Задължително съдържание на инструкциите за безопасна работа

Изискването за разработване и утвърждаване на правила за за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието е поставено в член 277, ал. 1 от Кодекс на труда. Освен това, да припомня, че правилата също така трябва да се обявяват по подходящ начин на работните места.

Изискване за разработване и предоставяне на инструкции за безопасна работа има в още два нормативни акта, които указват и задължителното съдържание на инструкцията.

Инструкции за безопасна работа с работно оборудване

Съгласно Чл. 166. (1) от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване „при използване на работно оборудване, при което съществува риск за безопасността и здравето на работещите, работодателят осигурява прилагането на писмени инструкции.“

Писмените инструкции трябва да са разбираеми за работещите, за които се отнасят, и да съдържат необходимата информация, в т. ч.:

 1. условията за използване на работното оборудване;
 2. предвидимите ненормални ситуации;
 3. изискванията за безопасност и здраве при работа;
 4. извлечените от опит заключения при използването на работното оборудване.

Инструкции за строително-монтажни работи

Съгласно чл. 16 от Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи строителят е длъжен да осигури изработването и актуализирането на инструкции по безопасност и здраве съобразно конкретните условия на строителната площадка по видове СМР.

Инструкциите по безопасност и здраве съдържат:

 1. правата, задълженията и отговорностите на лицата, които ръководят или управляват съответните трудови процеси;
 2. изискваната правоспособност или квалификация на работещите за извършване на СМР по определени строителни технологии и на операторите на строителни машини и инструменти;
 3. изискванията за ЗБУТ:
  • преди започване, по време и при прекъсване, преустановяване и завършване на работата;
  • за използване на съответните строителни машини и другото работно оборудване;
  • при извършване на изпитвания и проби за функционалност на технологично оборудване и инсталации;
 4. средствата за колективна защита и личните предпазни средства, необходими за изпълнение на работата, като се дава предимство на колективните пред личните;
 5. други изисквания, свързани с конкретните условия на работа;
 6. условията за принудително и аварийно преустановяване на работата, мерки за оказване на първа помощ на пострадалите при злополука и др.;
 7. схема на местата за поставяне на знаците за безопасност на труда и ПАБ и на местата за поставяне на описанията на сигналите, подавани с ръка, и на словесните съобщения, които при необходимост се подават при работа.

Тук изрично е посочено, че инструкциите трябва да бъдат поставени на достъпни и видни места в работната зона и още едно изискване, което не е налично при инструкциите за безопасна работа с работно оборудване – те задължително съдържат датите, на които са утвърдени и изменени.

Ако тези седем точки ви се струват много, то нека си припомним

Инструкции за безопасност и здраве при експлоатация на електрически съоръжения

Съгласно чл. 20 на Наредба 2/2004 г. тези инструкции, освен посочените вече седем точки, трябва да съдържат задължително и въпроси, свързани с:

 1. начина на окачване на кабели с дължина над 3 m и минимален провес 2,5 m;
 2. обезопасяването срещу поражения от електрически ток на използваните електрифицирани фургони, бараки, контейнери и др. съобразно инструкциите за експлоатация;
 3. периодичността на проверката на електрообезопасяването, включително и чрез измервания;
 4. означаването на наличието на напрежение и мощността на използваните контакти и удължители;
 5. използването на преносими трансформатори, лампи и електрически уреди и инструменти;
 6. проверката на ефективността на мълниезащитата в случай, че такава се изисква.

9 мнения за “Задължително съдържание на инструкциите за безопасна работа”

 1. Здравейте!
  Трябва ли да се изготвя график за ремонт на работното оборудване?

  Отговор
  • Да, има нормативно изискване:

   Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване

   Чл. 202. (1) Ремонтите на работното оборудване се извършват в съответствие с изискванията на съпроводителната, технологичната и ремонтната документация и утвърдените графици за ремонт.

   Отговор
 2. Здравейте,
  Ако в една зала има няколко еднакви машини – да кажем шевни машини, необходимо ли за всяка машина да бъде осигурена инструкция?

  Отговор
  • Здравейте,
   Ако става въпрос за наистина еднакви машини, то съдържанието на инструкцията ще е едно и също.

   Ако въпросът Ви е дали на/до всяка машина трябва да бъде поставена инструкцията, то това изискване отпадна (чл. 277 КТ) и няма задължение до всяка машина да има поставена инструкция за безопасна работа.

   Отговор
 3. Здравейте!
  Освен инструкциите за безопасностна работа, задължително ли е работодателят да направи към съответната специализирана фирма по трудова медицина и Оценка на риска за всяка една длъжност, на която има назначени работници, или това изискване е задължително само за фирми, работещи или искащи да бъдат сертифицирани по ISO -стандарти, т.е. за останалите е препоръчително, но не задължително? Благодаря за отговора!

  Отговор
  • Здравейте, госпожо Крушева,

   Задължението за изготвяне на оценка на риска е на всеки работодателя и при всяка дейност, т.е. изготвянето на оценка на риска е задължително за всички. Такова задължение дори имат и лицата, които за своя сметка работят сами или в съдружие с други (т.е. нямат наети работещи).

   Закон за здравословни и безопасни условия на труд
   Чл. 16. (1) При осъществяване на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд работодателят е длъжен:
   1. (изм., ДВ, бр. 40 от 2007 г.) да оценява рисковете за безопасността и здравето на работещите, като обхване избора на работно оборудване, използването на химични вещества и препарати и организацията на работните места.

   Отговор
 4. По повод изискването инструкциите да се поставят в работната зона, има ли някакво определение какво е „Работна зона“? Например, ако работникът работи на втория етаж на строителен обект, инструкциите могат ли да се поставят на двора, примерно?

  Отговор
  • Здравейте,
   разбира се, че няма как инструкциите да се закачат на някое арматурно желязо. Добрата практика в строителните обекти е инструкциите да са поставени на табла в местата за почивка/преобличане на работещите или в началото на обекта, до фургона (например) на техническия ръководител.

   Отговор

Вашият коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.