Съдържание на инструкцията за работа със съоръжения под налягане

Съгласно чл. 46, ал. 1 на Закона за техническите изисквания към продуктите, ползвателят на съоръжения с повишена опасност е длъжен да изработи инструкция за работа въз основа на техническата документация и инструкциите за монтаж и безопасна експлоатация на съоръженията и съобразно особеностите на обекта, в който те се експлоатират.

В инструкцията се определят:
– задачите, функциите и отговорностите на обслужващия персонал;
– редът за пускане, обслужване и спиране на съоръженията;
– действията при аварийни спирания и при аварии и злополуки.

В Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане обаче има допълнителни изисквания към съдържанието на инструкцията за работа, както и изисквания за още инструкции.

На първо място, ние не можем да изготвим инструкция, ако не разполагаме с техническата документация на оборудването. Тази документация трябва да се предостави от продавача и да съдържа изискващите се по наредбите за безопасна експолатация и за съществените изисквания:
1. чертежи и сертификати;
2. инструкции и други документи на български език.

Ако закупите съоръжение с повишена опасност и не ви бъде предоставена изискващата се документация, то можете да подадете сигнал в Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“. Тук е момента да припомня и чл.52д. на ЗТИП, съгласно който „Търговец, който предлага продукти без инструкция и/или указание за употреба на български език, се наказва с глоба или с имуществена санкция от 250 до 1000 лв.“

Съдържание на инструкцията за работа със съоръжения под налягане

Съгласно чл. 190 на Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане ползвателят трябва да запише изискванията за безопасност при обслужване, поддържане и експлоатация на съоръжението под налягане в инструкцията за работа по чл. 46, ал. 1, т. 2 ЗТИП и в нея да определи:
1. задачите, функциите и отговорностите на обслужващия персонал;
2. реда за пускане, обслужване и спиране на съоръженията;
3. реда за извършване на външен оглед и функционални проверки на съоръженията под налягане преди започване на работа и при приемане и предаване на смяната;
4. реда за транспортиране, съхранение и изпразване на транспортируемите съоръжения под налягане;
5. реда за проверка на предпазните устройства, арматурата, разглобяемите и неразглобяемите съединения, средствата за измерване и захранващите устройства;
6. действията на персонала при аварийни спирания и при аварии и злополуки;
7. неизправностите, при които обслужващият персонал трябва да преустанови незабавно експлоатацията на съоръжението под налягане;
8. неизправностите, при които експлоатацията на съоръжението под налягане трябва да се преустанови в определените срокове.

Ръководителят на предприятието е длъжен да осигури в производствените помещения наличието на инструкцията за работа  и технологичната схема за свързване на съоръжението под налягане с други машини или съоръжения.

В инструкцията за работа по чл. 46, ал. 1, т. 2 ЗТИП трябва да бъдат определени и следните срокове:

 • срок за периодични проверки за изправното действие на нивопоказателите с пряко действие чрез тяхното продухване – за котли с работно налягане
  над 4,0 МРа;
 • срок за периодични проверки за изправното действие на нивопоказателите с непряко действие;
 • срок за периодични проверки за изправното действие на предпазните клапани чрез тяхното продухване по време на работата на котли с работно налягане над 4,0 МРа;
 • срок за периодични проверки за изправното действие на импулсните предпазни клапани;
 • срок за периодични проверки за изправното действие на резервните устройства, захранващи с вода котлите, чрез краткотрайното им пускане в действие за котли с работно налягане над 4,0 МРа.
 • срок за периодични проверки на настройката на предпазните клапани, обезопасяващи съоръженията под налягане (ако не е описано в инструкцията на производителя);
 • срок за периодично извършване на настройка на предпазните клапани с непряко действие (ако не е описано в инструкцията на производителя);
 • срокове за периодични проверки от обслужващия персонал на:
  1. техническото състояние на съда;
  2. изправността на средствата за измерване, защитите, сигнализациите и блокировките, които са достъпни за визуален контрол;
  3. техническото състояние и наличието на дефекти или пропуски на работен флуид в елементите на съда, в неразглобяемите и разглобяемите му съединения, в устройствата за безопасност и в устройствата под налягане;
  4. показанията на средствата за измерване.

Други инструкции

Инструкция за наблюдението и периодичния контрол на съоръженията под налягане

Съгласно чл. 195. ползвателят и ръководителят на предприятието, експлоатиращо съоръжения под налягане, трябва да осигурят извършването на наблюдение и периодичен контрол на състоянието на метала на елементите им, работещи при температури, равни или по-високи от:

 1. 450°С – за елементи, изработени от въглеродна, молибденова или нисколегирана стомана;
 2. 500°С – за елементи, изработени от хроммолибденова, хроммолибденовованадиева или друга високолегирана стомана;
 3. 550°С – за елементи, изработени от хромникелови аустенитни стомани или високолегирана топлоустойчива стомана.

Наблюдението и периодичният контрол рябва да се извършват по инструкция, утвърдена от ръководителя на предприятието, което експлоатира съоръженията.

Допълнителна инструкция при пълначни станции

Чл. 230. на наредбата изисква редът за транспортиране, товарене, разтоварване, съхранение и пълнене на резервоари със сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове да бъде е определен в инструкция на пълначната станция.
Инструкцията не трябва да противоречи на изискванията относно транспортирането, товаренето и разтоварването, определени в Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) или Правилника за международен железопътен превоз на опасни товари (RID).

Подобни статии:

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.