Какви документи да изискваме от нашите доставчици на материали и оборудване

За да можем да използваме безопасно дадено оборудване или материал или пък да оценим риска, е необходимо да разполагаме с някои документи, които се изготвят от производителя.

Част от колегите не знаят какво трябва да им бъде предоставено, не го изискват и не го получават. Но вместо да се ровим по форуми, сайтове и да търсим помощ от колеги при проверки или одити, понякога е достатъчно да изискаме да ни бъде предоставена задължителната документация от производителите, вносителите или доставчиците.

Затова в тази статия ще разгледаме необходимите придружителни документи за различни продукти и оборудване.

Маркировката СЕ

Преди документите нека споменем и маркировката СЕ. С поставянето на логото „CE“ на даден продукт – независимо дали е произведен в Европа или другаде – производителят декларира, че продуктът отговаря на изискванията на Европейския съюз по отношение на здравето, безопасността и защитата на околната среда.

Маркировката се поставя от производителя или от неговия представител в Европейската общност и за определени продукти е задължително условие за пускане на пазара.

Такива продукти например са машините, личните предпазни средства, газовите уреди, съоръженията под налягане, измервателните уреди и други, за които съществуват наредби за съществените изисквания и оценяване на съответствието.

Маркировката може да намерите върху продукта или върху неговата табела с данни, а когато това е невъзможно, тя може да е нанесена върху опаковката и върху съпровождащите продукта документи.

Придружителни документи за машини и оборудване

Изискванията към придружителната документация на машините са посочени в Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините.

Съгласно чл. 112 от Наредбата всяка машина трябва да бъде придружена от оригинална инструкция за експлоатация (често разговорно я наричаме „паспорт“) с превод на езика на държавата членка, в която машината се пуска на пазара.

Дори машината да се внася от Китай или друга страна и производителят да не предоставя превод на съответния език, задължение за изготвяне на превод има упълномощения представител за страната или лицето, което предоставя машината в съответната държава.

Към съдържанието на инструкцията за експлоатация има конкретни изисквания, например тя трябва да съдържа ( за пълното съдържание вижте чл. 115 от Наредбата):

 • общо описание на машината;
 • чертежи, диаграми, описания и обяснения, необходими за използване, поддържане и поправка на машината, както и за проверка на правилното й функциониране;
 • описание на работните места, които могат да бъдат заети от операторите;
 • предупреждения в случаите на неправилно използване на машината, които опитът е показал (това е четвъртата част от задължителното съдържание на инструкцията за безопасна работа съгласно Наредба 7/1999 г.);
 • инструкции за намаляване на шума и вибрациите при инсталирането и монтажа;
 • информация за остатъчните рискове, които съществуват, въпреки че са приложени мерки за безопасност при проектирането на машината и че са взети допълнителни мерки за защита;
 • инструкции относно предпазните мерки, които трябва да бъдат взети от потребителите, а при необходимост – личните предпазни средства, които да се използват;
 • описание на начините на действие в случай на инцидент, повреда и безопасно деблокиране при блокировка и др.

Важна част от инструкцията за експлоатация е информацията за излъчването на шум от машината. Тази информация може да ви бъде от полза при избора на оборудването, тъй като това е една от мерките за предпазване от излагане на шум над установените норми.

Ако закупувате товарозахващащо приспособление (например въжета за повдигане на товари – сапани), то също трябва да се придружава от инструкция за експлоатация, съдържаща следните данни:

1. нормалните условия на използване;
2. ограниченията при използване;
3. указания за използване, монтаж и поддържане;
4. използвания коефициент за статично изпитване.

Конкретни изисквания към съдържанието на инструкцията за експлоатация има и за подемните машини и те са посочени в чл. 187 на Наредбата.

Вторият основен документ, който трябва да придружава една машина е ЕО декларацията за съответствие, която също трябва да има превод на езика на държавата членка, в която машината ще се използва.

Придружителни документи за газови уреди

Подобно на наредбата за машините, съществува и Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на газовите уреди.

Поради повишената опасност при работа с такива уреди (да напомним, че те подлежат на технически надзор) при пускането им на пазара те трябва да са придружени с техническа инструкция за монтаж, инструкция за ползване и поддържане, предназначена за ползвателя и да имат нанесени предупредителни надписи и върху опаковката им. Всичко посочено задължително трябва да е на български език.

За газовите уреди също е необходима ЕО декларация за съответствие и СЕ маркировка за съответствие

Придружителни документи на лични предпазни средства (ЛПС)

Всички лични предпазни средства трябва да се пускат на пазара придружени с инструкция за употреба, която е съставена от производителя. Тази инструкция трябва да ви бъде предоставена по подразбиране без да е необходимо специално да я изисквате.

Когато ЛПС се предоставят на пазара в опаковки, съдържащи няколко единици, инструкциите и информацията трябва да придружават всяка най-малка единица, предлагана в търговската мрежа.

Инструкцията трябва да бъде със съдържание съгласно точка 1.4 от приложение II на Регламента (ЕС) 2016/425 от 9 март 2016 година относно личните предпазни средства

Ако производителят не може да даде информация за срока на употреба на ЛПС, инструкциите му трябва да включват цялата необходима информация, за да може купувачът или ползвателят да определи месеца и годината, през които разумно може да се очаква изтичане на годността, като вземе предвид нивото на качество на модела и реалните условия на съхранение, употреба, почистване, обслужване и поддържане.

По отношение на декларацията за съответствие има два варианта:
– да ви бъде предоставена в комплект с инструкцията;
– в инструкцията да има написан интернет адрес, на който можете да намерите декларацията за съответствие.

Придружителни документи на химични вещества и смеси

Когато дадено вещество или препарат (смес) се класифицират като опасни, задължително трябва да ви бъде предоставен от доставчика информационен лист за безопасност на български език. Вижте каква информация трябва да съдържа иформационния лист.

Когато става въпрос за опасни битови препарати (ако са опасни, задължително трябва да има указателен знак на опаковката – ромбоиден бял с червен кант), предлагани или продавани на масовия пазар, на етикета на които обикновено има достатъчно информация свързана със защита на здравето, безопасността и околната среда, по начало не е задължително предоставянето на информационен лист, но става задължително, ако го поискате.

Придружителни документи за продукти за пожарогасене

Съгласно изискванията на Наредба № 8121з-906 от 30.07.2015 г. производителят на продукт за пожарогасене или неговият упълномощен представител предоставя на пазара продукта, придружен с декларация и инструкция за употреба, изготвена на български език.

Декларацията (приложение № 6 на наредбата), придружаваща продукта за пожарогасене, се издава от производителя и удостоверява съответствието на конкретния продукт (партида) със следните изискванията:

 1. продуктът (партидата) съответства на характеристиките и техническите изисквания;
 2. продуктът (партидата) е произведен(а) при внедрен фабричен производствен контрол или система за управление на качеството;
 3. продуктът е с оценено съответствие с удостоверение за съответствие, издадено от директора на ГДПБЗН – МВР, или продуктът е включен в списъка на продуктите за пожаригасене, който води ГДПБЗН – МВР и разполага с валиден сертификат за съответствие.

Нормативните изисквания показват, че нашият доставчик трябва да ни предостави описаните документи без да се налага ние допълнително да ги изискваме. На практика често доставчиците „забравят“ за това свое задължение.

Добра практика в случая е още при избора на доставчик за определен продукт, едно от условията да бъде свързано с осигуряването на тази конкретна документация. Така може да предотвратим някои неприятни изненади впоследствие, свързани с липсата на това, което ни трябва, за да бъдем изправни спрямо нормативните изисквания, от една страна, и да осигурим здраве и безопасност за работещите, от друга.

Процедури и образци на документи

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

2 мнения за “Какви документи да изискваме от нашите доставчици на материали и оборудване”

 1. Здравейте,

  Можем ли да повигнем съдебно обвинение към доставчика на оборудване, ако той отказва да ни предостави тази информация безплатно ?
  Как можем да го накараме да ни предостави необходимата документация ?

  Отговор