени лични предпазни средства е възможно и производителят да е дал такъв срок и е необходимо определеният от работодателя срок да бъде съобразен с това.

Подходящо е списъкът да съдържа и графа „начин на ползване„. Съгласно чл. 20 от Наредба 3 личните предпазни средства се използват:
1. постоянно – когато опасностите действат непрекъснато;
2. периодично – когато опасностите възникват при определени видове и условия на работа;
3. аварийно – при възникване на аварии, бедствия, катастрофи и други подобни обстоятелства.

Образец на списък на лични предпазни средства

 

                                                                                                                          Утвърдил: ……………………………..

                                                                                                                          Управител:…………………………….

СПИСЪК

на специалното работно облекло и личните предпазни средства

Съгласно чл. 17 от Наредба № 3 на МТСП и МЗ от 19.04.2001 г.

Работно място, професия и/или вид работаВид, наименование и точна идентификация на личното предпазно средствоКонкретни опасности, за които се прилага ЛПССрок за износванеЗабележка: Начин на използване /постоянно, периодично, аварийно/
123456

 

 

Подобни статии:

13 thoughts on “Как да изготвим списък на лични предпазни средства”

 1. Здравейте,
  Ние сме група държавни служители, които никога не сме получавали
  специално облекло. Работата ни понякога е свързана с катерене по покриви и профилактика и инсталиране на оборудване,което се намира на различни върхове в планината. Понякога се налага и ходене пеш в планината. В тази връзка смятам, че ни се полага някакво специално облекло.
  Моят въпрос е при какви условия може да се изискава от работодателя специално облекло и какъв е редът за стартиране на подобна процедура?
  Благодаря!

  • Здравейте,
   По подадената от Вас информация, аз също смятам, че е необходимо да Ви бъде осигурено специално работно облекло по Наредба 3/2001 г.
   По принцип, задължение на работодателя е да извърши оценка на риска и въз основа на нея да определи на кого какво специално работно облекло се полага.
   В случая предлагам инициативата да дойде от Комитета по условия на труд, който да прегледа изготвената оценка на риска за съответните длъжности/дейности и съответно утвърдения от работодателя списък на лични предпазни средства (ЛПС) и специално работно облекло (СРО). Може да се покани и представител на службата по трудова медицина на заседанието.
   Като резултат от обсъждането ще излезе и предложението/изискването за актуализация на оценката на риска (ако не са идентифицирани описаните от Вас дейности/опасности) и разширяване на списъка на ЛПС и СРО.

 2. В примерния списък, който сте сложили по- горе липсва графа „точна идентификация“ , съгласно чл.17, ал.3, т. 2. Изобщо не е ли тази Наредба направена така, както всички останали, че да не можеш никога да си изряден. Всяко едно изискване в наредбата може да се тълкува по какви ли не начини. Моля за мнение

  • Здравейте,
   Благодаря за забележката, ще оправя списъка, а и вероятно статията трябва да претърпи обновяване – от 2008 г. насам понаучих още някои неща :)
   Това с „точната идентификация“, честно казано, някак остава встрани и вече съвсем не е ясно какво се има предвид, както и до момента не ми се е случвало проверяващ да поиска да види попълнено Приложение №3 към чл. 17.
   За съжаление преди години излезе статия за ЛПС под авторството на Виолета Добрева в „Труд и право“, която всъщност беше копие на тази статия, т.е. никой не дава повече информация и остава на тълкувания.

   Моето мнение, все пак е, че това е една от наредбите, които са относително ясни, лесно приложими и при добра организация може всичко да е наред.

 3. Благодаря много за добрите идеи. Може би ще се спрем на варианта със заповед за тема при следващия периодичен инструктаж, лицата извършващи инструктажа на съответните участъци да запознаят работниците със списъка за ЛПС /като им предоставим копие от частта за участъка/. И т.к през октомври е следващото тримесечие за периодичен инструктаж ще можем да спазим и дадения срок от ИТ.
  Благодаря отново!

 4. Здравейте,
  имаме изготвен списък за ЛПС според наредбата.При проверка от ИТ беше констатирано като нарушение, че съгласно чл.17 ал.4 от Наредба 3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на ЛПС на работното място този списък трябва да се обяви пред работещите/което е така/.Въпросът ми е по какъв начин е най-подходящо да бъде обявен този списък така ,че да бъде и документирано.Списъкът е около 45 стр., а работниците около 500 човека.

  • Вероятно от контролните органи ще бъде приет един от следните варианти:
   1. Пускате заповед за извънреден инструктаж за запознаване със списъка, после процедирате по Вашите правила – копие на заповедта във сяка книга или записване на темата на инструктажа в книгата (не че е задължително, но е добра практика и се възприема добре).
   2. Пускате заповед в която определяте програма за следващия периодичен инструктаж, която включва запознаване със списъка (процедирате по същия начин, както при извънредния инструктаж).

   Друг начин:
   Списъкът Ви е дълъг, но вероятно е групиран по звена. Поставяте на видно място копие от частта от списъка, която се отнася до съответното звено (напр. където са инструкциите). Комбинирате със заповед за тема при следващия периодичен инструктаж – запознаване със списъка и с мястото, където могат да намерят пълна информация.
   Честно казано, вторият вариант ми харесва повече :)

   Ако някой колега иска да сподели опит или идея, ще се радвам :)

 5. г-жо Илиева, дали можете да ми посочите къде мога да намеря списък и срок на работното облекло за различните професии. Работя във фирма с дейност корабоплаване и трябва да осигуриме екипажите и хорта по подръжката със съответното облекло. Предварително Ви благодаря за отговора – Иванова

 6. Здравейте,

  доколкото разбирам, основно въпросът е за специалното работно облекло, а не за други лични предпазни средства като маски, очила, каски и т.н.
  По принцип няма проблем да решите да удължите срока на износване, но като спазите изискванията на Наредба 3:
  1.Работодателят осигурява периодични проверки за качествата на личните предпазни средства. За извършените проверки се съставя протокол.
  2. загубени, унищожени или повредени лични предпазни средства преди изтичане на срока за износване не по вина на работещия, което се установява с протокол на работодателя, се подменят с нови.
  3. Когато личните предпазни средства са загубени или унищожени по вина на работещия, работодателят го снабдява с нови.
  За да бъдат спазени те, аз предлагам следното:

  1. Заедно с решението на КУТ за удължаване на срока на износване , да се вземе решение за извършване на проверка на качествата на личните предпазни средства (специално работно облекло) и осигуряване на нови само за тези работещи, на които облеклото е увредено, изгубено или унищожено. Определете срок за извършване на тази проверка и комисия, която да я извърши.
  2. Направете проверката и с протокол удостоверете, че облеклото има необходимите качества за предвидената защита. Предвидете нова проверка след 6 месеца за същото.

  По този начин вие изпълнявате напълно изискванията на наредбата и няма от какво да се притеснявате.

  Поздрави,
  Деяна Илиева

 7. Здравейте, в момента съм из страната по ангажименти, ще мога по-подробно да пиша на 23.04. Междувременно, ако е удобно, изпратете ми чрез формата за контакт информация за какви конкретно ЛПС става въпрос.

 8. Здравейте,
  имам изготвен списък с полагащото се работно и ЛПС. Срокът на износване на работното облекло изтече миналата година и на заседание на КУТ се взе решение да го удължим с една година и сега тя изтича. Та терзанията ми са – Може ли да удължим срока на износване с още година, вземайки предвид икономическата ситуация? Или по-скоро има ли норматив, който да казва до колко е максимум допустим един срок? Все пак примерно, ако няма такъв, а доколкото знам работодателят сам си определя срока в зависимост от дейностите си, но пък ми се струва някак нереално да си определим да речем – срок на износване 5-10 години. В крайна сметка просто пари няма, за да се отделят и затова – сигурно и други фирми са в такова затруднение, та ще се радвам, г-жа Илиева, ако изкоментирате и дадете препоръка/пример може ли да се удължим срока за износване с още година, пък догодина ще му мислим …………..

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.