Защо използваните минерални двигателни масла са канцерогенни

От 20 февруари 2021 г. влиза в сила текстът от Наредба № 10 от 2003 г., съгласно който „Минерални масла, които са били използвани в двигатели за вътрешно горене за смазване и охлаждане на движещите се части в двигателя“ се класифицират като канцероген през кожата.

Използваните в двигатели минерални масла са подробно описани и оценени от Международната агенция за изследване на рака (IARC) още през 1984 г. като част от цялостна оценка на канцерогенността на минералните масла.

IARC заключава, че има достатъчно доказателства от проучвания при хора, че използваните минерални масла, съдържащи различни добавки и примеси, са канцерогенни за хората. Тази оценка на IARC, разбира се, обхваща и използвнаите в двигатели минерални масла.

Данните от проучванията върху животни са двусмислени. В окончателната оценка не се споменават изрично „Минералните масла използвани в двигатели“, но се стига до заключението, че „Минералните масла, леко обработени или необработени“ са канцерогенни за хората (IARC Категория 1). Те отново са прегледани от IARC през 2009 г., като категоризацията е запазена във връзка с рака на кожата.

Защо свежите масла НЕ СА канцерогенни?

Химичният състав на моторните масла варира в зависимост от нуждите на различните двигатели и условията на работа. Те се използват предимно в автомобилни и мотоциклетни двигатели, дизелови двигатели, както и в двигателите на преносими машини, включително верижни триони и косачки.

В миналото много минерални масла са били само леко рафинирани и сa съдържали значителни нива полициклични ароматни въглеводороди (PAH – polycyclic aromatic hydrocarbons, по-нататък ще използваме английското съкращение PAH, за да не бъркаме съкращението на кирилица ПАВ със съкращението за повърхностно активни вещества).

На практика първите използвани минерални масла са били канцерогенни. От статия в British medical Journal от 1969 година разбираме, че ракът на кожата, дължащ се на минерално масло, е забелязан за пръв път през втората част на деветнадесети век сред предачите в памучната индустрия.

Първият лекуван пациент, който е проследен, умира през 1875 г. Между 1920 и 1943 г. има описани не по-малко от 1441 случая на рак на кожата, дължащи се на индустриална експозиция на минерално масло.

Първите предупредителни признаци, че ракът от минерално масло може да бъде проблем в машиностроителната индустрия, остават до голяма степен без внимание. Те излизат под формата на статия на C. N. D. Cruickshank и J. R. Squire през 1950 г.

Внимание се обръща едва след дело през 1968 г., при което на вдовица са присъдени 10 000 британски лири, тъй като съпругът й, който е инструктор, е починал от рак на скротума, който се свързва с минерално масло. Като резултат, известия, предупреждаващи за опасностите от излагане на минерални масла са подновени или показани по-видно в техническите магазини и започват да се разпространяват брошури сред работниците.

Как стоят нещата днес?

Основният източник на канцерогенното действие на маслата са полицикличните ароматни въглеводороди (PАН). След установяване на проблема започват да се използват методи за намаляване на количеството PAH. Първоначално се е използвала обработката с киселина.

През последните десетилетия обработката с киселини е до голяма степен заменена от екстензивно рафиниране с екстракция с разтворител и/или хидрообработка, което допълнително намалява нивото на PAH и други замърсители.

От началото на 90-те години в ЕС производственият процес на смазочни масла се контролира по метода IP346 (IP, 1993). Това е метод за определяне на полициклични ароматични вещества в неизползвани смазочни базови масла и петролни фракции.

Ако погледнете актуален информационен лист на някое от използваните при вас масла, в раздел трети може да видите следния текст „Класифицирането като канцероген не следва да се прилага, защото веществата съдържат по-малко от 3% DMSO екстракт, измерен по IP 346“.

Всички смазочни масла, пуснати на пазара на ЕС или използвани в изделия, пуснати на пазара на ЕС, трябва да бъдат в съответствие с IP346, което означава, че те имат ниско ниво на PAH.

Защо използваните в двигатели минерални масла са канцерогенни?

Минералните масла като използвани двигателни масла (известни също като използвани моторни масла или използвани картерни масла) се състоят от смеси от въглеводороди (включително парафини, нафтени и сложни / алкилирани полиароматини въглеводороди) и смазващи добавки.

Химичният състав на моторното масло се променя с течение на времето при използване на двигателя поради високите температури и механичното износване.

По време на употреба става нитриране, разпадане на полимери, оксидиране и разлагане на органометални съединения в маслото, което води до натрупване на горивни компоненти, вода, метали, метални оксиди и продукти от горенето (включително PAH – полициклични ароматни въглеводороди) в използваното масло. Т.е. в процеса на употреба се увеличават точно тези съставки, които са свързани с канцерогенно действие.

Тези отработени минерални моторни масла са получени в резултат на процес и поради това не подлежат на класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси.

Използваните двигателни масла, обаче, са опасни химични агенти в съответствие § 1. , т. 1 в) от Допълнителните разпоредби към Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа.

Те са определени от Научния комитет за граници на професионална експозиция към Европейската комисия като канцероген като няма въведена гранична стойност, тъй като основните рискове са свързани с дермалния път на излагане при работа (през кожата).

Какво може да се направи?

Ето част от мерките, които препоръчва Health and Safety Executive:

✓ Ограничете достъпа до тези хора, които трябва да бъдат там.
✓ Осигурете добри съоръжения за миене.
✓ Използвайте гащеризони или работно облекло, за да предпазите кожата от замърсяване.
✓ Осигурете винилови или нитрилни защитни ръкавици за работа със смазки и отработени масла. Допустими са ръкавици за еднократна употреба.
✓ Изхвърляйте ръкавиците за еднократна употреба всеки път, когато ги свалите.
✓ Кремовете за кожа са важни за състоянието на кожата. Те помагат след измиването.
✓ Съхранявайте само минимални количества отработено моторно масло и се уверете, че етикетирането е правилно.
✓ Отпадъчното моторно масло може да причини рак на кожата. Никога не дръжте замърсени парцали в джобовете си.
✓ Помолете вашите работници да проверяват кожата си за сухота или болезненост всеки месец. Ако се появят тези ефекти, проверете правилното използване на кремове за кожа
и ЛПС.
✓ Ако се появят маслени акнета, работниците трябва да потърсят медицинска помощ.
✓ Внимание: Работниците не трябва да носят работното облекло вкъщи за пране. Осигурете изпирането.

📖 ОЩЕ ПО ТЕМАТА:

📙Полезно от ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА Образец на Списък на работещите при рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени, който трябва да се изпрати в Инспекцияпо труда и РЗИ
🔗 Канцерогени на работното място – какво можете да направите
🔗 Kои са основните канцерогени на работното място

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.