Какво трябва да знаем за физиологичните режими на труд и почивка

Едно от задълженията на работодателя във връзка с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд е въвеждането на физиологични режими на труд и почивка по време на работа. Това изискване е установено в чл.12 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа.

Припомням, че в Наредба№ 7 от 15 август 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи също поставя изрично изискване за въвеждане на регламентирани почивки, разработени съгласно Наредба 15/1999 г.

Физиологичните почивки се различават от почивките от Кодекса на труда

Физиологичните почивки се различават съществено от почивките, предвидени в чл. 151 от Кодекса на труда, тъй като те са част от работното време.

С други думи те са изключение от общия принцип въведен с чл.151, ал.2 от КТ, съгласно който почивките не се включват в работното време.

Кога трябва да се въведат физиологични почивки?

Съгласно Наредба 15 регламентирани почивки за отдих и възстановяване по време на работа се въвеждат когато:
1. работният процес е постоянен и равномерен и се осъществява в съответствие с технологичните изисквания, организацията на работа и нормирането на труда;
2. продължителността на работния ден (работната смяна) превишава 6 часа;
3. има разработен режим за труд и почивка за съответния вид труд.

Ако се питате дали трябва да действат трите точки кумулативно, то ето цитат от МТСП, който ще даде отговор:

Трябва ли да бъде разработен и въведен физиологичен режим на труд и почивка по време на работа на работници, почистващи улици и продължителността на работния ден е 4 часа?

Отговор: Според чл. 2 от Наредба № 15 от 31.05.1999 г., физиологичните режими на труд и почивка се разработват и въвеждат при всички видове трудова дейност и във всички фирми и организации, независимо от формата на собственост, когато е изпълнено условието по чл. 9, а именно:
– работният процес да е постоянен и равномерен и да се осъществява в съответствие с технологичните изисквания, организацията на работа и нормирането на труда;
– продължителността на работния ден (работната смяна) да превишава 6 часа;
– да има разработен режим за труд и почивка за съответния вид труд.

Следователно, при продължителност на работния ден от 4 часа не е необходимо да се разработва физиологичен режим на труд и почивка по реда на Наредба № 15.

Въпреки посочения пример, често представители на контролните органи изискват наличието на разработен и въведен физиологичен режим на труд и почивка за дейности, при които няма постоянен и равномерен работен процес.

Както споменах вече, при работа с видеодисплей не по-малко от половината от установеното за него работно време, има изрично задължение за работодателя да въведе физиологични почивки.

Кой разработва физиологичния режим на труд и почивка?

Работодателят възлага на служба по трудова медицина или на специалисти, работещи в областта на трудовата медицина, да разработят подходящи режими на труд и почивка за съответния вид труд.

Как се въвежда физиологичният режим на труд и почивка?

Физиологичните режими на труд и почивка се въвеждат с организацията на работата и нормирането на труда. По-конкретно изискване на Наредба 15 е физиологичните режими на труд и почивка да са включени в правилника за вътрешния трудов ред на предприятието (задължителен за всяка една фирма с наети работещи) и да са доведени до знанието на работещите.

Има ли минимален брой почивки?

В приложението към чл.8 от Наредба15 се казва, че „При нормална продължителност на работния ден (8 часа) се дават поне 2 почивки: първата – 2 – 2,5 часа след започване на работата, за да не се нарушава периодът на вработването, а втората – 1,5 – 2 часа след почивката за хранене. Минималното време за всяка отделна почивка не трябва да бъде по-малко от 5 – 10 минути, а максималното – от 30 минути.

16 мнения за “Какво трябва да знаем за физиологичните режими на труд и почивка”

 1. Здравейте,имахме проверка от Инспекцията по труда гр.София,в едно от предписанията ни бе обърнато внимание че във физиологичния режим на труд и почивка не са залегнали условията на работа на открито при зимни условия/или при условия на работа при горещо време/.
  Моят въпрос който поставям трябва ли да се отнесе към службата по трудова медицина ,тъй като тя е изготвила този режим.
  Благодаря ви предварително.

  Отговор
  • Здравейте,
   Съгласно чл. 4 на Наредба № 15 от 31.05.1999 г. „Работодателят възлага на служба по трудова медицина или на специалисти, работещи в областта на трудовата медицина, да разработят подходящи режими на труд и почивка за съответния вид труд.“

   Моето мнение е, че е необходимо да се обърнете към службата по трудова медицина за актуализация на режима.

   Отговор
 2. Здравейте, искам да попитам къде и как е регламентирано времето между различните смени на работа. Т.е. има ли регламент за това колко часова пауза е необходима законово между приключването на работните часове за ден 1 и започването на работния ден за следващия ден 2? Благодаря Ви!

  Отговор
  • Здравейте,

   работното време и по-специално почивките са регламентирани в Кодекса на труда, Глава седма, раздел трети, включително и междудневната:

   Междудневна почивка
   Чл. 152. (Изм. – ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Работникът или служителят има право на непрекъсната междудневна почивка, която не може да бъде по-малко от 12 часа.

   Отговор
 3. Здравейте! Някъде посочено ли е, дали физиологичните почивки трябва да са „пълни“ почивки (кафе, тоалетна, разходка) или пък работникът трябва да продължи извършването на работните си задължения, но само на тези, които не включват работа с видео монитор?

  Отговор
  • Здравейте, почивките при работа с видеодисплей се разработват и въвеждат съгласно Наредба 15/1999г. и са“пълни“ почивки.

   Съгласно чл. Чл. 11.

   (4) Работодателят осигурява информация на работещите за най-подходящия вид регламентирани почивки във връзка с изпълняваната от тях работа съгласно изискванията на т. 16, 17 и 18 от приложението. Работещите съобразно личните си предпочитания могат сами да избират начина на тяхното прекарване.

   „Най-подходящия вид почивка“ е в смисъл подходящ като дейност, с която да възстанови човек от работата (упражения, разходка или друго), а не в смисъл извършване на някаква друга работа.

   Отговор
   • Благодаря за отговора ви д-р Илиева. Значи, ако съм сключил договор на 8 работни часа + половин час обедна почивка, мога да взема физиологичната си почивка от 30 минути, като част от работните 8, без да необходимо да ги отработвам под някаква форма?

    Отговор
    • Първо да уточня, че обедната почивка е за хранене и не влиза в работното време – тя не е физиологична почивка.

     Физиологична почивка от 30 минути непрекъснато е малко множко, особено при работа с видеодисплей , да не би да имате предвид общо 30 минути в работния ден, например 2 по 15 минути?

     Ако тези почивки са част от разработен физиологичен режим на труд и почивка при работа с видеодисплей, съгласно изискванията на чл. 8, т. 1 на Наредба 7/2005 г., то тези почивки са част от работното време, можете да правите каквото си поискате във времето, определено за тях и не е необходимо да ги отработвате.

 4. здравейте,
  искам да попитам дали при целодневна работа с компютър мога да имам 9 часови смени и дали мога да имам смяна от 7 до 20 ч с почивка от 3,5 часа

  Отговор
  • Здравейте,
   Работата с компютър не изисква намалено работно време.
   По отношение на изискванията за продължителността на работната смяна обаче е необходимо тя да бъде съобразена с Кодекса на труда. За съжаление, не съм специалист по трудово право.

   Отговор
 5. Здравейте,
  Може ли работодателя ако желае да даде 2 почивки за хранене по 30 мин.
  Примерно 12,00-12,30 и 16,00-16,30?

  Отговор
  • Здравейте,

   Работодателят има право да дава почивки по реда на Чл. 151.

   Почивката за хранене е една, но няма проблем да има втора почивка от 30 минути, която няма да бъде част от работното време, освен ако не са налични условията за въвеждане на физиологичен режим на труд и почивка.

   Отговор
  • Здравейте,

   Двата вида почивки са от различен тип. Въвеждането на почивки, които не са част от работното време е решение на работодателя. Въвеждането на почивки, които са част от работното време, се изисква при определени условия на работа и работодателят не може да реши дали да го направи или не, а е длъжен да ги въведе.

   Отговор
 6. Самата Наредба 15 е остаряла и някои от принципите, описани в Приложението не са приложими. Един от тях е изискването при 12-часови смени задължително да има въведени две почивки по половин час в първата и втората половина на смяната, без да се отчита дали трудовия процес е непрекъсваем и.

  Ето един любопитен отговор на представител на МТСП по темата 12-часови смени:

  Разпоредбата на чл. 151, ал. 1 от КТ предвижда, че работното време на работника или служителя се прекъсва с една или няколко почивки. Работодателят осигурява на работника или служителя почивка за хранене, която не може да бъде по-малко от 30 минути. Тези почивки не се включват в работното време (чл. 151, ал. 2). В производства с непрекъсваем процес на работа и в предприятия, в които се работи непрекъснато времето за хранене се включва в работното време и работодателят не е задължен да предоставя почивка за хранене, т.е. работникът или служителят се храни на работното си място.

  Наредба № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа предвижда въвеждането на регламентирани почивки за отдих и възстановяване по време на работа, когато продължителността на работния ден (работната смяна) превишава 6 часа (чл.9, т. 2). При работа на смени през вечерните и нощните смени се въвеждат допълнителни почивки, като броят и продължителността им се определят от характера на работата и условията на труд. В случаите на удължени 12-часови работни смени се въвеждат минимум две регламентирани почивки по време на работа, по 30 минути всяка, в първата и втората половина на работната смяна (т.15 от Приложение към чл. 8 от Наредбата).

  Всеки работодател следва да издаде правилник за вътрешния трудов ред в предприятието, който конкретизира правата и задълженията на работниците и служителите и на работодателя по трудовото правоотношение и урежда организацията на труда в предприятието съобразно особеностите на неговата дейност (чл. 181 КТ). Следователно с правилника за вътрешния трудов ред и при спазване на предвидените в закона изисквания могат да се определят редът за редуването на смените, почивките по време на работа, времето за хранене на работниците и служителите, както и други въпроси, свързани с разпределението на работното време и организацията на работа в предприятието.

  Отговор
 7. Понякога се получават големи смешки с тези физиологични режими. Получавала съм предписание от контролните органи да разработя физиологичен режим на труд и почивка за пазач, който работи на 12 часово дежурства и е сам – коментари??
  Или на болногледач…
  И в двата случая се касае за професии, при които не може да има регламент за почивки. Почивките са им нерегламентирани. Те немогат да напускат работното си място, а в наредбата пише, че работникът сам избира начина и мястото на почивката си

  Отговор

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.