Идентификационна карта при проверка от Инспекция по труда 2016

Идентификационната карта, която се дава за попълване при проверка от Инспекция по труда има своя версия 2016-а година, поради което реших отново да разгледам нейните елементи и да допълня указанията за попълването й.

Идентификационната карта е бланка, подготвена като образец в Инспекция по труда. Не мога точно да кажа каква е нейната цел след като вече се подава декларацията по чл. 15 в нейния съвременен вид, но когато имате проверка, ще трябва да попълните такава. Както казах, в по-голямата си част тя изисква да бъде попълнена информация, която вече е подавана към Инспекция по труда чрез Декларацията по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

Тя съдържа следните точки общо 21 точки, от които първите 7 са ясни:

  1. Наименование на предприятието.
  2. Адрес по съдебна регистрация.
  3. Адрес по седалище на управление.
  4. Булстат
  5. Код по НКПД
  6. Три имена на работодателя/представителя на работодателя, длъжност, ЕГН и домашен адрес.
  7. Предмет на дейност на предприятието.

Тук ще поясним някои от следващите:

8. Подразделения на предприятието (обекти, цехове, участък, работни места извън територията на предприятието).

Ако имате 20-30 (или пък 200-300) подразделения/офиса ще ви се стори трудничко да ги напишете всичките и е препоръчително да се свържете с проверяващия инспектор и да му кажете за този свой проблем, може и да ви се размине дългото писане. Ако някой може да сподели опит за тази точка, ще съм благодарна да го направи в коментарите.

9. Нает персонал.

Тук се иска доста подробна информация и има две нови подточки, а именно – да се посочат брой наети бежанци и брой наети лица, изпратени от предприятие, осигуряващо временна работа.

Ако фирмата има много поделения и се чудите като брой хора какво да запишете – общия брой или само на тези в поделението, по-добре се свържете с проверяващи инспектор и попитайте. През годините сме имали различни случаи и изисквания по този въпрос.

10.Националност на мажоритарния собственик.

11. Брой работни места общо

Преценката колко работни места ще напишете е подобна на преценката за същата информация в декларацията по чл. 15 ЗЗБУТ. Най-лесният вариант е да напишете като брой работни места броя длъжности във фирмата.

12. Работни места, за които е установено наличието на производствен риск.

До 2005 г. съществуваше Наредба за комплексна оценка условията на труд (НКОУТ), съгласно която се даваха точки по различни елементи, които след това се оценяваха в пари.

Един от елементите беше производствения риск. Към момента няма такова понятие официално, но тук може да включите работни места/ длъжности, измерванията за които показват, че не отговарят на т. нар. хигиенни норми. Това могат да бъдат работни места с наднормен шум, вибрации, прах и др.

Ако някой смята, че може да се вложи друго в това понятие, ще съм благодарна да ме допълни чрез коментарите на статията.

13.Установени ли са данни за създадени здравословни и безопасни условия на труд.

С прости думи казано – имате ли направени измервания на факторите на работната среда. Ако отговорите с „да“, то ще трябва да напишете съответно от коя дата са протоколите.

14. Работещи при условия на труд, неотговарящи на хигиенните норми и изисквания.

Ако в сертификатите от измерванията на факторите на работната среда пише, че на всички измерени точки съответния параметър отговаря на изискванията, то навсякъде ще напишете нули.

Ако не всичко е идеално, ще трябва да напишете конкретния брой хора, които работят на местата, където съответният параметър не отговаря на изискванията.

15. Брой на работещите при специфични условия на труд, получаващи компенсации.

Тук все още питат за работещи, на които се дава допълнително възнаграждение за специфични условия на труд, но такова няма от 2005 г., поради което задължително впишете нула.

Като получаващи безплатна храна впишете само хора, които получават такава по реда на Наредба № 11/2005 г., а не всички на които се дават ваучери, например като социален разход.

По отношение на намаления работен ден и допълнителен отпуск също се имат предвид само такива, които имат право и получават такива съответно по реда на Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време и Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск.

16. Извършена оценка на риска.

Изисква се да се посочи и конкретна дата на оценката на риска. Много често в документацията по оценяване на риска има само година. Датата може да е на приемо-предавателен протокол за получаване на оценката, например. Най-добре е на самата оценка на риска да имате поставена дата или да си поставите, когато я получите (или завършите).

17. Утвърдена ли е от работодателя програма за предотвратяване на риска.

Относно се изисква да се впише конкретна дата. Обръщам внимание, че ако пише, че програмата ви е за 2016 г. , на практика от 01.01.2017 г. вие няма да имате действаща програма за намаляване на риска. Важно е за какъв период е съответната програма, въпреки че не се изисква това да се впише в идентификационната карта.

18. Осигурено ли е обслужване на работниците и служителите от служба по трудова медицина (СТМ).

Задължително се вписва името на службата по трудова медицина.

19. Учреден ли е Комитет (група) по условия на труд в съответствие с чл. 27 и чл. 28 от ЗЗБУТ?

Ако сте по-малко от 5 човека във фирмата, то тук не пишете нищо, защото нямате задължение за наличие на КУТ или ГУТ.

20. Име, презиме и фамилия на Длъжностно лице по безопасност и здраве при работа, съгласно чл. 24, ал. 1 от ЗЗБУТ.

21. По какъв начин се изпълнено изискването за длъжностно лице?

Трябва да се отбележи дали функциите се изпълняват от работодателя, от назначено лице на трудов договор, специализирана служба (т.е. няколко назначени лица), по съвместителство или от друго юридическо (физическо) лице по договор.

Следват точки, свързани с информация относно сертификати ISO и OHSAS, както и информация, свързана с посредническа дейност по наемане на работа или дейност като предприятие за осигуряване на временна работа.

Нова точка е последната – трябва да отговорите на въпроса дали сте изпълнител по договор, възложен чрез обществена поръчка.

Идентификационната карта се дава/изпраща от представител на Инспекция по труда. Ако искате да видите как изглежда или ви трябва копие поради грешка в попълването, можете да изтеглите от секцията „Процедури и образци на документи“ в ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА (достъпна е без абонамент):

4 мнения за “Идентификационна карта при проверка от Инспекция по труда 2016”

  1. По т. 8 – подразделения на предприятието: Когато имам проверка в някое от подразделенията пиша само него, обикновено в този район е само това което е обект на проверката. Досега не съм имала проблеми.

    Отговор

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.