10 неща, които трябва да направите при експозиция на шум

Основните изисквания при наличие на работни места в шумна среда са в Наредба № 7 от 23.09.1999 г. и Наредба № 6 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум.

Разбира се, трябва да се съобразим и с изискванията за осигуряване на лични предазни средства и поставяне на знаци.

Ето какво да проверите дали сте направили:

1. Извършена ли е оценка на риска, в която е включена и опасността от шумовото въздействие при работа? Има ли предвидени мерки, свързани с тази опасност?

Нормативно изискване: чл.чл 16 и 17 от ЗЗБУТ, чл.чл. 4,6,7,20 от Наредба № 5 от 11.05.1999г. и чл. 7 от Наредба № 6 от 15.08.2005г.

2. Извършени ли са измервания на дневната персонална експозиция на шум и/или средноседмичната стойност на персоналната експозиция? 

Нормативно изискване: Чл. 217 от Наредба № 7 от 23.09.1999г. и чл. 4 от Наредба № 6 от 15.08.2005г.

3. Има ли разработени и въведени физиологични режими на труд и почивка при работа, намаляващи експозицията и вредното въздействие на шума?

Нормативно изискване: Чл. 137 от Наредба № 7 от 23.09.2003г., Наредба № 15 от 31.05.1999г.

4. Осигурени ли са за шумните производства стаи за периодичен отдих, в които нивото на шума не е повече от 65 dBA?

Нормативно изискване: чл. 138 от Наредба № 7 от 23.09.2003г.

5. При наличие на наднормени нива на шум прилагат ли се технически решения (според възможностите) за намаляване чрез екрани, кожуси, покрития, ограждения, звукопоглъщаща обработка на стени и тавани, изолиране, дистанционно управление на машини и съоръжения, звукоизолирани кабини за персонала и др.).?

Нормативно изискване:чл. 134 от Наредба № 7 от 23.09.1999г., чл. 7 и чл. 9, т. 3, чл. 7 от Наредба № 6 от 15.08.2005г.

6. Осигурени ли са периодични медицински прегледи на работещите? Има ли издадени заключения от СТМ?

Нормативно изискване: Раздел III от Наредба № 6 от 15.08.2005г., Наредба №3/1987 г.

7. Работните места, на които има експозиция на шум, превишаващ горната стойност на експозиция за предприемане на действие, обозначени ли са със специални знаци? Ограничен ли е достъпът до обозначените зони?

Нормативно изискване: Чл. 193 от Наредба № 7 от 23.09.1999г., чл. 7 , ал. 4 от Наредба № 6 от 15.08.2005г. № 4 от 02.08.1995г.

8. Осигурени ли са работещите с необходимите лични предпазни средства (ЛПС) за защита на слуха, когато дневната персонална експозиция на шум на работещия е по-голяма от 80dBA?

Нормативно изискване: чл. 247 от Наредба № 7 от 23.09.1999г., чл. 10, ал. 1, т. т. 1 и 3 , и чл. 17 от Наредба № 3 от 19.04.2001г., чл. 8 от Наредба № 6 от 15.08.2005г.

9. Работодателят извършва ли ежегодни проверки на работните места и работното оборудване, където шумовите характеристики са близки или по-високи от допустимитеу като предприема защитни мероприятия?

Нормативно изискване: чл. 135 от Наредба № 7 от 23.09.1999г.

10. Информирани и обучени ли са работещите, изложени на шум на или над долната стойност на експозиция, за предприемане на действие и/или на техните представители за:

  • резултатите от оценката, измерваията и предприетите мерки
  • правилното и безопасното използване на работното оборудване,
  • правилното използване на средствата за защита на слуха,
  • случаите, в които работниците подлежат на здравно наблюдение и
  • безопасни работни практики за свеждане до минимум на експозицията на шум?

Нормативно изискване: чл. 11 от Наредба № 6 от 15.08.2005 г.

Вижте още и:

✅ За да сте сигурни, че сте изпълнили всички нормативни изисквания, е достатъчно да използвате нашата процедура, която ще ви преведе през всички стъпки за изпълнение на нормативните изисквания за осигуряване на здраве и бeзопасност при експозиция на шум. 🔒

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.