Всичко за закрилата при уволнение по чл. 333 КТ на трудоустроени и/или боледуващи лица

В тази статия ще научите в кои случаи на уволнение на трудоустроен или боледуващ работник е необходимо да се иска разрешение от инспекция по труда, кои са болестите, при които има закрила и какви документи е необходимо да се подготвят за искането на разрешението.

В кои случаи на уволнение има закрила по чл. 333 КТ

Съгласно чл. 333, ал. 1, т. 2 КТ при извършване на уволнение в случаите на чл. 328, ал. 1, т. 2, т. 3, т. 5 и т. 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 КТ работодателят трябва да поиска предварително разрешение от инспекцията по труда за всеки отделен случай, когато работникът или служителят е трудоустроен и/или боледуващ от болест, определена в наредба на министъра на здравеопазването.

Случаите на уволнение на основание член 328 са свързани с прекратяване на трудовото правоотношение с предизвестие от работодателя:

 • чл. 328, ал. 1, т. 2 – при закриване на част от предприятието или съкращаване на щата;
 • чл. 328, ал. 1, т. 3 – при намаляване на обема на работата;
 • чл. 328, ал. 1, т. 5 – при липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата;
 • чл. 328, ал. 1, т. 11 – при промяна на изискванията за изпълнение на длъжността, ако работникът или служителят не отговаря на тях;

Уволнението на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 КТ, т.е. дисциплинарно и без предизвестие.

За уволнение на всяко друго основание, не се изисква разрешение от Инспекция по труда!

Например, в Писмо на МТСП № 67/8 от 11.02.2008 г. отново изрично се посочва, че закрилата при уволнение по чл. 333, ал. 1 КТ не се прилага при прекратяване на трудовия договор на основание чл. 331 от Кодекса на труда. В случая се касае за прекратяване на трудовия договор срещу обезщетение.

При прекратяването на това основание не е необходимо разрешение на Инспекцията по труда независимо, че прекратяването настъпва в момент, в който лицето е трудоустроено, страда от заболяване, упоменато в Наредба № 5 от 20.02.1987 г. и ползва отпуск по болест.

Кои лица с ТЕЛК са защитени?

Първо трябва да уточним, че освен с решение на ТЕЛК, един работещ може да бъде трудоустроен и с предписание на друг здравен орган.

 • Личният лекар има право да издава предписание за трудоустрояване в рамките на 1 месец.
 • Лекарските консултатитивни комисии (ЛКК ) имат право да издава с болничен лист предписание за трудоустрояване до 6 месеца, но не повече от 4 пъти подред.
 • Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) издава предписания при обжалване на решение на ТЕЛК.
 • Независимо от кой орган е издадено предписанието, то ако има такова, лицето е защитено по чл. 333 КТ.

Необходимо е да обърнем внимание, че предписание за трудоустрояване и процент намалената работоспособност са две различини неща.

При лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност, компетентен да се произнесе по посочените въпроси са ТЕЛК и НЕЛК, а при лица с под 50 на сто трайна намалена работоспособност или без процент лицето се насочва към ЛКК за преценка и необходимост от трудоустрояване.

👉🏻 Вижте „Кога трудоустрояваме работник с експертно решение от ТЕЛК“

Кои боледуващи лица са защитени?

С Наредба № 5 от 1987 г. се определят болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от Кодекса на труда.

Защитата обхваща следните болести:

 1. исхемична болест на сърцето;
 2. активна форма на туберкулоза;
 3. онкологично заболяване;
 4. професионално заболяване;
 5. психично заболяване;
 6. захарна болест.

В тези случаи няма значение дали за лицето е трудоустроено или не. Самият факт, че боледува от включените в списъка болести вече изисква от работодателя да иска разрешение от Инспекция по труда при уволнение в някоя от вече описаните ситуации.

Работниците, които страдат от болестите, са длъжни при поискване да представят в предприятието медицински документи (епикриза, медицинско удостоверение и др.) от лечебно заведение, където се лекуват или се водят на диспансерен учет, за да могат да ползват закрилата на чл. 333 от КТ.

Важен акцент в случая е задължителното искане на информация от стана на работодателя към работещите за информация. Ако това не бъде направено, то не може работодателят да извърши уволнението без да иска разрешение, на основание това, че не е бил уведомен за заболяването на работника и че работникът е представил съответните документи.

Ако обаче съответната информация е искана от страна на работодателя, но работникът умишлено е укрил наличието на заболяване, за което се предвижда закрила, то тогава няма пречка работодателят да предприеме уволнение без искане на разрешение от инспекция по труда.

Как се иска разрешение

В случаите на уволнение на трудоустроен работник или служител и на работник или служител, боледуващ от някоя от описаните вече болести, преди уволнението, работодателят трябва да поиска мнението и на трудово-експертна лекарска комисия, като представи получените от работещия медицински документи.

ТЕЛК въз основа на представената медицинска документация в седемдневен срок оформя мнението си в експертно решение за всеки работник отделно.

Ако за изясняване здравословното състояние на работника се налагат допълнителни медицински изследвания и преглед. ТЕЛК взема решение в седемдневен срок след тяхното извършване.

Съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредба № 5 за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от Кодекса на труда

В експертното решение се посочват болестта, от която страда работникът, и преценка на трудоспособността му, показаните и противопоказаните условия на труд и целесъобразността на уволнението от гледна точка на адаптацията на организма при евентуална промяна в условията на труд.

Решението на ТЕЛК се изпраща служебно до предприятието и до работника.

След като е взето мнението на ТЕЛК, работодателят може да отправи искане до инспекция по труда за даване на разрешение. За целта е необходимо да се представят следните документи:

 • Писмено искане от предприятието (по образец на инспекция по труда или свободен текст).
 • Документи, удостоверяващи закрилата, която ползват работниците (полученото експертно решение на ТЕЛК при запитването за мнение).
 • Старо и ново щатни разписания, при прекратяване на трудово правоотношение на основание чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекс на труда.
 • Списък с местата и длъжностите за лица с намалена работоспособност, актуализиран за календарната година. Изискването е за фирми със средно списъчен състав над 50 човека.
 • При прекратяване на трудовото правоотношение на основание чл. 330, ал. 2, т. 6 от Кодекс на труда (дисциплинарно уволнение) е необходимо да се приложат писмени доказателства за извършеното дисциплинарно нарушение и писмените обяснения, дадени от лицето, на което ще бъде наложено дисциплинарно наказание уволнение или документи, доказващи отказа на лицето да даде обяснения.
 • При прекратяване на трудовото правоотношение по време на законоустановен отпуск поради временна неработоспособност се представят копия от болничните листа.
 • Стара и нова длъжностна характеристика на работника и документи, доказващи че той не отговаря на новите изисквания, при прекратяване по чл. 328, ал. 1, т. 11 от КТ.
 • Документи за упражнено право на подбор от работодателя по чл. 329, ал. 1 от КТ (ако е приложимо).

В заявлението за издаване на разрешение заявителят определя по какъв начин желае да получи решението на Д ИТ:

– на място в деловодството (лично или от упълномощено лице) на Д ИТ;
– по пощата на посочен от заявителя адрес;
– по куриер за сметка на заявителя:
– подписано с електронен подпис на посочена от заявителя електронна поща.

Документите могат да бъдат подадени на:

 • хартиен носител на място в деловодството на съответната областна Дирекция „Инспекция по труда”, на територията на която се намират седалището и адреса на управление на предприятието.
 • По електронен път само с валиден квалифициран електронен подпис – заявлението се попълва като онлайн приложение в информационната система на ИА ГИТ в частта „Електронно-административни услуги“. Документите се сканират и прикачват към електронната бланка.

Заявление за подаване на искане по чл. 333 от КТ

Решението на Инспекция по труда излиза в 7-дневен срок от подаване на документите.

Необходимо е да се обърне внимание, че разрешението не прави последващото уволнение законно, ако други изисквания на закона не са били спазени; липсата на разрешение (включително и поради отказ за издаването му) прави извършеното уволнение незаконно само на това основание.

Обжалване на разрешение или отказ

Предварителните разрешения или отказите за даване на разрешение на инспекциите по труда за прекратяване на трудово правоотношение са окончателни и не подлежат на обжалване (Писмо № 67/8 от 11.02.2008 г. на МТСП).

📖 ОЩЕ ПО ТЕМАТА:

📙 Полезно от ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА Ръководства и образци на документи, свързани с изискванията за специална закрила на някои лица.
🔗 Изисквания за определяне на места за трудоустрояване
🔗 Трудоустрояване на бременни и кърмачки

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

5 мнения за “Всичко за закрилата при уволнение по чл. 333 КТ на трудоустроени и/или боледуващи лица”

 1. Здравейте!Пенсионерка съм и продължавам да работя.Имам Зах.Болест,която не съм обявила на работодателя си до момента.Очаквам да има съкращение на всички работещи пенсионери.Въпросът ми е аз под закрила ли съм на КТ? Благодаря!

  Отговор
 2. Здравейте,

  за мен ситуацията е малко неясна, тъй като при определен процент намалена работоспособност под 50 % няма как да сте трудоустроен от ТЕЛК. Предписание за трудоустрояване в този случай може да направи само ЛКК и в решението на ТЕЛК трябва да пише, че Ви насочват към ЛКК за трудоустрояване. Освен това няма как намалената работоспособност да е 46-48 %, тя е или 46, или 48 %.

  Ако все пак ситуацията съществува, т.е. решението на ТЕЛК е за например 48% намалена работоспособност и пише, че не можете да изпълнявате длъжността „готвач“, то Вие като трудоустроен сте под защита и можете да бъдете уволнен в случаите, описани в края на статията към която коментираме само с разрешение на инспекция по труда.
  тъй като споменавате за намалено заплащане, то е неоходимо да знаете, че когато трудоустроен за определен срок, с трайно намалена работоспособност до 50% получава на новата си работа по-ниска заплата, той има право на парично обезщетение, но за максимум 6 месеца. Обезщетението представлява разликата между това, което служителят е получавал 18 месеца преди трудоустрояването и възнаграждението му след болестта.

  За съжаление нямате право да извършвате работа, за която ТЕЛК е преценил, че е неподходяща за Вас. Предписанието е задължително както за работодателя така и за Вас.

  Вариантът, в който можете да бъдете освободен е срещу обезщетение, което трябва да бъде минимум 4 брутни заплати.

  Отговор
 3. здравейте имам решение на ТЕЛК с което съм трудоустроен с 46-48 % и не мога да работя като готвач. Работодателя ме преназначи на длъжност продавач-консултант но пради факта че намяла обема на работа закриват тази позиция. Аз се чуствам добре мога ли да работя тази работа или не. Работодателя през това време постоянно ме кара сам да напусна намаляване на работната заплата и т.н. знам че не излагам много факти но моля за помощ. Казаха ми че от следващият ден не съм на работа, помолих ги да ме ъкратят по чл. 328 но отказаха с аргументите че съм защитен служител и сега ми предложиха друга работа за много по малко пари с една дума работя само да си платя пътните. какво да правя. моля отговор на й-маил. Благодаря. П.С. на й-маил мога да изложа повече факти защото се страхувам.

  Отговор
 4. Здравейте! Имам въпрос относно една служителка, която е трудоустроена /с онкологична болест/. Назначена е на 02.11.2011г по чл.68,ал.1, т.1 от КТ за срок от 1 година /до 02.11.2012г/. Въпроса ми е дали може да бъде освободена при изтичане на уговорения срок?

  инж. Деяна Илиева: Да, може да бъде освободена. При прекратяване на трудовото правоотношение при изтичане на срочен договор, не е необходимо да се иска разрешение от ИТ.

  Отговор