Изисквания за обучение при работа с химични агенти

Работата с химични агенти е опасна дейност и не случайно Наредба РД-07-2/ 16.12.2009 г. изисква при работа с опасни химически вещества и препарати да се провежда ежедневен инструктаж. Освен това, в различни нормативни актове съществуват и изисквания за обучение и информираност на лицата, които работят в контакт с опасни химични вещества и/или смеси.

В тази статия ще направим преглед на нормативните актове, в които са поставени изисквания за обучение при работа с химични агенти.

Обучение при работа с химични агенти

Съгласно Наредба № 13 от 30 декември 2003 г. за защита на работщите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа работодателят е длъжен да осигури на работещите и/или техните представители:
3. обучение и информация за съответните предпазни мерки и действията, които трябва да се предприемат за самозащита, както и за защита на останалите работещи;
4. достъп до информационните листове за безопасност на използваните химични агенти;
5. достоверност и актуализиране на информацията, която може да бъде предоставена в различна форма в зависимост от естеството и степента на риска – от устно съобщение до индивидуално обучение, подкрепено с писмена информация.

Вижте нашето предложение за вътрешнофирмено обучение за работа с химични агенти


 

Обучение при работа с канцерогени и мутагени при работа

Канцероген означава химично вещество или смес от вещества, които причиняват рак или водят до увеличаване на заболеваемостта.
Мутагените са фактори, които увеличават честотата на мутациите над естественото ниво, вследствие на което възникват генетични изменения в засегнатите клетки на организма.

Съгласно чл. 19. (1) от Наредба № 10 от 26 септемри 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа, работодателят е задължен да осигури на работещите и/или техните представители подходящо обучение и инструктаж за:
а) възможните рискове за здравето, включително допълнителния риск от тютюнопушене;
б) мерките за предотвратяване и предпазване от експозиция на канцерогени и мутагени;
в) хигиенните изисквания към оборудването и личната хигиена;
г) носенето и използването на защитните средства и облекло;
д) мерките, които се предприемат от работещите и особено от спасителните формирования при инциденти и за предотвратяване на инциденти.

Обучението трябва да бъде съобразено с появата на нови опасности или промяна на съществуващи такива и да се повтаря периодично в случаите, когато е необходимо.

В Наредбата не са посочени конкретни условия изискващи повтаряне на обучението, но такива биха могли да бъдат:

– установяване на нарушение на здравното състояние на работещ или заболяване, за които се предполага, че са в резултат на експозицията на канцерогени и мутагени.

Тогава има изисквания и за повторна оценка на риска;
– след инцидент или авария;
– при констатирани груби нарушения на правилата, нормите и изискванията по безопасност и здраве при работа.

Обучение при риск от експозиция на азбест

Специално по отношение на азбест съществуват по-строги изисквания по отношение на обучението на работещите, които са или е вероятно да бъдат експонирани на прах, който съдържа азбест.

Обучението на тези лица се провежда преди започване на работа и периодично на всеки 3 години. Съгласно изискванията на Наредба № 9 от 4 август 2006 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа продължителността на обучението е не по-малко от 8 часа.

Обучение при работа с газ хлор

В Приложение № 2 към чл. 1, ал. 3 „Работа с химични вещества и препарати за дезинфекция“ на Наредба № 9 от 23 септември 2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане на водоснабдителни и канализационни системи е поставено изискване за ежегодно обучение и изпит на работещите с газ хлор.

Обучението може да бъде проведено с програма по задължителното съдържание на инструкцията за осигуряване на ЗБУТ при работа с химични вещества и препарати за дезинфекция (ХВПД), която работодателят е длъжен да разработи, което е:

  • изисквания от информационните листове за безопасност;
  • специфични технологични изисквания и правила за безопасна работа;
  • средства за контрол на въздушната среда;
  • максимално допустими безопасни количества за съхранение на работното място и в складовете;
  • действия в аварийна ситуация.

Обучение на отговорните лица за съхранение на опасни химични вещества и смеси

Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси изисква физическите и юридическите лица, които съхраняват опасни химични вещества и смеси да разработват и прилагат инструкции и програми за обучение на лицата, отговорни за съхранението на опасните химични вещества и смеси, относно мерките за контрол на рисковете, свързани със съхранението им.
В наредбата не е посочена конкретна програма, продължителност и периодичност на обучението.

Трябва ви още информация за химични агенти?

В онлайн системата ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА ще намерите следните наши разработки:

1. Ръководство за управление на риска при работа с химични агенти
2. Примерна картотека на опасни химични агенти.
3. Примерен План за предотвратяване и ликвидиране на аварии с химични агенти.
4. Примерен Списък на работещите при рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени.
5. Примерни инструкции за работа с химични агенти.
6. Ръководство за извършване на оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси.
7. Примерни инструкции, свързани със съхранението на ОХВС.

и още много други помощни материали по ЗБУТ.

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА СИСТЕМАТА

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.