Административни наказания от Инспекция по труда и ред за налагането им

Внимание! Това не е сайтът на Инспекция по труда! Ако търсите контакт с Инспекция по труда, моля последвайте този линк: https://www.gli.government.bg/bg

Контролът по спазване на трудовото законодателство или изискванията по здраве и безопасност при работа се извършва от Инспекция по труда. За нарушения се налагат административни наказания – глоба за физическите лица и имуществена санкция за юридическите лица и  едноличните търговци.

Размерът на глобите и имуществените санкции е определен в чл. 413 до 415 от Кодекса на труда, а редът на административнонаказателното производство е предвиден в Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Размер на глобите

Отговорност за нарушение на нормативните изисквания
за здравословни и безопасни условия на труд – чл. 413 от КТ
Нарушение Административно наказание
Член 413, ал. 1 от КТ: „Който наруши правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труда“
Забележка: по този ред се наказват както длъжностни лица, така и работници.
Глоба в размер от 100 до 500 лв.
За повторно нарушение* по чл. 413, ал. 1 от КТ Глоба от 500 до 1000 лв.
Член 413, ал. 2 от КТ: „… който не изпълни задълженията си за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд“ За работодателя – имуществена санкция или глоба в размер от 1500
до 15 000 лв.
За виновното длъжностно лице – глоба в размер от 1000 до 10 000 лв
За повторно нарушение* по чл. 413, ал. 2 от КТ За работодателя – имуществена санкция или глоба от 20 000 до 30 000 лв.
За виновното длъжностно лице – глоба от 5000 до 20 000 лв.

***

Отговорност за нарушения на другите разпоредби
на трудовото законодателство – чл. 414 от КТ
Нарушение Административно наказание
Член 414, ал. 1 от КТ: „… който наруши разпоредбите на трудовото законодателство извън правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд“ За работодателя – имуществена санкция или глоба в размер от 1500
до 15 000 лв.
За виновното длъжностно лице – глоба в размер от 1000 до 10 000 лв.
За повторно нарушение по чл. 414, ал. 1 от КТ За работодателя – имуществена санкция или глоба в размер от 20 000
до 30 000 лв.
За виновното длъжностно лице – глоба в размер от 5000 до 20 000 лв
Член 414, ал. 3 от КТ: „… който наруши разпоредбите на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или ал. 3 и чл. 63, ал. 1 или ал. 2“ от КТ
(изисквания, свързани със сключване и изпълнение на трудовия договор)
За работодателя – имуществена санкция или глоба в размер от 1500
до 15 000 лв.
За виновното длъжностно лице – глоба в размер от 1000 до 10 000 лв.
Санкция се налага за всяко отделно нарушение.
Член 414, ал. 5 от КТ: „… който наруши разпоредбите на чл. 130а, ал. 1 и ал. 2, чл. 130б, ал. 1 и ал. 2 и чл. 130в, ал. 1 и ал. 2“
КТ (изисквания, свързани с правото на информация и консултации в случаи на масово уволнение)
За работодателя – имуществена санкция или глоба в размер от 1500
до 5000 лв.
За виновното длъжностно лице – глоба в размер от 250 до 1000 лв.
Санкция се налага за всяко отделно нарушение

***

Отговорност за неизпълнение на предписание и за създаване
на пречки на контролен орган – чл. 415 от КТ
Нарушение Административно наказание
Член 415, ал. 1 от КТ: „Който не изпълни задължително предписание на контролен орган за спазване на трудовото законодателство“ Имуществена санкция или глоба в размер от 1500 до 10 000 лв.
Член 415, ал. 2 от КТ: „… който противозаконно пречи на контролен орган за спазване на трудовото законодателство да изпълни служебните си задължения“ За работодателя – имуществена санкция или глоба в размер от
20 000 лв.
За виновното длъжностно лице – глоба в размер от 10 000 лв.

***

Отговорност за маловажно нарушение – Член 415в от КТ
Нарушение Административно наказание
Член 415в, ал. 1 от КТ: „За нарушение, което е отстранено веднага след установяването му по реда, предвиден в този кодекс, и от което не са произтекли вредни последици за работници и служители“ За работодателя – имуществена санкция или глоба в размер от 100
до 300 лв.
За виновното длъжностно лице – глоба в размер от 50 до 100 лвВажно: За нарушения на изискванията, регламентиращи сключването, формата и
началото на изпълнението на трудовия договор, не може да се налата
имуществена санкция или глоба в размерите на чл. 415в от КТ

Съгласно чл. 416, ал. 8 от КТ нарушението е повторно, когато е извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което нарушителят е наказан за нарушение от същия вид.

Административнонаказателното производство

Административнонаказателно производство започва със съставяне на акт за установяване на извършеното административно нарушение от длъжностните лица, имащи възложени контролни правомощия – инспекторите в ИА „Главна инспекция по труда“.

Не се образува административнонаказателно производство, ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на три месеца от откриване на нарушителя или ако е изтекла една година от извършване на нарушението.

Образуваното административнонаказателно производство се прекратява, ако не е издадено наказателно постановление в шестмесечен срок от съставянето на акта.

Съставяне на акт

Проверките на контролните органи на ИА „ГИТ“ се извършват в състав от минимум двама служители на Инспекцията, единият от които задължително има правомощия на инспектор. Той, съответно, е и този, който съставя акта.

Актът се съставя в присъствието на нарушителя и свидетелите, които са присъствували при извършване или установяване на нарушението (чл. 40 от ЗАНН).

Когато нарушителят е известен, но не може да се намери или след покана не се яви за съставяне на акта, същият може да бъде изготвен и в негово отсъствие. Когато нарушението е установено въз основа на официални документи, актът може да се състави и в отсъствие на свидетели.

При липса на свидетели, присъствували при извършването или установяването на нарушението, или при невъзможност да се състави акт в тяхно присъствие, той се съставя в присъствието на двама други свидетели, като това изрично се отбелязва в него.

Актът за установяване на административно нарушение се изготвя само на утвърдената бланка на АУАН, която е в три екземпляра, има пореден номер и съдържа следната информация:

 1. три имена на съставителя и длъжността му;
 2. датата на съставяне на акта;
 3. датата и мястото на извършване на нарушението;
 4. описание на нарушението и обстоятелствата, при които е било извършено;
 5. законните разпоредби, които са нарушени;
 6.  три имена и възрастта на нарушителя, точния му адрес и местоработата, единен граждански номер;
 7. обясненията или възраженията на нарушителя, ако е направил такива.
 8. имената и точните адреси на лицата, които са претърпели имуществени вреди от нарушението, единен граждански номер;
 9. опис на писмените материали и на иззетите вещи, ако има такива, и кому са поверени за пазене.

Актът се подписва от съставителя и поне от един от свидетелите, посочени в него (обикновено свидетел е другият инспектор или служител от Инспекцията по труда) и се предоствя на нарушителя да се запознае със съдържанието му и подпише.

При подписване на акта на нарушителя се връчва препис от него срещу разписка, а в акта се отбелязва датата на неговото подписване.

Ако нарушителят откаже да подпише акта, това се удостоверява чрез подписа на един свидетел.

Ако актът е съставен в отсъствие на нарушителя, той се изпраща на съответната служба, а ако няма такава – на общинската администрация по местоживеенето на нарушителя за предявяване и подписване.

Съставяне на акт след напускане на обекта

Често актът не е съставя веднага, а по-късно. Тогава може да извикат работодателя или упълномощено с нотариален акт лице, което да получи акта. Ако такова не се яви, инспекция по труда може да изпрати акта по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

Ако лицето не бъде намерено на адреса на управление, на постоянния му адрес или по месторабота, връчването се извършва чрез поставяне на съобщение за съставянето на акта, подлежащ на връчване, на таблото за обявления и в интернет страницата на ИА „ГИТ“. В този случай актът за установяване на административно нарушение се смята за връчен след изтичане на 7-дневен срок от поставянето
на съобщението.

Налагане на административно наказание

Административното наказание се налага от директора на съответната дирекция „Главна инспекция по труда“ в едномесечен срок от получаване на преписката по акта. Администативното наказание се обявява с наказателно постановление.

Преди да се произнесе, той проверява акта с оглед на неговата законосъобразност и обоснованост и преценява подадените възражения и събраните доказателства, а когато е необходимо, извършва и разследване на спорните обстоятелства.

Разследването може да бъде възложено и на други длъжностни лица от същата дирекция. Независимо от забавянето в сроковете, образуваното административнонаказателно производство се прекратява, ако не е издадено наказателно постановление в шестмесечен срок от съставянето на акта.

Кога и как можем да възразим

Първата възможност за изразяване на несъгласие е още по време на съставянето на акта. Възражението се вписва на предвиденото в самата бланка място.

Втората възможност е да се направи писмено възражение пред директора на Д „ИТ“ по териториална компетентност на актосъставителя – в тридневен срок от подписването му.

Във всяка бланка на акт на Инспекцията по труда има изписан текст, който указва органа, пред който могат да се направят възраженията, и срока за възражения.

Към възраженията може да се приложат писмени документи, които показват отстраняване на нарушението преди да се е стигнало до издаване на наказателното постановление или внасящи яснота за това, че:

 • деянието не е нарушение,
 • нарушението не е извършено от лицето, посочено като нарушител в акта,
 • нарушението не може да се вмени като вина на посочения в акта нарушител.

Това може да доведе до прекратяване на преписката от страна на наказващия орган.

Вижте още:

Полезно от ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА ↓

📙  Често изисквани документи при проверка от Инспекция по труда.

📑  Как да попълним идентификационната карта за Инспекция по труда.

👌🏻 За да не губите време в чудене откъде да започнете, вижте всички указания за основната организация на ЗБУТ (длъжностно лице, КУТ/ГУТ, декларация по чл. 15 и споразумение по чл. 18 ЗЗБУТ) на едно място.

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.