Примерен въпросник за инспектиране при шум

1. Има ли досие съгласно чл. 10 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. на МТСП и МЗ? Досие с екзекутивна документация и всички останали документи, включително измервания за състоянието на фактора “шум”.

2. Работниците и служителите имат ли конкретни задължения за осигуряване на ЗБУТ при експозиция на шум при работа?
чл. 127 (1) т.т.4 и 5 от КТ

3.Има ли разработени и утвърдени вътрешни правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експозиция на шум при работа и писмени инструкции за използване на работното оборудване? Същите обявени ли са по подходящ начин на работните места?
чл. 277 от КТ, чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999г.

4. Има ли орган за безопасност и здраве при работа?
чл. 24 от ЗЗБУТ, Наредба №3 от 27.07.1998г.

5. Осигурено ли е обслужване от СТМ?
чл. 25 от ЗЗБУТ

6. Осигурени ли са предварителни и периодични медицински прегледи на работещите?
Определена ли е годността на всеки работещ да изпълнява конкретната работа?
Извършени ли са измервания на слуха на работещите, експонирани на шум когато дневната персонална експозиция на шум не може да се намали под 85dBA?
чл. 287 от КТ, чл. 14 от Наредба № 2 от 27.02.2003г., Наредба № 3 от 28.02.1987г. и чл. 10 и чл. 28, ал. 2 от Наредба № 14 от 07.08.1998г.

7. Разработени и въведени ли са рационални режими на труд и почивка при работа, намаляващи експозицията и вредното въздействие на шума в случаите, когато е невъзможно по технологичен път или чрез прилагане на технически решения да се постигнат установените норми за шум?
Чл. 137 от Наредба № 7 от 23.09.2003г., Наредба № 15 от 31.05.1999г.

8. При организацията на работата за шумните производства предвидени ли са почивки в стаи за периодичен отдих, в които нивото на шума не е повече от 65 dBA?
чл. 138 от Наредба № 7 от 23.09.2003г.

9. Извършена ли е оценка на риска?
В оценката на риска включена ли е и опасността от шумовото въздействие при работа?
Утвърдена ли е програма за отстраняване или минимизиране на риска от шум?
чл.чл 16 и 17 от ЗЗБУТ, чл.чл. 4,6,7,20 от Наредба № 5 от 11.05.1999г. и чл. 7 от Наредба № 6 от 15.08.2005г.

10. Работниците и/или техните представители запознати ли са с резултатите от оценката и/или измерването на шума и предприетите мерки?
чл. 4, ал. 9 от ЗЗБУТ, чл. 8, т.1 и 2, чл11 от Наредба № 6 от 15.08.2005г.

11. Има ли протоколи от измервания, извършени от акредитирана лаборатория на дневната персонална експозиция на шум и средноседмичната стойност на персоналната експозиция? Резултатите от измерванията включени ли са в документацията по оценката на риска?
Чл. 217 от Наредба № 7 от 23.09.1999г. и чл. 4 от Наредба № 6 от 15.08.2005г.

12. Има ли измервания на шума, превишаващи допустимото ниво на дневната персонална шумова експозиция на работещия – 85dBA и ако има определени ли са работните места и работещите при наднормена експозиция на шум? В т.ч.:
Брой работещи при шумова експозиция над 80 dBA до 85 dBA……….
Брой работещи при шумова експозиция над 85 dBA……………

13. В съпроводителната документация на машините и инструментите посочени ли са параметрите на генерирания от тях шум?
чл. 6, ал.2, т. 6 от Наредба № 6 от 15.08.2005г.

14. При наличие на наднормени нива на шум на работните места в зависимост от технологичните възможности прилагат ли се технически решения (колективни средства за защита) за неговото ограничаване чрез екрани, кожуси, покрития, ограждения, звукопоглъщаща обработка на стени и тавани, изолиране, дистанционно управление на машини и съоръжения, звукоизолирани кабини за персонала и др.). Предприети ли са мерки за правилната употреба на работното оборудване без риск за слуха на работещите?
Чл. 4, т. 8 от ЗЗБУТ, чл. 134 от Наредба № 7 от 23.09.1999г., чл. 7 и чл. 9, т. 3, чл. 7 от Наредба № 6 от 15.08.2005г.

15. Работните места, оценката на риска на които показва, че работещите са или могат да бъдат експонирани на шум, превишаващ горната стойност на експозиция за предприемане на действие, обозначени ли са със специални знаци, ограничен ли е достъпът до обозначените зони?
Чл. 193 от Наредба № 7 от 23.09.1999г., чл. 7 , ал. 4 от Наредба № 6 от 15.08.2005г. № 4 от 02.08.1995г.

16. Осигурени ли са работещите с необходимите лични предпазни средства (ЛПС) в т.ч. задължително осигуряване на ЛПС за защита на слуха, когато дневната персонална експозиция на шум на работещия е по-голяма от 80dBA?
чл. 247 от Наредба № 7 от 23.09.1999г., чл. 10, ал. 1, т. т. 1 и 3 , и чл. 17 от Наредба № 3 от 19.04.2001г., чл. 8 от Наредба № 6 от 15.08.2005г.

17. Изборът на ЛПС съобразен ли е с конкретните условия на труд, ефикасен и подходящ ли е, така че при правилната им употреба рискът за намаляване на слуха е по-малък от този, произтичащ от експозицията на шум на работното място без използването им? Използват ли се от работещите предоставените ЛПС?
чл. 8 от Наредба № 6 от 15.08.2005г.

18. Обучени и инструктирани ли са работещите относно: потенциалните рискове за здравето, мерките, които се предприемат за намаляване на експозицията, хигиенните изисквания към работните места и работното оборудване, носенето и използването на ЛПС?
чл. 281 от КТ, чл. 167 от Наредба № 7 от 23.09.1999г., чл.чл. 4 и 22 от Наредба № 3 от 14.05.1996г. и чл. 8, т. 2, в), г), чл. 11, ал. 2 от Наредба № 6 от 15.08.2005г.

19. Работодателят уведомил ли е Д “ОИТ” в случаите на допуснати отклонения на чл. 13, ал. ал 1 и 3 и определени и предприети ли са мерки, чрез които рискът може да бъде ограничен до възможно най-ниско ниво?
чл. 10, ал. 5 от Наредба № 6 от 15.08.2005г.

20. Работодателят извършва ли ежегодни проверки на работните места и работното оборудване, където шумовите характеристики са близки или по-високи от допустимитеу като предприема защитни мероприятия?
чл. 135 от Наредба № 7 от 23.09.1999г.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.