Как да направим картотека на опасните вещества

Едно от задълженията на работодателя е да предприеме мерки за установяване наличието на опасни химични агенти на работното място.

При установяване на такива, започват да действат и другите изисквания на Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа.

Макар и неописано в упоменатата наредба, когато се работи с химични агенти има изискване за създаване на картотека в други два нормативни акта:

 • ЗЗБУТ изисква работодателят да създаде и поддържа картотека на информационните листове за безопасност на употребяваните и произвежданите опасни химични вещества и смеси (Чл. 13. (2))
 • В Наредба 7/1999 г. изискването е да се води картотека за използваните опасни вещества и тяхната характеристика (чл. 101, ал. 1)

В първия случай задачата изглежда по-лесна – събираме в един класьор/електронна папка информационните листове за безопасност (ИЛБ) на употребяваните и произвежданите опасни химични вещества и смеси, правим им опис и сме готови.

Изискването на Наредба 7/1999 г. е доста общо, което води до възможност за различни тълкувания какво представлява картотеката.

Лесни варианти, но рисковани

Лично аз бих казала, че след като сме събрали всички информационни листове и сме им направили опис, на практика имаме и картотека на опасните вещества и тяхната характеристика. Характеристиката за всяко опасно вещество е в неговия ИЛБ.

За съжаление, това тълкувание и изпълнение на изискването за „картотека“ понякога не е добре посрещнато от контролните органи.

Все пак, бихте могли да се консултирате с представител на съответната областна дирекция „Инспекция по труда“ и ако се потвърди, че това е приемливо, да приключите въпроса.

Като втори лесен вариант на картотека би могло да се направи следното:

Съгласно чл. 101, ал. 2 на Наредба 7 е необходимо за всяко опасно вещество да се разработи инструкция или указание за безопасна работа.

Няма конкретни изисквания какво трябва да съдържа инструкцията, но добрата практика е наложила приемлив формат (вижте повече в „Как да направим инструкция за безопасна работа с опасни вещества„).

Този формат логично съдържа основни характеристики на опасното вещество – класификация и други опасни свойства, упоменати в ИЛБ.

На същия принцип, както с ИЛБ, сборът на всички инструкции с техен опис би играл ролята на картотека.

Бихте могли дори да комбинирате – опис на опасните вещества и към него ИЛБ и инструкциите за безопасна работа.

Отново за съжаление, и тук е възможно този вариант да не бъде приет от контролиращи (инспектори, одитори и др.) и да се изиска картотека/списък с повече извадена от ИЛБ информация (обикновено в табличен вид).

Добрите практики и какво препоръчваме

Фирмите с добри практики често изготвят списък на използваните опасни вещества, като допълват списъка с извадки от ИЛБ с конкретни характеристики, както и добавят информация за място на използване, съхранение и др. подобни.

Аз бих препоръчала изготвянето на една по-подробна картотека за използваните опасни вещества поради няколко фактора:

 • по-приемливо от гледна точка на контролни органи;
 • по-информативно за длъжностните лица, ръководители, работещи, които нямат време да четат и търсят информация постоянно;
 • имате готова входна информация за оценка на риска; на практика, изготвянето на картотеката ще бъде първият етап от оценката на риска;
 • имате готова входна информация за оценка на безопасността на съхранението на опасни химични вещества и смеси. В утвърдения формат на оценката така или иначе се изисква изготвянето на списъци на веществата и смесите с описание на класификацията, условията за съхранение и др.

Какво да включим в картотеката?

Решили сме да подготвим подробна картотека на опасните вещества, но колко подробна?

Задаваме си следния въпрос: Коя информация е важна за оценката на риска?

Съгласно чл. 3, ал. 2 на Наредба № 13 от 30.12.2003 г. при оценката на риска за здравето и безопасността на работещите трябва да се вземат предвид:

 1. опасните свойства на химичните агенти;
 2. информация за безопасност и здраве, в това число данните от информационния лист за безопасност;
 3. степента, видът и продължителността на експозицията;
 4. условията на работа с опасни химични агенти, както и тяхното количество;
 5. граничните стойности, посочени в приложения № 1 и 2;
 6. ефектът от предпазните мерки, които са предприети или ще бъдат предприети;
 7. заключенията от здравното наблюдение в случаите, в които има налични данни.

Освен това, съгласно Наредба 5/1999 г. трябва да определим изложените на опасности работещи и външни лица.

Можем да превърнем нашата картотека в един от етапите на оценката на риска, т.е. картотеката да резюмира входната информация или поне част от нея (т. 1, 2, 5 и донякъде т. 3).

Ето какво би съдържала подобна картотека:

 • Име на веществото/сместа
 • Физична форма (свързано е с вида на експозицията – вдишване, поглъщане и т.н.)
 • Класификация по CLP – свързано с опасните свойства.
 • Предупреждения за опасност – изяснява по-добре опасните свойства. Не за всеки „Респираторен сенсибилизатор“ означава нещо, но „Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения в дишането при вдишване“ вече изяснява какво точно е опасното свойство, както и вида на експозицията.
 • Други опасности – освен посочените в класификацията, веществото/сместа може да има специфични свойства, които комбинирани с начина на използване, да създават риск за безопасността и здравето на работещите.
 • Гранична стойност, посочена в приложение № 1 на Наредба 13/2003 г.
 • Необходими предпазни мерки и лични предпазни средства съгласно ИЛБ – при оценката на риска ще сравним дали са изпълнени препоръчаните от производителя мерки и използват ли се правилните ЛПС.
 • Място на съхранение
 • Място на употреба
 • Експонирани работещи (длъжности)

Картотеката би могла да има и още по-разширен вид, ако в нея вкараме и информация, която се изисква да бъде въведена при извършване на оценка на безопасността на съхранението на ОХВС.

Например CAS номер, EC номер и Идентификационен номер (само за вещества) и условия на безопасно съхранение, описани в ИЛБ.

Пак ще кажа, че това не е излишна работа, защото трябва да бъде направено и да го имате под формата на документ.

В нашата работа сме изготвяли оценка на безопасността на съхранението за склад с над 400 ОХВС и за всяко от тях е правена извадка съгласно изискванията в утвърдения формат за тази оценка.

А може ли по-кратък вариант?

Освен общия текст с изискване за картотека в ЗЗБУТ и Наредба 7/1999 г., няма по-конкретни изисквания или указания относно съдържанието на картотеката.

Това дава възможност да я направите както пожелаете. Единственото условие е от нея да научаваме кои са използваните опасни вещества и „тяхната характеристика“.

„Характеристика“ е също доста разтегливо понятие и някой би могъл да каже, че това са опасните свойства и в добавка физичните и химични свойства (има ги в раздел 9 на ИЛБ).

Трябва ли ни информация за вискозитета или скоростта на изпаряване от гледна точка на оценката на риска? Да, би могло в специфични ситуации и това да е фактор, но като цяло едва ли.

Пламната температура, обаче, би могла да ни донесе информация, защото една течност с пламна температура 100оС няма да се класифицира като запалима, но ще бъде „горима течност“ по противопожарните изисквания.

Ето с какво съдържание предлагам аз да бъде краткият вариант на картотеката:

 • Име на веществото/сместа
 • Класификация по CLP
 • Други опасности
 • Място на употреба.

Признавам, че за последното („място на употреба“) известно време мислех дали според мен е задължителен елемент за възможно най-краткия вариант на картотека и не можах да го махна :)

За мен това е особено съществена информация с голяма стойност, защото от нея веднага придобиваме представа за изложените лица и лесен начин за която и да е последваща дейност, свързана с опасни вещества.

В онлайн системата ЗБУТ НОРМИ и ПРАКТИКА сме публикували образец на картотека на опасните вещества с три варианта – препоръчителен, разширен и минимален, като допълнително сме направили и примерно попълване за едно вещество.

Образец на картотека на опасните вещества и смеси с примерно попълване за натриева основа в три варианта – оптимален, минимален и разширен щенамерите в нашия образец:

Картотека за използваните опасни вещества и тяхната характеристика

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

2 мнения за “Как да направим картотека на опасните вещества”

 1. Споделям вашите разсъждения. И аз се занимавам активно с опасни химични агенти като цяло и опасните химични вещества и смеси в частост. Тълкованието на контролните органи е доста широко, изготвям картотеки в зависимост от специфичните желания на съответния инспектор. Все пак преобладаващата част от инспекторите са свикнали да виждат формата на картотека, публикуван от Г-н Гълъб Донев.

  Отговор
 2. Здравейте,
  Честита Нова Година!
  Да е здрава и мирна и за Вас много успешна!
  Имам питане – не успявам да вляза в ZBUT Норми
  с предоставената ми парола. Същата е към имейла на bulnorm 1.
  Къде е проблема??

  Отговор