Как да определим длъжностно лице по ЗБУТ във фирмата

Често във фирмите можем да ги срещнем като „отговорник по ЗБУТ„, „отговорник по безопасност на труда„, „експерт ЗБУТ“ и други, но това са все различни понятия, с които обозначаваме лицето, което има за задача да организира дейността по здравословни и безопасни условия на труд.

Във всяка фирма, дори и с едно наето лице, трябва да има длъжностно лице по ЗБУТ. 

Съгласно чл. 24, ал. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд

за организиране на изпълнението на дейности, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове, работодателят в зависимост от обема на дейността, естеството на работата и характера на професионалния риск назначава или определя едно или повече длъжностни лица с подходящо образование и квалификация или да създаде специализирана служба.

С Наредба № 3 от 27 юли 1998 г. се определят функциите и задачите на длъжностните лица и се определя наименованието на длъжността или на специализираната служба – „орган за безопасност и здраве при работа„.

Т.е. понятията „длъжностно лице по чл. 24 от ЗЗБУТ“ и „орган по безопасност и здраве при работа“ на практика означават едно и също.

Как може да бъде изпълнено изискването за „орган за безопасност и здраве при работа“?

Работодателят има право да прецени по какъв начин да изпълни изискването.  Законът дава възможност това да стане по един или повече от следните начини:

 1. Чрез възлагане функциите на орган по БЗР като допълнително задължение на едно длъжностно лице и то да съвместява две длъжности – чрез заповед за съвместяване или чрез втори трудов договор (по реда на чл. 110 от Кодекса на труда). В този случай задължително се определя и минималното необходимо време за изпълнение на възложените му задачи.
 2.  Чрез назначаване на лице за длъжността „орган по БЗР“ или изграждане на специализирана служба от няколко такива лица. Виж примерна длъжностна характеристика на Експерт ЗБУТ
 3. Чрез сключване на договор с външни за предприятието юридически или физически лица, като в този случай обхватът на функциите и задачите, които ще бъдат изпълнявани, се определя с договор.
 4. Работодателят има право сам да изпълнява функциите на „орган за БЗР” – задължително това се упоменава в писмен документ.

Какво прави органът по безопасност и здраве при работа

Основните функции на органа по БЗР са посочени в чл. 6 на Наредба 3/1998 г. и те са:

 1. организиране и координация на дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
 2. консултиране и подпомагане на работодателя и другите длъжностни лица по прилагане на изискванията за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
 3. контрол от името на работодателя за спазване на нормите и изискванията на законодателството и за изпълнението на задълженията на работниците и служителите;
 4. предлагане и прилагане на мерки за въздействие при нарушения на норми и изисквания и при неизпълнение на определените задължения.

За изпълнението на тези функции в наредбата са посочени 21 конкретни задачи за изпълнение, една от които е изготвянето всяка година на анализ на безопасните и здравословни и условия на труд.

Длъжностното лице по ЗБУТ има и задължението ежегодно да изготвя анализ на състоянието на безопасните и здравословни  условия на труд. Този анализ се обсъжда в Комитета по условия на труд.

Как да проверите дали изпълнявате всички изисквания за ОБЗР?

Можете лесно да проверите дали всичко е наред, като използвате този разработен от инспекция по труда въпросник за самоконтрол.

Важната част е не просто да отговорите, че нещо се прави, а дали можете да го докажите – налични ли са документи (доклади, предложения, протоколи от проверки) за изпълнението на съответните функции и задачи.

📖 ОЩЕ МАТЕРИАЛИ В ПОМОЩ ПО ТЕМАТА:

Може ли отговорник ЗБУТ да проведе обучение на лицата провеждащи инструктажи във фирмата?
Координатор и Длъжностно лице по ЗБУТ в строителството са различни термини
✅ Полезно от ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА Орган по безопасност и здраве при работа – определяне, дейност, образци на фирмени документи

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

65 мнения за “Как да определим длъжностно лице по ЗБУТ във фирмата”

 1. Здравейте,
  Искам да попитам: аз съм на длъжност ръководител смяна в склад на производство, нямам сертификат за ЗБУТ, а само първоначално обучение от сградния мениджър. Работодателят ми изисква да провеждам ежедневни и тримесечни инструктажи на работниците от смяната ми, но не знам дали имам право да ги провеждам или това е задължение на сградния мениджър, който може би има такава квалификация.
  Трябва ли да изкарам курс по ЗБУТ?
  При положение, че фирмата е над 50 души, задължителни ли са изпити и обучение на работниците или е по преценка на работодателя?

  Отговор
  • Здравейте,
   За да имате право да провеждате инструктажи, работодателят Ви трябва да Ви осигури ежегодно обучение, съгласно чл. 6, ал.1, т. 3 от Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.:

   Чл. 6. (1) Обучение по безопасност и здраве при работа се провежда на:
   3. лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и здраве при работа;

   Работодателят може да Ви определи като лице провеждащо инструктажи (трябва да има заповед), но съответно трябва да Ви осигури и обучение.

   Допълване на инструктажа на работното място с обучение се изисква при работа с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения или извършване на дейности, създаващи опасност за здравето и живота на хора.
   Няма значение от големината на фирмата и работодателят има задължението да определи кои са тези лица (длъжности), за които е необходимо обучение и изпит.

   Отговор
 2. Здравейте,
  аз съм длъжностно лице по ЗБУТ в строително монтажна фирма.
  Бих искала да знам, може ли техническия ръководител да бъде отговорен за ЗБУТ на обекта с издадена заповед от работодателя ,като е и преминал обучение за ДЛБЗР,тъй като фирмата има повече от 5 обекта и аз немога да присъствам на всички строителни площадки.
  Благодаря!

  Отговор
  • Здравейте,
   Работодателят решава как и на кого ще възложи функциите на длъжностно лице по БЗР, така че няма никаква пречка техническият ръководител да бъде и длъжностно лице за обекта.

   Отговор
 3. Здравейте, интересува ме какво е необходимо по отношение на ЗЗБУТ, при положение, че се касае за малък магазин, в който ще работи собственичката и евентуално човек на граждански договор.

  Отговор
  • Здравейте,
   Ако ще работите само Вие, то задълженията са доста ограничени – измервания на фактори на работната среда и оценка на риска са основните.
   Ако наемате лице, дори на граждански договор, то тогава ставате работодател по смисъла на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и може да погледнете тази страница относно документите:
   https://otgovori.info/firmena-dokumentacia/

   Отговор
 4. Зравейте, в статията е записано, че за заемане на длъжността „Ръководител, здравословни и безопасни условия на труд“ се изисква висше образование – степен „бакалавър“.
  Това изискване нормативно установено ли е на какво основание се изисква ?

  Отговор
  • Здравейте,
   Изискванията към образованието произтичат от кода на длъжността. Той се състои от 8 цифри по следния начин:
   – първите четири знака указват единичната група,
   – петият знак указва минималното образователно и квалификационно ниво за длъжността,
   – последните три цифри са пореден номер на длъжността в единичната група.

   Съответно за ръководител ЗБУТ кодът е 1212 6007. Петият знак е 6, което означава образователно и квалификационно ниво 6 – образователно-квалификационна степен “бакалавър”.

   Горното е описано в методологичните бележки към Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.

   Вижте повече тук: https://old.mlsp.government.bg/nkpd/index.php?section=HOME&S=280

   Отговор
 5. Здравейте!
  Относно заповедта за определяне на орган по безопасност и здраве на труда-всяка година ли се издава нова заповед или е с даден срок, както КУТ/ГУТ?
  Благодаря Ви!

  Отговор
 6. Здравейте,
  Работя в малка фирма, под 10 човека. Управителят изпълнява функциите на ОБЗР, членува и в ГУТ. Трябва ли да си издава сам на себе си заповед и да се самоопределя като ОБЗР?

  Отговор
  • Здравейте, госпожо Събчева,
   В ЗЗБУТ и Наредба 3/1998 г. не е посочено какви доказателства е необходимо да има, ако работодателят сам изпълнява функциите на ОБЗР.

   Все пак, в чл. 24 на ЗЗБУТ е казано, че работодателят трябва да „определи“ такова лице. Да, той може да определи, че сам ще изпълнява функциите на ОБЗТ и това трябва да се личи от някъде – дали ще бъде чрез заповед, описано в процедура, инструкция или ще има уведомление до работещите си е решение на работодателя.
   Важно е, от една страна, да си личи, че е изпълнено задължението да се определи на длъжностно лице по чл. 24 ЗЗБУТ, а от друга – поради специфичните си функции работещите във фирмата трябва да знаят към кого да се обърнат в качеството му на ОБЗР при възникване на обстоятелствата, които изискват уведомяване на ОБЗР>

   Отговор
 7. Здравейте,
  Може ли длъжностното лице по ЗБУТ на фирма от 220 човека (съвместяващ тази длъжност с основната си длъжност, която е съвсем друга) да е едновременно и председател на КУТ?

  Отговор
  • Здравейте,
   Напълно е възможно и допустимо работодателят да определи длъжностното лице по ЗБУТ във фирмата (няма значение дали съвместява или е назначено на трудов договор за тази длъжност) за свой представител в КУТ и за председател на КУТ.

   Отговор
 8. Здравейте, аз съм длъжностно лице по ЗБУТ по съвместяване в строителна фирма, бих искала да знам в какво точно се изразява отговорността ми като такава, след като моята основна работа е в офис и досега ми до обектите е единствено организационно и административно -издавам заповед за техническия ръководител, който да бъде отговорен изцяло за ЗБУТ на обекта. Това достатъчно ли е при евентуален инцидент?

  Отговор
  • И какво бихте ме посъветвали в такъв случай, защото аз не мога да контролирам случващото се на стр.площадка?
   Имаме договор със СТМ, които изготвят базова оценка на риска, а за всеки отделен обект правя сходна на база проект ПБЗ, изготвям заповеди, инструкции и др/пояснявам какво правя като заемаща длъжността/. А също как мога да защитя себе си в случай на отказ на работодателя на определена дейност по ЗБУТ?

   Отговор
   • Здравейте,

    Моля погледете заповедта, с която сте определена като такова лице. Вероятно в нея има препратка към чл. 24 от ЗЗБУТ и Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове.

    Пълен текст на наредбата тук: https://zbut.eu/bulgarianlaw/naredba-3-ot-27-07-1998-obzr/

    В тази наредба са посочени всички задължения на длъжностното лице, които Вие трудно бихте могли да изпълните за строителна дейност и сте в много опасна ситуация, тъй като носите голяма отговорност.

    Единственото, което можете да направите, е да документирате всичко, което правите и предлагате по отношение на дейностите по ЗБУТ, за да можете да покажете, че сте изпълнили съответните ангажименти.

    Отговор
    • Идеята на заеманата н момента длъжност е да подготвям чисто документално нещата необходими за ЗБУТ, мога ли в такъв случай да разделя дейността така че техническия коъто също има удостовепение той да бъде лицето по ЗБУТ за обекта?

    • Здравейте,

     Задълженията на ОБЗР могат да бъдат разделени между различни хора. Това може да стане чрез заповедите – във Вашата ще посочите едни задължения, а на техническите ръководители – тези по контрол на обекта.

 9. Здравейте,
  в случай, че имам договор за ОБЗР с външно юридическо лице, необходимо ли е да имам заповед кой е ОБЗР във фирмата, или договорът е достатъчен?

  Отговор
  • Здравейте,

   Работодателят има право да избира как да осигури наличието на ОБЗР. След като Вие сте избрали това да е външна фирма, то договорът е достатъчен, не е необходима отделна заповед.

   Изрично в Наредба № 3 от 27.07.1998 г. е посочен договорът като документ.

   Чл. 5. Когато работодателят сключи договор с други юридически или физически лица съгласно чл. 24, ал. 3 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, обхватът на функциите и задачите, които ще бъдат изпълнявани, се определят с договор.

   От практиката на контролните органи, обаче, понякога сме свидетели на това, че при проверка се търси заповед при наличие на договор с въшна фирма или дори при назначено на трудов договор лице. Това не означава, че има подобно изискване!

   Отговор
 10. Здравейте, въпросът ми е: чие е задължението за ежедневното подаване на уведомление по чл. 15 ЗБУТ- на длъжностното лице, назначено като инспектор по БЗР или на службата по трудова медицина?

  Отговор
  • Здравейте,
   Задължението за подаване на декларацията е на работодателя.
   Една от основните функции на длъжностното лице по БЗР по чл. 24 ЗЗБУТ е „2. консултиране и подпомагане на работодателя и другите длъжностни лица по прилагане на изискванията за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд при организиране и осъществяване на трудовата дейност;“, включително различни задачи, описани в Наредба 3/1998 г.

   Подаването на декларацията по чл. 15 може да бъде и задача на СТМ, ако в договора това е записано като ангажимент или пък СТМ по своя инициатива реши да изпълни този ангажимент.

   Отговор
 11. Здравейте,
  въпросът ми е трябва ли Координаторът по БЗР да преминава периодично обучени за Координатор по БЗР.

  Отговор
  • Здравейте, господин Колев,

   Ако имате предвид Координатор по безопасност и здраве, съгласно изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. … при извършване на строителни и монтажни работи, то няма посочена периодичност на обучението в нормативните актове.

   Има обаче различни тълкувания, включително неофициална препоръка от МТСП за ежегодно обучение ( в рубриката „Въпроси и отговори“ в сайта на МТСП), други ги приравняват на ръководители по смисъл на Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. и смятат, че трябва да се прави на две години, а трети въвеждат изисквания за периодично обучение като добра практика.

   Отговор
 12. Здравейте!
  Имам следния казус. Работя в строителна фирма, която е едновременно възложител и изпълнител на строителството на един от обектите. Възможно ли е за Координатор по БЗ за строителния обект да се определи Длъжностното лице по безопасност и здраве във фирмата. Има ли законово изискване да са две отделни лица? Благодаря предварително.

  Отговор
  • Здравейте,
   Съгласно чл. 5 на Наредба 2/2004 г. възложителят или упълномощеното от него лице определя координатори по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа (един или повече), т.е. изпълнителят няма такъв ангажимент (освен ако възложителят не го упълномощи, но тогава ще е само ангажимент на изпълнителя).

   Няма проблем длъжностното лице да е и координатор, стига да са изпълнени условията на алинея 3 на член 5, а именно:

   (3) Функциите на координатор по безопасност и здраве могат да се изпълняват:
   1. за етапа на инвестиционното проектиране и от:
   а) консултант (за строежи от всички категории);
   б) лице с пълна проектантска правоспособност (за строежи от трета до пета категория);
   2. за етапа на изпълнението на строежа и от:
   а) консултант (за строежи от първа до четвърта категория);
   б) технически ръководител (за строежи от пета категория).

   Отговор
   • Благодаря за бързия отговор! Не съм много убедена, че разбирам точно какво значение се влага в думата „консултант“ тук. Ако служителят има необходимото образование и е преминал допълнителното обучение за Координатор по БЗ това достатъчно ли е, за да може той да изпълнява тази функция? И как тя следва да му се вмени? Чрез договор или заповед? Строителната фирма е възложител в този случай, така че задължението да определи координатор е нейно.

    Отговор
    • § 1. , т. 3 от Допълнителните разпоредби на Наредба 2/2004:
     „Проектант“, „консултант“ и „технически ръководител“ са лицата, определени в ЗУТ.

     Тук мога да Ви посоча само нормативните изисквания, които по мои наблюдения често не се прилагат така, както са написани в наредбата.

     Препоръчително е възлагането да стане с договор, това е съвсем друго задължение за лицето.

     В Писмо Изх. № 9104/501/2004 на МТСП е посочено следното:

     В случаите, когато възложителят възлага изпълнението на функциите на координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнението на строежа на техническия ръководител (за строежи от пета категория), той следва да договори съответните клаузи за гарантиране на изпълнението им. Когато техническият ръководител е строителен техник (съгласно чл. 163а, ЗУТ), възложителят следва да определи правоспособно лице за изпълнение на задачите по чл. 11, т. З от наредбата.

    • Още веднъж благодаря за изчерпателните отговори!

 13. Здравейте,
  Видях отговора ви от 2013г. във връзка със срока на валидност на удостоверението по Безопасност и здраве при работа. Има ли промяна в нормативните документи относно това към днешна дата? Аз не намерих информация да има поставен срок на валидност?
  Благодаря!

  Отговор
  • Здравейте,
   Съгласно изискванията на Чл. 7, ал. 2 на Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. обучението на длъжностните лица и на специализираните служби по чл. 24 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд се провежда не по-рядко от веднъж на 1 година и продължителност не по-малка от 6 учебни часа.

   Надявам се, че съм успяла да отговоря на въпроса.

   Отговор
 14. Здравейте г-жа Илиева,
  Поздравления за изчерпателните отговори, които давате.
  Бих желал да задам 2 въпроса, на които не можах да намеря конкретен отговор в интернет:

  1. Виждам, че различни центрове за квалификация и различни СТМ издават, удостоверения за преминато обучение по Наредба №РД-07-2/16.12.2009г., но с леки различия. Така например, има удостоверения, в които е записано:
  – Лицето е преминало КУРС ЗА ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ, съгласно Наредба №РД-07-2/16.12.2009г. и Наредба №3/27.07.1998г.
  – Лицето е завършило ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ, съгласно Наредба №РД-07-2/16.12.2009г. и Наредба №3/27.07.1998г.
  Въпросът ми е, по същество, това само разлика в изписването на удостоверенията ли е, или по НАРЕДБА №РД-07-2 има различни обучения. С други думи, счита ли се, че лице, което е завършило ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ, съгласно двете наредби е равносилно на лице преминало КУРС ЗА ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ, съгласно двете наредби.

  2. Направи ми впечатление, че има няколко вида обучения. Имам предвид:
  – ЗА ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА;
  – ЗА ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО;
  – ЗА КООРДИНАТОР ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО.
  Четох Вашата статия, в която обяснявате разликите между ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА и КООРДИНАТОР ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО, но не видях нищо за ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО. Та, въпросът тук е, има ли понятие ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ В СТРОИТЕЛСТВОТО, съгласно НАРЕДБА №РД-07-2, или това е по-скоро компилация от НАРЕДБА №РД-07-2 и НАРЕДБА 2/22.03.2004г.?

  Благодаря предварително!
  Поздрави

  Отговор
  • Здравейте, господин Иванов,

   Тъй като няма изрични изисквания по какъв начин да се документира проведеното обучение на длъжностното лице, то всяка обучаваща организация си го изписват по различен начин. Конкретното изискване за обучение на длъжносното лице по чл. 24 от ЗЗБУТ е в чл. 6, ал.1, т.2 на Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.
   В Наредба 3/1998 г. няма конкретно изискване за обучение, в чл. 3 е записано само, че „органите за безопасност и здраве при работа, … трябва да са специалисти с подходящо образование и квалификация, … и да отговарят на изискванията, определени в други нормативни актове.“
   Все пак в тази наредба са посочени функциите и задачите на длъжностните лица и вероятно поради тази причина и тя се посочва в документа от обучението.
   Дали ще бъде наименовано „обучение по БЗР“ или „курс по БЗР“, стига да се спазени изискванията на Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. – всичко е наред.

   Длъжностно лице по БЗР в строителството е…длъжностно лице по чл. 24 от ЗЗБУТ във фирма със строителна дейност. В Наредба 2/2004 г. никъде не се говори за длъжностно лице по БЗР.
   Провеждат се такива обучения/ курсове с такова наименование с цел да се покаже, че темите, които се разглеждат съдържат специфични изисквания относно ЗБУТ в строителството (което е хубаво). Освен това, за регистрация в Камарата на строителите се изисква изричното представяне на документи, че има назначено лице по чл. 24 от ЗЗБУТ и с това наименование на курса/ обучение се привлича вниманието на строителните фирми. И трето – често в резултат на такъв курс обучаемите излизат с два документа – един път за длъжностно лице и втори път – за координатор по безопасност и здраве.

   Отговор
 15. Значи аз работя в завод за акумулатори и искам да стана ЗБУТ ако изкарам този курс мога да кандидатствам за позицията

  Отговор
 16. Каде мога да уча за да се хвана на работа като ЗБУТ намерих в интернет само курс незнам дали е достатачно благодаря

  Отговор
  • Здравейте,

   По принцип преминато обучение по чл. 6, ал. 1, т. 2 на Наредба РД-07-2/16.12.2009 г. Ви дава право да изпълнявате функциите на орга по безопасност и здраве при работа.

   Все пак трябва да имате предвид, че Законът за здравословни и безопасни условия на труд изисква длъжностното лице да бъде с подходящо образование и квалификация, като всеки работодател може да има специфични изисквания по отношение на образованието и квалификацията.

   Поздрави,

   Отговор
 17. Удостоверението за координатор по безопасност и здраве в строителството е безсрочно и няма нормативно определен срок, за който да важи.

  Отговор
 18. Здравейте! Искам да ви попитам какъв е срока на валидност на Сертификата/Удостоверението за координатор по ЗБУТ? Има ли някакъв закон с който се определя срок на валидност на същите? Една година ли е?

  Отговор
 19. Здравейте,
  изискванията към органа по БЗР (ОБЗР) са посочени в Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 3 от 27 юли 1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите със защита от професионалните рискове и превенция на тези рискове

  Съгласно Чл. 3. от наредбата „Органите за безопасност и здраве при работа, назначени или определени от работодателя, трябва да са специалисти с подходящо образование и квалификация, съобразно характера на дейността, да притежават необходимата теоретична и практическа подготовка, приложими в предприятието, и да отговарят на изискванията, определени в други нормативни актове. “

  Както в ЗЗБУ,Т така и в Наредбата, няма изискване за висше техническо образование на ОБЗР.

  Изискване за поне степен „бакалавър“ има по отношение на лицата, които извършват обучения по ЗБУТ.

  Отговор
 20. Здравейте, задължително ли трябва дл. лице по БЗР да е с висше техническо образование или може и с друго? Благодаря!

  Отговор
 21. Здравейте,
  струва ми се, че в същността си въпросът Ви е насочен в друга посока, в която обаче не съм сигурна. В смисъла на съдържанието му, както знаете, във всяка една фирма, в която има работещи, работодателят е длъжен да определи длъжностно лице по безопасност и здраве при работа. Това важи и за фирма възложител.
  За конкретният обект Възложителят не е задължен да определя длъжностно лице по ЗБУТ, но има задължението да определи координатор по безопасност и здраве когато възлага изпълнението на строежа на повече от един строител или на строител, който наема подизпълнител/и.
  Обръщам внимание, че координатор по безопасност и здраве и длъжностно лице по ЗБУТ са различни неща. Каква е разликата, можете да разберете от тази статия:

  https://otgovori.info/koordinator-i-dlazhnostno-litse-po-zbut-v-stroitelstvoto/

  Отговор
 22. Здравейте г-жо Илиева,
  от дълго време се занимавас със Здравословни и безопасни условия на труд строителството и обикновенно се справям :), сега обаче имам казус с който не мога или по-скоро не съм сигурна как точно трябва да се постъпи. Възложител/инвеститор, който възлага изпълнението на СМР за изграждане на жилищна сграда на Главен изпълнител трябва ли да има длъжностно лице по ЗБУТ или не?
  Благодаря предварително.

  Отговор
 23. Здравейте,
  напълно е възможно между двете фирми да бъде сключен договор, съгласно който едната фирма ще изпълнява функциите на орган по безопасност и здраве при работа за другата. Съответно възлага на Вас като неин служител конкретното изпълнение на тези функции. В този случай в договора изрично трябва да бъде описано какво точно ще се изпълнява. Ако двете фирми имат обща площадка или работни места, това договаряне може да бъде част от т.нар. споразумение по чл. 18 от ЗЗБУТ. Лично аз смятам, че това е най-подходящия начин, освен ако няма възможност за сключване на директен договор между конкретния извършител на дейността и фирмата.

  НАРЕДБА № 3 от 27 юли 1998 г.
  Чл. 5. Когато работодателят сключи договор с други юридически или физически лица съгласно чл. 24, ал. 3 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, обхватът на функциите и задачите, които ще бъдат изпълнявани, се определят с договор.

  Отговор
 24. Здравейте г-жо Илиева,
  Назначена съм като експерт БЗР в промишлено предприятие.
  Може ли да ми бъдат възлагани функции като орган по БЗР в друга фирма, собственост на същия работодател.
  Ако може, какъв е редът?
  Може ли това стане, чрез сключване на догоров между двете фирми на основание чл. 24 ал.3 от ЗЗБУТ?
  Благодаря предварително

  Отговор
 25. Благодаря Ви за положителния отзив. Освен да Ви поканя следващия път, когато планувате Вашето обучение по безопасност и здраве при работа, да погледнете и нашата програма за обучения :)
  Поздрави и успех!

  Отговор
 26. Да, така е – съвместявам две длъжности:) Мисля, че няма да навреди, ако има и заповед за определяне на ДЛ. Благодаря за отговора и изобщо за помощта към всички, срещащи трудности или проблеми в областта на ЗБУТ. На 31-ви януари бях на обучение по Наредба РД-07-2 – присъствена форма, за съжаление, мога да кажа, че не научих нищо съществено и полезно. Повечето, което знам, е благодарение на Вашия блог. Благодаря за полезната и изчерпателна информация. Желая Ви много успехи!

  Отговор
 27. Здравейте, след като сте назначена на такава длъжност и вероятно и в длъжностната характеристика са посочени Вашите отговорности и задължения като „инспектор ЗБР“, не е необходимо да има отделна заповед.
  От друга страна, доколкото разбирам, в случая се касае за съвместяване на длъжности, поради което е възможно в определени ситуации да се приложи буквално чл. 2, ал. 3 от Наредба 3/1998 г. и да се иска да бъде определено и минималното необходимо време за изпълнение на възложените задачи като ОБЗР. Това може да стане или чрез заповед или чрез вписване в длъжностната характеристика.

  Отговор
 28. Здравейте, Г-жо Илиева,
  Назначена съм в строителна фирма с трудов договор на длъжност строителен инженер той инспектор ЗБР. Необходимо ли е да имам и заповед, с която да съм определена като ДЛ по ЗБУТ?

  Отговор
 29. Здравейте,

  теоретично е възможно, само че Управителят трябва да отговаря на изискванията на Наредбата към лицето, което провежда обучението, а именно:
  „Обучението по безопасност и здраве при работа се провежда от лица с образователно-квалификационна степен не по-ниска от „бакалавър“ съгласно Закона за висшето образование, притежаващи професионални познания и опит в областта на здравословните и безопасните условия на труд“ – няма изискване обучаващият да е преминал обучение по наредбата. По тълкувание на МТСП „професионалните познания и опит в областта на ЗБУТ се доказват с документи, удостоверяващи, че лицето е извършвало дейности в областта на ЗБУТ – длъжностни характеристики, трудова книжка, заповеди и пр.

  Управителят пък от своя страна може да подлежи на обучение, ако отговаря на определението на чл. 6, ал. 1, т. 1 „длъжностни лица, които ръководят и управляват трудовите процеси“

  Отговор
 30. Здравейте г-жо Илиева, заинтригува ме горния коментар. Означава ли това, че ако има разработена и документирана програма за обучение на орган БЗР със съответния ред, изпитни въпроси и документиран под формата на протокол може да се обучи от Управителя, ако наистина е така Управителя трябва ли да мине обучение по наредбата или може и без да е необходимо това.

  Отговор
 31. Здравейте, госпожо Алексиева,
  обучението и инструктажа са две различни неща.
  Инструктажите не са еднократен акт и се провеждат от лица, определени от работодателя, обикновено това са служители на фирмата, т.е. може на Вас инструктажът да се проведе (и провежда) от управителя, а Вие да провеждате инструктажи на останалите работещи във фирмата.

  Органа по БЗР и лицата, които провеждат инструктажи подлежат на ежегодно обучение по безопасност и здраве при работа. Възможно е то да се проведе от работодателя при определени условия, описани в Наредба РД-07-2/16.12.2009 г., с която Ви препоръчвам да се запознаете подробно.

  Отговор
 32. Здравейте, по заповед съм определена за Орган БЗР, но имам следните въпроси:
  1. задължително ли трябва да премина обучение / инструктаж от външна фирма или може и Управителя на фирмата да ми го проведе?
  2. след като съм определена за такова лице мога ли да провеждам инструктаж на длъжностните лица вътрешно фимрено (т.е. без намесата на външна организация).
  Благодаря, предварително

  Отговор
 33. Здравейте,
  можете да изпълнявате задълженията на орган по безопасност и здраве при работа въз основа на т. нар. „граждански“ договор.

  Отговор
 34. Здравейте,
  Мога ли да изпълнявам задълженията на орган по безопасност и здраве при работа без да съм назначена на трудов договор към фирмата.

  Предварително Ви благодаря

  Отговор
 35. Здравейте,
  използвайте образеца на заповедта към статията, като преди „възлагам“, добавите текст като „до завръщането на определеното със заповед № ………….лице (три имена)“
  ВЪЗЛАГАМ
  ……….

  Отговор
 36. Здравейте. Длъжностното лице по ЗБУТ във фирмата в която работя излезе в болничен през август 2012 в последствие този болничен се удължаваше, а сега продължава да стабилизира здравето си като ползва полагащия му се платен годишен отпуск. Моля да ми помогнете да направя заповед за др лице което временно да изпълнява задачите на длъжностното лице по ЗБУТV Благодаря!

  Отговор
 37. Здравейте,
  няма изискване длъжностното лице по ЗБУТ да е член на ГУТ или КУТ. Напротив, Вие сте спазили Закона съвсем точно за разлика от много други фирми. По ЗЗБУТ работодателят задължително е член на ГУТ (освен ако не става въпрос за ГУТ в отделно структурно звено) и не може да определи свой представител ( в КУТ може).

  Отговор
  • Здравейте,
   аз съм длъжностно лице по ЗБУТ в строително монтажна фирма.
   Бих искала да знам, може ли техническия ръководител да бъде отговорен за ЗБУТ на обекта с издадена заповед от работодателя ,като е и преминал обучение за ДЛБЗР,тъй като фирмата има повече от 5 обекта и аз немога да присъствам на всички строителни площадки.
   Благодаря!

   Отговор
 38. Работя като старши експерт инж.химик в Опитна станция за бързорастящи горско дървесни видове.Колективът ни е от 34 човека.Учредихме ГУТ,в който влиза Директора и представител ,избран от общото събрание.Мен директора ме избра за длъжностно лице по ЗБУТ.Но имах спор с лекаря от трудова медицина ,който каза ,че трябва член на ГУТ да е и длъжностно лице по ЗБУТ.Така ли е, или това което сме направили е правилно?
  Използвам възможността да Ви благодаря за сайта ,който сте направили.От голяма помощ ми е.

  Отговор