Сключване на трудов договор с лице под 18 години

С оглед вчерашния Световен ден срещу детския труд, време е да напомня на работодателите, че по вече установена традиция в летния период от началото на месец юни до края на месец август дирекциите „Инспекция по труда“ в страната приоритетно извършват проверки по спазване разпоредбите на Кодекса на труда, закрилящи труда на лицата, ненавършили 18 години.

В тази връзка реших да актуализирам информацията за тези, които смятат да наемат непълнолетни на работа, тъй като в особено важно да знаете, че лицата от 15 до 18 години се приемат на работа с разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай.

Приемането на работа на лица до 18-годишна възраст без разрешение от Инспекцията по труда е обявено от закона за престъпление.

Съгласно 1л. 192а. на Наказателния кодекс който без надлежно разрешение приеме на работа лице, ненавършило 18-годишна възраст, се наказва с лишаване от свобода до шест месеца и глоба от хиляда до три хиляди лева, а ако деянието е извършено по отношение на лице, ненавършило 16-годишна възраст, наказанието е лишаване от свобода до една година и глоба от три хиляди до пет хиляди лева.

Изискването за наличие на разрешение от инспекция по труда при наемане на лице до 18-годишна възраст е поставено в чл. 303 от Кодекса на труда, където се казва още, че за да наемете на работа лице между 16 и 18 години, трябва предварително то да премине обстоен предварителен медицински преглед и да има медицинско заключение, което установява годността за извършване на съответната работа. Но само това не е достатъчно. Необходимо е да подготвите още редица документи.

Изискванията за получаване на
разрешение от инспекцията по труда

са описани в Наредба № 6 от 24 юли 2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години (Обн., ДВ, бр. 64 от 08.08.2006 г. – в сила от 09.11.2006).

Наредбата се прилага при наемане на лица от 15 до 18 годинина трудов договор или като чираци по Закона за занаятите, но Наредбата не се прилага за учащи по време на учебната дейност, практика и стаж.

За да получите разрешение от инспекция по труда за наемане на лице, ненавършило 18 години, е необходимо да направите писмено искане за разрешение за сключване на трудов договор с конкретното лице в Областната инспекция по труда по местонахождение на обекта, в което лицето ще извършва работа. В него посочвате дейността на фирмата, името на лицето и на каква длъжност желаете да го наемете. Освен това, към искането за разрешение се представят още редица документи:

Необходими документи за получаване на разрешение за наемане на непълнолетно лице

1. Искане/молба от работодателя за получаване на разрешение за постъпване на работа на лица, ненавършили 18 години.
2. Описание на вида работа, която ще извършва лицето, ненавършило 18 години, или длъжностна характеристика.
3. Резултатите от оценката на професионалния риск, на който може да бъде изложено лицето, ненавършило 18 години (Карта за извършена оценка на риска за работното място, на което ще бъде назначено лицето до 18 г., или списък на идентифицираните опасности и рискове, касаещи трудовата дейност на лице до 18 г.).
4. Актуални протоколи от извършени контролни измервания на факторите на работната среда за работното място на лицето до 18 г. (чл.20, ал. 3, т. 8 от Наредба № 5/1999 г.).
5. Списък с осигурени мерки за защита здравето и безопасността на лицето, ненавършило 18 години.
6. Списък с осигурените лични предпазни средства на лицето, ненавършило 18 години.
7. Карта за проведен предварителен медицински преглед (копие).
5. Медицинско заключение (копие) за годност на лицето до 18 г. да извършва работата, за която кандидатства от службата по трудова медицина на работодателя.
6. Разпределението на работното време за лица от 15 до 16 години.
7. За всички лица, подлежащи на задължително основно обучение, и за лицата, продължаващи своето средно образование, следва да бъде представена и служебна бележка за началото и края на учебните занятия от учебното заведение, където учи лицето.
7. Писмено съгласие на родител, попечител или настойник за сключване на трудов договор от лица между 14 и 15 години.
8. Писмена декларация от родител, настойник или попечител, че е уведомен за възможните рискове в работата и за мерките, предприети за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд от работодателя за лицето до 18 г.

Тази декларация може да бъде в свободен текст, например:

Декларация от

……………………., ЕГН…………, ЛК…………….., с адрес на живеене………………. родител/настойник на ………………….(името на детето),

Декларирам, че съм запознат с възможните рискове в работата и мерките, предприети за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд от работодателя ……………………. (фирмата, в която ще работи) за ……………………(името на детето).
Дата:………. Подпис:………

9. Лична карта на лицето, което кандидатства за работа.

При непълнота и при нередовност на документите директорът на съответната „Инспекция по труда“ или упълномощено от него лице в срок 5 дни от датата на подаване на искането писмено уведомява подателя за констатирани непълноти и нередовности на документите, като с уведомлението определя срок не по-кратък от 5 дни за отстраняването им.

Резултатът от искането ще получите в 7-дневен срок от подаването му или от датата на отстраняване на констатираните непълноти или нередовности.

Вашият коментар

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.