5 наредби с изисквания за обучение при работа с химични агенти

Работата с химични агенти е опасна дейност и не случайно Наредба РД-07-2/ 16.12.2009 г. изисква при работа с опасни химически вещества и препарати да се провежда ежедневен инструктаж.

Освен това, в различни нормативни актове съществуват и изисквания за обучение и информираност на лицата, които работят в контакт с опасни химични вещества и/или смеси.

В тази статия ще направим преглед на нормативните актове, в които са поставени изисквания за обучение при работа с химични агенти.

#1 Обучение при работа с опасни химични агенти

Съгласно Наредба № 13 от 30 декември 2003 г. за защита на работщите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа работодателят е длъжен да осигури на работещите и/или техните представители:

 • обучение и информация за съответните предпазни мерки и действията, които трябва да се предприемат за самозащита, както и за защита на останалите работещи;
 • достъп до информационните листове за безопасност на използваните химични агенти;

При промяна в условията на работа, информацията за работещите трябва да бъде актуализирана, като това може да стане както чрез устно съобщение (препоръчваме извънреден инструктаж), така и чрез специализирано обучение с предоставяне на писмени материали.

#2 Обучение при работа с канцерогени и мутагени при работа

Канцероген означава химично вещество или смес от вещества, които причиняват рак или водят до увеличаване на заболеваемостта.

Мутагените са фактори, които увеличават честотата на мутациите над естественото ниво, вследствие на което възникват генетични изменения в засегнатите клетки на организма.

Канцерогените и мутагените могат да бъдат съответно:

 • категория 1А – вещество, за което е известно, че притежава потенциал на канцерогенност за хората / вещества, за които се приема, че предизвикват наследствени мутации в зародишни клетки на човека.
 • категория 1В – вещество, за което се предполага, че притежава потенциал за канцерогенност за хората / вещества, за които е известно, че предизвикват наследствени мутации в зародишните клетки на човека
 • категория 2 – предполагаеми канцерогени за човека / вещества, които пораждат безпокойство за здравето на хората, произлизащо от възможността те да предизвикват наследствени мутации в зародишните клетки на човека.

Задължение за обучение съгласно Наредба № 10 от 26 септемри 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа има при експозиция на канцерогените и мутагените, които са класифицирани в категории 1A или 1В.

Съгласно чл. 19. (1) от Наредбата, работодателят е задължен да осигури на работещите и/или техните представители подходящо обучение и инструктаж за:

 • възможните рискове за здравето, включително допълнителния риск от тютюнопушене;
 • мерките за предотвратяване и предпазване от експозиция на канцерогени и мутагени;
 • хигиенните изисквания към оборудването и личната хигиена;
 • носенето и използването на защитните средства и облекло;
 • мерките, които се предприемат от работещите и особено от спасителните формирования при инциденти и за предотвратяване на инциденти.

Обучението трябва да бъде съобразено с появата на нови опасности или промяна на съществуващи такива и да се повтаря периодично в случаите, когато е необходимо.

В Наредбата не са посочени конкретни условия изискващи повтаряне на обучението, но такива биха могли да бъдат установяване на нарушение на здравното състояние на работещ или заболяване, за които се предполага, че са в резултат на експозицията на канцерогени и мутагени.

В наредбата има и изисквания и за повторна оценка на риска при следните обстоятелства:

 • след инцидент или авария;
 • при констатирани груби нарушения на правилата, нормите и изискванията по безопасност и здраве при работа.

Да припомним, че в такива ситуации се изисква и провеждането на извънреден инструктаж.

#3 Обучение при риск от експозиция на азбест

Специално по отношение на азбест съществуват по-строги изисквания по отношение на обучението на работещите, които са или е вероятно да бъдат експонирани на прах, който съдържа азбест.

Обучението на тези лица се провежда преди започване на работа и периодично на всеки 3 години. Съгласно изискванията на Наредба № 9 от 4.08.2006 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа продължителността на обучението е не по-малко от 8 часа.

То трябва да включва:

 1. свойствата на азбеста и ефектите му върху здравето, включително синергичния ефект с тютюнопушенето;
 2. видовете продукти или материали, които вероятно съдържат азбест;
 3. дейностите, които могат да доведат до експозиция на азбест и значението на превантивните мерки за намаляване до минимум на експозицията;
 4. практиките за безопасна работа, контрол и защитните средства;
 5. подходящата роля, избора, подбора, ограниченията и правилното използване на дихателното оборудване;
 6. процедурите при аварии;
 7. процедурите за деконтаминация;
 8. обезвреждането на отпадъците;
 9. изискванията за медицински прегледи.

За преминатото обучение се издава удостоврение по образец в приложение 2 на наредбата.

#4 Обучение при работа с газ хлор

В Приложение № 2 към чл. 1, ал. 3 „Работа с химични вещества и препарати за дезинфекция“ на Наредба № 9 от 23.09.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане на водоснабдителни и канализационни системи е поставено изискване за ежегодно обучение и изпит на работещите с газ хлор.

Обучението може да бъде проведено с програма по задължителното съдържание на инструкцията за осигуряване на ЗБУТ при работа с химични вещества и препарати за дезинфекция (ХВПД), която работодателят е длъжен да разработи, което е:

 • изисквания от информационните листове за безопасност;
 • специфични технологични изисквания и правила за безопасна работа;
 • средства за контрол на въздушната среда;
 • максимално допустими безопасни количества за съхранение на работното място и в складовете;
 • действия в аварийна ситуация.

#5 Обучение на отговорните лица за съхранение на опасни химични вещества и смеси

Наредба за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси изисква лицата, които съхраняват опасни химични вещества и смеси да разработват и прилагат инструкции и програми за обучение на лицата, отговорни за съхранението на опасните химични вещества и смеси.

В наредбата не е посочена конкретна програма, продължителност и периодичност на обучението, но то трябва да включва запознаване с мерките за контрол на рисковете, свързани със съхранението им.

Обучение за безопасна работа и съхранение 2 в 1

Дали е възможно едновременно да се изпълни изискването за обучение за работа с химични агенти и за безопасно съхранение на опасни вещества?

Разбира се, напълно възможно с нашето онлайн интерактивно обучение –  с озвучения ни модул в рамките на 35 минути ще се запознаете с класификацията, пиктограмите, основните правила за безопасна работа, безопасно съхранение и транспорт на опасни вещества.

Вижте повече

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.