Задължително съдържание на инструкциите за безопасна работа

Съгласно Чл. 166. (1) от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване

„при използване на работно оборудване, при което съществува риск за безопасността и здравето на работещите, работодателят осигурява прилагането на писмени инструкции.“

Писмените инструкции трябва да са разбираеми за работещите, за които се отнасят, и да съдържат необходимата информация, в т. ч.:

 1. условията за използване на работното оборудване;
 2. предвидимите ненормални ситуации;
 3. изискванията за безопасност и здраве при работа;
 4. извлечените от опит заключения при използването на работното оборудване.

Това задължително съдържание трябва да е ясно видимо, защото проверяващите нямат време да четат подробно инструкцията и да търсят има ли ги тези задължителни елементи или не.

Инструкции за строително-монтажни работи

Съгласно чл. 16 от Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи строителят е длъжен да осигури изработването и актуализирането на инструкции по безопасност и здраве съобразно конкретните условия на строителната площадка по видове СМР.

Инструкциите по безопасност и здраве съдържат:

 1. правата, задълженията и отговорностите на лицата, които ръководят или управляват съответните трудови процеси;
 2. изискваната правоспособност или квалификация на работещите за извършване на СМР по определени строителни технологии и на операторите на строителни машини и инструменти;
 3. изискванията за ЗБУТ:
  • преди започване, по време и при прекъсване, преустановяване и завършване на работата;
  • за използване на съответните строителни машини и другото работно оборудване;
  • при извършване на изпитвания и проби за функционалност на технологично оборудване и инсталации;
 4. средствата за колективна защита и личните предпазни средства, необходими за изпълнение на работата, като се дава предимство на колективните пред личните;
 5. други изисквания, свързани с конкретните условия на работа;
 6. условията за принудително и аварийно преустановяване на работата, мерки за оказване на първа помощ на пострадалите при злополука и др.;
 7. схема на местата за поставяне на знаците за безопасност на труда и ПАБ и на местата за поставяне на описанията на сигналите, подавани с ръка, и на словесните съобщения, които при необходимост се подават при работа.

Тук изрично е посочено, че инструкциите трябва да бъдат поставени на достъпни и видни места в работната зона и още едно изискване, което не е налично при инструкциите за безопасна работа с работно оборудване – те задължително съдържат датите, на които са утвърдени и изменени.

Ако тези седем точки ви се струват много, то нека си припомним изискванията за

Инструкции за безопасност и здраве при експлоатация на електрически съоръжения

Съгласно чл. 20 на Наредба 2/2004 г. тези инструкции, освен посочените вече седем точки, трябва да съдържат задължително и въпроси, свързани с:

 1. начина на окачване на кабели с дължина над 3 m и минимален провес 2,5 m;
 2. обезопасяването срещу поражения от електрически ток на използваните електрифицирани фургони, бараки, контейнери и др. съобразно инструкциите за експлоатация;
 3. периодичността на проверката на електрообезопасяването, включително и чрез измервания;
 4. означаването на наличието на напрежение и мощността на използваните контакти и удължители;
 5. използването на преносими трансформатори, лампи и електрически уреди и инструменти;
 6. проверката на ефективността на мълниезащитата в случай, че такава се изисква.

В нормативната база има още редица изисквания за наличие на конкретни инструкции, а в някои случаи – за тяхното съдържание. Например общо за строителството в Наредба 2/2004 г. са описани 7 вида инструкции, за съоръжения с повишена опасност имаме 12 вида инструкции (за някои СПО са по  няколко различни).

Има и изисквания при конкретни дейности, като само за работата с автомобили са пет вида.

Ние преровихме десетки наредби и систематизирахме на едно място цялата информация, така че с един клик да научите всичко за нормативните изисквания за инструкции за безопасна работа и тяхното съдържание.

Много вероятно след като се запознаете с нашето ръководство ще планирате в задачите си преглед на наличните инструкции или допълване, затова не го пропускайте.

Вижте ръководството тук ↓

Изисквания за съдържанието на инструкциите за работа със съоръжения за повишена опасност

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.

11 мнения за “Задължително съдържание на инструкциите за безопасна работа”

 1. Трябва ли всяка или определена инструкция, да бъде Утвърдена със Заповед? Практиката до сега в нашето Дружеството е Инструкциите само да се Утвърждават, но без Заповед! Одитора обаче иска и Заповед към всяка инструкция! Правилно ли е?

  Отговор
  • Не е необходимо всяка инструкция да бъде утвърдена с отделна заповед. Достатъчно е самата инструкция да е утвърдена и да е датирана (това е важно, възможно е одиторът да иска заповед, ако инструкциите не са датирани – нямат дата на утвърждаването). Датирането дава информация от коя дата е задължително прилагането на инструкцията във фирмата.

   Отговор
 2. Здравейте!
  Трябва ли да се изготвя график за ремонт на работното оборудване?

  Отговор
  • Да, има нормативно изискване:

   Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване

   Чл. 202. (1) Ремонтите на работното оборудване се извършват в съответствие с изискванията на съпроводителната, технологичната и ремонтната документация и утвърдените графици за ремонт.

   Отговор
 3. Здравейте,
  Ако в една зала има няколко еднакви машини – да кажем шевни машини, необходимо ли за всяка машина да бъде осигурена инструкция?

  Отговор
  • Здравейте,
   Ако става въпрос за наистина еднакви машини, то съдържанието на инструкцията ще е едно и също.

   Ако въпросът Ви е дали на/до всяка машина трябва да бъде поставена инструкцията, то това изискване отпадна (чл. 277 КТ) и няма задължение до всяка машина да има поставена инструкция за безопасна работа.

   Отговор
 4. Здравейте!
  Освен инструкциите за безопасностна работа, задължително ли е работодателят да направи към съответната специализирана фирма по трудова медицина и Оценка на риска за всяка една длъжност, на която има назначени работници, или това изискване е задължително само за фирми, работещи или искащи да бъдат сертифицирани по ISO -стандарти, т.е. за останалите е препоръчително, но не задължително? Благодаря за отговора!

  Отговор
  • Здравейте, госпожо Крушева,

   Задължението за изготвяне на оценка на риска е на всеки работодателя и при всяка дейност, т.е. изготвянето на оценка на риска е задължително за всички. Такова задължение дори имат и лицата, които за своя сметка работят сами или в съдружие с други (т.е. нямат наети работещи).

   Закон за здравословни и безопасни условия на труд
   Чл. 16. (1) При осъществяване на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд работодателят е длъжен:
   1. (изм., ДВ, бр. 40 от 2007 г.) да оценява рисковете за безопасността и здравето на работещите, като обхване избора на работно оборудване, използването на химични вещества и препарати и организацията на работните места.

   Отговор
 5. По повод изискването инструкциите да се поставят в работната зона, има ли някакво определение какво е „Работна зона“? Например, ако работникът работи на втория етаж на строителен обект, инструкциите могат ли да се поставят на двора, примерно?

  Отговор
  • Здравейте,
   разбира се, че няма как инструкциите да се закачат на някое арматурно желязо. Добрата практика в строителните обекти е инструкциите да са поставени на табла в местата за почивка/преобличане на работещите или в началото на обекта, до фургона (например) на техническия ръководител.

   Отговор