Всичко, което искате да знаете за Инспекция по труда

В тази статия ще научите всичко, което ви е необходимо за инспекция по труда и тяхната дейност – какви права и задължения имат, какви проверки се извършват, как се съставя акт за установяване на административно нарушение, какви са най-често изискваните документи и др.

Внимание! Това не е сайтът на Инспекция по труда! Ако търсите контакт с Инспекция по труда, моля последвайте този линк: https://www.gli.government.bg/bg

Вижте списък на най-често търсени документи при проверка от Инспекция по труда

Малко история на Инспекция по труда

Първообразът на днешната Инспекция по труда е Инспекторатът по труда, създаден с указ на княз Фердинанд на 3 ноември 1907 година.

През 1951 година контролът по безопасност и здраве при работа се делегира на Българските профсъюзи, като контролното звено се вкарва в структурата на синдикатите.

През 1991 г. е създадена Държавна инспекция по труда към Министерството на труда и социалните грижи с ПМС № 193 от 02.10.1991 г. и през следващата година се прави именени на Кодекса на труда, в което се въвежда контрол по спазване на трудовото законодателство от държавата.

Устройство

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на труда и социалната политика. Нейното седалище е в София с адрес бул. „Княз Александър Дондуков“ № 3.

Агенцията е организирана в обща и специализирана администрация, структурирана в Централно управление и 28 териториални дирекции „Инспекция по труда“.

Централното управление включва дирекциите от общата администрация, Главната дирекция „Инспектиране на труда“, дирекциите „Правно осигуряване на инспекционната дейност“ и „Международна трудова миграция“ и отделни длъжности.

Областните дирекции „Инспекция по труда“ са териториални поделения към Главна дирекция „Инспектиране на труда“.

Чрез тях се упражнява цялостен контрол на трудовото законодателство във всички отрасли и дейности и специализиран контрол по спазването:

 • Закона за здравословни и безопасни условия на труд и неговите поднормативни актове,
 • Закона за насърчаване на заетостта,
 • законодателството, свързано с изпълнението на държавната служба и правата и задълженията на страните по служебното правоотношение.

Тези дейности се осъществяват от инспекторите в териториалните поределения на инспекцията.

Адреси и телефони на всички областни поделения има в официалния сайт на Инспекция по труда.

Дирекции "Инспекции по труда"

Правомощия на инспектор имат ръководителите на административни звена в специализираната администрация, служителите, назначени на длъжност инспектор, юрисконсултите, както и други служители на Агенцията , назначени на експертни длъжности, които са изрично упълномощени от изпълнителния директор.

Съгласно устройствения правилник на Инспеция по труда, числеността на персонала е 495 служители, от които 428 в областните дирекции.

Какви видове проверки се извършват

Контролната дейност на дирекциите „Инспекция по труда“ се реализира чрез планирано и непланирано инспектиране.

Планираните проверки се извършват по изпълнение на отделните мерки в плана на Инспекция по труда, включително проверки на рискови обекти и дейности и големи строителни обекти.

В списъка на рисковите производства и обекти, подлежащи на периодичен контрол, са включени 36 групи производства и обекти. Съгласно този списък периодичността на извършване на проверките е следната:

 • на три месеца – подземни обекти за добив на въглища,
 • на шест месеца – добив на метални руди, открит добив на полезни изкопаеми и производство на експлозиви,
 • на една година – нефтохимични производства, производство на химични продукти (бои, лакове и други), производство на цветни метали – олово, цинк, мед, алуминий и др. , производство на чугун и стомана, амонячни хладилно – компресорни инсталации, кислородни производства, производство на етерично – маслени и козметични химични продукти, производство на стъкло и изделия от стъкло, керамични изделия, цимент, вар и гипс, производство на изделия от каучук, производство и съхранение на спирт, петролни складове, промишлени газоснабдителни станции за втечнени въглеводородни газове.

Непланираните проверки се извършват:

 • по искания и сигнали – от работещи, синдикати, медии и др.;
 • по нареждане на висщестоящи организации;
 • при извънредни кампании;
 • за разследване на трудови злополуки.

Проверките от Инспекция по труда се извършват минимум от двама служители, единият от които задължително е с правомощията на инспектор.

Права при контрол на трудовото законодателство

Цялостният контрол за спазване на трудовото законодателство във всички отрасли и дейности по спазването на Закона за здравословни и безопасни условия на труд се осъществява от Инспекция по труда.

Във връзка с тези дейности инспекторите имат следните права:

 1. да посещават по всяко време предприятията и местата, където се извършва работа, както и да изискват от лицата, които се намират на територията им, да се представят с документ за самоличност, т.е. не е необходимо да се представи някакъв специален документ, напр. заповед, за извършване на проверката;
 2. да изискват от работодателя сведения и представяне на всички необходими документи, книжа и заверени копия от тях във връзка с упражняването на контрола;
 3. да се осведомяват пряко от работниците и служителите по всички въпроси във връзка с упражняването на контрола, както и да изискват от тях да декларират писмено данни, включително и такива за заплащането на труда;
 4. да вземат проби, мостри и други подобни материали за лабораторни изследвания и анализи, да извършват измерварвания на фактори на работната сред;
 5. да установяват причините и обстоятелствата, при които са настъпили трудови злополуки.

Какви предписания дава Инспекция по труда

Инспекторите могат да прилагат следните принудително-административни мерки:

 1. да дават задължителни предписания за отстраняване на нарушенията на трудовото законодателство, включително и по социално-битовото обслужване, информиране и консултиране и по осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд;
 2. да спират въвеждането в експлоатация на сгради, машини и съоръжения, производства и обекти, ако не са спазени правилата за ЗБУТ и социално-битовото обслужване;
 3. да спират дейността на предприятия, производства и обекти, машини, съоръжения и работни места, когато нарушенията на правилата за здравословни и безопасни условия на труда застрашават живота и здравето на хората. Ако това не е възможно да се направо, се дават предписания за въвеждане на специален режим на работа.
 4. да спират изпълнението на незаконни решения или нареждания на работодатели, органи по назначаването и длъжностни лица;
 5. да отстраняват от работа работници и служители, които не са запознати с правилата за ЗБУТ или не притежават необходимата правоспособност, както и работници и служители, ненавършили 18 години, за които е отнето разрешението за приемане на работа;
 6. при повторно наемане на работник без трудов договор да спират дейността на работната площадка или на предприятието до отстраняване на нарушението;
 7. да дават задължителни предписания за отстраняване на нарушение, свързано с начисляване във ведомостите за заплати;
 8. да дават задължителни предписания за изменение на трудовия договор, сключен за работа на непълно работно време, в трудов договор при нормална продължителност на работното време.

Знак и лента за спиране на машина или производство

Когато контролните органи на Инспекция по труда прилагат административната мярка спиране на дейността на предприятия, производства и обекти, включително строежа и реконструкцията им, както и машини, съоръжения и работни места, те поставят специален знак, указващ приложената принудителна административна мярка.

Специалният знак за спиране има две форми:

Самозалепващ стикер

Стикер за спиране на машина от инспекция по труда

Предупредителна лента

Лента за спиране на машина от инспекция по труда

Премахването на специалните знаци за спиране се извършва от работодателя, след като са били отстранени рисковете, застрашаващи живота и здравето на хората, и нарушенията, посочени в акта за спиране.

За извършените действия се съставя протокол и в срок до три дни писмено се уведомява инспекция по труда.

Административни наказания

За нарушения се налагат следните видове административни наказания:

 1. глоба – на физическите лица;
 2. имуществена санкция – на юридическите лица и за едноличните търговци.

Размерите на глобите и имуществените санкции са определени в чл. 413 до чл. 415 от Кодекса на труда.

Глобите се налагат със съставяне на акт за установяване на административно нарушения (АУАН) по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Актове могат да съставят инспекторите.

Актът се изготвя по образец в три екземпляра и има пореден номер.

Когато нарушителят е налице, то актът се съставя пред него и със свидетели на нарушението (обикновено свидетел е другият представител на инспекция по труда при проверката). Ако нарушението е установено по документи, тогава няма нужда от присъствие на свидетели.

Ако нарушителят не може да бъде открит или след покана не се явява, то актът може да бъде изготвен в негово отсъствие.

Връчване на акта за установяване на администратовно наказание

След изготвяне и подписване на акта от съставилия го и свидетеля, той се връчва на нарушителя или негов законен представител.

Нарушителят/законният представител първо подписва акта, след което получава копие. Ако той откаже да подпише акта, то това се удостоверява с подписа на свидетел.

Ако актът не може да бъде връчен лично срещу подпис, той се изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

Ако лицето не бъде намерено на адреса на управление, на постоянния му адрес или по месторабота, връчването се извършва чрез поставяне на съобщение за съставянето на акта, подлежащ на връчване, на таблото за обявления и в интернет страницата на Инспекция по труда.

Съобщение на Инспекция по труда

Кога задължително има глоба?

В следните случаи задължително директно се съставя акт за глоба:

 • полагане на труд без трудов договор дори ако такъв бъде регистриран в НАП още в деня на проверката;
 • при неизпълнени предписания;
 • за нарушения, довели до трудова злополука или застрашаващи пряко живота и здравето на работещите;
 • когато работодателят е приел на работа непълнолетно лице без разрешение от Инспекцията по труда. Това нарушение освен административно е и престъпление по наказателния кодекс.

Неписано правило е, че при първа проверка, когато няма открити тежки нарушения, се дават само задължителни предписания и указания, а не се глобява.

Обжалване на предписания и/или акт

Предписанията и/или актът могат да се обжалват чрез съответната областна дирекция пред Изпълнителния директор на ИА ГИТ в 14-дневен сток от датата на съобщаването / връчването на административния акт.

Обжалването става в писмен вид и може да е свързано както със законосъобразността на предписанието/акта, така и с целесъобразността.

Съгласно изискванията на чл. 85, ал. 1 от АПК жалбата трябва да съдържа следната информация:

– трите имена, адрес, телефон, факс и електронен адрес (ако има такъв) – за българските граждани;
– трите имена и личният номер за чужденци и адресът, заявен в съответната администрация, телефон, факс и електронен адрес (ако има такъв);
– фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на български език, седалището и последният посочен в съответния регистър адрес на управление и електронният му адрес;
– актът, който се оспорва, и органът, който го е издал;
– органът, до който се подава;
– възраженията и тяхното основание;
– искането;
– подпис на подателя.

С жалбата може да се поиска събирането на допълнителни доказателства или да се вземат предвид факти и обстоятелства, които не са били съобразени от административния орган при издаване на предписанията/акта или са настъпили след издаването му.

Инспекция по труда има 14-дневен срок да преразгледа въпроса и да оттегли сам оспорения акт, да го отмени или измени.

Съгласно чл. 405 от КТ, обжалването не спира изпълнението на принудителната административна мярка.

Вижте още:

Полезно от ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА ↓

📙  Често изисквани документи при проверка от Инспекция по труда.

📑  Как да попълним идентификационната карта за Инспекция по труда.

👌🏻 За да не губите време в чудене откъде да започнете, вижте всички указания за основната организация на ЗБУТ (длъжностно лице, КУТ/ГУТ, декларация по чл. 15 и споразумение по чл. 18 ЗЗБУТ) на едно място.

101 мнения за “Всичко, което искате да знаете за Инспекция по труда”

 1. Здравейте , имам такъв проблем , от средата на февруари до 12.04. работих във фирма , занимаваща се с продажба на подправки, био храни . Наеха ме за конкретен магазин от понеделник до петък , след това почнаха да ни местят и правят 2:2 , и работех събота и неделя . Попитах за договора в един момент , шефа ми даде телефона на счетоворителката, която обясни че е с малко дете , от съседен град, ще изпрати договорите за подпис наведнъж . Договорът стигна до мен след месец . Осигуровки на минимална заплата , 2 седмици се задържат като депозит , заплата 1150, осигуровки на 780 . През тези 2 месеца през какво ли не минахме , правеше се пренареждане и почистване на магазините от страна на шефа . За неговия нрав ме бяха предупредили . И така … Трябваше да си пусна предизвестие след като по-миналия четвъртък дойде да направи стоп каса и тя излезе с няколко лева повече . Грубо и безапелационно отношение от негова страна , развика ми се . Работното време беше от 9,30 до 19.15 по 10 часа без обедна почивка . Лично мен ме сложи в най-големия магазин , имаше много работа , тепърва подреждане и чистене . В неговите магазини които не са „прочистени“ можеш да видиш стоки с изтекъл срок на годност от преди 2 години, и все още има такива магазини в града . Мен ме караше да подарявам протеинови барчета до 10.2021 , Нищо им няма , предупреждавай хората , ти им ги подаряваш каквото искат да ги правят .
  Чух коментари че всичко в магазин е такова че все едно всеки момент ще падне . При отваряне вратата на санитарното помещение , тя се блъсна в етажерките отдясно и една бутилка с вино се изтряска след мен . Почнахме да спорим и се появи клиент който се намеси : Аз сега това трябва ли да го чувам , като клиент , трябва ли да ставам свидетел на вашите разправии . Оставете жената на мира . След което разбрах че трябва да се защитя и сама . Казах му : Ако още веднъж ми кажеш … напускам . “ Той каза : тръгвай сега. Говорихме за плащането , че е за месец с депозита .
  След това казва че : „Работила си 28 дена на минималната работна заплата както е по договор са ти 700 лв
  Глоба 125 лв халапенъо
  Вино 15 лв
  Каса на Богомил не излизане 200 лв
  Остават ти 360 лв
  Ще получиш май месец 180 лв по банка и юни месец пак толкова

  Сега към кого да се обърна да си искам заплатата . Четох в сайтовете , разбирам че освен заплатата ми дължи и обезщетение за неспазено предизвестие .

 2. Приканвам служителите от Инспекцията по труда да направят мащабни проверки на всички магазини в Троян, обл. Ловешка. Системно се нарушават правата на служителите:6-дневна работна седмица, тр.договор на мин.заплата с доплащане в брой, работа на официални празници без допълнително заплащане, не им се позволяват болнични и ги заплашват с уволнение и др.Служителите са заплашвани, че ако подадат сигнал в Инспекцията по труда ще има последствия за тях. Моля за съдействие!

 3. Здравейте! Работя в шивашка фирма. Аз съм от скоро в нея и нямам голям опит като шивачка и съм на позиция затваряне на якета, елечета след пълнене на пух.Мястото (стая), в която се работи няма изградена система за абсорбация на пуха. Много е неприятно и задушно в нея и трудно се работи, пуха хвърчи на всякъде. Не се осигуряват предпазни средства от фирмата (маски, шапки, работно облекло) набавя си ги сам работника, ако има желание. Аз лично работя с тайвек и маска, за да се запазя чисти дрехите и да не поглъщам пуха, но с предстоящите летни дни, това ми предпочитание за се пазя, ще е равно на смърт… И ще се принудя като някой от колежките, който работят без лични предпазни мерки, да не ги използвам, защото няма да издържа на топлината. Ако много пък предивявам претенции, ще си загубя работата сигурно. Няма осигурена столова, принуден си да се храниш на машините или да стоиш прав навън…Въпроса ми е това нормални условия за работа ли са?

  • Здравейте,
   Не, не са нормални условия на работа и подайте сигнал в Инспекция по труда за проверка. Наистина ли няма друга работа в региона? На пълната заплата ли Ви осигурява? Ако не го прави, на това със сигурност ИТ ще обърнат внимание.

   • Има работа, но тази ми е най-удобният вариант. Защото исках да си намеря работа на редовна смяна(8-17),за да избегна дългото пътуване на смени от Враца до Ботевград, а и аз живея в околията на града на 25км от Враца съм и това пътуване ме изтощаваше много. В Ботевград се работеше 2 дни първа, 2 дни втора, 2 дни нощна и 2 дни почиваш. Имам две дечица-момчета(14-8) и е трудно с тях, защото имат нужда от мен, а аз съм на работа надалеч . Тук има осигурен превоз и затова започнах работа в тази шивашка фирма, за да имам повече свободно време за семейството си. Но разбрах, че има случай в който се задължават шивачките да идват по-рано или оставят след работа да се до работва, ако се изоставяло с поръчките(заплащало се е този извънреден труд), също така и съботите ако е нужно. Все още не съм взела възнаграждението си, но подписах договор на минималната заплата.Имало и някаква бонус система за присъствие и пари за храна, вместо валчери на стойност 100лв. Никой нищо не ми обясни при подписване на договора за какво иде реч в тази фирма, разбирам от запитвания към колежки какво се случва като дейност там….И съвет да не знам много, да си мълча, да не претендирам много, че ще ли да ме „овикат“ набързо… Там ако грешиш, идват и направо ти крещят, не ти обясняват къде си сгрешил и как да работиш правилно. Няма човек, който да се занимава с теб и да те обучава… Всичко ми е като в джунгла, чудя се как да реагирам, какво да правя в някоя ситуация… Последния случай преди няколко дни, беше че на нов модел за мен при шиенето на елементите при затваряне след пух с краен тигел за яке, този тигел ми се набираше , набръчкваше и незнаеш какво да правя, мислех че е някакъв проблем с машината. Потърсих бригадирката си,но я нямаше в този момент в линията и отидох при техническата с молба да дойде да погледне машината, че не шие добре… Тя се развика, че само аз не съм я „КОМАНДВАЛА „!!! Това ме озадачи, че молбата ми се разтълкува, като команда… Не си замълчах, като повечето си колежки и аз с тон и обясних неща, след което тя ми обясни че проблема е в мен, че не съм опъвала плата достатъчно. Благодарих й, че ми обясни и показа как да си държа ръцете и тогава казах, че няма нужния човек да учи такива работнички като мен, който са млади и нямат опит, но имат желание да се научат и работят в тази сфера. Хигиената в цеха не е ок… Има какво да се желае, но всички си мълчат и не смеят нищо да кажат, за да не си изгубят работата!!! И мен това не озадачава, как жени, които работят там от години си мълчат и не предивяват претенции за полагащото им се по право… Аз мога ли да подам сигнал, без да бъда потърпевша… Защото съм убедена, че няма никой да ме подкрепи и виждам, че не им е добре на повечето колежки от условията и отношението на ръководството?!

 4. След внезапна проверка от инспекция по труда (стандартно предприятие, неподлежащо на планови проверки) получихме протокол с изискана документация,която предадохме в срок. Сега конкретни служители (на неотговорни длъжности) частно са призовани по постоянен адрес с призовка по чл. 45 от АПК. Това законосъобразно ли е?

  • Здравейте,
   Дали е законосъобразно бих Ви препоръчала да се консултирате с адвокат. Дали проверката не е по сигнал и да се търси информация по конкретен проблем?

 5. Здравейте,
  Ако е установена разлика в график и отчетна форма,това до каква санкция/предписаное може да доведе?

  • Както пише в статията „Неписано правило е, че при първа проверка, когато няма открити тежки нарушения, се дават само задължителни предписания и указания, а не се глобява.“

 6. Здравейте,
  Има ли право инспектор да задържи и съхранява ведомостите за заплати на цялото Дружество.
  Как да разчитаме на конфиденциалност и знае ли се кой има достъп до тази информация,как се съхранява.

  Как се постъпва,ако инспектор се държи агресивно, повишава тон ?

 7. Здравейте,моя въпрос е следния : имали ли право работодател да задържи документи за квалификация,ако той е платил курса или трябва да удържи някаква сума от възнаграждението? (Курса е изкаран преди година и през тази година е работено по изкараната квалификация).

 8. Здравейте,

  Възможно ли е ако фирма, която наема сезонни работници на срочни договори до 01.04.2023 г. да сключва договор с дата например 03.11.2022 , пуска уведомлението в НАП и на същия ден служителя постъпва на работа и започва да се занимава с децата. Хипотетично ако Инспекцията по труда в същия ден посети обекта , лицето ще има действащ и регистриран договор. И възможно ли е например ако Инспекцията по труда направи проверка след 1 година на този договор , да направи проблем и да глоби фирмата за това , че датата на сключване на ТД и датата на постъпване съвпадат ?

  И втори въпрос, лице работило във фирма на втори ТД може ли да бъде прекратено и назначено на безсрочен договор в един и същи ден ?

  • Здравейте,
   Това са въпроси по трудови правоотношения, а ние сме експерти по здравословни и безопасни условия на труд. Поради това не мога да Ви отговоря.

 9. Здравейте. Имам сезонен бизнес на Сл. Бряг. Август месец ми се обадиха по телефона от Инспекция по труда (без да идват на проверка) . Разбрахме се да ми изпратят на мейл адреса списък на документи които трябва да им представя в двуседмичен срок. Спазих срока и им представих нужните документи но 3 дни по късно ме повикаха в инспекцията за да ми връчят предписание за допълнителни документи които или да им представя или те ще минат на проверка за да установят дали са изпълнени. Заех се с изпълнението им но сезона вече беше към своя край и реших да не ходя отново до инспекцията а да чакам те да ми дойдат на проверка. Разбирасе че не дойдоха , сезона свърши ,фирмата преустанови дейност а аз съм вече на 400км от Сл. Бряг . Днес забелязах ,че имам пропуснато повикване от инспекторката която проверява фирмата ми. Не съм върнал обаждането защото се притеснявам че ще искат да ме глобят или най-малко да ме разкарат до Бургас за да им предоставям останалите документи. Въпроса ми е могат ли да ме санкционират и имат ли право да изискват документи и правят проверка в момент в който фирмата не извършва дейност. Обектите са затворени и всичко е както се казва зазимено? Какво да правя в този случай?

  • Здравейте,
   фирмата е преустановила дейност, но все още съществува като юридическо лице, нали?
   В този случай от Инспекция по труда имат право да Ви направят проверка.

   Кодекс на труда
   Отговорност за неизпълнение на предписание и за създаване на пречки на контролен орган
   Чл. 415. (3) (Нова – ДВ, бр. 107 от 2020 г.) Който не оказва съдействие на контролен орган за спазване на трудовото законодателство при изпълнение на неговите функции, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба в размер от 100 до 500 лв. или имуществена санкция в размер от 2500 до 15 000 лв., а виновното длъжностно лице, ако не подлежи на по-тежко наказание – с глоба в размер от 1000 до 10 000 лв.

   • Благодаря за бързия отговор. Предписанията са изпълнини но аз неси направих труда да им ги представя в офиса на инспекцията очаквайки те да си свършат работата като дойдат на място в обекта и ги изискат от мен. Те него направиха. Нося ли някаква вина в случая? Докалкото съм запознат телефона не е официален метод за комуникация също и негово невдигане не означава възприпятстване на проверка.

    • Простосе обадете и се разберете с инспектора. Когато има предписания, имате задължение да уведомите за изпълнението им. Пише го в края на дкоумента. А дали ще дойдат да проверят на място или не, си решават те.

 10. Здравейте! От скоро имам фирма, отварям магазин за хранителни стоки на който управител съм аз. Въпроса ми е понеже майка ми ще работи от време на време, трябва ли да й направя трудов договор? Според наемодателя на магазина (който има доста магазини и явно знае) майка ми може да работи без трудов договор, защото е член на семейството. Според счетоводителката трябва да се направи договор, защото ако минат на проверка щели да ме глобят.

  • Здравейте,
   За съжаление в България няма облекчения, свързани с работата на член от семейството. Без значение дали има роднинска връзка, дали е по права линияи или не, щом се полага труд, свързан с конкретно работно място и работно време, се изисква да има сключен трудов договор.
   В случая счетоводителката Ви е права, а при проверка от Инспеция по труда при констатиране на такова нарушение, няма предписание или предупреждение, а директно глоба от 1500 лева.
   Трябва да имате предвид, че с наемане на дори само едно лице на трудов договор, възникват редица изисквания, свързани с фирмена документация, както и изискване за сключване на договор със служба по трудова медицина. Като резултат, ще увеличи разходите Ви (възможно е дори и за счетоводни услуги), така че е добре да го обсъдите с Вашия счетоводител.

 11. Здравейте може ли горски служител да работи по длъжността без лиценз без завършено образование по тази длъжност. С общински лиценз. Без марка печат?

  • Здравейте,
   Ако за изпълнение на дейности, свързани с длъжността, се изисква някаква правоспособност или квалификация, то е задължително да има такава.
   В случая, не знам какво имате предвид и не мога да изразя мнение по конкретния случай.

 12. Здравейте! Попаднах на много некоректен работодател, и честно казано незнам как да постъпя. Работа в заведението започнах на 16.02, като се бяхме разбрали с колежката да работим по тринадесет часа-от 9 до 22, докато се разработи, шефовете бяха съгласни и съответно да ни плащат на ден. Два работя аз, два колежката. До тук добре, но работодателят ни реши да не плаща на ден, а накрая на месеца и да увеличи работното ни време до 24 часа- тоест от първи март започваме да работим така. Уговорката беше на 15 март да ни дадат половината заплата, на 1 април другата половина. Същевременно аз споменах, че като се увеличи работното време ще имаме нужда от още един човек. Шефовете не се съгласиха. Казаха да изберем или всеки ден по осем часа, или един ден едната 16 часа, другия ден другата 16 часа. Решихме с колежката да караме единия ден едната 16 часа, другия ден тя. Няма да обеснявам как се изкарват тези 16 часа. Накрая просто оставаш без дъх от умора. На всичкото отгоре те са там и непрекъснато ти се карат за нещо, ако ги няма гледат камерата и се обаждат, отново за да викат. Това, обаче не е най-лошото, като дойде 15 март, те го отложиха за 25 март. На този ден аз не издържах и им казах, че напускам и на 30-ти ме освободиха. А заплатите щяха да платят на всички служители на 1ви април. Днес е 4ти април на въпроса ми за заплати, отговора е,, Незнам,,. Връчва ми заповедта за освобождаване, но за заплата не ми дава никакво известие. Въпроса ми е как мога да си взема парите, или поне да се уплашат и да спрат да се подиграват с нашия труд?

  • Здравейте,
   Можете да подадете жалба в Инспекция по труда. Важно е:
   – какво е записано в трудовия Ви договор като възнаграждение – само това може да бъде проверено;
   – да не сте се подписвали, че сте получили възнаграждението си – няма как да докажете, че всъщност не сте го получили.

   Жалби могат да се подават:

   Чрез пощенска или куриерска услуга на адрес:
   • гр. София, п.к. 1000, бул. „Княз Ал. Дондуков“ №3
   • на адресите на нашите дирекции в страната (https://www.gli.government.bg/bg/map-directorates)

   На електронна поща info@gli.government.bg (delovodstvo@gli.government.bg) или на електронните пощи на ДИТ (https://www.gli.government.bg/bg/map-directorates)
   През уеб формата за обратна връзка в сайта ни: https://www.gli.government.bg/bg/form/contact

 13. Здравейте! Имам нужда от съвет. Работя като продавач-консултант от около 2 месеца и вече мисля да напускам. Наета съм чрез програма от Бюрото по труда. Работното ми време е от 9:00 до 18:30, нямам обедна почивка, почивните ми дни са неделя и вторник. В Бюрото по труда, графитът, който е изготвен е с работно време 9:30 до 18:30 и с час обедна почивка. Разбира се, инструктирана съм ако някой мине на проверка какво да казвам и как да го казвам. Оеднаквявахме версиите с шефовете милион пъти. Казаха ми, че можели да ми дадат само 10 дена отпуск в годината, през август и ноември, като няколко дена по-късно му казаха и точните дати кога ще почивам. За капак когато започнах работа (февруари) ме посрещнаха на врата с думи, че климатика в никакъв случай не се пуска, защото не могат да си позволят да плащат тока. Заплатата за февруари ми дадоха на 25.03. В договора ми пише 650лв. заплата, като аз получавам 590, тъй като февруари бил с 20 работни дни. Не ми отговориха, когато попитах каква ще ми е заплатата за март като са 23 работни дни (и на 03.03 си бях на работа). От Бюрото по труда са минали на проверка в почивния ми ден (вторник) и ме накараха да си взема болничен, за да се оправдаят пред тях. Това вече мина всякакви граници. Решила съм да подам сигнал, но не знам кога ще е по-добрия вариянт – сега или след като си тръгна. Искам и сигналът да бъде анонимен, но не знам дали е възможно когато се захване проблема със заплатите. О, и забравих да спомена, че ми правят уговорка да не работя 30-дневно предизвестие, можело да ме освободят и по-рано, а за мен е важно да си изработя всичко докрай.

  • Здравейте,
   Съжалявам, че сте попаднала на толкова некоректен работодател.
   Контрол по спазване на трудовите правоотношения се извършва от инспекция по труда, където можете да подадете и сигнал.
   Предполагам, че щом сте по програма на бюрото по труда, там също можете да подадете сигнал, тъй като очевидно работодателят не спазва условията на програмата.
   За съжаление не мога да Ви насоча нищо повече, тъй като не сме адвокати.

 14. Здравейте, подадох 2 сигнала в ГИТ , но все още нямам отговор. От фирмата в която работех ми задържат трудовата книжка и заповедта за освобождаване. На въпроса защо ги задържат отговора беше “ може да ги задържим в срок от 7 дни“. В такъв случай аз не мога да се запиша в бюрото по труда, нито пък да започна работа веднага.
  Има ли срок за получаване на отговор от ГИТ?

  • Здравейте,
   Можете да направите справка по подадената жалба:
   – на телефон – 070017670 или на телефоните на ДИТ
   – на място в ЦАО на ИА ГИТ и ДИТ
   – в Е-ПОРТАЛ чрез кода Ви за достъп, получен при подаване на искането Ви през портала.

 15. Здравейте!
  Подала съм сигнал срещу работодателя си на 6.08.2021 в инспекция по труда-Пловдив. Имам и входящ номер. Казаха ми, че в едномесечен срок ще ми бъде отговорено. Днес е 6.09.2021 и нямам никакъв отговор.
  Какво бих могла да направя?
  Благодаря!

  • Здравейте,
   Възможно е да има някакво забавяне поради летния период и извънредната епидемична обстановка. Вероятно най-добре е просто да звъннете в ИТ и да попитате.

 16. Здравейте,
  Ние сме фирма, която подлежи на пълна проверка от ГИТ, след попадена жалба от уволнен по взаимно съгласие работник, който твърди, че не му е изплатена последната работна заплата. Работникът се е подписал на получено заплащане + обещетение във ведомостта за този месец, за който пуска жалбата.
  Инспекторът казва, че подписът не е достатъчен, за да докаже, че е получил парите и трябва да му платим заплата + обещетение за отпуск, т.е отново, за да оттегли жалбата и да може да се приключи проверката. Другият вариант бил да ни прати на прокурор, като не ни препоръчва да се стига до там.
  Правилно ли е това и как да подходим?
  Благодаря предварително

   • Благодаря все пак за отговора, ще се консултирааме с адвокат. Хубава вечер!

 17. Здравейте,
  работя във фирма, която се занимава с международен транспорт,
  забелязах следните практики:
  Хората в администрацията се осигуряват на 8 часа, но работят по 12,
  включително и нощтни смени;
  На шофьорите се чистят отпуски, без да те да са подали съответната молба за отпуск;
  Масово не се изплаща обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, след като някой напусне.
  Назначават се шофьори без да са представили медицинско за работа;
  Много от постъпилите на работа дори не се записват в книгата за начален иструктаж по безопасност на труда.
  Изплащат се възнаграждения по банков път в пъти над дохода , по който се осигуряват работниците.
  Това сериозни нарушения ли са на законодателството и редно ли е да подам сигнал?

 18. Здравейте,
  Имам такъв въпрос: Могат ли служители на инспекцията по труда от един областен град, да правят проверки и предписания в друг областен град? Примерно от гр.Кютендил в гр. София

  • Здравейте, Светла,
   При някои кампании командироват служители на дирекциии на ГИТ в друга област, така че да могат да се обхванат повече предприятия за по-малък период. Например, през лятото по морето. Това ме навежда на мисълта, че няма проблем (поне при посочената организация на работа), да бъдат издавани предписания в друг областен град.

 19. Здравейте,
  Ако след подаден сигнал до ИТ за нарушения на трудовото законодателсво сте недоволен от заключенията в отговора им какво се прави?

  • Здравейте,
   Честно казано, не знам. Възможно е да входирате писмо за това до Изпълнителния директор на ИА „Главна инспекция по труда“, който има правомощията да разпореди проверка относно действията по Вашата жалба.

 20. Здравейте,
  Преди 6 дни уведомих работодателя , че имам физиотерапевтични процедури в следващите 5 работни дни , работният ден е до 15.30 , аз трябваше да приключвам в 14.30 и да съм на процедура от 15 часа. Работодателят отговори с “добре” . На следващата сутрин след приключване на процедорите ми работодателят ме нападна грубо вербално , че е трябвало да “Помоля” за разрешение преди да ги започна и че от бюрото му е изчезнал документ на мое име , който аз изисках от него предишният ден , беше оставен отстрани и аз го взех , в работната ни стая нямат достъп други служители. Попитах защо не ми се е обадил да ме попита дали аз съм го взела , отговорът беше стресиращо груб – , Ти няма да ми казваш кога да ти се обаждам” . Също аз изпълнявам задълженията на негов заместник , но по договор съм на по ниска длъжност , заплащането също е по ниско . Също попитах за бонус , беше ми отговорено че нямам право да задавам такива въпроси .Този вербален тормоз ми се отрази много зле . Свидетел съм на такъв тормоз и такъв с нецензурирани думи от страна на работодателя към други служители. Какво мога да направя за да бъде подведен под отговорност въпросният работодател ?

 21. Здравейте
  Работодателят ми ми даде 2 месечно предупреждение за прекратяване на трудово правоотнощение по чл 328, ал1.т 3.На следващия ден се опита да ме накара да напусна по взаимно съгласие. Аз отказах защото имам дете за което трчбва да се грижа и няма кой да ми помага. Това предизвика страхотен психически тормоз върху мен. Бях залята с писма за обяснения за несвърюена работа без тези обвинения да имат покритие с цел да ме уволнят дисциплинарно за да не ми дължат никакви обезшетениа и да не спазят двата месеца срок на предизвестие! Аз отговорих във писмен вид на всички нападки, но тормоза продължава. Това афектира работата ми и личния ми живот. Имам събрани документи за от всеки етап на тази история. (писма, разговорите в WhatsApp съм ги изпринтирала на хартиен носител и предисвестието за прекратяване на тръдово правоотношение)Към коя инстанция да се обърна за помощ в тази ситуация? Какво ми препоръчвате да предприема в този случай?

 22. Работя в фирма от 18 г. От10 съм трудостроен по телк 68 процента с 6бр. заболявания. Шефа ме предопреди че ще ме уволни защото имам телк. Имали право на това.

  • Здравейте,
   Работодателят може да прекрати трудовото правоотношение с лице, което е трудоустроено, след като получи разрешение от Инспекция по труда (отнася се за по-голяма част от основанията за прекратяване на трудовото правоотношение).
   От тази статия можете да научите повече за закрилата за трудоустроени лица:
   https://otgovori.info/zakrila-pri-uvolnenie-na-trudoustroeni/

   Ако смятате, че работодателят Ви нарушава нормативните изисквания, то можете да подадете сигнал в Инспекция по труда, чийто сайт е със следния адрес:

   http://www.gli.government.bg/

 23. здравейте.
  за колко време могат да бавят заплати след посоченият краен срок по договор?

  • Здравейте,
   За съжаление това е трудовоправвен въпрос, а това е сайт за безопасност и здраве при работа.

   Тъй като аз съм частно лице, бихте могли да получите подобна консултация и от Главна инспекция по труда, като ползвате техния горещ телефон или направите консултация на място при тях. Вижте повече за възможността на официалния сайт на ГИТ:
   http://www.gli.government.bg/page.php?c=3&d=17#hotline

 24. Здравейте, имам въпрос, в моя договор се пише 8 часа всеки ден в продължение на 5 дни в седмицата, след като подписах договора ме информираха, че трябва да работя всяка неделя, защото имам дете, отказах се, тъй като няма детски градини, казаха ще ме уволнят или трябва да платя 2 месеца предварително, може ли да ми кажете какъв е ниското в България за майка, която работи в неделя? между другото ми плащат същата сума, както и всеки друг ден, какво да правя?

 25. Здравейте,
  Редно ли е при проверка от инспакция по труда да бъде искано поимено щатно разписание?

  • Здравейте,
   Съгласно Чл. 402. от Кодекса на труда „Контролните органи в рамките на своята компетентност имат право да:
   2. (доп. – ДВ, бр. 77 от 2010 г.) изискват от работодателя, съответно от органа по назначаването обяснения, сведения и представяне на всички необходими документи, книжа и заверени копия оттях във връзка с упражняването на контрола;“

   Искането, например, може да се свързано с контрол относно наличието на работещи без сключен трудов договор.

 26. Здравейте,
  Започнах работа на 02.10.2019 към една верига магазини. Трябваше да бъда обучваман 30 дни, но управителят на обекта, в който съм изпратен за обучение, не ме обучава правилно и от последните 2-3 дни, дори се държи обидно към мен. В договорът пише, че ако искам да напусна, трябва да подам 30 дневно предизвестие, но аз няма как да работя и изпълнявам задълженията си, при некоректно отношение на управителя.

  Мога ли да подам предизвестие за моментално напускане, при случай че съм работил 20 дена там, и да получа заплащане/възнаграждение за дните, които съм изработил?

  Благодаря Ви, предварително

  • Здравейте,
   Щом в договора Ви пише, че трябва да подадете 30-дневно предизвестие, това означава, че ако искате да напуснете веднага, Вие ще дължите на работодателя си заплата за един месец.
   С други думи, ако напуснете веднага, не само няма да получите възнаграждение за 20-те дена, но и ще трябва да заплатите на работодателя стойността на възнграждението Ви за още 10 дни.

   Тъй като аз съм частно лице, бихте могли да получите подобна консултация и от Главна инспекция по труда, като ползвате техния горещ телефон или направите консултация на място при тях. Вижте повече за възможността на официалния сайт на ГИТ:
   http://www.gli.government.bg/page.php?c=3&d=17#hotline

 27. Здравейте. Бих искала да подам сигнал срещу работодател, който системно нарушава закона, правейки удръжки от месечната заплата на служители, без да има каквато и да е вреда за компанията. Например – 3% от заплатата защото е паркирано на мястото на друг служител; 2 % удръжка от заплатата защото е изпратен файл във формат PDF… и др. подобни безумни практики.
  Тъй като нямам електронен подпис, как бих могла да подам сигнал за проверка, на който бъде обърнато подобаващо внимание?
  Благодаря!

 28. Здравейте ,работя във заведение 5м. И преди 2 дни научих че нямам трудов договор ,осигуровки ,нищо .Работодателят беше снимал моята лична карта ужж да я занесе на счетоводителят .Поисках бележка за доход защото я изискват в Социялни грижи не получих такава .Самотна майка съм с дете на 6г. Мога ли да си потърся правата и да предотвартя да има и други потърпевши .Благодаря предварително.

 29. Моят въпрос е че съм непълнолетна и започнах работа. Така работодателя ми все отлагаше да изготви трудов договор в продължение на близо 3 месеца. Бавеше всяка една заплата с седмици. Така дойде време в което на мен ми писна и исках да напусна, защото не смятам че ученик ненавършил 18 години може да работи 10-12 часови смени. Така въпроса ми е, че не желае да ми плати последната заплата, какво трябва да предприема или да направя за да си я получа. Като той самият доброволно отказва. Като не си вдига телефона, работниците го прикриват когато е на работното място и че бяга извън България когато се потърси.

  • Здравейте, Ива,
   Това, което е необходимо да направите, е да подадете сигнал в Инспекция по труда във Вашия град, която ще извърши проверка. Това е единствения начин и препоръчвам да го ползвате.

 30. Здравейте! Имам едни въпрос и той е следния , може ли по давност да отпадне Наказателно поставление /Имуществена санкция по чл. 415 б от КТ, от ноември 2012год. Срока за добровно плащане е бил 26.10.2013г. Преди 3/4м. Дойде писмо с лихви 3200.00лв. И въпроса е следния може ли по- давност 10год да отпадне? Фирмата е дайстваща и работеща.
  Благодаря ви!

  • Здравейте за колко време се издава разрешително за работа на непълнолетен?

   • Здравейте,
    разрешението е еднократен акт за конкретното работно място при конкретен работодател, няма срок на валидност. На практика – до прекратяване на трудовото правоотношение. Ако след това същият работодател иска да наеме същото лице на същото работно място, щом е нов трудов договор ще трябва и ново разрешение.

 31. През м.04 е извършена проверка от ИТ на фирма /магазин/ с 2 наети лица. Направени са 4 предписания, като са представени доказателства за изпълнението им. През м.05 , същия инспектор извърша нова проверка и иска отново в 3 дневен срок да му се представят същите документи / копия на досиета, копия на графици, копия на рпв, д-р със СТМ, оценка на риска, ПВТР, ПРЗ за 6 м. назад/ Имат ли право 2 пъти за един месец да изискват едни и същи документи, при положение, че няма промяна в обстоятелствата в дейността на фирмата.

  • Здравейте, госпожо Драгнева,
   Няма ограничения в броя на проверките и документите, които ще бъдат изисквани, когато са в правомощията на Инспекция по труда.

 32. Здравейте, към кого да се обърна за съобщаване на множествено злоупотреби от 1 фирма която при проверка подкупва проверяващите и когато дойдат а също така и предварително знае кога ще има “ гости-проверяващи“ Тази фирма има хора без договори, хора без здравни книжки(фирмата се занимава с хранителни стоки), влага в производството материали с изтекъл срок на годност, двойно счетоводство, работно облекло се раздава само когато знаят че ще има проверка, никакви предпазни средства при работата с вредните вещества, липсва хигиена в помещенията, укриване на множествено трудови злополуки, укриване на реалните печалби, злоупотреба с евро програми, нарушаване на всички човешки права и още много…

  • Здравейте,
   Нарушенията, които споменавате, са в ресора на различни контролни органи, към които би трянвало да се обърнете. Доколкото разбирам, обаче, считате, че контролът е опорочен. Тогава би трябвало да остане прокуратурата като краен получател на сигнала Ви.

 33. При обявяване на грипна ваканция, може ли учител да ползва допълнителен отпуск по чл. 42, т. 4.2 от КТД за системата на народната просвета от 11.06.2018 г.?

  • Здравейте,
   За съжаление не мога да отговоря категорично на въпроса Ви. Най-точен отговор ще Ви дадат от Синдиката на българските учители, в сайта на които има и посочени телефони за контакт, включително в направление „Трудовоправна защита“:
   http://www.sbubg.info/sbubg.php?page=23&lang=bg

 34. Здравейте! Моят въпрос е
  какво наказание получава мениджър на офис при оказано физическо насилие на работното място.Последствия скъсани връзки на раменна и лакътна става.Как се тълкува това и каква е отговорнастта на фирмата,чиито служител е той и съответно моите права в случая.

  • Здравейте,
   Ако сте работещ, на който е оказано физическо насилие от ръководител с последствия, това може да се разглежда като трудова злополука и съответно трябва да се декларира. Съответно служителят, извършил насилието, може да подлежи на дисциплинарно наказание от работодателя по Кодекса на труда.
   Друга отговорност може да търсите Вие като граждански иск, но това е вече въпрос за адвокат.
   Ако сте клиент/контрактор, то въпросът Ви отново е в компетентността на адвокат.

 35. Моя въпрос към вас е защо при проверка винаги си затваряте очите и не си вършете работата за която сте назначени.Кой права пазите на работодателите или на хората с увреждания?Ще ви дам пример работя в завод в цеха дойде проверка нас работниците ни накараха да станем от машините по рано особено мен понеже имам гривна с обозначението диабетик
  Вашата инспекция се разходи из цеха не видя никаква дуко енергия,но си писа,че всичко е ок.Не видя,че хора като мен с 68% ТЕЛК работят на машини и смени въпреки че има по лека работа . Защо си претупвате работа и уж пазите хората?

 36. Здравейте
  Работя в една фирма от близо 2 години като продавач-консултант
  Въпросът ми е след напускане без предизвестие имат ли право да ми спрът писледната заплата
  Също така за този период не съм използвала платен годишен отпуск,нито ми е бил заплатен как се процедира в такъв случей
  Благодаря

 37. Имам оранжерия, не съм регистриран като земеделски производидел.Подлежа ли на проверка от инспектори по труда.Те могат ли да забраняват присъствието на членове на семейството ми там(съпруга,деца,майка)

  • Здравейте,
   Ако оранжерията Ви е само за лични нужди, то тогава работата по нея не подлежуи на проверка от Инспекция по труда.
   Ако извършвате търговска дейност, то тогава е необходимо да спазите всички нормативни изисквания, включително счетоводни, данъчни и такива по здравословни и безопасни условия на труд, т.е. може да подлежите на проверка от инспекция по труда.

  • Благодаря за бързия и точен отговор

 38. Пуснато ми е предисвестие от работодателя,защото отказвам да полагам ,извънреден труд повече от 2часа.Няма заповед за полагания труд.Всичко се .прави гратис,няма как да доказваме,в Гръцките цехове е така.хората се страхуваме

 39. Здравейте, със телк съм, работя като продавач в магазин от 8 г. В момента оборота мн. спадна и шефа иска да чистя офисите на фирмата, възможно ли е това

  • Здравейте,
   Доколкото разбирам от Вас се иска допълнително да извършвате и втората работа – почистването?
   По принцип самият факт, че сте с ТЕЛК не води след себе си някакви изисквания по отношение на безопасност и здраве при работа. Важното е за какво заболяване е решението и какво пише в него като становище на комисията.
   Ако допълнителната дейност не е противопоказана за заболяването Ви и условията на работа не са записани като противопоказани в решението на ТЕЛК, е напълно възможно да Ви бъдат поставени и тези допълнителни задачи.

 40. Много благодаря за отделеното време много ми помогнахте хубав ден

 41. Здравейте а трябвали тези лица да имат договор със службите по трудова медицина

 42. За какво могат да бъдат проверени след като няма наети лица по трудов договор

  • Със Закона за здравословни и безопасни условия на труд се определят правта и задълженията и на „лицата, които за своя сметка работят сами“.

   За тях ще са приложими изискванията за безопасно работно място – изправно оборудване, поддръжка, измервания на фактори на работната среда, използване на лични предпазни средства, оценка на риска.

   Ще е приложим и чл. 18 на Закона.

   Приложими са изискванията и за извършване на дейности, закоито се изисква разрешително или правоспособност.

   Ако лицето се явява Възложител, също има изискванията за здраве и безопасност, както и има изискванията за осигуряване на здраве и безопасност за посетители.

   Лицата, които за своя сметка работят сами…са длъжни да осигурят здравословни и безопасни условия на труд във всички случаи, свързани с работата … на всички останали лица, които по друг повод се намират във или в близост до работните помещения, площадки или места.

   Ако пък се ползват работещи от предприятие, което осигурява временна работа, тези хора на практика по отношение на ЗБУТ са в задълженията на това лице.

 43. Подлежат ли на проверка фирми които работи собсъвенника и няма работници

Коментарите са изключени.