Изисквания при наемане на непълнолетно лице на работа

Ако искате да наеменете непълнолетно лице на работа, задължително трябва да преминете през подготовка на определен набор документация и получаване на разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай.

Това изискване е посочено в чл. 302, ал. 2 от Кодекса на труда за лица ненавършили 16 години и чл. 303, ал. 3 за лица от 16 до 18 години.

Какво точно се изисква да се подготви, за да подадете документите за искане на разрешение е описано в Наредба № 6 от 24 юли 2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години (Обн., ДВ, бр. 64 от 08.08.2006 г. – в сила от 09.11.2006).

Забранени за извършване работи от лице под 18 години

Преди това, обаче, ще напомним, че има работи, които са забранени за извършване от лица под 18-годишна възраст и ако става въпрос за такава, няма да получите разрешение за назначаване на лицето.

Списъкът на тези работи не е кратък и ще го намерите в Приложение към чл. 8, ал. 2 на Наредба 6/2006 г. 

Някои примери за забранени работи са:

 • при шум на работното място над 80 dB(А);
 • при температура на въздуха под 10 °С и над 30 °С при работа на открито.
 • работа с корозивни за кожата опасни вещества, запалими течности и газове, канцерогени, мутагени и др.
 • работи, свързани със съоръжения с повишена опасност;
 • Работи, при които теглото на единично вдигана и пренасяна тежест е по-голямо от:
  а) 8 kg за лица от женски пол и 20 kg за лица от мъжки пол на възраст над 16 до 18 години;
  б) 6 kg за лица от женски пол и 15 kg за лица от мъжки пол на възраст от 15 до 16 години.

На какви медицински прегледи подлежат непълнолетните?

Един от документите, който трябва да се представи при искане на разрешение от Инспекция по труда за назначаване на лице, ненавършило 18 години, е медицинско удостоверение за постъпване на работа.

Медицинското удостоверение се издава задължително от избрания общопрактикуващ лекар на лицата, а прегледът трябва да е от терапевт, невролог, хирург, оториноларинголог и офталмолог.

Въз основа на данните от предварителния медицински преглед, оценката на риска, осигурените мерки и други фактори, службата по трудова медицина издава заключение за пригодност за работа, което също е част от документите за искане на разрешение).

Периодичните прегледи на лицата нанвършили 18 години също и са по-често от тези на останалите работещи. Лицата от 15 до 16 години трябва да преминават медицински преглед на 6 месеца, а тези от 16 до 18 години – ежегодно.

Какви са необходимите документи, с които се иска разрешение?

 • Описание на вида работа, която ще извършва лицето, ненавършило 18 години (длъжностна характеристика);
 • Оценка на риска за лицето, ненавършило 18 години (карта на оценка на риска/списък на идентифицираните рискове на работното място заедно с протоколи от извършени измервания на факторите на работната среда);
 • Списък с осигурените мерки за защита здравето и безопасността на лицето, ненавършило 18 години;
 • Списък с осигурените, при необходимост, лични предпазни средства на лицето, ненавършило 18 години;
 • Медицинско удостоверение за постъпване на работа (копие заверено „Вярно с оригинала“);
 • Медицинско заключение (копие заверено „Вярно с оригинала“) за годност на лицето до 18 г. да извършва работата, за която кандидатства, от службата по трудова медицина на работодателя;
 • Разпределението на работното време за лица от 15 до 16 години (за лица до 15 години следва да бъде представен индивидуален дневен режим на учение и допълнителни занимания).

За да получите разрешение от инспекция по труда за наемане на лице, ненавършило 18 години, е необходимо да направите писмено искане за разрешение за сключване на трудов договор с конкретното лице в Областната инспекция по труда по местонахождение на обекта, в което лицето ще извършва работа.

Резултатът от искането ще получите в 7-дневен срок от подаването му или от датата на отстраняване на констатираните непълноти или нередовности по начина, който сте посочили в заявлението за издаване на разрешение.

Назначаването без разрешение от Инспекцията по труда е престъпление!

Съгласно чл. 192а. на Наказателния кодекс който без надлежно разрешение приеме на работа лице, ненавършило 18-годишна възраст, се наказва с лишаване от свобода до шест месеца и глоба от хиляда до три хиляди лева.

Ако деянието е извършено по отношение на лице, ненавършило 16-годишна възраст, наказанието е лишаване от свобода до една година и глоба от три хиляди до пет хиляди лева.

Процедура „Наемане на работа на непълнолетни лица“

В нашата процедура разглеждаме какви са специалните изисквания към условията на работа на непълнолетни лица, даваме указания относно необходимите документи за издаване на разрешение, както и ще намерите образци на писмено съгласие на родител, попечител или настойник за сключване на трудов договор от лица между 14 и 15 години и писмена декларация от родител, настойник или попечител, че е уведомен за възможните рискове в работата и за мерките, предприети за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд от работодателя за лицето до 18 г.

 

Наемане на работа на непълнолетни лица

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.