Всичко, което искате да знаете за Инспекция по труда

В тази статия ще научите всичко, което ви е необходимо за инспекция по труда и тяхната дейност – какви права и задължения имат, какви проверки се извършват, как се съставя акт за установяване на административно нарушение, какви са най-често изискваните документи и др.

Внимание! Това не е сайтът на Инспекция по труда! Ако търсите контакт с Инспекция по труда, моля последвайте този линк: https://www.gli.government.bg/bg

Вижте списък на често изисквани документи от Инспекция по труда

Малко история на Инспекция по труда

Първообразът на днешната Инспекция по труда е Инспекторатът по труда, създаден с указ на княз Фердинанд на 3 ноември 1907 година.

През 1951 година контролът по безопасност и здраве при работа се делегира на Българските профсъюзи, като контролното звено се вкарва в структурата на синдикатите.

През 1991 г. е създадена Държавна инспекция по труда към Министерството на труда и социалните грижи с ПМС № 193 от 02.10.1991 г. и през следващата година се прави именени на Кодекса на труда, в което се въвежда контрол по спазване на трудовото законодателство от държавата.

Устройство

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на труда и социалната политика. Нейното седалище е в София с адрес бул. „Княз Александър Дондуков“ № 3.

Агенцията е организирана в обща и специализирана администрация, структурирана в Централно управление и 28 териториални дирекции „Инспекция по труда“.

Централното управление включва дирекциите от общата администрация, Главната дирекция „Инспектиране на труда“, дирекциите „Правно осигуряване на инспекционната дейност“ и „Международна трудова миграция“ и отделни длъжности.

Областните дирекции „Инспекция по труда“ са териториални поделения към Главна дирекция „Инспектиране на труда“.

Чрез тях се упражнява цялостен контрол на трудовото законодателство във всички отрасли и дейности и специализиран контрол по спазването:

 • Закона за здравословни и безопасни условия на труд и неговите поднормативни актове,
 • Закона за насърчаване на заетостта,
 • законодателството, свързано с изпълнението на държавната служба и правата и задълженията на страните по служебното правоотношение.

Тези дейности се осъществяват от инспекторите в териториалните поределения на инспекцията.

Адреси и телефони на всички областни поделения има в официалния сайт на Инспекция по труда.

Дирекции "Инспекции по труда"

Правомощия на инспектор имат ръководителите на административни звена в специализираната администрация, служителите, назначени на длъжност инспектор, юрисконсултите, както и други служители на Агенцията , назначени на експертни длъжности, които са изрично упълномощени от изпълнителния директор.

Съгласно устройствения правилник на Инспеция по труда, числеността на персонала е 495 служители, от които 428 в областните дирекции.

Какви видове проверки се извършват

Контролната дейност на дирекциите „Инспекция по труда“ се реализира чрез планирано и непланирано инспектиране.

Планираните проверки се извършват по изпълнение на отделните мерки в плана на Инспекция по труда, включително проверки на рискови обекти и дейности и големи строителни обекти.

В списъка на рисковите производства и обекти, подлежащи на периодичен контрол, са включени 36 групи производства и обекти. Съгласно този списък периодичността на извършване на проверките е следната:

 • на три месеца – подземни обекти за добив на въглища,
 • на шест месеца – добив на метални руди, открит добив на полезни изкопаеми и производство на експлозиви,
 • на една година – нефтохимични производства, производство на химични продукти (бои, лакове и други), производство на цветни метали – олово, цинк, мед, алуминий и др. , производство на чугун и стомана, амонячни хладилно – компресорни инсталации, кислородни производства, производство на етерично – маслени и козметични химични продукти, производство на стъкло и изделия от стъкло, керамични изделия, цимент, вар и гипс, производство на изделия от каучук, производство и съхранение на спирт, петролни складове, промишлени газоснабдителни станции за втечнени въглеводородни газове.

Непланираните проверки се извършват:

 • по искания и сигнали – от работещи, синдикати, медии и др.;
 • по нареждане на висщестоящи организации;
 • при извънредни кампании;
 • за разследване на трудови злополуки.

Проверките от Инспекция по труда се извършват минимум от двама служители, единият от които задължително е с правомощията на инспектор.

Права при контрол на трудовото законодателство

Цялостният контрол за спазване на трудовото законодателство във всички отрасли и дейности по спазването на Закона за здравословни и безопасни условия на труд се осъществява от Инспекция по труда.

Във връзка с тези дейности инспекторите имат следните права:

 1. да посещават по всяко време предприятията и местата, където се извършва работа, както и да изискват от лицата, които се намират на територията им, да се представят с документ за самоличност, т.е. не е необходимо да се представи някакъв специален документ, напр. заповед, за извършване на проверката;
 2. да изискват от работодателя сведения и представяне на всички необходими документи, книжа и заверени копия от тях във връзка с упражняването на контрола;
 3. да се осведомяват пряко от работниците и служителите по всички въпроси във връзка с упражняването на контрола, както и да изискват от тях да декларират писмено данни, включително и такива за заплащането на труда;
 4. да вземат проби, мостри и други подобни материали за лабораторни изследвания и анализи, да извършват измерварвания на фактори на работната сред;
 5. да установяват причините и обстоятелствата, при които са настъпили трудови злополуки.

Какви предписания дава Инспекция по труда

Инспекторите могат да прилагат следните принудително-административни мерки:

 1. да дават задължителни предписания за отстраняване на нарушенията на трудовото законодателство, включително и по социално-битовото обслужване, информиране и консултиране и по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд;
 2. да спират въвеждането в експлоатация на сгради, машини и съоръжения, производства и обекти, ако не са спазени правилата за ЗБУТ и социално-битовото обслужване;
 3. да спират дейността на предприятия, производства и обекти, машини, съоръжения и работни места, когато нарушенията на правилата за здравословни и безопасни условия на труда застрашават живота и здравето на хората. Ако това не е възможно да се направо, се дават предписания за въвеждане на специален режим на работа.
 4. да спират изпълнението на незаконни решения или нареждания на работодатели, органи по назначаването и длъжностни лица;
 5. да отстраняват от работа работници и служители, които не са запознати с правилата за ЗБУТ или не притежават необходимата правоспособност, както и работници и служители, ненавършили 18 години, за които е отнето разрешението за приемане на работа;
 6. при повторно наемане на работник без трудов договор да спират дейността на работната площадка или на предприятието до отстраняване на нарушението;
 7. да дават задължителни предписания за отстраняване на нарушение, свързано с начисляване във ведомостите за заплати;
 8. да дават задължителни предписания за изменение на трудовия договор, сключен за работа на непълно работно време, в трудов договор при нормална продължителност на работното време.

Знак и лента за спиране на машина или производство

Когато контролните органи на Инспекция по труда прилагат административната мярка спиране на дейността на предприятия, производства и обекти, включително строежа и реконструкцията им, както и машини, съоръжения и работни места, те поставят специален знак, указващ приложената принудителна административна мярка.

Специалният знак за спиране има две форми:

Самозалепващ стикер

Стикер за спиране на машина от инспекция по труда

Предупредителна лента

Лента за спиране на машина от инспекция по труда

Премахването на специалните знаци за спиране се извършва от работодателя, след като са били отстранени рисковете, застрашаващи живота и здравето на хората, и нарушенията, посочени в акта за спиране.

За извършените действия се съставя протокол и в срок до три дни писмено се уведомява инспекция по труда.

Административни наказания

За нарушения се налагат следните видове административни наказания:

 1. глоба – на физическите лица;
 2. имуществена санкция – на юридическите лица и за едноличните търговци.

Размерите на глобите и имуществените санкции са определени в чл. 413 до чл. 415 от Кодекса на труда.

Глобите се налагат със съставяне на акт за установяване на административно нарушения (АУАН) по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Актове могат да съставят инспекторите.

Актът се изготвя по образец в три екземпляра и има пореден номер.

Когато нарушителят е налице, то актът се съставя пред него и със свидетели на нарушението (обикновено свидетел е другият представител на инспекция по труда при проверката). Ако нарушението е установено по документи, тогава няма нужда от присъствие на свидетели.

Ако нарушителят не може да бъде открит или след покана не се явява, то актът може да бъде изготвен в негово отсъствие.

Връчване на акта за установяване на администратовно наказание

След изготвяне и подписване на акта от съставилия го и свидетеля, той се връчва на нарушителя или негов законен представител.

Нарушителят/законният представител първо подписва акта, след което получава копие. Ако той откаже да подпише акта, то това се удостоверява с подписа на свидетел.

Ако актът не може да бъде връчен лично срещу подпис, той се изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

Ако лицето не бъде намерено на адреса на управление, на постоянния му адрес или по месторабота, връчването се извършва чрез поставяне на съобщение за съставянето на акта, подлежащ на връчване, на таблото за обявления и в интернет страницата на Инспекция по труда.

Съобщение на Инспекция по труда

Кога задължително има глоба?

В следните случаи задължително директно се съставя акт за глоба:

 • полагане на труд без трудов договор дори ако такъв бъде регистриран в НАП още в деня на проверката;
 • при неизпълнени предписания;
 • за нарушения, довели до трудова злополука или застрашаващи пряко живота и здравето на работещите;
 • когато работодателят е приел на работа непълнолетно лице без разрешение от Инспекцията по труда. Това нарушение освен административно е и престъпление по наказателния кодекс.

Неписано правило е, че при първа проверка, когато няма открити тежки нарушения, се дават само задължителни предписания и указания, а не се глобява.

Обжалване на предписания и/или акт

Предписанията и/или актът могат да се обжалват чрез съответната областна дирекция пред Изпълнителния директор на ИА ГИТ в 14-дневен сток от датата на съобщаването / връчването на административния акт.

Обжалването става в писмен вид и може да е свързано както със законосъобразността на предписанието/акта, така и с целесъобразността.

Съгласно изискванията на чл. 85, ал. 1 от АПК жалбата трябва да съдържа следната информация:

– трите имена, адрес, телефон, факс и електронен адрес (ако има такъв) – за българските граждани;
– трите имена и личният номер за чужденци и адресът, заявен в съответната администрация, телефон, факс и електронен адрес (ако има такъв);
– фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на български език, седалището и последният посочен в съответния регистър адрес на управление и електронният му адрес;
– актът, който се оспорва, и органът, който го е издал;
– органът, до който се подава;
– възраженията и тяхното основание;
– искането;
– подпис на подателя.

С жалбата може да се поиска събирането на допълнителни доказателства или да се вземат предвид факти и обстоятелства, които не са били съобразени от административния орган при издаване на предписанията/акта или са настъпили след издаването му.

Инспекция по труда има 14-дневен срок да преразгледа въпроса и да оттегли сам оспорения акт, да го отмени или измени.

Съгласно чл. 405 от КТ, обжалването не спира изпълнението на принудителната административна мярка.

Често изисквани документи при проверка от Инспекция по труда

При извършване на проверка инспекторът връчва идентификационна карта по образец за попълване и призовка със списък документи, които трябва да се представят в инспекция по труда с уточнени дата и час.

Най-често списъкът включва следните документи по здраве и безопасност при работа:

Ако са приложими:

 

Най-често списъкът включва следните документи по трудови правоотношения:

 • Правилник за вътрешния трудов ред.
 • Трудови договори (вкл. и доп. споразумения) и справки от НАП за получени уведомления за сключени трудови договори и длъжностни характеристики на наетите лица (обикновено само за някои лица)
 • Трудови досиета – вижте Комплектоване на лично трудово досие на служител
 • Заповеди за прекратени трудови договори, уведомления до НАП и справки от НАП за получени уведомления за прекратени трудови договори, включително молбите на лицата за прекратяване на трудовите правоотношения (ако има молби) – за ….последните … лица в периода от ……………..(една година назад).
 • Ведомости за работни заплати (или други документи) за изплащане на възнаграждение на наетите лица – за периода от …………………………до момента.
 • Справка за трудовия стаж и професионалния опит на всяко едно от наетите лица към ……………………….20.. г. (или само за някои лица)
 • Вътрешни правила за организация на работната заплата
 • Дневник за издадени трудови книжки
 • Справка за ползваните платени годишни отпуски от лицата с прекратени трудови правоотношения и за платените им обещетения за неизползван платен годишен отпуск (или Документи за разрешено ползване на платен годишен отпуск) за:…………………
 • Документация за разпределението на работното време (и график за работа)
 • Книга за отчитане на извънреден труд.

Вижте още за изискваните документи от Инспекция по труда.

Как да подадем сигнал към Инспекция по труда

Подаване на сигнал по телефона

Подаване на сигнал към инспекция по труда

Горещ телефон за граждани

На „Горещия телефон” 0700 17 670 на ИА „Главна инспекция по труда” можете да се обаждате, за да получите консултация по въпроси, свързани със законността на трудовите правоотношения, осигуряване и спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и контролът по предоставянето на посреднически услуги за намиране и наемане на работа.

Телефон за трудови злополуки

На телефон 0800 14 008  се приемат съобщения за допуснати трудови злополуки, включително и такива, за които има съмнение, че са укрити и не са съобщени в Дирекции „Инспекция по труда“.

Телефон за сигнали на български граждани, работещи в чужбина (00359) 2 8101 747

На телефон (00359) 2 8101 747  българските граждани, работещи в чужбина, могат да подават своите оплаквания относно нарушаване на трудовите им права като европейски граждани в друга страна – членка на Европейския съюз.

Вижте още информация за телефоните за сигнали в сайта на инспекцията.

Подаване на сигнал чрез формуляр в сайта

В сайта на инспекция по труда има и възможност за подаване на сигнал чрез електронен формуляр, но за целта е необходимо използването на електронен подпис, независимо дали сигналът се подава от фирма или физическо лице.

Вижте повече за подаването на сигнал до инспекция по труда чрез електронен формуляр.

Изходът от главоболията със ЗБУТ е…

ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА

Инструкции, процедури, образци, актуална нормативна база и…

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

69 мнения за “Всичко, което искате да знаете за Инспекция по труда”

 1. Здравейте!
  Подала съм сигнал срещу работодателя си на 6.08.2021 в инспекция по труда-Пловдив. Имам и входящ номер. Казаха ми, че в едномесечен срок ще ми бъде отговорено. Днес е 6.09.2021 и нямам никакъв отговор.
  Какво бих могла да направя?
  Благодаря!

  Отговор
  • Здравейте,
   Възможно е да има някакво забавяне поради летния период и извънредната епидемична обстановка. Вероятно най-добре е просто да звъннете в ИТ и да попитате.

   Отговор
 2. Здравейте,
  Ние сме фирма, която подлежи на пълна проверка от ГИТ, след попадена жалба от уволнен по взаимно съгласие работник, който твърди, че не му е изплатена последната работна заплата. Работникът се е подписал на получено заплащане + обещетение във ведомостта за този месец, за който пуска жалбата.
  Инспекторът казва, че подписът не е достатъчен, за да докаже, че е получил парите и трябва да му платим заплата + обещетение за отпуск, т.е отново, за да оттегли жалбата и да може да се приключи проверката. Другият вариант бил да ни прати на прокурор, като не ни препоръчва да се стига до там.
  Правилно ли е това и как да подходим?
  Благодаря предварително

  Отговор
 3. Здравейте,
  работя във фирма, която се занимава с международен транспорт,
  забелязах следните практики:
  Хората в администрацията се осигуряват на 8 часа, но работят по 12,
  включително и нощтни смени;
  На шофьорите се чистят отпуски, без да те да са подали съответната молба за отпуск;
  Масово не се изплаща обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, след като някой напусне.
  Назначават се шофьори без да са представили медицинско за работа;
  Много от постъпилите на работа дори не се записват в книгата за начален иструктаж по безопасност на труда.
  Изплащат се възнаграждения по банков път в пъти над дохода , по който се осигуряват работниците.
  Това сериозни нарушения ли са на законодателството и редно ли е да подам сигнал?

  Отговор
 4. Здравейте,
  Имам такъв въпрос: Могат ли служители на инспекцията по труда от един областен град, да правят проверки и предписания в друг областен град? Примерно от гр.Кютендил в гр. София

  Отговор
  • Здравейте, Светла,
   При някои кампании командироват служители на дирекциии на ГИТ в друга област, така че да могат да се обхванат повече предприятия за по-малък период. Например, през лятото по морето. Това ме навежда на мисълта, че няма проблем (поне при посочената организация на работа), да бъдат издавани предписания в друг областен град.

   Отговор
 5. Здравейте,
  Ако след подаден сигнал до ИТ за нарушения на трудовото законодателсво сте недоволен от заключенията в отговора им какво се прави?

  Отговор
  • Здравейте,
   Честно казано, не знам. Възможно е да входирате писмо за това до Изпълнителния директор на ИА „Главна инспекция по труда“, който има правомощията да разпореди проверка относно действията по Вашата жалба.

   Отговор
 6. Здравейте,
  Преди 6 дни уведомих работодателя , че имам физиотерапевтични процедури в следващите 5 работни дни , работният ден е до 15.30 , аз трябваше да приключвам в 14.30 и да съм на процедура от 15 часа. Работодателят отговори с “добре” . На следващата сутрин след приключване на процедорите ми работодателят ме нападна грубо вербално , че е трябвало да “Помоля” за разрешение преди да ги започна и че от бюрото му е изчезнал документ на мое име , който аз изисках от него предишният ден , беше оставен отстрани и аз го взех , в работната ни стая нямат достъп други служители. Попитах защо не ми се е обадил да ме попита дали аз съм го взела , отговорът беше стресиращо груб – , Ти няма да ми казваш кога да ти се обаждам” . Също аз изпълнявам задълженията на негов заместник , но по договор съм на по ниска длъжност , заплащането също е по ниско . Също попитах за бонус , беше ми отговорено че нямам право да задавам такива въпроси .Този вербален тормоз ми се отрази много зле . Свидетел съм на такъв тормоз и такъв с нецензурирани думи от страна на работодателя към други служители. Какво мога да направя за да бъде подведен под отговорност въпросният работодател ?

  Отговор
 7. Здравейте
  Работодателят ми ми даде 2 месечно предупреждение за прекратяване на трудово правоотнощение по чл 328, ал1.т 3.На следващия ден се опита да ме накара да напусна по взаимно съгласие. Аз отказах защото имам дете за което трчбва да се грижа и няма кой да ми помага. Това предизвика страхотен психически тормоз върху мен. Бях залята с писма за обяснения за несвърюена работа без тези обвинения да имат покритие с цел да ме уволнят дисциплинарно за да не ми дължат никакви обезшетениа и да не спазят двата месеца срок на предизвестие! Аз отговорих във писмен вид на всички нападки, но тормоза продължава. Това афектира работата ми и личния ми живот. Имам събрани документи за от всеки етап на тази история. (писма, разговорите в WhatsApp съм ги изпринтирала на хартиен носител и предисвестието за прекратяване на тръдово правоотношение)Към коя инстанция да се обърна за помощ в тази ситуация? Какво ми препоръчвате да предприема в този случай?

  Отговор
 8. Работя в фирма от 18 г. От10 съм трудостроен по телк 68 процента с 6бр. заболявания. Шефа ме предопреди че ще ме уволни защото имам телк. Имали право на това.

  Отговор
  • Здравейте,
   Работодателят може да прекрати трудовото правоотношение с лице, което е трудоустроено, след като получи разрешение от Инспекция по труда (отнася се за по-голяма част от основанията за прекратяване на трудовото правоотношение).
   От тази статия можете да научите повече за закрилата за трудоустроени лица:
   https://otgovori.info/zakrila-pri-uvolnenie-na-trudoustroeni/

   Ако смятате, че работодателят Ви нарушава нормативните изисквания, то можете да подадете сигнал в Инспекция по труда, чийто сайт е със следния адрес:

   http://www.gli.government.bg/

   Отговор
 9. здравейте.
  за колко време могат да бавят заплати след посоченият краен срок по договор?

  Отговор
  • Здравейте,
   За съжаление това е трудовоправвен въпрос, а това е сайт за безопасност и здраве при работа.

   Тъй като аз съм частно лице, бихте могли да получите подобна консултация и от Главна инспекция по труда, като ползвате техния горещ телефон или направите консултация на място при тях. Вижте повече за възможността на официалния сайт на ГИТ:
   http://www.gli.government.bg/page.php?c=3&d=17#hotline

   Отговор
 10. Здравейте, имам въпрос, в моя договор се пише 8 часа всеки ден в продължение на 5 дни в седмицата, след като подписах договора ме информираха, че трябва да работя всяка неделя, защото имам дете, отказах се, тъй като няма детски градини, казаха ще ме уволнят или трябва да платя 2 месеца предварително, може ли да ми кажете какъв е ниското в България за майка, която работи в неделя? между другото ми плащат същата сума, както и всеки друг ден, какво да правя?

  Отговор
 11. Здравейте,
  Редно ли е при проверка от инспакция по труда да бъде искано поимено щатно разписание?

  Отговор
  • Здравейте,
   Съгласно Чл. 402. от Кодекса на труда „Контролните органи в рамките на своята компетентност имат право да:
   2. (доп. – ДВ, бр. 77 от 2010 г.) изискват от работодателя, съответно от органа по назначаването обяснения, сведения и представяне на всички необходими документи, книжа и заверени копия оттях във връзка с упражняването на контрола;“

   Искането, например, може да се свързано с контрол относно наличието на работещи без сключен трудов договор.

   Отговор
 12. Здравейте,
  Започнах работа на 02.10.2019 към една верига магазини. Трябваше да бъда обучваман 30 дни, но управителят на обекта, в който съм изпратен за обучение, не ме обучава правилно и от последните 2-3 дни, дори се държи обидно към мен. В договорът пише, че ако искам да напусна, трябва да подам 30 дневно предизвестие, но аз няма как да работя и изпълнявам задълженията си, при некоректно отношение на управителя.

  Мога ли да подам предизвестие за моментално напускане, при случай че съм работил 20 дена там, и да получа заплащане/възнаграждение за дните, които съм изработил?

  Благодаря Ви, предварително

  Отговор
  • Здравейте,
   Щом в договора Ви пише, че трябва да подадете 30-дневно предизвестие, това означава, че ако искате да напуснете веднага, Вие ще дължите на работодателя си заплата за един месец.
   С други думи, ако напуснете веднага, не само няма да получите възнаграждение за 20-те дена, но и ще трябва да заплатите на работодателя стойността на възнграждението Ви за още 10 дни.

   Тъй като аз съм частно лице, бихте могли да получите подобна консултация и от Главна инспекция по труда, като ползвате техния горещ телефон или направите консултация на място при тях. Вижте повече за възможността на официалния сайт на ГИТ:
   http://www.gli.government.bg/page.php?c=3&d=17#hotline

   Отговор
 13. Здравейте. Бих искала да подам сигнал срещу работодател, който системно нарушава закона, правейки удръжки от месечната заплата на служители, без да има каквато и да е вреда за компанията. Например – 3% от заплатата защото е паркирано на мястото на друг служител; 2 % удръжка от заплатата защото е изпратен файл във формат PDF… и др. подобни безумни практики.
  Тъй като нямам електронен подпис, как бих могла да подам сигнал за проверка, на който бъде обърнато подобаващо внимание?
  Благодаря!

  Отговор
 14. Здравейте ,работя във заведение 5м. И преди 2 дни научих че нямам трудов договор ,осигуровки ,нищо .Работодателят беше снимал моята лична карта ужж да я занесе на счетоводителят .Поисках бележка за доход защото я изискват в Социялни грижи не получих такава .Самотна майка съм с дете на 6г. Мога ли да си потърся правата и да предотвартя да има и други потърпевши .Благодаря предварително.

  Отговор
 15. Моят въпрос е че съм непълнолетна и започнах работа. Така работодателя ми все отлагаше да изготви трудов договор в продължение на близо 3 месеца. Бавеше всяка една заплата с седмици. Така дойде време в което на мен ми писна и исках да напусна, защото не смятам че ученик ненавършил 18 години може да работи 10-12 часови смени. Така въпроса ми е, че не желае да ми плати последната заплата, какво трябва да предприема или да направя за да си я получа. Като той самият доброволно отказва. Като не си вдига телефона, работниците го прикриват когато е на работното място и че бяга извън България когато се потърси.

  Отговор
  • Здравейте, Ива,
   Това, което е необходимо да направите, е да подадете сигнал в Инспекция по труда във Вашия град, която ще извърши проверка. Това е единствения начин и препоръчвам да го ползвате.

   Отговор
 16. Здравейте! Имам едни въпрос и той е следния , може ли по давност да отпадне Наказателно поставление /Имуществена санкция по чл. 415 б от КТ, от ноември 2012год. Срока за добровно плащане е бил 26.10.2013г. Преди 3/4м. Дойде писмо с лихви 3200.00лв. И въпроса е следния може ли по- давност 10год да отпадне? Фирмата е дайстваща и работеща.
  Благодаря ви!

  Отговор
  • Здравейте за колко време се издава разрешително за работа на непълнолетен?

   Отговор
   • Здравейте,
    разрешението е еднократен акт за конкретното работно място при конкретен работодател, няма срок на валидност. На практика – до прекратяване на трудовото правоотношение. Ако след това същият работодател иска да наеме същото лице на същото работно място, щом е нов трудов договор ще трябва и ново разрешение.

    Отговор
 17. През м.04 е извършена проверка от ИТ на фирма /магазин/ с 2 наети лица. Направени са 4 предписания, като са представени доказателства за изпълнението им. През м.05 , същия инспектор извърша нова проверка и иска отново в 3 дневен срок да му се представят същите документи / копия на досиета, копия на графици, копия на рпв, д-р със СТМ, оценка на риска, ПВТР, ПРЗ за 6 м. назад/ Имат ли право 2 пъти за един месец да изискват едни и същи документи, при положение, че няма промяна в обстоятелствата в дейността на фирмата.

  Отговор
  • Здравейте, госпожо Драгнева,
   Няма ограничения в броя на проверките и документите, които ще бъдат изисквани, когато са в правомощията на Инспекция по труда.

   Отговор
 18. Здравейте, към кого да се обърна за съобщаване на множествено злоупотреби от 1 фирма която при проверка подкупва проверяващите и когато дойдат а също така и предварително знае кога ще има “ гости-проверяващи“ Тази фирма има хора без договори, хора без здравни книжки(фирмата се занимава с хранителни стоки), влага в производството материали с изтекъл срок на годност, двойно счетоводство, работно облекло се раздава само когато знаят че ще има проверка, никакви предпазни средства при работата с вредните вещества, липсва хигиена в помещенията, укриване на множествено трудови злополуки, укриване на реалните печалби, злоупотреба с евро програми, нарушаване на всички човешки права и още много…

  Отговор
  • Здравейте,
   Нарушенията, които споменавате, са в ресора на различни контролни органи, към които би трянвало да се обърнете. Доколкото разбирам, обаче, считате, че контролът е опорочен. Тогава би трябвало да остане прокуратурата като краен получател на сигнала Ви.

   Отговор
 19. При обявяване на грипна ваканция, може ли учител да ползва допълнителен отпуск по чл. 42, т. 4.2 от КТД за системата на народната просвета от 11.06.2018 г.?

  Отговор
 20. Здравейте! Моят въпрос е
  какво наказание получава мениджър на офис при оказано физическо насилие на работното място.Последствия скъсани връзки на раменна и лакътна става.Как се тълкува това и каква е отговорнастта на фирмата,чиито служител е той и съответно моите права в случая.

  Отговор
  • Здравейте,
   Ако сте работещ, на който е оказано физическо насилие от ръководител с последствия, това може да се разглежда като трудова злополука и съответно трябва да се декларира. Съответно служителят, извършил насилието, може да подлежи на дисциплинарно наказание от работодателя по Кодекса на труда.
   Друга отговорност може да търсите Вие като граждански иск, но това е вече въпрос за адвокат.
   Ако сте клиент/контрактор, то въпросът Ви отново е в компетентността на адвокат.

   Отговор
 21. Моя въпрос към вас е защо при проверка винаги си затваряте очите и не си вършете работата за която сте назначени.Кой права пазите на работодателите или на хората с увреждания?Ще ви дам пример работя в завод в цеха дойде проверка нас работниците ни накараха да станем от машините по рано особено мен понеже имам гривна с обозначението диабетик
  Вашата инспекция се разходи из цеха не видя никаква дуко енергия,но си писа,че всичко е ок.Не видя,че хора като мен с 68% ТЕЛК работят на машини и смени въпреки че има по лека работа . Защо си претупвате работа и уж пазите хората?

  Отговор
 22. Здравейте
  Работя в една фирма от близо 2 години като продавач-консултант
  Въпросът ми е след напускане без предизвестие имат ли право да ми спрът писледната заплата
  Също така за този период не съм използвала платен годишен отпуск,нито ми е бил заплатен как се процедира в такъв случей
  Благодаря

  Отговор
 23. Имам оранжерия, не съм регистриран като земеделски производидел.Подлежа ли на проверка от инспектори по труда.Те могат ли да забраняват присъствието на членове на семейството ми там(съпруга,деца,майка)

  Отговор
  • Здравейте,
   Ако оранжерията Ви е само за лични нужди, то тогава работата по нея не подлежуи на проверка от Инспекция по труда.
   Ако извършвате търговска дейност, то тогава е необходимо да спазите всички нормативни изисквания, включително счетоводни, данъчни и такива по здравословни и безопасни условия на труд, т.е. може да подлежите на проверка от инспекция по труда.

   Отговор
 24. Пуснато ми е предисвестие от работодателя,защото отказвам да полагам ,извънреден труд повече от 2часа.Няма заповед за полагания труд.Всичко се .прави гратис,няма как да доказваме,в Гръцките цехове е така.хората се страхуваме

  Отговор
 25. Здравейте, със телк съм, работя като продавач в магазин от 8 г. В момента оборота мн. спадна и шефа иска да чистя офисите на фирмата, възможно ли е това

  Отговор
  • Здравейте,
   Доколкото разбирам от Вас се иска допълнително да извършвате и втората работа – почистването?
   По принцип самият факт, че сте с ТЕЛК не води след себе си някакви изисквания по отношение на безопасност и здраве при работа. Важното е за какво заболяване е решението и какво пише в него като становище на комисията.
   Ако допълнителната дейност не е противопоказана за заболяването Ви и условията на работа не са записани като противопоказани в решението на ТЕЛК, е напълно възможно да Ви бъдат поставени и тези допълнителни задачи.

   Отговор
 26. Много благодаря за отделеното време много ми помогнахте хубав ден

  Отговор
 27. Здравейте а трябвали тези лица да имат договор със службите по трудова медицина

  Отговор
 28. За какво могат да бъдат проверени след като няма наети лица по трудов договор

  Отговор
  • Със Закона за здравословни и безопасни условия на труд се определят правта и задълженията и на „лицата, които за своя сметка работят сами“.

   За тях ще са приложими изискванията за безопасно работно място – изправно оборудване, поддръжка, измервания на фактори на работната среда, използване на лични предпазни средства, оценка на риска.

   Ще е приложим и чл. 18 на Закона.

   Приложими са изискванията и за извършване на дейности, закоито се изисква разрешително или правоспособност.

   Ако лицето се явява Възложител, също има изискванията за здраве и безопасност, както и има изискванията за осигуряване на здраве и безопасност за посетители.

   Лицата, които за своя сметка работят сами…са длъжни да осигурят здравословни и безопасни условия на труд във всички случаи, свързани с работата … на всички останали лица, които по друг повод се намират във или в близост до работните помещения, площадки или места.

   Ако пък се ползват работещи от предприятие, което осигурява временна работа, тези хора на практика по отношение на ЗБУТ са в задълженията на това лице.

   Отговор
 29. Подлежат ли на проверка фирми които работи собсъвенника и няма работници

  Отговор

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.